Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1 "Θεσμικό πλαίσιο."
1.  
  Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1404/1983, του ν. 2916/2001, του ν. 3549/2007 και τις σχετικές διατάξεις περί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3549/2007. Ως Ίδρυμα τέτοιας βαθμίδας, συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, διεξάγει, κυρίως, εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Ακόμη, δίνει έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους: α) αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία και β) μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών.
3.  
  Το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Η υλικοτεχνική υποδομή και η λειτουργία του επιχορηγούνται από το κράτος. Η διοίκησή του λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρική Διοίκηση) και σε αποκεντρωμένο επίπεδο ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Οι διοικητικές του υπηρεσίες είναι δομημένες και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών (π.δ. 122/10.6.1999, ΦΕΚ 127 Α΄ της 22.6.1999) ή τον αντίστοιχο Οργανισμό που ισχύει κάθε φορά. Η εποπτεία του κράτους στο Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ:.
 1. Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής, στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και υλοποιεί το δικαίωμα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του και τις δεξιότητές του και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι
 2. Στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως αυτή περιγράφεται για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1968/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3549/2007 και όπως κάθε φορά ισχύει, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά ιδίως:
 3. αα) Συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τόσο των σπουδαστών του, όσο και των νέων γενικότερα.
 4. ββ) Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς του.
 5. γγ) Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής του.
 6. δδ) Υπηρετεί την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων του και για διαρκή επιμόρφωση του ελληνικού λαού.
 7. εε) Ενημερώνει την κοινή γνώμη για την πορεία πραγματοποίησης των στόχων του. στστ) Συντονίζει τις επιδιώξεις του με εκείνες των Πανεπιστημίων, όπως προβλέπονται γι’ αυτά με το ν. 1268/1982, στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου και ζζ) Μετέχει σε ερευνητικά προγράμματα άλλων ιδρυμάτων ή ερευνητικών φορέων επί θεμάτων εφαρμογής της τεχνολογίας.
5.  
  Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι δημόσιοι λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο, δικαιώματα και λοιπές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό και την κείμενη νομοθεσία για τα Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 2
1.  
  Γενικές Αρχές. Η επιτυχία της αποστολής του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ και η εύρυθμη λειτουργία του βασίζονται πρωτίστως στην αρμονική και δημιουργική συνεργασία όλων των μελών και των φορέων της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Η δραστηριότητα κάθε μέλους εκδηλώνεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, ενώ η δραστηριότητα των φορέων εκδηλώνεται, επιπλέον, στο πλαίσιο των καταστατικών αρχών τους, οι οποίες, σε ότι γενικώς αφορά το Τ.Ε.Ι., υποχωρούν προ των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός της κείμενης νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή και τους στόχους του Τ.Ε.Ι., τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, τον σεβασμό στην αξιοκρατία και την ελευθερία της σκέψης. Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι ακόλουθες: α) Η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης που να εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και να παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου την εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή συμπεριφορά, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Τ.Ε.Ι. και την ομαλή λειτουργία του. Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και την μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Τ.Ε.Ι., η δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. β) Το Τ.Ε.Ι. επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου και των διατάξεων του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. γ) Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. δ) Η δραστηριότητα του Τ.Ε.Ι. προσανατολίζεται, ακόμη, στην κοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών τους και ιδιαίτερα στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των σπουδαστών του. ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε διάκριση, όπως, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία. Ακόμη, θεωρεί ανεπίτρεπτες την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και κάθε εκτροπή από την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος. στ) Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από τα διάφορα θεσμικά όργανα του Τ.Ε.Ι. γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση και κατατείνουν στην εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών, επαγγελματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. θ) Στο Τ.Ε.Ι. γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργου του σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., της εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. ι) Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν και να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερα τους πόρους και την περιουσία του Τ.Ε.Ι., ώστε να μην υπονομεύεται η παροχή του έργου του και να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας. ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα και προάγει τη χρήση της στους τεχνολογικούς κλάδους που θεραπεύει το Τ.Ε.Ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ – ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 3 "Διάκριση οργάνων."
1.  
  Τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ διακρίνονται σε μονομελή και συλλογικά.
2.  
 1. Μονομελή όργανα διοίκησης είναι:
 2. ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Διευθυντής Σχολής, ο Προϊστάμενος Τμήματος και ο Υπεύθυνος Τομέα.
 3. Στα μονομελή όργανα ανήκει επίσης ο Διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.).
 4. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. είναι το ανώτατο μονομελές όργανο του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.
 5. Αυτός το εκπροσωπεί σε κάθε αρχή ή δικαστήριο παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και το διοικεί σε συνεργασία με το Συμβούλιο.
 6. Τα μονομελή όργανα αναπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
 7. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. αναπληρώνεται από Αντιπρόεδρο, τον οποίο ορίζει στην αρχή της θητείας ή ενδιαμέσως αλλά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 8. Ο Αντιπρόεδρος αυτός αναπληρώνεται από τον άλλο Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση αδυναμίας του, από μέλος του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., που το ίδιο το Συμβούλιο ορίζει.
 9. Σε περίπτωση αδυναμίας νόμιμου αναπληρωτή άλλου μονομελούς οργάνου διοίκησης, ορίζεται προσωρινός αναπληρωτής και χρόνος αναπλήρωσης με απόφαση του συλλογικού οργάνου στο οποίο προεδρεύει το μονομελές αυτό όργανο και αν πρόκειται για Υπεύθυνο Τομέα με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος
3.  
  Συλλογικά όργανα διοίκησης είναι: η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., το Συμβούλιο Σχολής, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Τμήματος, το Συμβούλιο Τμήματος και η Γ.Σ. Τομέα. Στα συλλογικά όργανα διοίκησης ανήκουν επίσης η Γ.Σ. και το Συμβούλιο του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.
Άρθρο 4 "Γενικές διατάξεις συγκρότησης-λειτουργίας οργάνων."
1.  
  Η ανάδειξη, η θητεία, οι κανόνες λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των μονομελών οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ρυθμίζονται από τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας για τα Τ.Ε.Ι. και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
2.  
  Η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία των μελών, οι κανόνες λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ρυθμίζονται από τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας για τα Τ.Ε.Ι. και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 21 και 24-25 του ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται συμπληρωματικά.
3.  
  Οι εκλογές για ατομικά και συλλογικά όργανα διεξάγονται οπωσδήποτε από 15 Μαΐου έως 30 Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία τους και ειδικότερα: αα) από 15 έως 31 Μαΐου οι εκλογές για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρων και Διευθυντών Σχολών, ββ) από 1 έως 15 Ιουνίου για ανάδειξη Διευθυντή και μελών Συμβουλίου Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και Υπεύθυνων Τομέων και γγ) από 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου για ανάδειξη Προϊσταμένων Τμημάτων. Η ανάληψη των καθηκόντων γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που μείνει κενή μία θέση για οποιονδήποτε λόγο, οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο νόμος.
4.  
  Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης μετέχουν μόνο τα μέλη που προβλέπονται κατά περίπτωση. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και μεταξύ των παρόντων είναι οπωσδήποτε ο Πρόεδρος του οργάνου ή ο αναπληρωτής του. Όταν απουσιάζει τακτικό μέλος παρίσταται το αναπληρωματικό του μέλος, το οποίο ειδοποιείται από τη γραμματεία του οργάνου, εφόσον αυτή έχει ειδοποιηθεί για την απουσία από το τακτικό μέλος. Παρουσία τρίτων δεν επιτρέπεται, εκτός αν καλούνται ειδικά από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου ή το ίδιο το όργανο, οπότε παραμένουν για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους από τον Προεδρεύοντα και αποχωρούν οπωσδήποτε πριν από την ψηφοφορία επί του θέματος που κλήθηκαν.
5.  
  Η διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης, συζήτησης θεμάτων και λήψης αποφάσεων στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ στηρίζεται στις ακόλουθες γενικές αρχές:.
 1. Το οικείο όργανο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
 2. Η πρόσκληση περιέχει ρητά τον τόπο, την ημερομηνία, την ημέρα και την ώρα που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση, διανέμεται με ευθύνη της γραμματείας του οργάνου και περιέχει, είτε στο ίδιο το κείμενό της είτε συνημμένα, την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου, την οποία καταρτίζει αυτός που προσκαλεί.
 3. Οι γραπτές εισηγήσεις διανέμονται συνημμένα στην πρόσκληση.
 4. Κατά τη συνεδρίαση διαβάζονται ή αναπτύσσονται, γραπτά ή προφορικά αντίστοιχα, οι εισηγήσεις από τους εισηγητές του κάθε θέματος, εκτός αν τα μέλη δεν το κρίνουν απαραίτητο όταν γνωρίζουν το κείμενο.
 5. Η πρόσκληση γνωστοποιείται, από τον γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό.
 6. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, SΜS ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του υπαλλήλου που απέστειλε την πρόσκληση.
 7. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και όχι τηλεφωνική και να βεβαιώνονται σε αυτή οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία.
 8. Πρόσκληση των μελών του συλλογικού οργάνου δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή του, η οποία είναι γνωστή στα μέλη του.
 9. Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν μέλος έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή όταν το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, ο οποίος το βεβαιώνει κατά τη συνεδρίαση.
 10. Για κάθε διαδικαστικό θέμα που προκύπτει αποφασίζει το όργανο
 11. Εάν σε συλλογικό όργανο τεθούν σε ψηφοφορία περισσότερες από δύο προτάσεις, χωρίς κάποια από αυτές να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφησαν
 12. Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και οι Γ.Σ. Τομέων ή Τμημάτων δεν συνεδριάζουν από 15 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου.
 13. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., να συγκληθούν και κατ’ αυτή τη χρονική περίοδο.
 14. Κατά την πρώτη συνεδρίαση Συμβουλίου εντός του ακαδημαϊκού έτους, ορίζεται ημέρα και ώρα της εβδομάδας, κατά την οποία, εφόσον υπάρχουν θέματα, συγκαλείται τακτικά το όργανο σε συνεδρίαση.
 15. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το όργανο, με απόφαση του Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση, να συνεδριάσει άλλη ημέρα και ώρα.
 16. Είναι δυνατή η έκτακτη σύγκληση οργάνου:
 17. αα) με πρωτοβουλία του Προέδρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγοντα θέματα και ββ) αν το ζητήσει με αίτηση προς τον Πρόεδρο το ένα τρίτο (1/3) των μελών του ή το αποφασίσει ο Προεδρεύων στη συνεδρίαση του οργάνου αν κρίνει ότι ένα θέμα μπορεί να μην είναι επείγον, είναι όμως σοβαρό και δεν πρέπει να καθυστερήσει η αντιμετώπισή του.
 18. Η έκτακτη συνεδρίαση, στην περίπτωση ββ, εφόσον δεν μεσολαβεί τακτική συνεδρίαση, πραγματοποιείται υποχρεωτικά την δεύτερη ημέρα μετά την κατάθεση της αίτησης στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, κατά περίπτωση.
 19. Η αίτηση περιέχει τους λόγους που γίνεται χρήση της διαδικασίας αυτής καθώς και τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν.
 20. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
 21. Το συλλογικό όργανο, αν δεν μεσολαβεί τακτική συνεδρίαση, συγκαλείται τότε εκ νέου, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση.
 22. Στην περίπτωση αυτή το όργανο ευρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη κι αν είναι παρόντα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία.
 23. Ειδικά για τη Συνέλευση Τ.Ε.Ι. και τη Γ.Σ. Τμήματος ή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το ένα τρίτο (1/3) των μελών τους.
 24. Οι εισηγήσεις ή προτάσεις τίθενται σε φανερή ψηφοφορία.
 25. Αν το όργανο έχει πάνω από δέκα μέλη, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αποφασίσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία αυτός που Προεδρεύει του οργάνου ή το ζητήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών.
 26. Οι αποφάσεις του οργάνου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
 27. Λευκές ψήφοι και αποχές δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
 28. Ο Προεδρεύων ψηφίζει τελευταίος, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψή του.
  • Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο ή τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
  • Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις του οργάνου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών, εκτός αν για κάποιες περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
  • Λευκά ψηφοδέλτια και αποχές δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. ιιι.
  • Αν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη γενικό θέμα του τύπου «Ανακοινώσεις», «Ενημέρωση» κ.λπ., μπορούν να ληφθούν αποφάσεις μόνον αν συμφωνούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών.
 29. Κατά τη συζήτηση κάθε θέματος ο Προεδρεύων στη συνεδρίαση δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητήσουν, ενώ μπορεί να καθορίζει τον εύλογο χρόνο ομιλίας κάθε ομιλητή
 30. Μέλος συλλογικού οργάνου που παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, ανακαλείται στην τάξη από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση.
 31. Σε περίπτωση υποτροπής του αφαιρεί τον λόγο.
 32. Οι λόγοι ανάκλησης στην τάξη και αφαίρεσης του λόγου αναγράφονται στα πρακτικά.
 33. Συστηματική εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
 34. Ο Προεδρεύων στη συνεδρίαση μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση για σύντομο διάλειμμα.
 35. Με απόφαση του οργάνου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί η συνεδρίαση να διακοπεί για μεγαλύτερο διάστημα, συνεχίζεται όμως την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 36. Στα πρακτικά καταχωρίζονται συνοπτικώς οι εισηγήσεις, οι προτάσεις, οι συζητήσεις και αποδίδονται με ακρίβεια οι αποφάσεις.
 37. Καθ’ υπαγόρευση προτάσεις, απόψεις κ.λπ. δεν συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά, εκτός εάν υποβληθούν από το μέλος γραπτώς και ενυπογράφως και μόνον κατά την ώρα που ακόμη συνεδριάζει το όργανο.
 38. Ο γραμματέας του οργάνου τηρεί τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης τα οποία για τη Συνέλευση Τ.Ε.Ι. επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης και το γραμματέα.
 39. Για το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. επικυρώνονται κατά την ίδια ή και σε άλλη συνεδρίαση και υπογράφονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη και το γραμματέα.
 40. Στην περίπτωση όλων των άλλων συλλογικών οργάνων, ο γραμματέας έχει την επιμέλεια και την από κοινού με τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης ευθύνη της τήρησης και σύνταξης των οικείων πρακτικών, τα οποία μετά την καθαρογράφησή τους υπογράφονται από αυτούς και δεν χρειάζονται άλλη επικύρωση.
 41. Αν υπάρχει έγγραφη αμφισβήτηση από μέλος για συγκεκριμένο κείμενο των πρακτικών, είτε αφορά σε απόφαση του οργάνου είτε σε τοποθέτηση μέλους επί συγκεκριμένου θέματος, το όργανο αποφασίζει σχετικώς στην πρώτη συνεδρίαση μετά την κατάθεση της έγγραφης αμφισβήτησης.
 42. Αν μέλος συλλογικού οργάνου διοίκησης αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών, γίνεται απλή μνεία του γεγονότος στα πρακτικά της συνεδρίασης που επικυρώνονται, χωρίς να θίγεται το κύρος των πρακτικών.
 43. Συστηματική εκδήλωση τέτοιων αρνήσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
 44. Επικυρωμένα πρακτικά χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) και η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) και ισχύει κάθε φορά.
6.  
  Ουδείς μετέχει σε ένα όργανο με δύο ιδιότητες. Σε τέτοια περίπτωση μετέχει υποχρεωτικώς με την ιεραρχικώς ανώτερη ιδιότητα.
7.  
  Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. καταχωρίζονται, με επιμέλεια αυτού που τις απευθύνει, στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. στο διαδίκτυο.
Άρθρο 5 "Συνελεύσεις για την ανάδειξη εκπροσώπωνστα συλλογικά όργανα."
1.  
 1. Η σύγκληση συνελεύσεων διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) και ειδικού τεχνικού προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωματικών τους στα όργανα του Τ.Ε.Ι., Σχολής ή Τμήματος, όπου προβλέπεται από το νόμο συμμετοχή τους, γίνεται με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., ή του οικείου Διευθυντή Σχολής, κατά περίπτωση, η οποία κοινοποιείται στους συνδικαλιστικούς φορείς των οικείων κατηγοριών προσωπικού δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέλευσης.
 2. Αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση επιδίδεται προσωπικά σε κάθε μέλος με υπογραφή παραλαβής σε κατάσταση.
 3. Η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι., Σχολής ή Τμήματος, κατά περίπτωση.
 4. Η ανάρτηση αυτή καλύπτει απολύτως μεμονωμένη παράλειψη προσωπικής επίδοσης σε ένα μέλος, σε όποιο λόγο και αν αυτή οφείλεται.
 5. Όσοι αναδεικνύονται εκπρόσωποι πρέπει να κατέχουν μόνιμη οργανική θέση στην υπηρεσία.
 6. Στις συνελεύσεις αυτές μπορούν να ψηφίζουν για ανάδειξη εκπροσώπων και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχοι υπάλληλοι.
 7. Οι συνελεύσεις αυτές δεν αποτελούν θεσμικά όργανα του Τ.Ε.Ι. αλλά συναθροίσεις των κατηγοριών αυτών του προσωπικού, με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωματικών τους στα ανωτέρω συλλογικά όργανα.
2.  
  Η πρόσκληση, με μοναδικό θέμα την ανάδειξη εκπροσώπου ή εκπροσώπων σε συγκεκριμένο συλλογικό όργανο αναγράφει ρητά τον τόπο, την ημερομηνία, την ημέρα και την ώρα που θα λάβει χώρα η συνέλευση. Στην ίδια πρόσκληση τάσσεται ανατρεπτική προθεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης, μέσα στην οποία πρέπει να έχει ορισθεί ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους.
3.  
  Στην αρχή, η συνέλευση ενημερώνεται συνοπτικά απ΄ αυτόν που είχε την πρωτοβουλία της πρόσκλησης ή εκπρόσωπό του. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι εκπρόσωποι, πρέπει, πέντε ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της συνέλευσης, να υποβάλλουν εγγράφως υποψηφιότητα σε αυτόν που είχε την πρωτοβουλία της πρόσκλησης. Είναι δυνατή και κατά την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης, η πρόταση υποψηφιοτήτων από το ένα δέκατο (1/10) των παρισταμένων, εφόσον γίνεται δεκτή από τους προτεινόμενους. Στη συνέχεια, εκλέγεται, με ανάταση του χεριού, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών. Εάν τυχόν υποβληθούν πάνω από πέντε γραπτές ενστάσεις κατά της εκλογής μέλους ή μελών της εφορευτικής επιτροπής με ανάταση του χεριού, ακολουθεί ονομαστική μυστική ψηφοφορία επί συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται. Εκλέγονται τελικά όσοι συγκεντρώσουν, κατά σειρά, τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όποιος εκλέγεται με τις περισσότερες ψήφους ή ο πρώτος από αυτούς που προτείνονται, εκτελεί χρέη Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι μπορούν να ζητήσουν τον λόγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για σύντομη τοποθέτηση.
4.  
  Με βάση τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν συντάσσεται, με συνεργασία του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής και αυτού που είχε την πρωτοβουλία της πρόσκλησης, ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, που αναπαράγεται σε ικανό αριθμό αντιτύπων
5.  
  Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με βάση την ονομαστική κατάσταση των μελών. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να τίθεται ένας ή το πολύ τόσοι σταυροί, όσοι είναι και οι τακτικοί εκπρόσωποι που πρόκειται να εκλεγούν. Μετά την παρέλευση του χρόνου ψηφοφορίας που είχε ορισθεί στην πρόσκληση και ο οποίος σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για εύλογο ακόμη διάστημα με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Αφού αναγραφεί στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ο αριθμός των ψηφοδελτίων που βρέθηκαν, παραβάλλεται με τον αριθμό αυτών που ψήφισαν. Αν βρεθούν περισσότερα ψηφοδέλτια από τον αριθμό που ψήφισε, αφαιρείται στην τύχη ο αριθμός των επιπλέον ψηφοδελτίων και τα υπόλοιπα επανατοποθετούνται στην κάλπη, από την οποία ανασύρονται πλέον ένα-ένα, ανοίγονται, αριθμούνται, μονογράφονται από τον Πρόεδρο δίπλα σε κάθε σταυρό και αν αυτός δεν υπάρχει ή είναι άκυρο ή λευκό, στο πάνω δεξιό μέρος τους, εκφωνούνται οι σταυροί προτίμησης και καταχωρίζονται. Στο πρακτικό καταγράφονται οι έγκυροι σταυροί προτίμησης κάθε υποψήφιου και οι αριθμοί των ψηφοδελτίων που βρέθηκαν οι σταυροί του.
6.  
 1. Κατά την έναρξη ή την πορεία της συνέλευσης δεν τίθεται θέμα απαρτίας.
 2. Πάντως, για να είναι έγκυρη η ανάδειξη, όσοι ψήφισαν πρέπει να είναι περισσότεροι από τα μέλη του οικείου κλάδου προσωπικού που δεν ψήφισαν.
 3. Εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι εκλέγονται εκείνοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους κατά σειρά.
 4. Λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
 5. Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των εκπροσώπων, οι επόμενοι κατά σειρά ψήφων μέχρι τη συμπλήρωση ίσου αριθμού, εκλέγονται ως αναπληρωματικοί
 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον όσων επιθυμούν να παρίστανται και σύμφωνα με αυτή προκύπτει το αποτέλεσμα εκλογής
 7. Αν για μία θέση υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός δεν εκλέγεται αν δεν συγκεντρώσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του οικείου κλάδου προσωπικού
7.  
  Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και η ανακήρυξη των εκπροσώπων που πλειοψήφησαν καταχωρίζονται στα πρακτικά, τα οποία μαζί με το εκλογικό υλικό παραδίδονται, με ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. ή της Σχολής κατά περίπτωση.
8.  
  Γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., του Διευθυντή της Σχολής, του Προϊσταμένου του Τμήματος, του Διευθυντή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ή του Υπεύθυνου Τομέα, κατά περίπτωση, απευθύνεται και στους συλλόγους των σπουδαστών για τον ορισμό, μέσα σε είκοσι ημέρες από την πρόσκληση, εκπροσώπων τους και αναπληρωματικών τους στα συλλογικά όργανα του Τ.Ε.Ι. ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας ή για τις εκλογές για ανάδειξη Διευθυντή και μελών Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., σύμφωνα με το εδάφ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών καθώς και οι αναπληρωματικοί τους προσδιορίζονται σύμφωνα με διαδικασία που αποφασίζουν οι ίδιοι οι σπουδαστές και νομιμοποιούνται με έγγραφη υπόδειξή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σπουδαστικού συλλόγου, η οποία φέρει τη σφραγίδα του συλλόγου και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα του.
9.  
  Αν δεν ορισθούν εκπρόσωποι, τακτικοί ή αναπληρωματικοί, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τα όργανα συνεδριάζουν νόμιμα και χωρίς την παρουσία τους και στα πρακτικά γίνεται μνεία κάθε φορά του γεγονότος και της οικείας πρόσκλησης με τη φράση: «Δεν παρίσταται εκπρόσωπος . . . διότι δεν έχει οριστεί παρά την πρόσκληση που στάλθηκε».
10.  
  Οι προσκλήσεις για συμμετοχή σε συνέλευση προκειμένου να αναδειχθούν εκπρόσωποι ή για υπόδειξη εκπροσώπων, καταχωρίζονται, με επιμέλεια αυτού που τις απευθύνει, στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. στο διαδίκτυο.
Άρθρο 6 "Γενικές διατάξεις για ειδικά σώματα εκλεκτόρων και εκλογές οργάνων διοίκησης."
1.  
  Ειδικά σώματα εκλεκτόρων είναι τα σώματα της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ που μετέχουν, σύμφωνα με το νόμο, στην ανάδειξη, με εκλογή, μονομελών οργάνων διοίκησης ή των μελών του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Η αρμοδιότητα για τη σύγκληση των σωμάτων εκλεκτόρων για την εκλογή:.
 1. Προέδρου-Αντιπροέδρων και Διευθυντή Σχολής, ανήκει στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.,.
 2. Προϊσταμένου Τμήματος, ανήκει στον Διευθυντή της οικείας Σχολής,
 3. Διευθυντή ή των μελών του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ανήκει στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ή τον Αντιπρόεδρο που αυτός ορίζει και.
 4. Υπεύθυνου Τομέα, ανήκει στον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος
2.  
 1. Αφού λήξουν οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζονται, με εξαίρεση την εκλογή Υπεύθυνου Τομέα, Εφορευτικές Επιτροπές από μέλη Ε.Π. Όταν πρόκειται για εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων, ορίζεται πάντοτε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία είναι πενταμελής, ενώ ορίζονται και Εφορευτικές Επιτροπές ανά εκλογικό Τμήμα, που είναι τριμελείς.
 2. Για την εκλογή Διευθυντή Σχολής, Προϊσταμένου Τμήματος και Διευθυντή ή μελών του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., ορίζονται τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές, με τη δυνατότητα να υπάρχουν και τα δύο είδη των Επιτροπών αυτών, όπως ειδικότερα προβλέπεται κατωτέρω στο οικείο για κάθε όργανο άρθρο.
 3. Τα μέλη για τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, ανεξαρτήτως για ποιο όργανο διεξάγεται εκλογή, υποδεικνύονται, με τους αναπληρωματικούς τους, από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου συνδικαλιστικού φορέα των μελών του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή σχετικού εγγράφου ερωτήματος του αρμόδιου να συγκαλέσει τα σώματα εκλεκτόρων μονομελούς οργάνου, το οποίο δεσμεύεται απολύτως από την υπόδειξη.
 4. Υποδεικνύονται, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του άρθρου 10, μέλη Ε.Π. και, μεταξύ αυτών, οπωσδήποτε μέλη που ανήκουν στις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των εκλογικών Τμημάτων αυξημένο κατά έναν.
 5. Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό αυτό διάστημα ή το Δ.Σ. του οικείου συνδικαλιστικού φορέα αρνηθεί ν’ απαντήσει, τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται αναλόγως και ελεύθερα από το αρμόδιο όργανο.
3.  
  Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε θέση Προέδρου-Αντιπροέδρων, Διευθυντή Σχολής, Προϊσταμένου Τμήματος ή Διευθυντή ή μέλους του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., πρέπει να υποβάλουν μέσω του πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι., αν πρόκειται για Πρόεδρο-Αντιπροέδρους, Διευθυντή Σχολής ή Διευθυντή ή μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., του πρωτοκόλλου της οικείας Σχολής, αν πρόκειται για Προϊστάμενο Τμήματος ή του πρωτοκόλλου του Τμήματος αν πρόκειται για Υπεύθυνο Τομέα, δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού ή ατομική, κατά περίπτωση.
4.  
  Μετά την κατάρτισή τους οι κατάλογοι των εκλεκτόρων όλων των κατηγοριών (εκλογικοί κατάλογοι), δεν επιδέχονται απολύτως οποιαδήποτε τροποποίησή τους και για οποιονδήποτε λόγο. Θεωρούνται αυτοδίκαια διαγραμμένοι από τους καταλόγους όσοι απολέσουν την ιδιότητά τους στο χρονικό διάστημα μεταξύ κατάρτισης των καταλόγων και εκλογών. Θεωρούνται αυτοδίκαια εγγεγραμμένοι όσοι διοριστούν και αναλάβουν υπηρεσία στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αν πρόκειται περί σπουδαστών, βεβαιώνει το γεγονός, στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, η Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση το βεβαιώνει το αντίστοιχο τμήμα της Κεντρικής Διοίκησης.
5.  
  Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρων, Διευθυντή Σχολής, Προϊσταμένου Τμήματος, Διευθυντή ή μελών του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και Υπεύθυνου Τομέα του Τ.Ε.Ι. είναι μυστική. Ως προς το περιεχόμενο, τις κοινοποιήσεις των προσκλήσεων, τα ποσοστά εκλογής, την καταμέτρηση των ψήφων, την καταχώριση του αποτελέσματος στα πρακτικά, τις ισοψηφίες και τα λοιπά θέματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 5, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στα επόμενα άρθρα κατά περίπτωση.
6.  
  Τα ψηφοδέλτια, ενόψει της μυστικότητας της ψηφοφορίας, είναι άκυρα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές και ιδίως: α) Όταν περιέχονται σε φάκελο που φέρει στίγματα, σημεία ή λέξεις, εφόσον αυτά κριθούν ως διακριτικά γνωρίσματα που προφανώς παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. β) Όταν είναι διαφορετικά από εκείνα με τα οποία το Τ.Ε.Ι. εφοδίασε τα εκλογικά Τμήματα. γ) Όταν υπάρχει αλλοίωση στη μορφή ή στο περιεχόμενό τους ή έχουν σημειωθεί λέξεις, υπογραμμίσεις, στίγματα και εν γένει σημεία και διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. δ) Όταν βρεθούν στον ίδιο φάκελο περισσότερα ψηφοδέλτια, έγκυρα ή μη, του ίδιου ή άλλου συνδυασμού ή υποψηφιότητας.
7.  
  Η προκήρυξη των εκλογών και η σύγκληση του σώματος εκλεκτόρων για την ανάδειξη Υπεύθυνου Τομέα γίνεται με πρόσκληση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος. Την εκλογή διεξάγει ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
8.  
  Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρων, Διευθυντή Σχολής, Προϊσταμένου Τμήματος, Διευθυντή ή μελών του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του Τ.Ε.Ι. ή Υπεύθυνου Τομέα μπορούν να μετέχουν όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως σε αυτόν που έχει την ευθύνη της σύγκλησης των εκλεκτορικών σωμάτων, το αργότερο μέχρι να ανακηρυχθούν οι υποψήφιοι. Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης καθηκόντων δεν μετέχουν σε αυτά τα εκλεκτορικά σώματα.
9.  
  Όπου προβλέπονται προθεσμίες η έναρξή τους υπολογίζεται χωρίς να περιλαμβάνεται η ημέρα που εκδηλώνεται η πράξη ή λαμβάνει χώρα το γεγονός τα οποία αποτελούν την αφετηρία. Η τελευταία ημέρα κάθε προθεσμίας λογίζεται ότι τελειώνει την ώρα που τελειώνει το νόμιμο ωράριο λειτουργίας της οικείας διοικητικής υπηρεσίας. Αν μία προθεσμία λήγει σε ημέρα που δεν είναι εργάσιμη, μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
10.  
 1. Οι επιδόσεις προκηρύξεων ή προσκλήσεων γίνονται με τη φροντίδα της γραμματείας των Συμβουλίων του Τ.Ε.Ι., της Σχολής, του Τμήματος ή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
 2. α) σε όλα τα μέλη Ε.Π. και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος β) στους σπουδαστικούς συλλόγους και γ) στο σύλλογο του Ε.Τ.Π. που μετέχει σε διαδικασίες εκλογών.
 3. Οι προκηρύξεις εκλογών, οι προσκλήσεις των εκλεκτόρων και τα αποτελέσματα των εκλογών αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος ή της Σχολής, του Τμήματος ή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. κατά περίπτωση.
 4. Καταχωρίζονται επίσης, με επιμέλεια αυτού που τις απευθύνει ή έχει την ευθύνη των διαδικασιών εκλογής, στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. στο διαδίκτυο.
 5. Η κατά τα ανωτέρω ανάρτηση ή καταχώριση καλύπτουν απολύτως μεμονωμένες παραλείψεις προσωπικής επίδοσης προκηρύξεων ή προσκλήσεων, σε όποιο λόγο και αν αυτή οφείλεται.
Άρθρο 7 "Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρων."
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου-Αντιπροέδρων προκηρύσσονται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Την ευθύνη για τη σύγκληση του σώματος εκλεκτόρων, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τα λοιπά σχετικά θέματα έχει ο απερχόμενος Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.
2.  
 1. Η απόφαση προκήρυξης των εκλογών κοινοποιείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10 του προηγούμενου άρθρου, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
 2. Στην προκήρυξη αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, η λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την περίπτωση επανάληψης της εκλογής.
 3. Με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ορίζονται τα εκλογικά Τμήματα στα οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
 4. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αυτά για την περίπτωση επανάληψης της εκλογής.
3.  
 1. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. καταρτίζει, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακήρυξη των υποψηφίων, τους εκλογικούς καταλόγους και εκδίδει πρόσκληση για τη σύγκληση του σώματος εκλεκτόρων, η οποία κοινοποιείται στους εκλέκτορες τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
 2. Με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ορίζεται πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία ανατίθεται η ευθύνη της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των εκλογών.
 3. Ένα από τα μέλη βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
 4. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ορίζει περισσότερα του ενός εκλογικά Τμήματα κατά κατηγορία εκλεκτόρων, στα οποία κατανέμει τους ψηφοφόρους στο μικρότερο δυνατό αριθμό αιθουσών ή κτηρίων.
 5. Για καθένα εκλογικό Τμήμα ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικού Τμήματος, η οποία είναι βοηθητική του ρόλου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 6. Ένα από τα μέλη βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
 7. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτ. β΄ του άρθρου 6.
 8. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., με την απόφαση ορισμού των Εφορευτικών Επιτροπών, ορίζει μόνιμο Δ.Π. ή Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι., ως γραμματέα για κάθε Εφορευτική Επιτροπή.
4.  
 1. Η δήλωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και των Αντιπροέδρων υποβάλλεται στο Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. από τον υποψήφιο ως Πρόεδρο κάθε συνδυασμού και κατατίθεται στο Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι., οκτώ ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
 2. Η δήλωση υποψηφιότητας περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον υποψήφιο Πρόεδρο και τους υποψήφιους Αντιπροέδρους του συνδυασμού και υπογράφεται από όλους.
 3. Η δήλωση υποψηφιότητας απορρίπτεται αν το κείμενο της υποψηφιότητας δεν εμπεριέχει ρητή διαβεβαίωση και των τριών υποψηφίων ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους (κατά την έννοια του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 ή της ανάλογης διάταξης που θα ισχύει κάθε φορά) και ότι, αν εκλεγούν, δεν καταλαμβάνονται κατά το χρόνο της θητείας από το όριο ηλικίας για την έξοδό τους από την υπηρεσία.
 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και σε χωριστό έντυπο, συνημμένο στο έγγραφο της υποψηφιότητας, τη διαβεβαίωση αυτή.
 5. Συμπλήρωση της υποψηφιότητας με τη διαβεβαίωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και την ανακήρυξη των υποψηφίων.
 6. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 7. Δεν θεωρείται ότι έχει κώλυμα να πράξει τα ανωτέρω αν είναι και ο ίδιος υποψήφιος.
 8. Στη συνέχεια, με φροντίδα του, τυπώνονται ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό και προετοιμάζονται λευκά ψηφοδέλτια, όλα σε ικανό αριθμό.
5.  
  Οι κατάλογοι μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό παραδίδονται στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδει στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κάθε εκλογικού Τμήματος το εκλογικό υλικό και τον εκλογικό κατάλογο όσων ψηφίζουν στο Τμήμα του.
6.  
 1. Η ψηφοφορία αρχίζει και λήγει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει οριστεί.
 2. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης παρίστανται εντός του εκλογικού Τμήματος μόνον τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος, ο γραμματέας της και είτε υποψήφιοι είτε τυχόν εκπρόσωποι των υποψηφίων, ένας για κάθε συνδυασμό, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως από τον υποψήφιο Πρόεδρο του συνδυασμού.
 3. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., ο οποίος έχει την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας μπορεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, χωρίς να έχει δικαίωμα παρέμβασης.
 4. Επίσης μπορούν να παρίστανται τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 5. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων ελέγχουν αν οι κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζουν με βουλοκέρι ή με άλλο πρόσφορο μέσο
 6. Οι εκλέκτορες προσέρχονται και ψηφίζουν στα εκλογικά Τμήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Οι Εφορευτικές Επιτροπές κάθε Τμήματος αναγνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτότητας των εκλεκτόρων και επαληθεύουν την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.
 7. Στη συνέχεια διαγράφουν με γραμμή το οικείο όνομα και ακολούθως οι εκλέκτορες υπογράφουν στον εκλογικό κατάλογο παραπλεύρως από το όνομά τους.
 8. Σε κάθε εκλέκτορα οι επιτροπές παραδίδουν φάκελο, πλήρη σειρά ψηφοδελτίων των συνδυασμών και λευκό ψηφοδέλτιο.
 9. Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του Τ.Ε.Ι. και μονογραφή του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος.
 10. Ο εκλέκτορας αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο και εκεί κλείνει ένα ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη.
 11. Η τοποθέτηση σταυρού δεν είναι αναγκαία αλλά και δεν προκαλεί ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
 12. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας οι Εφορευτικές Επιτροπές κάθε Τμήματος κηρύσσουν την περάτωσή της, κλείνουν τη θύρα της αίθουσας και αρχίζει η διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.
 13. Για την καταμέτρηση εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του παρόντος.
7.  
 1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων τηρούν σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται, εκτός των συνήθων στοιχείων, ο αριθμός:
 2. αα) των εγγεγραμμένων, ββ) αυτών που ψήφισαν, γγ) των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων και δδ) των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού.
 3. Αναγράφεται επίσης ο αριθμός τον οποίο φέρει κάθε ψηφοδέλτιο που έλαβε κάθε συνδυασμός.
 4. Το πρακτικό και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.
 5. Μετά το πέρας της διαλογής οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων τοποθετούν μέσα σε φάκελο το πρακτικό, τους εκλογικούς καταλόγους, τα ψηφοδέλτια τακτοποιημένα κατά συνδυασμό, τυχόν ενστάσεις που δεν έχουν διαβιβάσει ενδιαμέσως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και τα διαβιβάζουν όλα αμελλητί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 6. Μετά την υπογραφή του πρακτικού, κάθε Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών στο Τμήμα της και τα γνωστοποιεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα με κάθε πρόσφορο τρόπο.
8.  
  Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος ή στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Αρμόδια για να αποφανθεί επί ενστάσεων είναι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία διαβιβάζονται από τις επιτροπές των εκλογικών τμημάτων. Οι αποφάσεις που εκδίδονται εκτελούνται από τις Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων.
9.  
  Για την εκλογή των υποψηφίων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία των φακέλων των Εφορευτικών Επιτροπών των Τμημάτων, συντάσσει τελικό συνολικό πρακτικό στο οποίο περιέχονται, εκτός των συνήθων στοιχείων ο αριθμός: αα) του συνόλου των εγγεγραμμένων, κατά κατηγορία εκλεκτόρων ββ) αυτών που ψήφισαν, κατά κατηγορία εκλεκτόρων γγ) των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων, δδ) των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού εε) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και στστ) ποιος εκλέγεται, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και διαβιβάζεται αμελλητί στον απερχόμενο Πρόεδρο. Μετά την υπογραφή του πρακτικού, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών στον Πρόεδρο και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και τα γνωστοποιεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα με κάθε πρόσφορο τρόπο.
10.  
 1. Εκλέγεται ο συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εκλεκτορικού σώματος που ψήφισαν, όπως αυτή η πλειοψηφία προκύπτει από το συνολικό ποσοστό των έγκυρων ψήφων που αναλογεί σε κάθε συνδυασμό μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 2. Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας.
 3. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, μέσα σε τρεις ημέρες, μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών που πλειοψήφησαν.
 4. Κατά την επαναληπτική αυτή εκλογή εκλέγεται όποιος συνδυασμός λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 5. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι των υποψηφίων συνδυασμών.
 6. Αν οι υποψήφιοι συνδυασμοί είναι μόνον δύο, εκλέγεται κατά την πρώτη ψηφοφορία όποιος συνδυασμός λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 7. Μοναδικοί συνδυασμοί δεν εκλέγονται, αν δεν συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων.
 8. Το συνολικό ποσοστό των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός αποτελεί το άθροισμα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε από κάθε μία από τις τρεις επιμέρους κατηγορίες εκλεκτόρων που προβλέπει ο νόμος, αφού πολλαπλασιαστούν τα επιμέρους αυτά ποσοστά με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας:
 9. κατηγορία Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. συντελεστής βαρύτητας 0,645162, κατηγορία σπουδαστών συντελεστής βαρύτητας 0,32258 και κατηγορία Ε.Τ.Π. συντελεστής βαρύτητας 0,032258.
 10. Κάθε συντελεστής βαρύτητας είναι σταθερός και δεν ασκεί επιρροή το ποσοστό προσέλευσης σε κάθε κατηγορία εκλεκτόρων.
 11. Με δεδομένο ότι κάθε κατηγορία μετέχει στις εκλογές με συγκεκριμένο ποσοστό (Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. 100%, σπουδαστές 50%, Ε.Τ.Π. 5%, ήτοι σύνολο 155%), οι παραπάνω συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού επί τοις εκατό της κατηγορίας δια του συνολικού ποσοστού επί τοις εκατό όλων των κατηγοριών.
11.  
  Τα πρακτικά, είτε πρώτης είτε επαναληπτικής εκλογής, από τα οποία προκύπτει εκλογή συνδυασμού, αποστέλλονται, αμελλητί, από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας της εκλογής και εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 8 "Εκλογή Διευθυντή Σχολής."
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Σχολής προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη σύγκληση του σώματος εκλεκτόρων και την όλη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2.  
 1. Η απόφαση προκήρυξης των εκλογών κοινοποιείται, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, σε όλα τα μέλη Ε.Π. της Σχολής, όπως επίσης και σε όλους τους οικείους φορείς, που μετέχουν στις εκλογές.
 2. Στην προκήρυξη αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, η λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την περίπτωση επανάληψης της εκλογής.
 3. Με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται το αργότερο δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ορίζονται το εκλογικό Τμήμα στο οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
 4. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αυτά για την περίπτωση επανάληψης της εκλογής.
3.  
 1. Με απόφασή του, η οποία εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία ανατίθεται η ευθύνη της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των εκλογών.
 2. Ένα από τα μέλη βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
 3. Σε περίπτωση εφαρμογής της επόμενης περίπτωσης β΄, η Εφορευτική αυτή Επιτροπή γίνεται πενταμελής και θεωρείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 4. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ορίζει, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο, περισσότερα του ενός εκλογικά Τμήματα κατά κατηγορία εκλεκτόρων, στα οποία κατανέμει τους ψηφοφόρους στο μικρότερο δυνατό αριθμό αιθουσών ή κτηρίων.
 5. Για καθένα εκλογικό Τμήμα ορίζει, στην περίπτωση αυτή και μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικού Τμήματος.
 6. Ένα από τα μέλη βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Τμήματος.
 7. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7 για όσα θέματα έχουν σχέση με την ύπαρξη πολλών εκλογικών τμημάτων και επιτροπών.
 8. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτ. β΄ του άρθρου 6.
 9. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ορίζει, με την ίδια απόφαση, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο ή μόνιμο μέλος του Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. ως γραμματέα για κάθε Εφορευτική Επιτροπή.
4.  
 1. Η δήλωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή Σχολής από μέλος Ε.Π. της Σχολής κατατίθεται στο Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι., οκτώ ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της εκλογής.
 2. Η δήλωση υποψηφιότητας απορρίπτεται αν το κείμενο της υποψηφιότητας δεν εμπεριέχει ρητή διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του υποψηφίου (κατά τη έννοια του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 ή της ανάλογης διάταξης που θα ισχύει κάθε φορά) και ότι, αν εκλεγεί, δεν καταλαμβάνεται κατά το χρόνο της θητείας από το όριο ηλικίας για την έξοδό του από την υπηρεσία.
 3. Συμπλήρωση της υποψηφιότητας με τη διαβεβαίωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και την ανακήρυξη των υποψηφίων.
 4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 5. Στη συνέχεια, με φροντίδα του, τυπώνεται ένα ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους Διευθυντές και προετοιμάζονται λευκά ψηφοδέλτια, όλα σε ικανό αριθμό.
5.  
 1. Με φροντίδα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. καταρτίζονται, την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων, οι εκλογικοί κατάλογοι.
 2. Στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται οι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήμα της Σχολής και οι εκλέκτορες μέλη του Ε.Π. και Ε.Τ.Π. που ανήκουν σε Τμήμα της Σχολής ή στη Σχολή για την οποία διεξάγονται εκλογές.
 3. Μετά την κατάρτισή τους οι εκλογικοί κατάλογοι μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό παραδίδονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
 4. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, ακυρότητας των ψηφοδελτίων, εκδίκασης ενστάσεων, πρακτικών, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7
6.  
 1. Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εκλεκτορικού σώματος που ψήφισαν, όπως αυτή η πλειοψηφία προκύπτει από το συνολικό ποσοστό των έγκυρων ψήφων που αναλογεί σε κάθε υποψήφιο μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 2. Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας.
 3. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων που πλειοψήφησαν.
 4. Κατά την επαναληπτική αυτή εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 5. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι των υποψηφίων.
 6. Αν οι υποψήφιοι είναι μόνον δύο, εκλέγεται κατά την πρώτη ψηφοφορία όποιος υποψήφιος λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 7. Μοναδικοί υποψήφιοι δεν εκλέγονται, αν δεν συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων.
 8. Το συνολικό ποσοστό των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος αποτελεί το άθροισμα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε από κάθε μία από τις τρεις επιμέρους κατηγορίες εκλεκτόρων που προβλέπει ο νόμος, αφού πολλαπλασιαστούν τα επιμέρους αυτά ποσοστά με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας:
 9. κατηγορία Ε.Π. συντελεστής βαρύτητας 0,645162, κατηγορία σπουδαστών συντελεστής βαρύτητας 0,32258 και κατηγορία Ε.Τ.Π. συντελεστής βαρύτητας 0,032258.
 10. Κάθε συντελεστής βαρύτητας είναι σταθερός και δεν ασκεί επιρροή το ποσοστό προσέλευσης σε κάθε κατηγορία εκλεκτόρων.
 11. Με δεδομένο ότι κάθε κατηγορία μετέχει στις εκλογές με συγκεκριμένο ποσοστό (Ε.Π. 100%, σπουδαστές 50%, Ε.Τ.Π. 5%, ήτοι σύνολο 155%), οι παραπάνω συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού επί τοις εκατό της κατηγορίας δια του συνολικού ποσοστού επί τοις εκατό όλων των κατηγοριών.
7.  
  Αν η ψηφοφορία διεξαχθεί σε ένα μόνο εκλογικό Τμήμα, τα ανωτέρω τηρούνται αναλόγως από την μόνη Εφορευτική Επιτροπή
8.  
  Τα πρακτικά, είτε πρώτης είτε επαναληπτικής εκλογής, από τα οποία προκύπτει εκλογή υποψηφίου και το εκλογικό υλικό διαβιβάζονται, αμελλητί, στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής του Διευθυντή της Σχολής.
Άρθρο 9 "Εκλογή Προϊσταμένου Τμήματος. Α. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"
1.  
  Οι διατάξεις του ανωτέρω Κεφ. Α΄ αυτού του άρθρου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους αυτού του Κεφαλαίου, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Γενικά Τμήματα, τα οποία δεν έχουν εγγεγραμμένους σπουδαστές ούτε χορηγούν πτυχίο.
2.  
  Η απόφαση προκήρυξης των εκλογών κοινοποιείται, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, σε όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, όπως επίσης και σε όλους τους οικείους φορείς, που μετέχουν στις εκλογές. Στην προκήρυξη αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, το εκλογικό Τμήμα στο οποίο θα διεξαχθούν, η λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την περίπτωση επανάληψης της εκλογής.
3.  
 1. Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εκλεκτορικού σώματος που ψήφισαν, όπως αυτή η πλειοψηφία προκύπτει από το συνολικό ποσοστό των έγκυρων ψήφων που αναλογεί σε κάθε υποψήφιο μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 2. Ένα από τα μέλη βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που ανήκουν στη Σχολή, ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
 3. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων που πλειοψήφησαν.
 4. Κατά την επαναληπτική αυτή εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 5. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι των υποψηφίων.
 6. Αν οι υποψήφιοι είναι μόνον δύο, εκλέγεται κατά την πρώτη ψηφοφορία όποιος υποψήφιος λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 7. Για καθένα εκλογικό Τμήμα ορίζει, στην περίπτωση αυτή και μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικού Τμήματος.
 8. Ένα από τα μέλη βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που ανήκουν στη Σχολή, ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Τμήματος.
 9. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7 για όσα θέματα έχουν σχέση με την ύπαρξη πολλών εκλογικών τμημάτων και επιτροπών.
 10. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται από τον Διευθυντή της Σχολής σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτ. β΄ του άρθρου 6.
 11. Ο Διευθυντής της Σχολής ορίζει, με την ίδια απόφαση, μόνιμο Δ.Π. ή Ε.Τ.Π. της Σχολής, ως γραμματέα για κάθε Εφορευτική Επιτροπή.
 12. Κάθε συντελεστής βαρύτητας είναι σταθερός και δεν ασκεί επιρροή το ποσοστό προσέλευσης σε κάθε κατηγορία εκλεκτόρων.
 13. Με δεδομένο ότι κάθε κατηγορία μετέχει στις εκλογές με συγκεκριμένο ποσοστό (Ε.Π. 100%, Ε.Τ.Π. 5%, ήτοι σύνολο 105%), οι παραπάνω συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού επί τοις εκατό της κατηγορίας δια του συνολικού ποσοστού επί τοις εκατό όλων των κατηγοριών.
 14. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μέλη Ε.Τ.Π. στο Γενικό Τμήμα γίνεται υπολογισμός κατά τον ίδιο τρόπο που θα γίνονταν εάν υπήρχαν μέλη Ε.Τ.Π.
4.  
 1. Η δήλωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προϊσταμένου Τμήματος από μέλος Ε.Π. του Τμήματος κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της οικείας Σχολής του Τ.Ε.Ι., οκτώ ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της εκλογής.
 2. Η δήλωση υποψηφιότητας απορρίπτεται αν το κείμενο της υποψηφιότητας δεν εμπεριέχει ρητή διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του υποψηφίου (κατά τη έννοια του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 ή της ανάλογης διάταξης που θα ισχύει κάθε φορά) και ότι, αν εκλεγεί, δεν καταλαμβάνεται κατά το χρόνο της θητείας από το όριο ηλικίας για την έξοδό του από την υπηρεσία.
 3. Συμπλήρωση της υποψηφιότητας με τη διαβεβαίωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και την ανακήρυξη των υποψηφίων.
 4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τον Διευθυντή της Σχολής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 5. Στη συνέχεια, με φροντίδα του, τυπώνεται ένα ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους Προϊσταμένους του Τμήματος και προετοιμάζονται λευκά ψηφοδέλτια, όλα σε ικανό αριθμό.
5.  
 1. Με φροντίδα του Διευθυντή της Σχολής καταρτίζονται, την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων, οι εκλογικοί κατάλογοι
 2. Στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται οι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα και οι εκλέκτορες μέλη του Ε.Π. και Ε.Τ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα για το οποίο διεξάγονται εκλογές.
 3. Μετά την κατάρτισή τους οι κατάλογοι των εκλεκτόρων μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό παραδίδονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
 4. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, ακυρότητας των ψηφοδελτίων, εκδίκασης ενστάσεων, πρακτικών, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7
6.  
 1. Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εκλεκτορικού σώματος που ψήφισαν, όπως αυτή η πλειοψηφία προκύπτει από το συνολικό ποσοστό των έγκυρων ψήφων που αναλογεί σε κάθε υποψήφιο μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 2. Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας.
 3. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων που πλειοψήφησαν.
 4. Κατά την επαναληπτική αυτή εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 5. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι των υποψηφίων.
 6. Αν οι υποψήφιοι είναι μόνον δύο, εκλέγεται κατά την πρώτη ψηφοφορία όποιος υποψήφιος λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψήφων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στην παρακάτω περίπτωση γ΄.
 7. Μοναδικοί υποψήφιοι δεν εκλέγονται, αν δεν συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων.
 8. Το συνολικό ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος αποτελεί το άθροισμα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε από κάθε μία από τις τρεις επιμέρους κατηγορίες εκλεκτόρων που προβλέπει ο νόμος, αφού πολλαπλασιαστούν τα επιμέρους αυτά ποσοστά με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας:
 9. κατηγορία Ε.Π. συντελεστής βαρύτητας 0,645162, κατηγορία σπουδαστών συντελεστής βαρύτητας 0,32258 και κατηγορία Ε.Τ.Π. συντελεστής βαρύτητας 0,032258.
 10. Κάθε συντελεστής βαρύτητας είναι σταθερός και δεν ασκεί επιρροή το ποσοστό προσέλευσης σε κάθε κατηγορία εκλεκτόρων.
 11. Με δεδομένο ότι κάθε κατηγορία μετέχει στις εκλογές με συγκεκριμένο ποσοστό (Ε.Π. 100%, σπουδαστές 50%, Ε.Τ.Π. 5%, ήτοι σύνολο 155%), οι παραπάνω συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού επί τοις εκατό της κατηγορίας δια του συνολικού ποσοστού επί τοις εκατό όλων των κατηγοριών.
7.  
  Αν η ψηφοφορία διεξαχθεί σε ένα μόνο εκλογικό Τμήμα, τα ανωτέρω τηρούνται αναλόγως από την μόνη Εφορευτική Επιτροπή
8.  
  Τα πρακτικά, είτε πρώτης είτε επαναληπτικής εκλογής, από τα οποία προκύπτει εκλογή υποψηφίου και το εκλογικό υλικό διαβιβάζονται, αμελλητί, στον Διευθυντή της οικείας Σχολής, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής του Προϊσταμένου του Τμήματος. Β. ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.
Άρθρο 10 "Εκλογή Διευθυντή και μελών Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α."
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή και των μελών Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. προκηρύσσονται με απόφαση είτε του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. είτε Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. και έχει την ευθύνη για τη σύγκληση του σώματος εκλεκτόρων και την όλη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Όταν συμπίπτουν εκλογές για Διευθυντή και για μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., διεξάγονται ταυτόχρονα με δύο διαφορετικές κάλπες και ένα ψηφοδέλτιο κατά κατηγορία υποψηφίων.
2.  
  Η απόφαση προκήρυξης των εκλογών, με τη φροντίδα της γραμματείας του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. κοινοποιείται, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, σε όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.και στο σύλλογο των σπουδαστών κάθε μιας από τις δύο Σχολές (Σ.Τ.ΕΦ.-Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Στην προκήρυξη αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, το εκλογικό Τμήμα στο οποίο θα διεξαχθούν, η λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την περίπτωση επανάληψης της εκλογής.
3.  
 1. Με απόφασή του, η οποία εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία ανατίθεται η ευθύνη της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των εκλογών.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., που υποδεικνύονται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. Σε περίπτωση εφαρμογής της επόμενης περίπτωσης β΄, η Εφορευτική αυτή Επιτροπή ορίζεται πενταμελής και θεωρείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι., για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ορίζει, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο, περισσότερα του ενός εκλογικά Τμήματα, στα οποία κατανέμει τους ψηφοφόρους στο μικρότερο δυνατό αριθμό αιθουσών ή κτηρίων.
 4. Για καθένα εκλογικό Τμήμα ορίζει τότε, και μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικού Τμήματος.
 5. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7 για όσα θέματα έχουν σχέση με την ύπαρξη πολλών εκλογικών τμημάτων και επιτροπών.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή Τμήματος αποτελείται, επίσης, από μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., που υποδεικνύονται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π.
 7. Αν δεν επαρκούν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., μπορούν να οριστούν στις Επιτροπές της παραγράφου αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτ. β΄ του άρθρου 6, και μέλη με τακτική θέση στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., οπότε και Προεδρεύουν.
 8. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ορίζει, με την ίδια απόφαση, μόνιμο Δ.Π. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ή του Τ.Ε.Ι., ως γραμματέα για κάθε Εφορευτική Επιτροπή.
4.  
 1. Η δήλωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή ή μέλους Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., από μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι., οκτώ τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής.
 2. Η δήλωση υποψηφιότητας Διευθυντή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. απορρίπτεται αν το κείμενο της υποψηφιότητας δεν εμπεριέχει ρητή διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του υποψηφίου (κατά τη έννοια του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 ή της ανάλογης διάταξης που θα ισχύει κάθε φορά) και ότι, αν εκλεγεί, δεν καταλαμβάνεται κατά το χρόνο της θητείας από το όριο ηλικίας για την έξοδό του από την υπηρεσία.
 3. Συμπλήρωση της υποψηφιότητας με τη διαβεβαίωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και την ανακήρυξη των υποψηφίων.
 4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 5. Στη συνέχεια, με φροντίδα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι. τυπώνεται ένα ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους για τη θέση του Διευθυντή ή μέλους Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., κατά περίπτωση, και προετοιμάζονται λευκά ψηφοδέλτια, όλα σε ικανό αριθμό.
5.  
 1. Με φροντίδα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι. καταρτίζονται, την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων, οι εκλογικοί κατάλογοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. και εκπροσώπους των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των μελών Ε.ΔΙ.Π.
 2. Μετά την κατάρτισή τους οι κατάλογοι των εκλεκτόρων μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό παραδίδονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
 3. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, ακυρότητας των ψηφοδελτίων, εκδίκασης ενστάσεων, πρακτικών, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7
6.  
 1. Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών που ψήφισαν.
 2. Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας.
 3. Αν κανείς δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες μεταξύ των δύο πρώτων που πλειοψήφησαν.
 4. Κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει τις περισσότερες ψήφους.
 5. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής ενώπιον όσων επιθυμούν να παρίστανται.
 6. Αν οι υποψήφιοι Διευθυντές είναι μόνον δύο, εκλέγεται κατά την πρώτη ψηφοφορία όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφους.
 7. Μοναδικοί υποψήφιοι δεν εκλέγονται, αν δεν συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων.
  • Ως προς τα μέλη του Συμβουλίου ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Εκλέγονται όσοι λαμβάνουν, κατά σειρά, τις περισσότερους ψήφους, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός.
  • Αν ο δεύτερος στη σειρά εκλογής έχει την ίδια ειδικότητα με τον πρώτο, παραλείπεται και εκλέγεται ο επόμενος κατά σειρά που έχει άλλη ειδικότητα και ούτω καθ’ εξής, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός.
  • Αν εξαντληθεί η σειρά εκλογής και δεν υπάρχουν υποψήφιοι άλλης ειδικότητας για να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται από την αρχή της σειράς ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την επιλογή τριών αναπληρωματικών μελών.
  • ββ) Σε περίπτωση ισοψηφίας, για την εκλογή διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή ενώπιον όσων επιθυμούν να παρίστανται.
7.  
  Αν η ψηφοφορία διεξαχθεί σε ένα μόνο εκλογικό Τμήμα, τα ανωτέρω τηρούνται αναλόγως από την μόνη Εφορευτική Επιτροπή
8.  
  Τα πρακτικά, είτε πρώτης είτε επαναληπτικής εκλογής, από τα οποία προκύπτει εκλογή υποψηφίου και το εκλογικό υλικό διαβιβάζονται, αμελλητί, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι., ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής του Διευθυντή ή του μέλους Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.
Άρθρο 11 "Εκλογή Υπεύθυνου Τομέα."
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη Υπεύθυνου Τομέα προκηρύσσονται με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη σύγκληση της Γ.Σ. του Τομέα και την όλη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2.  
  Η απόφαση προκήρυξης των εκλογών κοινοποιείται ονομαστικά, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, σε όλα τα μέλη Ε.Π. του Τομέα και στους σπουδαστές που μετέχουν στη Γ.Σ. του Τομέα, με τη φροντίδα της γραμματείας του Συμβουλίου του Τμήματος. Στην προκήρυξη αναφέρεται ο χώρος, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της συνεδρίασης της Γ.Σ. του Τομέα για την εκλογή Υπεύθυνου Τομέα.
3.  
  Οι δηλώσεις υποψηφιότητας από μέλη Ε.Π. του Τομέα υποβάλλονται στον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. Η εκλογή, την οποία διεξάγει ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή εκπρόσωπός του που ορίζεται εγγράφως από αυτόν, γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
4.  
 1. Εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών που ψήφισαν.
 2. Λευκή ψήφος ή δήλωση παρουσίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας.
 3. Αν κανείς δεν συγκεντρώνει κατά την πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη αυτή πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως μεταξύ των δύο πρώτων που πλειοψήφησαν.
 4. Κατά την επαναληπτική εκλογή εκλέγεται όποιος υποψήφιος λάβει τις περισσότερες ψήφους.
 5. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή τον εκπρόσωπό του, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρίστανται όσοι από τους εκλέκτορες το επιθυμούν.
 6. Αν οι υποψήφιοι είναι μόνον δύο, εκλέγεται κατά την πρώτη ψηφοφορία όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφους.
 7. Μοναδικοί υποψήφιοι δεν εκλέγονται, αν δεν συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων.
 8. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, ακυρότητας των ψηφοδελτίων, πρακτικών, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7.
 9. Αυτός που διεξάγει την εκλογή επιλαμβάνεται και των τυχόν ενστάσεων που ήθελαν κατατεθεί.
5.  
  Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται, αμελλητί, στο Συμβούλιο του Τμήματος μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής του Υπεύθυνου του Τομέα. Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Άρθρο 12 "Συνέλευση."
1.  
  Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 8 του ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 Α΄, το άρθρο 5 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 2916/2001 και το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3549/2007). Χρέη γραμματέα της Συνέλευσης ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Τ.Ε.Ι., που ορίζεται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.
2.  
  Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ, το οποίο χαράσσει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική, ερευνητική και κοινωνική πολιτική του Τ.Ε.Ι. Η Συνέλευση ιδίως:.
 1. Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και της τήρησης του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού.
 2. Αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών, σχετικά με την ίδρυση νέων τμημάτων και προτείνει σχετικώς στο Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Συντονίζει τα θέματα σπουδών και ιδίως διδασκαλίας, ασκήσεων, έρευνας, εξετάσεων και τίτλων σπουδών των Σχολών
 4. Ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι.
 5. Εγκρίνει τις εσωτερικές τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 6. Καταρτίζει, μετά από γνώμη των Συμβουλίων των Σχολών, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και τον υποβάλλει για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Εκλέγει, ύστερα από κρίση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, τον Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. και αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας του.
 8. Ασκεί όσες αρμοδιότητες παραπέμπονται σ’ αυτή λόγω σπουδαιότητας ή για δευτεροβάθμια κρίση με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ή ύστερα από προσφυγή άλλων οργάνων.
 9. Μπορεί να μεταβιβάζει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένες αρμοδιότητές της.
 10. Συντάσσει ή αναθεωρεί το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του Τ.Ε.Ι., ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. και εισήγηση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Συνέλευσης.
 11. Σε περίπτωση εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6, ως σύνολο νοείται ο ελάχιστος αριθμός που εξασφαλίζει την απαρτία κατά το αναφερόμενο στη διάταξη κλάσμα.
 12. Καθορίζει τους χώρους του Τ.Ε.Ι. που καλύπτει το ακαδημαϊκό άσυλο.
3.  
  Η Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το εξάμηνο. Ακόμη συγκαλείται εκτάκτως για να αντιμετωπίσει έκτακτα ή επείγοντα θέματα, όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή αν ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της. Η σύγκληση γίνεται με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται οπωσδήποτε οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης σε όλα τα μέλη της.
4.  
  Η προθεσμία για την κοινοποίηση της πρόσκλησης συντέμνεται στο μισό όταν η Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως ή στη μία ημέρα αν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Μπορεί για τα ίδια θέματα να συγκληθεί αυθημερόν.
5.  
 1. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. είναι και Πρόεδρος της Συνέλευσης.
 2. Ο Πρόεδρος εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, μπορεί να ορίζει άλλα μέλη ως εισηγητές και μπορεί να καλεί στη Συνέλευση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διάφορα άτομα, μέλη ή μη του Τ.Ε.Ι., ως εμπειρογνώμονες ή ειδικούς εισηγητές, λόγω ειδικότητας σε συζητούμενα θέματα.
 3. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνει στα καθήκοντα προέδρου της Συνέλευσης Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι., που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
 4. Κάθε εισήγηση περιέχει πάντοτε και κείμενο που θα αποτελεί σχέδιο της απόφασης της Συνέλευσης, αν γίνει δεκτό ή όπως ήθελε τροποποιηθεί
6.  
  Εάν παρέλθει μισή ώρα από την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και με τα παρόντα μέλη δεν υφίσταται απαρτία, ο Πρόεδρος ματαιώνει τη συνεδρίαση για έλλειψη απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση ορίζεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Αν και στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα αν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθμού των μελών της.
7.  
  Ανακοινώσεις και ερωτήσεις γίνονται προ της ημερήσιας διάταξης, εφόσον δεν προκαλούν γενικότερη συζήτηση. Η διάρκεια των συζητήσεων πάνω σε ερωτήσεις ή ανακοινώσεις καθώς και στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Συνέλευσης. Διάρκεια ομιλίας μπορεί να ορισθεί επίσης, με όμοιο τρόπο, και για τους ομιλητές.
8.  
  Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ενώπιον της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στα μέλη κατά τη σειρά που ζήτησαν να μιλήσουν, εκτός αν το θέμα που συζητείται απαιτεί ειδικές γνώσεις, οπότε ο λόγος δίνεται πρώτα σ’ εκείνον, ο οποίος κατά την κρίση του Προέδρου, μπορεί, λόγω ειδικότητας, να διαφωτίσει αποτελεσματικότερα τα μέλη της Συνέλευσης για το υπό συζήτηση θέμα. Εάν ομιλητής κινείται εκτός του συζητούμενου θέματος, ο Πρόεδρος δικαιούται να του υποδείξει να περιοριστεί στο θέμα ή και να του αφαιρέσει τον λόγο, αν επιμένει να μη συμμορφώνεται.
9.  
  Η ψηφοφορία αρχίζει μετά από την τελική συζήτηση κάθε θέματος και τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του σχεδίου της απόφασης που περιέχεται στην εισήγηση. Ο πρόεδρος ψηφίζει τελευταίος. Τα μέλη ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους λαμβάνοντας υπόψη το νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και το συμφέρον του ιδρύματος.
10.  
  Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται κατά τρόπο συνοπτικό και σαφή στα πρακτικά, που τηρούνται επίσης συνοπτικά από το γραμματέα της Συνέλευσης. Τα πρακτικά της Συνέλευσης αφού καθαρογραφούν υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση και το γραμματέα και αρχειοθετούνται κατά αύξοντα αριθμό. Στο τέλος κάθε έτους τα πρακτικά βιβλιοδετούνται και αποτελούν επίσημα στοιχεία του Τ.Ε.Ι. Κάθε μέλος του Τ.Ε.Ι. μπορεί να λαμβάνει γνώση των πρακτικών. Στα μέλη του Τ.Ε.Ι. και στους ενδιαφερόμενους ιδιώτες χορηγείται κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, σύμφωνα με την όσα προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 4 παρ. 5 περ. ιζ.
11.  
  Οι Συνεδριάσεις της Συνέλευσης δύναται να μαγνητοφωνούνται. Οι μαγνητοταινίες χρησιμοποιούνται από τη Γραμματεία της Συνέλευσης μόνον για υποβοήθηση στη σύνταξη των πρακτικών. Η μαγνη-τοφώνηση δεν αποτελεί επίσημα καταγραφή των συζητήσεων της Συνέλευσης. Στα επίσημα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα με περίληψη του σκεπτικού τους, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, όπως επίσης και τα αποτελέσματα των σχετικών ψηφοφοριών.
12.  
  Στα πρακτικά δεν καταχωρίζονται εκφράσεις ή χαρακτηρισμοί, που στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα, εκτός αν επιμένει με δική του ευθύνη ο ομιλών, ο θιγόμενος ή άλλο μέλος της Συνέλευσης
Άρθρο 13 "Συμβούλιο."
1.  
  Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Τ.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προέδρου.
2.  
  Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες (άρθρο 11 του ν. 1404/1983):.
 1. Μεριμνά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., του Εσωτερικού Κανονισμού και του νόμου και ασκεί, όλες, τις αρμοδιότητες που του αναθέτει η Συνέλευση με απόφασή της.
 2. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Τ.Ε.Ι. και μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης.
 3. Ακόμη, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό σε περίπτωση που αδυνατεί, για οποιαδήποτε αιτία, να το πράξει η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και εφόσον έχουν τηρηθεί προηγουμένως όλες οι σχετικές διαδικασίες και δεν τελεσφόρησαν.
 4. Κατανέμει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις δαπάνες του ιδρύματος που είναι πέραν της αρμοδιότητας του Προέδρου
 5. Εισηγείται στη Συνέλευση το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα και τις εσωτερικές τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 6. Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) του Τ.Ε.Ι., καθώς και για την επιλογή, τοποθέτηση ή ανακατανομή μελών του Δ.Π. σε αυτές και του Ε.Τ.Π. στα Τμήματα.
 7. Αποφασίζει, επίσης, για την προκήρυξη της θέσης, την επιλογή για διορισμό και τη μονιμοποίηση των μελών του Ε.Τ.Π.
 8. Αναπέμπει αποφάσεις των οργάνων των σχολών, τμημάτων ή τομέων ή τις τροποποιεί, εφόσον πρόκειται για επείγοντα θέματα ή τις παραπέμπει στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. για δευτεροβάθμια κρίση.
 9. Τα άλλα όργανα έχουν σε περίπτωση αναπομπής ή τροποποίησης δικαίωμα προσφυγής στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. κατά της απόφασης του Συμβουλίου ενώ η αναπομπή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
 10. Απονέμει σε μέλη του Τ.Ε.Ι. ηθικές αμοιβές για εξαιρετικές πράξεις ή δραστηριότητες που μαρτυρούν εξαιρετικό ήθος ή συμβάλλουν αποφασιστικά στην εφαρμογή των τεχνολογικών δεδομένων σε κοινωνικούς και παραγωγικούς τομείς, με ευεργετικές επιδράσεις για το κοινό και την εκπαίδευση.
 11. Εγκρίνει, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Σχολής, αποφάσεις των Τμημάτων για τιμητική απονομή ακαδημαϊκών τίτλων σε πρόσωπα εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. ή προτάσεις τους για απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε μέλη του Ε.Π. που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης και διακρίθηκαν για το έργο και την προσφορά τους.
 12. Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
 13. Συγκροτεί επιτροπές δημοσίων και διεθνών διαγωνισμών και ομάδες εργασίας, για τη μελέτη ή διεκπεραίωση σημαντικών θεμάτων
 14. Μπορεί να επιλαμβάνεται όταν όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, να παραγγέλλει στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. να εκτιμήσει αν θα ασκήσει εναντίον τους τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες και να τάσσει σε αυτά, σε περίπτωση παράλειψης, προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν να ενεργήσουν νομίμως, δικαιούμενο, αν πρόκειται για συλλογικά όργανα, να τα υποκαθιστά σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έταξε σε αυτά, μέσα στην οποία έπρεπε να ενεργήσουν.
 15. Συμπληρώνει, όταν απαιτείται, τα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 16 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 1404/1983, του άρθρου 24 του ν. 3549/2007, του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 38913/Β1/2007 (ΦΕΚ 608 Β΄) υπουργικής απόφασης και εν γένει της νομοθεσίας περί Τ.Ε.Ι. που ισχύει κάθε φορά για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ιγ Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα που δεν ανάγονται στην αρμοδιότητα άλλων συλλογικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. ή που του αναθέτει ο νόμος ή ο Εσωτερικός Κανονισμός.
3.  
  Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ασκεί ακόμη και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Εγκρίνει την, πέραν των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι. κάθε φύσης ή την κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση κτιριακών εργαστηριακών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι., προβαίνει στην οριστική κατακύρωση του σχετικού αποτελέσματος στον ή στους τελευταίους μειοδότες, με βάση γραπτή εισήγηση αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, εντέλλεται την πληρωμή της σχετικής δαπάνης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης με τον ή τους αναδόχους, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών και δημοσίων έργων.
 2. Αποφασίζει για όλα τα θέματα λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τ.Ε.Ι., των εγκαταστάσεων, εστιατορίων, κυλικείων, βιβλιοχαρτοπωλείων και σπουδαστικών εστιών, εφόσον για τα τελευταία αυτά θέματα δεν προβλέπεται ειδική αρμοδιότητα της «Σπουδαστικής Λέσχης» ή δεν παραχωρήθηκαν σ’ αυτήν, καθώς και για την αξιοποίηση τυχόν ερευνητικών πορισμάτων και για την εκποίηση, με πλειοδοτικό ή μη διαγωνισμό, κάθε είδους προϊόντων και υλικών, που προέρχονται από τη δραστηριότητα ή τη χρήση του Τ.Ε.Ι.
 3. Εγκρίνει την πρόσληψη και αποφασίζει για τα θέματα της απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος.
 4. Απαλλάσσει τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους από τα διδακτικά τους καθήκοντα και αποφασίζει απαλλαγή από διδακτικές υποχρεώσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) και μελών του Ε.Π. που έχουν επιφορτιστεί με ειδικά καθήκοντα, σύμφωνα με το νόμο και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
 5. Αναθέτει σε μέλη του Ε.Π. τη διδασκαλία μαθήματος σε Τμήμα άλλης Σχολής και στα ίδια μέλη, καθώς και σε οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, ενώ συνεργάζεται με το Συμβούλιο του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. για την κάλυψη από μέλη Ε.ΔΙ.Π. των αναγκών των Τμημάτων και του Τ.Ε.Ι. ανάλογα με τις ειδικότητές τους.
 6. Εγκρίνει προτάσεις των Σχολών για συμμετοχή μελών του Τ.Ε.Ι. σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες εκτός Τ.Ε.Ι. που γίνονται με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ι. ή τη διοργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων μετά από αιτιολογημένες προτάσεις των Τμημάτων και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.
 7. Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα τοποθέτησης Ε.Π. και Ε.Τ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 1404/1983 και εκφράζει γνώμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του ίδιου νόμου.
 8. Αποφασίζει μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δ.Σ. της «Σπουδαστικής Λέσχης» για όλα τα θέματα σπουδαστικής μέριμνας που ανήκουν σε αυτό.
 9. Αποφασίζει για τις εκπαιδευτικές άδειες των μελών του Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι.
 10. Εγκρίνει τις πράξεις ένταξης των μελών Ε.Π. στην κατηγορία μερικής απασχόλησης καθώς και τις δηλώσεις εξειδίκευσης διδακτικών υποχρεώσεων των μελών αυτών, όπως ορίζει ο ν. 2530/1997.
 11. Ορίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου, τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. που θα προεδρεύει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού που λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
 12. ΚΑ/679/1996 (ΦΕΚ 826 Β΄) υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ.
 13. Φ35/10506/ΙΒ/2002 (ΦΕΚ 178 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
 14. Εγκρίνει τη διδακτική απασχόληση Ε.Π. σε άλλα Ιδρύματα, σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους της εκάστοτε νομοθεσίας.
 15. Χειρίζεται και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητές του που προβλέπει ο νόμος ή ο Εσωτερικός Κανονισμός αλλά θεωρείται από τον Πρόεδρο ότι είναι σημαντικό για το Τ.Ε.Ι. και πρέπει να εξετασθεί από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., το οποίο και μπορεί να αποφασίσει αν θα το παραπέμψει ή όχι στη Συνέλευση.
 16. Εγκρίνει τις εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις
4.  
  Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί γραπτώς, για τη συζήτηση έκτακτων ή επειγόντων θεμάτων, από το ένα δεύτερο (1/2) των μελών του Συμβουλίου.
5.  
  Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη του Συμβουλίου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή έκτακτων περιστάσεων ή συμφωνίας των μελών, η σύγκληση του Συμβουλίου μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση της προθεσμίας αυτής, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του.
6.  
  Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν τα μέλη που παρίστανται, συμπεριλαμβανόμενου οπωσδήποτε του Προέδρου και ενός από τους Αντιπροέδρους, είναι περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν. Η συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι υποχρεωτική. Αν μετά πάροδο μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε η συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, ο Πρόεδρος ματαιώνει τη συνεδρίαση για έλλειψη απαρτίας και ορίζει συγχρόνως νέα συνεδρίαση αναφέροντας και το λόγο της ματαίωσης.
7.  
  Οι αποφάσεις και γνώμες του Συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου
8.  
  Τα πρακτικά του Συμβουλίου αρχειοθετούνται κατ’ αύξοντα αριθμό, βιβλιοδετούνται στο τέλος του χρόνου και τηρούνται στο αρχείο του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
9.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο για την άσκηση αρμοδιότητας το «Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ.» νοείται το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 14 "Πρόεδρος."
1.  
  Ο Πρόεδρος προΐσταται του Τ.Ε.Ι. και το εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα, το διοικεί σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και παρακολουθεί και συντονίζει το έργο του ιδρύματος και των οργάνων διοίκησης.
2.  
  Ο Πρόεδρος ασκεί τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 11 παρ. 4 του ν .1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2916/2001):.
 1. Συγκαλεί το Συμβούλιο και τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή ορίζει εισηγητές και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους.
 2. Μπορεί να μετέχει και να προεδρεύει στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των σχολών ή των επιτροπών του Τ.Ε.Ι.
 3. Κατευθύνει και εποπτεύει το έργο της Υ.Δ.Μ. του ιδρύματος.
 4. Υπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων του ιδρύματος
 5. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
 6. Υποβάλλει κάθε χρόνο, στη Συνέλευση, έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του ιδρύματος
 7. Κατανέμει στα Τμήματα τις κενές οργανικές θέσεις Ε.Π. και Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι.
 8. Υπογράφει τις προκηρύξεις πλήρωσης των κενών θέσεων, ασκεί έλεγχο νομιμότητας στα πρακτικά των εκλεκτορικών σωμάτων εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών Ε.Π., διορίζει τα μέλη Δ.Π. ως και τα μέλη Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. που εκλέγονται ή μετακαλούνται, έχοντας τη δυνατότητα να παρατείνει μέχρι τρεις μήνες την προθεσμία που ορίζεται για ορκωμοσία και ανάληψη των καθηκόντων τους.
 9. Μπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει, αν και υποχρεούται, να λάβει αποφάσεις ή να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
3.  
  Ο Πρόεδρος έχει ακόμα και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Ασκεί όλα τα νόμιμα μέσα ενώπιον των δικαστηρίων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Τ.Ε.Ι. και νομιμοποιεί τους δικηγόρους του για παράσταση ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού.
 2. Αποφασίζει για κάθε είδους προμήθειες και εκτέλεση έργων αξίας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ, ποσό που αναπροσαρμόζεται κάθε φορά στο ύψος που ορίζει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 83 τουν. 2362/1995 ή της αντίστοιχης διάταξης νόμου που θα ισχύει εκάστοτε.
 3. Εγκρίνει, κατά περίπτωση, τις κάθε φύσης δαπάνες του Τ.Ε.Ι. μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ.
 4. Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα, τακτικά ή προπληρωμής, τις διακηρύξεις προς τον τύπο των κάθε φύσης δημοπρασιών, τις συμβάσεις προμήθειας υλικών και εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι., τους τίτλους είσπραξης χρημάτων, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι.
 5. Εκδίδει τις διαπιστωτικές πράξεις για τη χορήγηση επιδομάτων στο προσωπικό του Τ.Ε.Ι. κάθε φύσης και εργασιακής σχέσης.
 6. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της «Σπουδαστικής Λέσχης» διεκπεραιώνει όλα τα θέματα σπουδαστικής μέριμνας σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
 7. Υπογράφει ή κινεί με πράξεις του τις σχετικές διαδικασίες ολοκλήρωσης όλων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού του Τ.Ε.Ι., εφόσον μέρος των αρμοδιοτήτων αυτών δεν ανατίθεται σε άλλα όργανα.
 8. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Τ.Ε.Ι. και χαρακτηρίζει τυχόν έγγραφα τα οποία απαιτούν σύντομη ή άμεση απάντηση από μέρους των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι., τάσσοντας, αν το κρίνει, σχετικά σύντομες προθεσμίες ενέργειας ή απάντησης.
 9. Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και των μελών του Ε.Τ.Π., για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 10. Αναθέτει ή εκχωρεί άσκηση αρμοδιοτήτων του στους Αντιπροέδρους, στον Γραμματέα ή σε διοικητικούς Διευθυντές του Τ.Ε.Ι.
 11. Στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής επίδοσης, ως δεύτερος κριτής, του Γραμματέα, των διοικητικών Διευθυντών και των Προϊσταμένων των αυτοτελών τμημάτων της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας, όπως ορίζονται στον οικείο Οργανισμό
 12. Μπορεί να επιλαμβάνεται όταν μονομελή όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, δικαιούμενος να τα υποκαθιστά, σε περίπτωση παράλειψης, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έταξε προς αυτά το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., μέσα στην οποία έπρεπε να ενεργήσουν.
 13. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται κατά την κείμενη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι. ή τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
Άρθρο 15 "Αντιπρόεδροι."
1.  
  Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της επίβλεψης, της βελτίωσης και της συντήρησης των κάθε φύσης τεχνικών έργων, των κτιριακών εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι., των ακαδημαϊκών του μονάδων και των εργαστηρίων καθώς και την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ο ορισμός γίνεται με πράξη του Προέδρου στην αρχή της θητείας ή ενδιαμέσως, μόνο αν τούτο επιβάλλουν, κατά την κρίση του, σοβαροί λόγοι λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Με την ίδια πράξη του Προέδρου ορίζεται ο Αντιπρόεδρος που θα τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
2.  
  Είναι υπεύθυνος για τις άδειες και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους εκπαιδευτικού προσωπικού Οι Αντιπρόεδροι υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις τους. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, εφαρμόζεται η σχετική απόφαση που εκδίδει ο Πρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι μετέχουν στη Συνέλευση και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., στα οποία εισηγούνται τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, συντονίζουν το έργο των οργάνων και των υπηρεσιών κατά το μέρος που αναφέρεται στην αρμοδιότητά τους και ασκούν και όποιες από τις αρμοδιότητές του τους αναθέτει κατά περίπτωση ο Πρόεδρος.
3.  
  Είναι υπεύθυνος για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής
 1. Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ιδίως:
4.  
  Έχει την ευθύνη των παραγωγικών μονάδων του Τ.Ε.Ι., όπως των μονάδων εκτύπωσης, έκδοσης κ.λπ.
5.  
  Εισηγείται για θέματα χρηματοδοτήσεων εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών κ.λπ. προγραμμάτων, οργανώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκδηλώσεων.
 1. Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ιδίως:
Άρθρο 16 "Συμβούλιο Σχολής."
1.  
  Το Συμβούλιο Σχολής συγκροτείται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Σχολής, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Διευθυντή.
2.  
  Το Συμβούλιο της Σχολής ασκεί τις αρμοδιότητες που ο νόμος αναθέτει στη Σχολή, (άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3549/2007) και ειδικότερα:.
 1. Κατανέμει τις πιστώσεις στα Τμήματα και στα εργαστήρια της Σχολής
 2. Υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. τις προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Π.
 3. Αποφασίζει, με συμμετοχή του Γραμματέα του Τ.Ε.Ι., για την οργάνωση των υπηρεσιών της Σχολής, καθώς και για την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού και Ε.Τ.Π. στα Τμήματα, στις υπηρεσίες και στα εργαστήρια της Σχολής και.
 4. Συντονίζει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες Τμημάτων της Σχολής
 5. Γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος ως προς το σκέλος που αφορά στη Σχολή
3.  
  Το Συμβούλιο της Σχολής ασκεί ακόμη τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Αναθέτει, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, σε μέλη του Ε.Π. τη διδασκαλία μαθήματος που ανήκει στον Τομέα άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής.
 2. Εκφέρει γνώμη στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. σε αποφάσεις των Τμημάτων για τιμητική απονομή ακαδημαϊκών τίτλων σε πρόσωπα εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. ή προτάσεις τους για απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε μέλη του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Τμημάτων της Σχολής που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης και διακρίθηκαν για το έργο και την προσφορά τους.
 3. Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα που δεν ανάγονται στην αρμοδιότητα άλλων συλλογικών οργάνων της Σχολής ή που του αναθέτει ο νόμος για τα Τ.Ε.Ι. ή ο Εσωτερικός Κανονισμός.
4.  
  Για τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λειτουργίας του Συμβουλίου της Σχολής ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 13 που αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 17 "Διευθυντής Σχολής."
1.  
  Ο Διευθυντής Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 1404/1983):.
 1. Προΐσταται στις υπηρεσίες της Σχολής
 2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Συμβούλιο της Σχολής, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
 3. Συντονίζει και εναρμονίζει τη δραστηριότητα των Τμημάτων της Σχολής και των οργάνων τους
 4. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής
 5. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
 6. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της Σχολής
2.  
  Ο Διευθυντής της Σχολής ακόμη:
 1. Αίρει με απόφασή του τυχόν συγκρούσεις μεταξύ Τμημάτων ως προς την άσκηση ορισμένης αρμοδιότητας
 2. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας της Σχολής, τη χαρακτηρίζει και τάσσει σύντομες προθεσμίες ενέργειας ή απάντησης, όπου αυτό απαιτείται κατά την κρίση του
 3. Υπογράφει και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία της Σχολής
 4. Μεριμνά για την κανονική λειτουργία της Σχολής και των Τμημάτων της και παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης που εκτελούνται από τα Τμήματα και τους Τομείς της Σχολής
 5. Συνεργάζεται και αναπτύσσει δημόσιες σχέσεις με άλλες Σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων στον εκπαιδευτικό τομέα, τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων, την προώθηση σπουδαστών για παρακολούθηση μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή εμπειριών σε τομείς οργάνωσης, διοίκησης και εκπαίδευσης, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών επισκέψεων Ε.Π., σπουδαστών κ.λπ. και ενημερώνει σχετικά τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Σχολής.
 6. Αναθέτει με αποφάσεις του σε μέλη του Ε Π. την εκτέλεση και άλλων υπηρεσιών, συναφών προς την ιδιότητα και ειδικότητά τους.
 7. Μπορεί να μετέχει και να προεδρεύει στις συνεδριάσεις των Τμημάτων και των Τομέων και των διαφόρων επιτροπών που ο ίδιος συγκροτεί
 8. Ασκεί, τέλος, κάθε άλλη αρμοδιότητα που η κείμενη νομοθεσία για τα Τ.Ε.Ι. ή ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. με πράξη του αναθέτει σ’ αυτόν ή που δεν έχει σχέση με αρμοδιότητα άλλου μονομελούς οργάνου ακαδημαϊκής μονάδας της Σχολής και συμβάλλει στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.
3.  
  Ο διευθυντής της σχολής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Σχολής, που ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής από το Συμβούλιο της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος
Άρθρο 18 "Διευθυντής Παραρτήματος."
1.  
  Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργεί ένα Παράρτημα στις Σπέτσες, όπου λειτουργεί το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων που ιδρύθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3255/2004. Του Παραρτήματος προΐσταται ο Προϊστάμενος αυτού του Τμήματος, στον οποίο ανήκουν, επιπλέον των αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου Τμήματος (άρθρο 9 του ν. 1404/1983) και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Η έγκριση δαπάνης συντήρησης των εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζεται το Τμήμα και υπηρεσίες του Παραρτήματος ή άλλης δαπάνης όπως, ενδεικτικώς, γραφικής ύλης, ύδρευσης, φωτισμού, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ, που αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
 2. Η υπογραφή της αλληλογραφίας που απευθύνεται στην κεντρική διοίκηση ή τις λοιπές ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι., αλλά και προς όλες τις υπηρεσίες του νομού στον οποίο εδρεύει το Παράρτημα, για θέματα εκπαιδευτικά και διοικητικής μέριμνας του Παραρτήματος.
 3. Η έγκριση μετακίνησης Ε.Π., Δ.Π. και Ε.Τ.Π. εκτός έδρας για εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Η αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος, που αν και δεν ανήκει στις αρμοδιότητές του, υπάρχει κίνδυνος, λόγω αποστάσεων και τοπικών συνθηκών, από τυχόν αναβολή στη λήψη άμεσης απόφασης, να δημιουργήσει κίνδυνο διαταραχής της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας και διοικητικής λειτουργικότητας του Παραρτήματος
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Παραρτήματος ασκεί και όσες αρμοδιότητες, γενικές ή κατά περίπτωση, του αναθέτει με αποφάσεις του το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 19 "Γενική Συνέλευση Τμήματος."
1.  
  Η Γ.Σ. Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 2916/2001). Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος.
2.  
  Η Γ.Σ. έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα σπουδών του Τμήματος και ιδίως:.
 1. Καθορίζει τους Τομείς του Τμήματος και τα γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα που ανήκουν στους Τομείς
 2. Εισηγείται την αναστολή διοργάνωσης μαθημάτων ορισμένης κατεύθυνσης ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικών ή προαιρετικών μαθημάτων, αν ο αριθμός αυτών που παρακολουθούν είναι περιορισμένος
 3. Αποφασίζει την προσωρινή αναπλήρωση των θέσεων που κενώνονται κατά το διάστημα της θητείας των οργάνων και μέχρι την εκλογή των νέων οργάνων ή τη λήξη της θητείας που προβλέπονταν, αν είναι μικρό το διάστημα που απομένει
 4. Χορηγεί σε μέλη Ε.Π. άδεια μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο ή ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997.
 5. Γνωμοδοτεί για τη μετάκληση Ελλήνων ή ξένων επιστημόνων σε κενές θέσεις ή ως επισκεπτών καθηγητών για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή για παροχή ειδικών τεχνικών συμβουλών
 6. Αποφασίζει την κατανομή των καλυμμένων θέσεων των μελών Ε.Π. στους Τομείς, σε περίπτωση τροποποίησης του γνωστικού αντικειμένου τους ή αναδιάρθρωσής τους.
 7. Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
 8. Προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος την τιμητική απονομή ακαδημαϊκών τίτλων σε πρόσωπα εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι.
 9. Εκφέρει γνώμη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Τομέα του Τμήματος ή και τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου Τομέα
 10. Εκφέρει γνώμη προς τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. σχετικώς με το υπό σύνταξη ή αναθεώρηση τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του Τ.Ε.Ι., ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα που απευθύνει προς αυτήν ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. τουλάχιστον προ είκοσι ημερών πριν από την ημέρα που προγραμματίσθηκε να συνεδριάσει η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Η γνώμη αναφέρεται κυρίως σε θέματα του Τμήματος και δευτερευόντως, με συνοπτικό τρόπο, σε θέματα του Τ.Ε.Ι. συνολικώς, αν το επιθυμούν τα μέλη.
 11. Συντάσσει κατ’ έτος κατάλογο συγγραμμάτων ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα
 12. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν ανάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων του Τμήματος
3.  
  Η Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να μεταβιβάζει στο Συμβούλιο του Τμήματος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένες αρμοδιότητές της. Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το εξάμηνο και εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή το ζητήσει γραπτά το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Αν παρά το αίτημα αυτό ο Προϊστάμενος του Τμήματος δεν τη συγκαλεί, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή Αντιπρόεδρος που αυτός ορίζει, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί περαιτέρω τις σχετικές πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου του Τμήματος (παρ 5, άρθρο 5 του ν. 2916/2001).
4.  
  Για τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λειτουργίας της Γ.Σ. του Τμήματος ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 12 που αφορούν τη λειτουργία της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 20 "Συμβούλιο Τμήματος."
1.  
  Το Συμβούλιο Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος.
2.  
  Το Συμβούλιο του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες που ο νόμος αναθέτει στο Τμήμα (άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2916/2001) και ειδικότερα:.
 1. Συντονίζει τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του Τμήματος
 2. Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π κατά Τομέα και κατά βαθμίδα Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.
 3. Υποβάλλει διαμέσου της Σχολής στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π, Ε.Ε.Π ή Ε.Τ.Π.
 4. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
 5. Αποφασίζει για όλες τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών
 6. Αποφασίζει για την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π. και σε συνεργασία με το αντίστοιχο Συμβούλιο Τμήματος της ίδιας ή άλλης Σχολής, για τη συμπλήρωση σε αυτό το Τμήμα του ωραρίου των μελών του Ε.Τ.Π., ύστερα από γνώμη της Γ.Σ. του οικείου Τομέα.
 7. Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της.
 8. Προτείνει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. την προκήρυξη θέσεων Ε.Π. που ανήκουν στο Τμήμα.
 9. Εκδίδει τις αποφάσεις συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων του άρθρου 16 παρ. 1 περ. β΄ τουν. 1404/1983, του άρθρου 24 του ν. 3549/2007, του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 38913/Β1/2007 (ΦΕΚ 608 Β΄) υπουργικής απόφασης και εν γένει της νομοθεσίας περί Τ.Ε.Ι. που ισχύει κάθε φορά για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
 10. Μεταβιβάζει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τη γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος για σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Τομέα του Τμήματος ή και τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου Τομέα.
 11. Προτείνει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. την απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε μέλη του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης και διακρίθηκαν για το έργο και την προσφορά τους.
 12. Συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα μέλη του Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.
3.  
  Το Συμβούλιο του Τμήματος ακόμη:
 1. Εισηγείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για τα θέματα που έχουν σχέση με τους εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας ή ωριαία αντιμισθία, του άρθρου 19 του ν. 1404/1983.
 2. Εκφέρει γνώμη στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για μερική απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα μελών του Ε.Π.
 3. Εισηγείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε μέλη του Ε.Π. του Τμήματος.
 4. Προτείνει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. την προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα, την επιλογή αυτών για πλήρωση των θέσεων και εκφέρει γνώμη για τη μονιμοποίησή τους.
 5. Εκφράζει γνώμη για τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών Τμημάτων για τους εργαζόμενους σπουδαστές
 6. Προγραμματίζει την τοποθέτηση των σπουδαστών Τμήματος σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πρακτική άσκησή τους στο επάγγελμα
 7. Εισηγείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για την επιλογή σπουδαστών που επιθυμούν να απασχοληθούν στο Τ.Ε.Ι. με αμοιβή.
 8. Καταρτίζει, εγκρίνει και δημοσιεύει τα προγράμματα εξετάσεων και ορίζει τους επιτηρητές
 9. Προτείνει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας καθώς και τη σύμπραξη ή συνδιοργάνωση με πανεπιστήμια προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
 10. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που παραπέμπεται στο Συμβούλιο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
 11. Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα που του αναθέτει ο νόμος για τα Τ.Ε.Ι., ο Εσωτερικός Κανονισμός ή ο Κανονισμός Σπουδών.
4.  
  Για τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λειτουργίας του Συμβουλίου του Τμήματος ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 13 που αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 21 "Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.Ι."
1.  
  Ο Προϊστάμενος Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες (άρθρο 9 του ν.1404/1983):.
 1. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. και του Συμβουλίου, συγκαλεί τα όργανα αυτά, προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται τα διάφορα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους.
 2. Ελέγχει τις ώρες διδασκαλίας και παρουσίας του Ε.Π. και του προσωπικού του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 του Τμήματος.
 3. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
 4. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος
2.  
  Ο Προϊστάμενος Τμήματος ακόμη:
 1. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των σπουδών του Τμήματος
 2. Μεριμνά για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών και την κανονική λειτουργία των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων του Τμήματος
 3. Έχει τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων και, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Τομέων, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
 4. Εποπτεύει και καθοδηγεί στο έργο του το Ε.Τ.Π. που υπηρετεί στο Τμήμα.
 5. Παρακολουθεί τη διεξαγόμενη εκπαίδευση και συντονίζει το έργο των οργάνων των Τομέων και των εκπαιδευτικών
 6. Προσυπογράφει τα πτυχία και υπογράφει τα επικυρωμένα αντίγραφά τους
 7. Προβαίνει στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής (γραφείο ενημέρωσης) από εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος για την παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους σπουδαστές σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και την πρακτική τους άσκηση
 8. Υπογράφει και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία του Τμήματος
 9. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ήθελε ανακύψει ή ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει σχέση με αρμοδιότητα άλλου μονομελούς οργάνου του Τμήματος και συμβάλλει στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος
3.  
  Ο Προϊστάμενος Τμήματος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από έναν Υπεύθυνο Τομέα του Τμήματος, που ορίζεται ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος για ένα ακαδημαϊκό έτος από το Συμβούλιο του Τμήματος
Άρθρο 22 "Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο, Διευθυντής Κ.Ξ.Γ.Φ.Α."
1.  
  Η Γ.Σ. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., ο οποίος ορίζεται με πράξη του Διευθυντή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.
2.  
  Η Γ.Σ. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. έχει τις αρμοδιότητες της Γ.Σ. Τμήματος (άρθρο 9 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2916/2001). Η Γ.Σ. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το εξάμηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο Διευθυντής του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ή, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα, όταν το ζητήσει γραπτά το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της. Για τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λειτουργίας της Γ.Σ. του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 12 που αφορούν τη λειτουργία της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
3.  
  Το Συμβούλιο του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., ο οποίος ορίζεται με πράξη του Διευθυντή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Για τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού και του νόμου που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1404/1983). Για τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λειτουργίας του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 13 που αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
4.  
  Για τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού και του νόμου που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Τμήματος (άρθρο 9 του ν. 1404/1983). Ως αναπληρωτής του ορίζεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους από το Συμβούλιο του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ένα μέλος του Συμβουλίου.
5.  
  Όπου στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό υπάρχει αναφορά σε Τμήμα ή σε όργανα Τμήματος και δεν μνημονεύονται το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ή όργανά του, οι σχετικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως και για το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ή τα αντίστοιχα όργανα του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α., με την αντιστοιχία που αναφέρθηκε προηγουμένως, εκτός αν αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο.
Άρθρο 23 "Γενική Συνέλευση Τομέα."
1.  
  Η Γ.Σ. Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2916/2001).
2.  
  Η Γ.Σ. έχει ως αρμοδιότητες: την εκλογή του Υπεύθυνου Τομέα με τον αναπληρωτή του, τη λειτουργία των εργαστηρίων, την ανάθεση καθηκόντων Υπευθύνου Εργαστηρίου, την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Ε.Π. του Τομέα, την εισήγηση για προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Ε.Π. του Τομέα ή τη μετάκληση Ελλήνων ή ξένων επιστημόνων σε κενές θέσεις ή ως επισκεπτών καθηγητών για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή για παροχή ειδικών τεχνικών συμβουλών, την υποβολή στο Συμβούλιο του Τμήματος γνώμης για τα καθήκοντα και το ωράριο των μελών του Ε.Τ.Π. του Τομέα και προτάσεων στη Γ.Σ. του Τμήματος για αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών και εξεταστικών μεθόδων, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων μορφωτικών διαλέξεων, αγορά εργαστηριακού και άλλου εξοπλισμού και ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων του Τομέα. Η Γ.Σ. Τομέα προτείνει στη Γ.Σ. του οικείου Τμήματος κατάλογο συγγραμμάτων για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών που πρόκειται να διδαχθεί με ευθύνη της κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
3.  
  Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Υπεύθυνος του Τομέα. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο Πρόεδρός της, αν το ζητήσει γραπτώς το ένα δεύτερο (1/2) των μελών της ή το επιβάλουν επείγουσες ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. Με γραπτή ή προφορική πρόσκληση του Προέδρου της Γ.Σ. που κοινοποιείται δύο ημέρες πριν και σε επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν, καλούνται τα μέλη σε τακτή ημέρα και ώρα για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων.
4.  
  Η συμμετοχή των μελών στη Γ.Σ. είναι υποχρεωτική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι συνεδριάσεις λαμβάνεται πρόνοια να γίνονται σε ημέρα και ώρα που να μην παρακωλύεται ή να μην παρακωλύεται αισθητά το εκπαιδευτικό έργο. Χρέη γραμματέα ασκεί οποιοσδήποτε υπάλληλος ή εκπαιδευτικός του Τομέα που ορίζεται με πράξη του Υπεύθυνου του Τομέα.
Άρθρο 24
1.  
  Υπεύθυνος Τομέα. Ο Υπεύθυνος Τομέα συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο που διεξάγει ο Τομέας, μεριμνά για τον εφοδιασμό των σπουδαστών με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βοηθήματα, προτείνει, με εισήγηση του Υπεύθυνου εργαστηρίου, τις προδιαγραφές και τις προμήθειες εργαστηριακού εξοπλισμού, φροντίζει για γραφική ύλη, για τις φροντιστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις μαθημάτων, εποπτεύει και καθοδηγεί το έργο των μελών του Ε.Τ.Π. που υπηρετεί στον Τομέα, ελέγχει την καθημερινή παρουσία τους και συντάσσει έκθεση με πρόταση για την μονιμοποίησή τους, συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις εργασίες της, εισηγείται τα διάφορα θέματα και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
Άρθρο 25 "Εργαστήρια-Υπεύθυνος Εργαστηρίου - Ε.Π."
1.  
  Τα εργαστήρια παρέχουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σκοπό την προώθηση της γνώσης και της εκπαίδευσης. Για να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, η Γ.Σ. του Τμήματος, στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, καταρτίζει τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου» (Κ.Λ.Ε.). Ο Κ.Λ.Ε. προσδιορίζει τις λειτουργίες του εργαστηρίου και καθορίζει γραπτώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σε αυτό του Υπεύθυνου Εργαστηρίου, του Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και των σπουδαστών. Η Γ.Σ. είναι δυνατόν να αναθέσει την εκπόνηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου σε επιτροπή μελών Ε.Π. του Τμήματος, η οποία μπορεί να συνεργάζεται και με εξειδικευμένα μέλη Ε.Π. άλλου Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου. Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό των εργαστηρίων και οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που ορίζει ο Κανονισμός.
2.  
  Οι χώροι του εργαστηρίου είναι καθαροί και τακτοποιημένοι και είναι σχεδιασμένοι ώστε να υπάρχει: α) Κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία. β) Μέριμνα για την αποφυγή σκόνης. γ) Επαρκείς πηγές ενέργειας και παροχών. δ) Προστασία από τις ενεργειακές διακυμάνσεις. ε) Παθητική και Ενεργητική πυροπροστασία. στ) Ασφάλεια κατά πλημμύρας και άλλων φυσικών καταστροφών.
3.  
 1. Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για ασκήσεις και πειράματα είναι κατάλληλες για τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
 2. Οι συσκευές είναι εγκατεστημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, να καθαρισθούν και να επισκευασθούν
 3. Ο εξοπλισμός είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση
 4. Οι επικίνδυνες χημικές και ραδιενεργές ουσίες φυλάσσονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και απορρίπτονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
4.  
  Ο εργαστηριακός εξοπλισμός διακρίνεται σε αμιγώς εργαστηριακό εξοπλισμό και σε βοηθητικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Στον δεύτερο κατατάσσονται τα γραφεία, οι πάγκοι και τα έπιπλα, τα μέσα διδασκαλίας και τα πολυμέσα.
5.  
  Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου μεριμνά κυρίως, ώστε το εργαστηριακό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει επαρκώς το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών και τους προδιαγραμμένους ερευνητικούς στόχους του Τμήματος. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο του Τομέα και το εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου για τον καθορισμό του είδους, του περιεχομένου και του επιπέδου των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και για την επίλυση των σχετικών τεχνικών προβλημάτων που έχουν σχέση με το συνολικό έργο του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό: α) Εξασφαλίζει την πληρότητα του εργαστηρίου σε χώρους, υποδομές, εξοπλισμό, ασφάλεια, προσωπικό και εκπαίδευση προσωπικού. β) Εξασφαλίζει ότι το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. γ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Οργανωτικού Σχεδίου του Εργαστηρίου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου. δ) Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και την ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων του εξοπλισμού του εργαστηρίου. ε) Εισηγείται στη Γ.Σ. του Τομέα για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υλικών. στ) Είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων του εργαστηρίου.
6.  
  Οι Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Μαθημάτων: α) Επιβλέπουν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. β) Λειτουργούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό και ελέγχουν την τήρηση του βιβλίου συντήρησης για κάθε συσκευή, στο οποίο καταγράφονται επισκευές, βλάβες, ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις ή άλλες σχετικές ενέργειες. γ) Μεριμνούν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου, ώστε να τηρούνται οι λειτουργικές διαδικασίες του εργαστηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 26 "Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών."
1.  
  Η υπηρεσία διοικητικής μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τον «Οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΠΕΙΡΑΙΑ» που προβλέπεται με το π.δ. 122/1999, ΦΕΚ 127 Α΄ της 22.6.1999, όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Η Υ.Δ.Μ. στηρίζει την επιτελική και οργανωτική δράση του Τ.Ε.Ι., των μονομελών και συλλογικών οργάνων, των ακαδημαϊκών του μονάδων και των κάθε είδους επιτροπών, ομάδων εργασίας ή δράσεων. Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. λαμβάνουν μέριμνα για την καλύτερη δυνατή στελέχωση των υπηρεσιών.
3.  
  Στις υπηρεσίες που προβλέπονται στον Οργανισμό προστίθενται οι υπηρεσίες και επιφέρονται οι αλλαγές που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου
Άρθρο 27 "Νομική Υπηρεσία."
1.  
  Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργεί Νομική Υπηρεσία (Ε5/1048/1994, ΦΕΚ 394 τ. Β΄ υπουργική απόφαση και ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 8), η οποία έχει το χαρακτήρα ανεξάρτητης διοικητικής υπηρεσίας και υπάγεται απ’ ευθείας στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
2.  
 1. Η Νομική Υπηρεσία χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις του Τ.Ε.Ι. ενώπιον των δικαστηρίων και εξωδίκως, υπερασπίζεται, αρμοδίως, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Τ.Ε.Ι., παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων που, με πρότασή της ή σύμφωνη γνώμη της, έχουν τυχόν ανατεθεί από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. σε εξωτερικούς δικηγόρους και καθοδηγεί νομικώς, ύστερα από σχετικό αίτημα, τις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και τα όργανα του Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στη Νομική Υπηρεσία για την υπεράσπιση των υποθέσεων, διαφορετικά διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα.
 2. Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί σε ερωτήματα που θέτουν το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ή ο Πρόεδρος.
 3. Ερωτήματα μπορούν να θέτουν μέσω του Προέδρου και οι υπηρεσίες ή οι ακαδημαϊκές μονάδες.
 4. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει τα ερωτήματα αυτά στη Νομική Υπηρεσία, εφόσον κρίνει ότι είναι βάσιμα ή απαραίτητη η διερεύνησή τους.
 5. Κάθε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, αν γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., εφαρμόζεται υποχρεωτικώς από τις υπηρεσίες και τα κάθε είδους όργανα του Τ.Ε.Ι.
3.  
  Η Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται από δικηγόρο που κατέχει οργανική θέση και από διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τ.Ε.Ι. Επίσης, μπορεί να στελεχωθεί για πλήρη απασχόληση και από τακτικά ή έκτακτα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. που είναι νομικοί και με πρόταση του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, γνώμη του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., τους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα και ειδικότερα προετοιμασία δικογραφιών και υποθέσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας.
4.  
  Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της είναι ο δικηγόρος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση δικηγόρου που έχει κατανεμηθεί στο Τ.Ε.Ι. και σε περίπτωση αύξησης των θέσεων ο αρχαιότερος σύμφωνα με το χρόνο διορισμού ή ο αρχαιότερος ως δικηγόρος σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού. Αναπληρωτής του, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, είναι ο αρχαιότερος, κατά σειρά, δικηγόρος και αν δεν υπάρχει, το αρχαιότερο μέλος Ε.Π. κατά πρώτο ή έκτακτο μέλος κατά δεύτερο λόγο που είναι δικηγόρος και υπηρετεί και στην Νομική Υπηρεσία κατά τα ανωτέρω. Ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται και υπάγεται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και είναι αρμόδιος για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας και του κάθε φύσεως προσωπικού της.
5.  
  Η Νομική Υπηρεσία λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ ο προϊστάμενος, οι δικηγόροι ή τα μέλη Ε.Π. παρίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, κατά τις συνήθεις για τους δικηγόρους ώρες εργασίας και κατά τον προγραμματισμό των εργασιών της Νομικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 28 "Βιβλιοθήκη."
1.  
  Στο Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ λειτουργεί Βιβλιοθήκη για την κάλυψη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε επιστημονική ενημέρωση και πληροφόρηση. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι.
2.  
  Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και επιπλέον η συνεχής ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών στόχων της ακαδημαϊκής κοινότητας, και του κοινωνικού ρόλου του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.
3.  
  Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της βιβλιοθήκης συγκροτείται «Επιτροπή Βιβλιοθήκης» με τριετή θητεία, της οποίας ο ρόλος είναι συμβουλευτικός και εποπτικός. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης συμβάλλει στη διασύνδεση της βιβλιοθήκης με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σπουδαστές και προωθεί τα προβλήματα της βιβλιοθήκης στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. μέσω του Προέδρου της.
4.  
  Η σύνθεση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι η ακόλουθη: α) Ένας Αντιπρόεδρος ως Πρόεδρος, β) ένα μέλος του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. και γ) ο προϊστάμενος του Τμήματος της Βιβλιοθήκης, που είναι και εισηγητής. Όποτε κρίνεται απαραίτητο συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα μέλη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης εκδίδεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
5.  
  Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με τον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης», ο οποίος εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 29 "Εθιμικά - τελετουργικά θέματα."
1.  
  Το Τ.Ε.Ι. μετέχει ενεργώς σε όλες τις εορτές και εκδηλώσεις εθνικού ή τοπικού ενδιαφέροντος. Ο τρόπος συμμετοχής, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από διατάξεις που εφαρμόζει ο διοργανωτής, αποφασίζεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και τον Πρόεδρο σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
2.  
  Σε περιπτώσεις επίσημων εμφανίσεων, ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. έχει την αυτή σειρά, από άποψη προβαδίσματος, με το αντίστοιχο όργανο πανεπιστημίου.
3.  
  Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου και σε συνεργασία με τους οικείους σπουδαστικούς συλλόγους, λαμβάνει χώρα εκδήλωση υποδοχής και διαβεβαίωσης των πρωτοετών σπουδαστών κατά Σχολή και επακολουθεί ενημέρωσή τους για τους σκοπούς και τις προοπτικές του Ιδρύματος, όπως επίσης και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια των σπουδών
4.  
  Μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. καθομολογούν, σε ειδική τελετή, σχετικό όρκο ή βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του παρόντος.
5.  
  Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. συνιστάται τριμελής Επιτροπή Εθιμοτυπίας, η οποία προκαθορίζει όλες τις σχετικές με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των κάθε φύσεως τελετών στο Τ.Ε.Ι. λεπτομέρειες και εισηγείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., το οποίο αποφασίζει σχετικώς.
Άρθρο 30 "Έμβλημα - Σφραγίδα - Τήβεννοι."
1.  
  Έμβλημα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι η αρχαία τριήρης.
2.  
  Η κυκλική σφραγίδα του Τ.Ε.Ι. έχει τις διαστάσεις και τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στο μεσαίο κύκλο ειδικότερα αναγράφονται: α) στη σφραγίδα του Τ.Ε.Ι. η ένδειξη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, β) στις σφραγίδες των Σχολών επιπρόσθετα ο τίτλος τους ακόμη και με αρχικά και γ) στις σφραγίδες των Τμημάτων επιπρόσθετα ο τίτλος της Σχολής και του Τμήματος ακόμη και με αρχικά.
3.  
  Υπεύθυνος για τον ορισμό των χρηστών ορίζεται ο Γραμματέας του Τ.Ε.Ι., ο οποίος ορίζει και τους επιμέρους υπεύθυνους για τη φύλαξη σφραγίδας.
4.  
  Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Διευθυντές Σχολών και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. μπορεί να φέρουν τήβεννο κατά τη διάρκεια επισήμων εκδηλώσεων εντός του Τ.Ε.Ι. Οι τήβεννοι διαφέρουν σύμφωνα με την ιεραρχία των οργάνων, ενώ η τήβεννος για κάθε κατηγορία οργάνων είναι ίδια. Οι τήβεννοι παραμένουν στα γραφεία των οργάνων που τους χρησιμοποιούν και παραδίδονται για χρήση στα μέλη του Ε.Π. που εκλέγονται κάθε φορά στα οικεία όργανα.
Άρθρο 31 "Τίτλοι"
1.  
  Όλα τα επίσημα έγγραφα των υπηρεσιών και των ακαδημαϊκών μονάδων Σχολής και Τμήματος του Τ.Ε.Ι., φέρουν στο πάνω αριστερό άκρο τα ακόλουθα στοιχεία: ΕθνόσημοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ. . . ΤΜΗΜΑ. . . ΥΠΗΡΕΣΙΑ. . .