ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και εξετάσεις για την προαγωγή Αγροφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα και για την κατάταξη Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων ως Αγρονόμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων Αγροφυλάκων για το βαθμό του Αρχιφύλακα.
Άρθρο 1 "Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις"
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα έχουν οι Αγροφύλακες, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α. Συμπληρώνουν τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την έξοδό τους από τη Σχολή Αγροφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. β. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών.
Άρθρο 2 "Αριθμός θέσεων Αρχιφυλάκων προς κάλυψη"
1.  
  Ο αριθμός των θέσεων Αρχιφυλάκων προς κάλυψη, με προαγωγικές εξετάσεις, καθορίζεται κάθε φορά από τη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής, με βάση τα κενά που προβλέπεται να δημιουργηθούν στο βαθμό αυτό, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. Ο καθορισμός του αριθμού αυτού γίνεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη των εξετάσεων. Αύξηση του αριθμού αυτού δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 3 "Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων"
1.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Με διαταγή του Διευθυντή της Αγρονομικής Ακαδημίας ορίζονται εξεταστικά κέντρα ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Με την προκήρυξη των εξετάσεων μπορεί να ορίζεται ως τόπος διενέργειας αυτών μόνον η Αθήνα. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις διενεργούνται και στη Θεσσαλονίκη, η εποπτεία αυτών ανατίθεται στο Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας.
2.  
  Στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης διαγωνίζονται υποψήφιοι των Υπηρεσιών που εδρεύουν στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο καθώς και στα Νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Λήμνο και Λέσβο. Οι υποψήφιοι των υπηρεσιών Ηπείρου, Κερκύρας, Λευκάδος, Λήμνου και Λέσβου, μπορεί να διαγωνίζονται στον Νομό Αττικής, εφόσον το επιθυμούν.
3.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, στην οποία ορίζονται:
 1. Ο αριθμός των θέσεων προς κάλυψη
 2. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του παρόντος προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους
 4. Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας των εξετάσεων.
 5. Η ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης, ούτε να μετατεθεί, παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης ή άλλης σοβαρής αιτίας.
 6. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα του άρθρου 5
 7. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
4.  
  Η προκήρυξη διαβιβάζεται στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής αμέσως μετά την έκδοσή της από τον Αρχηγό και αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Άρθρο 4 "Δικαιολογητικά υποψηφίων"
1.  
  Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση συμμετοχής. β. Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική. γ. Τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι ο τίτλος σπουδών έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής ή ότι θα κατατεθεί μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα.
Άρθρο 5 "Εξεταστέα ύλη – Θέματα εξετάσεων"
1.  
  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα πεδία:
 1. Υποχρεωτικά:
 2. (1) Έκθεση Ιδεών (ανάπτυξη θέματος).
 3. (2) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας.
 4. (3) Ιδρυτικός νόμος - Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αγροφυλακής, όπως ισχύουν κατά το χρόνο προκήρυξης.
 5. Προαιρετικά:
 6. Σε μία από τις ξένες γλώσσες:
 7. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική
2.  
  Τα μαθήματα της προηγουμένης παραγράφου βαθμολογούνται με ακεραίους αριθμούς από 0 - 20
3.  
  Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος
4.  
  Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των υποπεριπτώσεων (2) και (3) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με την προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής που κοινοποιείται στους υποψηφίους
5.  
  Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν
6.  
  Στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών δίδεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.
7.  
  Στο μάθημα στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας τίθεται για ανάπτυξη μόνο θεωρητικό θέμα
8.  
  Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι εξετάζονται σε σχέση με το επίπεδο γνώσης που απαιτείται για την απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α΄ - 186), όπως ισχύει κάθε φορά. Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ασκήσεις, για τις οποίες παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών:.
 1. Κατευθυνόμενη έκθεση (Guided Cοmpοsitiοn):
 2. Δίδεται ένα κείμενο με σχόλια και ζητούνται οι απόψεις του υποψηφίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
 3. Άσκηση κατανόησης κειμένου:
 4. Δίδεται ένα κείμενο τριακοσίων περίπου λέξεων από βιβλία ειδικά για τις εξετάσεις του FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την αγγλική ή αντιστοίχου για τις άλλες γλώσσες ή άλλα σχετικά βιβλία.
 5. Κάτω από το κείμενο υπάρχουν πέντε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με το κείμενο.
 6. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαντηθούν και με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής.
 7. Χρόνος για απάντηση:
 8. 20΄ λεπτά της ώρας.
 9. Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου:
 10. Δίδεται κείμενο διακοσίων περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι.
 11. Χρόνος για συμπλήρωση:
 12. 20΄ λεπτά της ώρας.
 13. Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο χωρίς να αλλάξει το νόημα:
 14. Δίδονται πέντε προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους υποψηφίους να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίδονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις).
 15. Χρόνος για απάντηση:
 16. 20΄ λεπτά της ώρας.
Άρθρο 6 "Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες"
1.  
  Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης καθορίζονται οι αίθουσες στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
2.  
  Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των διατιθεμένων χώρων, οι υποψήφιοι κατανέμονται στις αίθουσες σύμφωνα με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου τους
3.  
  Η είσοδος των υποψηφίων στις αίθουσες πραγματοποιείται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13
Άρθρο 7 "Εξεταστικές επιτροπές – Καθήκοντα"
1.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, μία ή περισσότερες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων υποψηφίων. Εφόσον συγκροτηθούν περισσότερες της μιας επιτροπές, με την ως άνω απόφαση του Αρχηγού ορίζεται και η Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των προς εξέταση θεμάτων, την κλήρωσή τους, την ορθή διαβίβαση του κληρωθέντος θέματος στα εξεταστικά κέντρα, την επίλυση των διαφόρων αποριών των διαγωνιζομένων και το κανονικό της εν γένει διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιτροπή αυτή παρίσταται σε όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου μαθήματος. Όταν ορίζονται περισσότερες της μιας επιτροπές, τα γραπτά για τον έλεγχο και βαθμολόγηση, κατανέμονται ισομερώς μεταξύ τους και κάθε γραπτό βαθμολογείται από μία επιτροπή. Σε περίπτωση διενέργειας των εξετάσεων και στη Θεσσαλονίκη, εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται μόνο στην Αθήνα.
2.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται:
 1. Για το μάθημα της Έκθεσης Ιδεών:
 2. Από έναν Αγρονομικό Διευθυντή ή Αγρονομικό Υποδιευθυντή, ως πρόεδρο, από έναν Αγρονομικό Υποδιευθυντή ή Αγρονόμο και ένα φιλόλογο καθηγητή, ως μέλη
 3. Για κάθε ένα από τα λοιπά εξεταστέα μαθήματα από έναν Αγρονομικό Διευθυντή ή Αγρονομικό Υποδιευθυντή, ως πρόεδρο και από δύο Αγρονομικούς Υποδιευθυντές ή Αγρονόμους ή έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως μέλη.
 4. Ένας εκ των μελών ή ο πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.
 5. Για τις ξένες γλώσσες:
 6. Από τρεις (3) καθηγητές της εξεταζόμενης γλώσσας από τους διδάσκοντες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση αδυναμίας από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομαρχιών Αττικής ή ιδιώτες καθηγητές.
 7. Από αυτούς ορίζεται ο πρόεδρος και ο καθηγητής που έχει τα καθήκοντα του άρθρου 15.
3.  
  Πρόεδρος των επιτροπών των περιπτώσεων α’ και β’ της προηγουμένης παραγράφου είναι ο κατά βαθμό ανώτερος ή μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος αγρονομικός υπάλληλος. Στις επιτροπές που δε συμμετέχει καθηγητής, στη διαταγή συγκρότησής τους ορίζεται ότι ένα από τα μέλη εκτελεί καθήκοντα καθηγητή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15.
4.  
  Με την απόφαση συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, αναλόγου βαθμού και προσόντων, ο τόπος συνεδρίασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
5.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τα εξής, κυρίως, καθήκοντα:
 1. Είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των προς εξέταση θεμάτων, την κλήρωσή τους, την ορθή διαβίβαση του κληρωθέντος θέματος στα εξεταστικά κέντρα και την επίλυση των διαφόρων αποριών των διαγωνιζομένων.
 2. Παρίστανται σ’ όλη τη διάρκεια των εξεταζομένων, στην Αθήνα, μαθημάτων.
 3. Ευθύνονται, γενικά, για την ασφάλεια των γραπτών, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9.
 4. Σε περίπτωση παράβασης από υποψήφιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στις περιπτώσεις α’ έως και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12, συντάσσεται επί του γραπτού σχετική πράξη από τον επιτηρητή της αίθουσας, έναν εκ των βοηθών αυτού και τον οικείο επόπτη εξετάσεων και διατάσσεται η άμεση αποβολή του υποψηφίου από την αίθουσα.
 5. Στη συνέχεια, το γραπτό παραδίδεται στην οικεία εξεταστική επιτροπή, η οποία το βαθμολογεί με μηδέν και συντάσσει επί τούτου σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη της.
 6. Ο υποψήφιος αυτός αποκλείεται οριστικά από την εξέταση στα υπόλοιπα μαθήματα και τιμωρείται πειθαρχικά.
 7. Στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, ο παραβάτης δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την εξέταση, το γραπτό του όμως βαθμολογείται κανονικά.
 8. Στην περίπτωση στ΄ της ίδιας παραγράφου τιμωρείται πειθαρχικά.
Άρθρο 8 "Γενικός Επόπτης Εξετάσεων - Επόπτες Εξετάσεων -Επιτηρητές - Καθήκοντα"
1.  
  Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής ορίζεται ως Γενικός Επόπτης Εξετάσεων ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Με την ίδια διαταγή ορίζονται σε κάθε εξεταστικό κέντρο, ως επόπτες εξετάσεων και βοηθοί αυτών, Αγρονομικοί Διευθυντές ή Αγρονομικοί Υποδιευθυντές ή Αγρονόμοι, κατά προτίμηση από τους υπηρετούντες στην Αγρονομική Ακαδημία και σε περίπτωση αδυναμίας από τις Υπηρεσίες της έδρας του νομού όπου διενεργούνται οι εξετάσεις.
2.  
  Ο Γενικός Επόπτης Εξετάσεων έχει την εποπτεία και τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις διαταγές και οδηγίες του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Στα πλαίσια αυτά δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους επόπτες των εξεταστικών κέντρων, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα και μεριμνά για τη διαβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Επίσης λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, βοηθούμενος στο έργο του από τους επόπτες των εξετάσεων και το προσωπικό της Αγρονομικής Ακαδημίας.
3.  
  Οι επόπτες εξετάσεων έχουν τα εξής, κυρίως, καθήκοντα:
 1. Παρέχουν οδηγίες στους επιτηρητές και τους υποψηφίους για την κανονική διεξαγωγή των εξετάσεων και εποπτεύουν για την εφαρμογή των οδηγιών αυτών
 2. Ελέγχουν την ορθή υπαγόρευση του κληρωθέντος θέματος στους διαγωνιζομένους
 3. Επισκέπτονται, κατά την κρίση τους, τις αίθουσες των εξετάσεων, βεβαιώνονται για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των σχετικών διαταγών και οδηγιών και επιλαμβάνονται των θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν
 4. Ευθύνονται για την κανονική εκτέλεση του έργου των επιτηρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις διαταγές και οδηγίες του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων
 5. Έχουν, κατά περίπτωση, τα καθήκοντα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 περιπτώσεις β’ και γ’, 11 παρ. 2 έως και 4, 13 παρ. 6 έως και 9 και 14 παρ. 2.
 6. Ευθύνονται, γενικά, για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και την πλήρη συμμόρφωση προς τις επιβαλλόμενες με το παρόν ή άλλες διαταγές υποχρεώσεις
4.  
  Σε κάθε αίθουσα εξετάσεων ορίζεται ο αρχαιότερος Αγρονόμος ως επιτηρητής και ανάλογος αριθμός Αγρονόμων, ως βοηθοί αυτού με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Οι επιτηρητές ορίζονται από το προσωπικό της Αγρονομικής Ακαδημίας ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής ή άλλων Υπηρεσιών της Αττικής για την Αθήνα και από το προσωπικό των Υπηρεσιών του νομού Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που οι εξετάσεις διενεργούνται και εκεί.
5.  
  Οι επιτηρητές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Ελέγχουν την καλή προετοιμασία των αιθουσών και την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών
 2. Παραλαμβάνουν από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, με απόδειξη, όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό υλικά
 3. Ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων, κατανέμουν αυτούς στις αίθουσες και διανέμουν τη γραφική ύλη
 4. Γνωστοποιούν στους υποψηφίους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τις εξετάσεις
 5. Απαγορεύουν στους υποψηφίους να φέρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα βιβλία, τετράδια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά σημειωματάρια και άλλα αντικείμενα που ορίζονται στις σχετικές διαταγές του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την κανονική και αδιάβλητη διαδικασία των εξετάσεων
 6. Παρέχουν οδηγίες για την αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων των υποψηφίων επί των γραπτών
 7. Υπαγορεύουν τα θέματα στους διαγωνιζομένους στις αίθουσες των εξετάσεων και όσοι απ’ αυτούς ασκούν τα καθήκοντά τους στο κτίριο που γίνεται η κλήρωση των θεμάτων, παρίστανται σ’ αυτή
 8. Ελέγχουν τη συμμόρφωση των υποψηφίων στις υποχρεώσεις τους και ασκούν αυστηρή και συνεχή επιτήρηση επ’ αυτών
 9. Απαγορεύουν την είσοδο στις αίθουσες των εξετάσεων προσώπων άλλων, εκτός εκείνων που ορίζονται από τις σχετικές διαταγές
 10. Παραδίδουν, μετά το πέρας των εξετάσεων, τα γραπτά στον οικείο επόπτη εξετάσεων, τα δε λοιπά είδη στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Άρθρο 9 "Διατύπωση θεμάτων"
1.  
  Η εξεταστική επιτροπή συνέρχεται τρεις (3) ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων στην οριζόμενη με διαταγή της Σχολής αίθουσα και διατυπώνει τα θέματα του εξεταζόμενου μαθήματος. Ο αριθμός των θεμάτων καθορίζεται κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε, ούτε μεγαλύτερος των δέκα.
2.  
  Τα θέματα αυτά αριθμούνται και τίθενται μέσα σε κλειστούς φακέλους του ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, οι οποίοι και αριθμούνται. Συγχρόνως καταρτίζονται ισάριθμοι ομοιόμορφοι κλήροι.
Άρθρο 10 "Διανομή γραφικής ύλης"
1.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους, χορηγείται σ’ αυτούς φύλλο χάρτου που φέρει τη σφραγίδα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και την υπογραφή του Διοικητή της Σχολής και στην άνω αριστερή γωνία τεμάχιο αδιαφανούς χάρτου αναλόγων διαστάσεων, το οποίο, όταν επικολλάται κατάλληλα, καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου. Η υπογραφή του Διοικητή της Σχολής μπορεί να τίθεται με σφραγίδα.
2.  
  Στους υποψηφίους χορηγείται, επίσης, ένα ημίφυλλο χάρτου, σφραγισμένο όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, που φέρει την ένδειξη “ΣΧΕΔΙΟ” και χρησιμοποιείται για πρόχειρες σημειώσεις. Επιτρέπεται η χορήγηση στους υποψηφίους, μετά από αίτημά τους, ενός ή περισσοτέρων συμπληρωματικών φύλλων χάρτου, με επικάλυμμα, σφραγισμένων και υπογεγραμμένων, καθώς και δεύτερο σχεδιόχαρτο.
3.  
  Ο χάρτης γραφής που απαιτείται για τις προαγωγικές εξετάσεις προετοιμάζεται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, η οποία αποστέλλει στον υπεύθυνο του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη τον αριθμό φύλλων χάρτου που είναι αναγκαίος για τις εξετάσεις. Τα φύλλα χάρτου που δε χρησιμοποιούνται επιστρέφονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα.
Άρθρο 11 "Κλήρωση θεμάτων"
1.  
  Η εξεταστική επιτροπή, μετά την κατανομή στις αίθουσες των εξετάσεων και την εκτέλεση των απαραίτητων προκαταρκτικών εργασιών παραλαμβάνει το φάκελο των θεμάτων και μεταβαίνει σε μία από τις αίθουσες των εξετάσεων του εξεταστικού κέντρου που λειτουργεί στο χώρο της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ή στον ορισθέντα για το σκοπό αυτό χώρο, στην οποία μεταβαίνουν και παρίστανται επιτηρητές από όλες τις αίθουσες, καθώς επίσης και ένας υποψήφιος από κάθε αίθουσα. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί με κλήρωση έναν από τους υποψηφίους που βρίσκονται στην αίθουσα, ο οποίος και προβαίνει στην εξαγωγή από την κληρωτίδα ενός κλήρου. Ο αριθμός του θέματος που κληρώνεται διαβάζεται μεγαλοφώνως από τον υποψήφιο και παραδίδεται στον πρόεδρο, αφού προηγουμένως υπογραφεί από τον ίδιο και τα μέλη της επιτροπής. Στη συνέχεια το θέμα αναπαράγεται σε τόσα αντίτυπα, όσες και οι αίθουσες των εξετάσεων, μονογράφεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και παραδίδεται στους επιτηρητές για υπαγόρευση στους υποψηφίους. Αμέσως μετά από αυτά, ο πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζουν, με e-mail ή τηλεομοιοτυπία(FΑΧ) στα λοιπά εξεταστικά κέντρα, το θέμα που κληρώθηκε.
2.  
  Ο Επόπτης κάθε εξεταστικού κέντρου, παρουσία επιτηρητών από όλες τις αίθουσες και ενός των υποψηφίων λαμβάνει, με e-mail ή τηλεομοιοτυπία (FΑΧ), το θέμα και αφού μεριμνήσει για την αναπαραγωγή του σε τόσα αντίτυπα όσα και οι αίθουσες των εξετάσεων, μονογράφει τα αντίτυπα αυτά και τα παραδίδει στους επιτηρητές για την υπαγόρευση στους υποψηφίους
3.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης e-mail ή τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ), από οποιαδήποτε αιτία, η διαβίβαση των θεμάτων που κληρώνονται, πραγματοποιείται με το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό)
4.  
  Οι υποψήφιοι που παρίστανται στη διαδικασία της κλήρωσης του θέματος και στη λήψη αυτού, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του θέματος.
Άρθρο 12 "Υποχρεώσεις υποψηφίων"
1.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στον τόπο των εξετάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα και να συμμορφώνονται επακριβώς στις διαταγές και οδηγίες της εξεταστικής επιτροπής, του γενικού επόπτη εξετάσεων, των εποπτών εξετάσεων, των επιτηρητών και των βοηθών αυτών
2.  
  Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους, ιδίως:
 1. Να αναγράφουν στο χάρτη διαγωνισμού στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου αντί των δικών τους
 2. Να συνεννοούνται μεταξύ τους και να κατέχουν ή να συμβουλεύονται κείμενα ή σημειώσεις ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προσφέρει βοήθεια στο εξεταζόμενο μάθημα
 3. Να παρέχουν σε άλλους υποψηφίους στοιχεία προς αντιγραφή, να βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο αυτούς ή να βοηθούνται από άλλους
 4. Να αναγράφουν στο γραπτό διάφορα ενδεικτικά σημεία που μπορεί να εκληφθούν ως σκόπιμα για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους
 5. Να εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εκτός αν υπάρχει εύλογη ανάγκη, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής ή του οικείου επιτηρητή, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου
 6. Να κρατούν μετά το τέλος της εξέτασης τα γραπτά και τα σχεδιόχαρτά τους και τα τυχόν φωτοαντίγραφα θεμάτων που τους δόθηκαν για την εξέταση
Άρθρο 13 "Διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων"
1.  
  Οι υποψήφιοι καλούνται για εξέταση στα μαθήματα του άρθρου 5 με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, που κοινοποιείται έγκαιρα στις υπηρεσίες της από τις οποίες λαμβάνουν γνώση. Στη διαταγή ορίζεται ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία και ώρα διενέργειας των εξετάσεων.
2.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ευρίσκονται στους χώρους εξέτασης την οριζόμενη με τη διαταγή του Αρχηγού ώρα, με στολή και χωρίς είδη εξάρτυσης, να φέρουν μαζί τους την υπηρεσιακή τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας ή μελάνη χρώματος μπλε. Υποψήφιος που παρουσιάζεται μετά την πραγματοποίηση του προσκλητηρίου και πριν από την υπαγόρευση του θέματος, μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις μόνο ύστερα από απόφαση του οικείου επόπτη του εξεταστικού κέντρου. Αν παρουσιασθεί μετά την υπαγόρευση του θέματος, αποκλείεται της εξέτασης.
3.  
  Οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων με βάση τα δελτία ταυτότητας, ορίζουν με κλήρο τις ακριβείς θέσεις μέσα στις αίθουσες, ενεργούν προσκλητήριο αυτών και τους ανακοινώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος διατάγματος
4.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους και τη χορήγηση σ’ αυτούς της γραφικής ύλης που ορίζεται στο άρθρο 10, οι υποψήφιοι γράφουν πριν από την εκφώνηση του θέματος, στην οικεία θέση του χάρτου τα στοιχεία ταυτότητάς τους (βαθμό, αριθμό μητρώου, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο). Ύστερα από έλεγχο των στοιχείων από τους επιτηρητές με βάση τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων διατάσσεται η κάλυψή τους με επικόλληση αδιαφανούς χάρτου και ακολούθως υπαγορεύεται σ’ αυτούς από τους επιτηρητές το θέμα που κληρώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Το θέμα υπαγορεύεται προφορικά ή αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφα, εφόσον αποφασισθεί αυτό από την εξεταστική επιτροπή.
5.  
  Δεν επιτρέπεται σε υποψήφιο η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχουν περάσει 30΄ λεπτά τουλάχιστον από την έναρξη εξέτασης του μαθήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12
6.  
  Μετά την εκπνοή του καθοριζομένου για την ανάπτυξη του θέματος χρόνου, οι επιτηρητές παραλαμβάνουν τα γραπτά, έστω και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του θέματος και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου, ενώπιον του υποψηφίου. Εφόσον χρησιμοποιούνται από τους υποψήφιους συμπληρωματικά φύλλα χάρτου για την ανάπτυξη του θέματος, αυτά τοποθετούνται μέσα στα πρώτα και συγκρατούνται με καρφίδες για την πρόληψη απώλειάς τους ή ανάμιξής τους με άλλα. Τα γραπτά παραδίδονται από τους επιτηρητές με πρωτόκολλο στον οικείο επόπτη εξετάσεων. Τα χρησιμοποιηθέντα σχεδιόχαρτα καταστρέφονται από τους επιτηρητές.
7.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος, συντάσσονται από τον οικείο επόπτη εξετάσεων, πρακτικά περί της κανονικής διεξαγωγής των εξετάσεων, τα οποία περιέχουν την ώρα έναρξης του προσκλητηρίου των υποψηφίων, τους παρόντες και τους απόντες, αριθμητικά και ονομαστικά, το κληρωθέν θέμα, την ώρα κλήρωσης, τα στοιχεία του υποψηφίου που ανέσυρε τον κλήρο, την ώρα έναρξης της εξέτασης, τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις εξετάσεις
8.  
  Τα γραπτά των υποψηφίων και το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, με μέριμνα του οικείου επόπτη των εξετάσεων, αποστέλλονται αυθημερόν με Αγρονόμο ή Αρχιφύλακα στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ειδικότερα, τα γραπτά των διαγωνιζομένων στο εξεταστικό κέντρο που λειτουργεί στο χώρο της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, παραδίδονται από τον επόπτη απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της οικείας εξεταστικής επιτροπής.
9.  
  Για την ασφαλή φύλαξη των γραπτών ευθύνεται ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στη Σχολή. Ειδικότερα, για τα γραπτά των διαγωνιζομένων ευθύνονται:.
 1. Ο επόπτης από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στον οριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο Αγρονόμο ή Αρχιφύλακα
 2. Ο Αγρονόμος ή ο Αρχιφύλακας αυτός, από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
 3. Ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνιζομένου μαθήματος
Άρθρο 14 "Υποβολή ενστάσεων"
1.  
  Γραπτή ένσταση κατά του κύρους εξέτασης μαθήματος δικαιούται να υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και μέχρι την παράδοση του γραπτού του, εφόσον η ένσταση αναφέρεται σε παράβαση διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια των εξετάσεων. Η υποβολή ένστασης δεν συνεπάγεται διακοπή της διαδικασίας της εξέτασης.
2.  
  Η ένσταση μαζί με τη σχετική έκθεση του οικείου επόπτη εξετάσεων και αντίγραφο του πρακτικού διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος υποβάλλεται αμέσως από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής, ο οποίος αποφαίνεται επ’ αυτής μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, επαναλαμβάνεται η εξέταση του μαθήματος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις πειθαρχικές κυρώσεις.
Άρθρο 15 "Βαθμολογία γραπτών"
1.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συνεδριάζουν σε χώρους της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ή σε άλλους χώρους που καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής και εργάζονται με παρόντα όλα τα μέλη και υπό την ευθύνη των προέδρων αυτών
2.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές αναμειγνύουν τα γραπτά κάθε μαθήματος και τα αριθμούν κατ’ αύξοντα αριθμό
3.  
  Κάθε μέλος της επιτροπής , αρχής γενομένης από τον οικείο καθηγητή, αξιολογεί κάθε γραπτό και βαθμολογεί αυτό λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5. Η βαθμολογία καταχωρείται σε ειδική κατάσταση για κάθε μέλος που καταρτίζεται με βάση τον αύξοντα αριθμό των γραπτών. Αν η βαθμολογία ενός μέλους διαφέρει από τη βαθμολογία των άλλων μελών περισσότερο από δύο βαθμούς γίνεται επανεξέταση του γραπτού από τα μέλη της επιτροπής και αναθεώρηση της βαθμολογίας για την άρση της διαφοράς. Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά, ο βαθμός των μελών προσαρμόζεται υποχρεωτικά στο βαθμό του καθηγητή με τη διαφορά των δύο μονάδων.
4.  
  Επανεξέταση του γραπτού πέραν την προβλεπομένης από την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται
5.  
  Μετά το πέρας της βαθμολογίας των γραπτών, η επιτροπή συντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα ενιαίους τελικούς πίνακες βαθμολογίας, στους οποίους καταχωρίζει τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών και το άθροισμα των τριών βαθμολογιών. Στους πίνακες αυτούς και μεταξύ του αύξοντα αριθμού του πίνακα και της βαθμολογίας του δευτέρου μέλους της επιτροπής, αφήνεται στήλη κενή για την αναγραφή, μετά την αποκάλυψη των γραπτών, των στοιχείων ταυτότητας των υποψηφίων (ΒΑΘΜΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ).
6.  
  Από τους ενιαίους τελικούς πίνακες βαθμολογίας κάθε μέλος της επιτροπής μεταφέρει τη βαθμολογία του, με κόκκινο στυλό στην οικεία θέση του αντίστοιχου γραπτού αριθμητικώς και ολογράφως και υπογράφει παραπλεύρως του βαθμού
7.  
  Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας που αναγράφονται στα οικεία πλαίσια των γραπτών και στους ονομαστικούς πίνακες ισχύουν μόνον εφόσον μονογράφονται από τα μέλη της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής, φέρουν τη σφραγίδα της Υπηρεσίας και συντάσσεται περί αυτών σχετικό πρακτικό
8.  
  Κάθε εξεταστική επιτροπή, μετά το τέλος των εργασιών της, υποβάλλει στη Σχολή το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, το κληρωθέν θέμα, τα αναπαραχθέντα από αυτό αντίτυπα, τα γραπτά των εξετάσεων και τα τρία αντίτυπα των τελικών πινάκων βαθμολογίας. Το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στα χέρια του προέδρου της επιτροπής, ενώ επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται στα μέλη αυτής και κοινοποιείται αυθημερόν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
Άρθρο 16 "Αποκάλυψη γραπτών - Σύνταξη και κύρωση πινάκωναποτελεσμάτων"
1.  
  Η αποκάλυψη των γραπτών κάθε μαθήματος γίνεται από αντίστοιχη ειδική επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής και αποτελείται από έναν Αγρονομικό Υποδιευθυντή ή τον αρχαιότερο Αγρονόμο ως Πρόεδρο και δύο Αγρονόμους, ως μέλη. Με την ίδια διαταγή ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή αποκάλυψης συνεδριάζει σε χώρους της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ή σε άλλους χώρους που ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
2.  
  Η επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών:
 1. Παραλαμβάνει με πρακτικό τα γραπτά και τα τρία αντίτυπα των πινάκων βαθμολογίας του μαθήματος από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης αμέσως μετά την παράδοση από την οικεία εξεταστική επιτροπή
 2. Προβαίνει πάραυτα στην αποκάλυψη των γραπτών και στην καταγραφή των ονοματεπωνύμων και λοιπών στοιχείων των υποψηφίων στους πίνακες βαθμολογίας έναντι του αύξοντα αριθμού του αντίστοιχου γραπτού
 3. Κοινοποιεί αμέσως τη βαθμολογία με ανάρτηση του ενός αντιτύπου του πίνακα βαθμολογίας στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
 4. Υποβάλλει στην Αγρονομική Ακαδημία το δεύτερο αντίτυπο του πίνακα βαθμολογίας.
 5. Το τρίτο αντίτυπο, μαζί με τα γραπτά, παραδίδονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και τηρούνται στο αρχείο της.
 6. Αντίγραφο του πίνακα παραμένει στα χέρια των μελών της επιτροπής.
3.  
  Αν κατά την αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου στο γραπτό διαπιστωθεί η αναγραφή ανακριβών στοιχείων, με αποτέλεσμα να ανακύπτει αμφιβολία για την ταυτότητα του υποψηφίου, το γραπτό θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση μη αναγραφής στοιχείων υποψηφίου, γίνεται έρευνα προς εξακρίβωση των στοιχείων αυτού και σε αρνητική περίπτωση, το γραπτό θεωρείται επίσης άκυρο. Η ακύρωση του γραπτού γίνεται με πράξη της οικείας επιτροπής αποκάλυψης επί του γραπτού, που υπογράφεται από όλα τα μέλη.
4.  
  Η Αγρονομική Ακαδημία συντάσσει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής, πίνακες, σε δύο αντίτυπα, με τον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου, τη βαθμολογία κατά μάθημα και το γενικό βαθμό, ως εξής:
 1. Επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας
 2. Αποτυχόντων κατ’ αλφαβητική σειρά
 3. Επιτυχόντων κατ’ αλφαβητική σειρά
5.  
  Οι πίνακες της προηγουμένης παραγράφου υποβάλλονται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής για κύρωση
6.  
  Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων και συμπεριλαμβάνει τον άνω της βάσης βαθμό στη ξένη γλώσσα.
7.  
  Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει και από τους τρεις βαθμολογητές, συνολικά, τη βάση τριάντα (30) στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες
8.  
  Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της έκθεσης ιδεών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο μάθημα αυτό, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων και για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
9.  
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, προάγεται μόνον ο πρώτος απ’ τους ισοβαθμούντες, η σειρά επιτυχίας του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 17 "Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Προαγωγήεπιτυχόντων"
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής, μετά την κύρωση των πινάκων των αποτελεσμάτων:
 1. Διατάσσει την κοινοποίηση των πινάκων στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
 2. Προάγει, με απόφασή του ονομαστικά, μετά το πέρας της επιτυχούς επιμόρφωσής τους στη σχολή, τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας.
 3. Ο αριθμός των προαγομένων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων προς κάλυψη, ο οποίος έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.
2.  
  Αν μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση διαπιστωθεί ότι Αρχιφύλακας προήχθη κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, στο βαθμό αυτό, με βάση πλαστά, ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκπίπτει του βαθμού του, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής και επανέρχεται στο βαθμό και στη θέση της επετηρίδας που είχε πριν από την προαγωγή του
Άρθρο 18 "Επιμόρφωση προαγομένων"
1.  
  Οι επιτυχόντες για το βαθμό του αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα προανακρίσεων, πρακτικής εφαρμογής ποινικών υποθέσεων, καθώς και άλλων θεμάτων συναφών προς την αποστολή της Υπηρεσίας, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός
2.  
  Εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο επιμόρφωσης της προηγουμένης παραγράφου, ο οποίος κωλύεται συνεχώς ή τμηματικώς πέραν του 1/7 του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης διακόπτει την εκπαίδευση του με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής μετά από πρόταση της Σχολής και καλείται να παρακολουθήσει το σεμινάριο στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος κωλύεται κατά το χρόνο έναρξης της μετεκπαίδευσης και το κώλυμα πρόκειται να διαρκέσει πέραν του 1/7 των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης.
3.  
  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (ΤΕΣΤ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής σε σαράντα (40) τουλάχιστον ερωτήσεις στην ύλη όλων των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων και αξιολογούνται μόνο με περιγραφικό χαρακτηρισμό: Άριστα 18,001 - 20, πολύ καλά 15,001 – 18, καλά 12,001 – 15, μέτρια 10 – 12 και απαράδεκτα 0 – 9,999. Όσοι αξιολογούνται με το χαρακτηρισμό: απαράδεκτα, καλούνται στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά να επαναλάβουν για μία μόνο φορά το σεμινάριο.
4.  
  Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων στη ΣχολήΜετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για το βαθμότου Αγρονόμου
Άρθρο 19 "Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις"
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αγρονόμου έχουν οι Αγροφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και Αρχιφύλακες, που συμπληρώνουν τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων.
Άρθρο 20 "Αριθμός εισακτέων στη Σχολή Μετεκπαίδευσηςκαι Επιμόρφωσης"
1.  
  Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για το βαθμό του Αγρονόμου καθορίζεται κάθε φορά από τη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής, με βάση τα κενά που προβλέπεται να δημιουργηθούν στο βαθμό αυτό, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. Ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων γίνεται, υποχρεωτικά, πριν από την προκήρυξη των εξετάσεων. Αύξηση του αριθμού αυτού δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 21 "Εξεταστέα ύλη Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα πεδία:"
1.  
  Υποχρεωτικά:
 1. Έκθεση Ιδεών (ανάπτυξη θέματος)
 2. Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό – Διοικητικό)
 3. Ιδρυτικός νόμος - Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αγροφυλακής, όπως ισχύουν κατά το χρόνο προκήρυξης
2.  
  Προαιρετικά: Σε μία από τις ξένες γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική
Άρθρο 22 "Διαδικασία εξετάσεων"
1.  
  Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 16 του παρόντος διατάγματος, με τις εξής διαφοροποιήσεις: α. Για την εξέταση του με στοιχείο (2) της περίπτωσης α΄ του προηγουμένου άρθρου πεδίου, ορίζεται ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής πάντοτε ένα μέλος Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής Αθηνών. β. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει και από τους τρεις βαθμολογητές, συνολικά, τη βάση τριάντα (30) στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες. γ. Οι εξετάσεις διενεργούνται με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
Άρθρο 23 "Υγειονομική εξέταση των επιτυχόντων στιςεισαγωγικές εξετάσεις"
1.  
  Οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις, πριν κληθούν με βάση τη σειρά επιτυχίας τους και τον αριθμό εισακτέων που έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20, για φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, υποβάλλονται με μέριμνα αυτής σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της αρμοδίας Υγειονομικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3585/2007.
2.  
  Όσοι από αυτούς κριθούν ως μη ικανοί δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιτυχόντων.
3.  
  Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται μη ικανές, λόγω κύησης ή λοχείας, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά, εφόσον κριθούν ικανές από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας
4.  
  Εκπαιδευόμενοι που, για λόγους υγείας ή άλλη δικαιολογημένη αιτία, απουσίασαν από την εκπαίδευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/7 του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, συνεχώς ή κατά διαστήματα, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση κατά την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά, διαφορετικά θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την εκπαίδευση. Κατ’ εξαίρεση γυναίκα που κωλύεται από την εκπαίδευση για λόγους κύησης ή λοχείας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/3 των πραγματικών εργάσιμων ημερών, παρακολουθεί υποχρεωτικώς την εκπαίδευση κατά την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά, διαφορετικά θεωρείται ότι παραιτήθηκε από την εκπαίδευση.
5.  
  Οι κωλυόμενοι των παραγράφων 3 και 4 που θα επαναλάβουν την εκπαίδευση, εφόσον αποφοιτήσουν επιτυχώς, εντάσσονται στην επετηρίδα των συναδέλφων τους με τους οποίους αποφοιτούν μαζί. Μέχρι να επαναλάβουν την εκπαίδευση παραμένουν στην ίδια κατάσταση που τελούσαν πριν προσκληθούν.
Άρθρο 24 "Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή Μετεκπαίδευσηςκαι Επιμόρφωσης"
1.  
  Οι εισαγόμενοι παρουσιάζονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται με τη διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής και φέρουν μαζί τους τα οριζόμενα είδη. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή, με διαταγή του Διοικητή, ονομάζονται δόκιμοι Αγρονόμοι.
2.  
  Αν εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής στη Σχολή κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψήφιων κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιτυχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο αριθμό εισακτέων
3.  
  Δόκιμος Αγρονόμος που εισάγεται στη Σχολή βάσει πλαστών, ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από τη Σχολή, ύστερα από διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης
Άρθρο 25 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 19 παρ. 5 και 6 του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄- 148).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄-3).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 251/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία