ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/169

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Καρδίτσας (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Το Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Καρδίτσας (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ), το οποίο αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και έχει δικό του προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3329/2005). 2.Έδρα του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας είναι η Καρδίτσα. 3.Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχει στρογγυλή σφραγίδα, στην οποία αναγράφονται σε επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους οι λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και στο κέντρο φέρει το ΕΘΝΟΣΗΜΟ. Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας είναι: α) Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της φυσικής, νοητικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες όλων των ηλικιών που προσέρχονται στο Κέντρο, με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε ατόμου και το σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος για την κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών του και την παροχή εν τέλει, ολοκληρωμένης κοινωνικής φροντίδας. β) Η πληροφόρηση και ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους για γενικότερα θέματα, που σχετίζονται με την αναπηρία και τις πολιτικές που σχεδιάζονται ή υλοποιούνται σε σχέση με αυτήν καθώς και η συμβουλευτική καθοδήγηση σε ειδικότερα θέματα που αφορούν στις δυνατότητες κάλυψης των εξατομικευμένων αναγκών τους μέσα από υφιστάμενες δομές, φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες. γ) Η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή. δ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την άμβλυνση και σταδιακή εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους και την σταδιακή εξάλειψη φαινομένων κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. ε) Η δικτύωση, η συνεργασία και ο συντονισμός με τοπικές υπηρεσίες και δομές κοινωνικής φροντίδας, καθώς και με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ίδιων των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, με απώτερο σκοπό, αφενός τη διασφάλιση πλήρους πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους σε αγαθά και υπηρεσίες που τους αφορούν και αφετέρου τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη γενική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες στην γεωγραφική εμβέλεια δράσης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τα οποία θα τροφοδοτούν το γενικό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής και τον επαναπροσδιορισμό των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας έτσι που να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες με συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. στ) Η πρόληψη αναπηριών σε επιμέρους ή σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και εξέλιξης (κινητικό, αντιληπτικό, νοητικό, κοινωνικό, ψυχικό) με παρεμβατικά προγράμματα στην κοινότητα. ζ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων προκατάρτισης, κατάρτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες καθώς και προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την αυτόνομή ή ημιαυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες. Άρθρο 3 1.Όργανα Διοίκησης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ είναι: 1)Το Διοικητικό Συμβούλιο 2)Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3454/2006. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία και αποτελείται από: (άρθρο 15, παρ. 5 και 6 του ν. 3329/2005) 1)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ορίζονται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2)δύο μέλη με εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, 3)έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 4)έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/ 1999. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: (άρθρο 15, παρ. 7 του ν. 3329/2005). 1)Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και το υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς ένταξή του στο επιχειρησιακό σχέδιο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 2)Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, το υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 3)Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 4)Εγκρίνει τον οργανισμό του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και τις τροποποιήσεις του, και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 5)Εγκρίνει τον συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 6)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους, και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 7)Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, καθώς και τις τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 8)Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ ετησίως. 9)Εισηγείται την σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 10)Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 11)Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 12)Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 13)Αποφασίζει για την διάθεση σε άλλους Φορείς του αχρησιμοποίητου υλικού του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, για τον χαρακτηρισμό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή την εκποίηση του αχρήστου υλικού. 14)Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου και όσες του αναθέτει ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 5.Πρόεδρος Δ.Σ. - Αρμοδιότητες Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (άρθρο 15, παρ. 3 και 4 του ν. 3329/2005). 1)Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 2)Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Κέντρου και το υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 3)Εισηγείται στο Δ.Σ. τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 4)Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 5)Συντάσσει τον Οργανισμό του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. 6)Αξιολογεί τις προτάσεις και τα αιτήματα των Υπηρεσιών και του προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα. 7)Εισηγείται στο Δ.Σ. το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 8)Υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας την προκήρυξη θέσεων ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού. 9)Αποφασίζει για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της αρμοδιότητας του. 10)Υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας πρόταση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών. 11)Αποφασίζει την τοποθέτηση των προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες. 12)Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και τομέα μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές. 13)Εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους. 14)Εισηγείται στο Δ.Σ. το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, καθώς και τις τροποποιήσεις του. 15)Αποφασίζει για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 15.000 ευρώ ετησίως, καθώς και για τον τρόπο χρηματοδότησης. 16)Εισηγείται στο Δ.Σ. του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 15.000 ευρώ ετησίως. 17)Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική λειτουργία του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 18)Υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 19)Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την κατάρτιση και διαχείριση των προγραμμάτων δράσης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 20)Εκπροσωπεί το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ δικαστικώς και εξωδίκως και μπορεί να αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση του στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους. 21)Προΐσταται των Υπηρεσιών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο του φορέα. 22)Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συντάσσει την ημερήσια διάταξη. 23)Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στο Δ.Σ. και στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 24)Μπορεί να εξουσιοδοτεί με πράξη του τον Αντιπρόεδρο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και ιεραρχικά υφιστάμενα του όργανα να υπογράφουν με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας του και να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του. 25)Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναμονής για υπηρεσίες του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και λαμβάνει μέτρα πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 26)Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα εκπαιδευτικά και πάσης φύσεως ερευνητικά προγράμματα, αποφασίζει για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. 27)Είναι αρμόδιος για θέματα έρευνας επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 28)Είναι αρμόδιος για το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας των υπηρεσιών του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, σε συνεργασία με τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Άρθρο 4 Ξενώνες Στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας λειτουργεί Ξενώνας φιλοξενίας, η δυναμικότητα του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και της Δ.Υ.ΠΕ. Στον Ξενώνα παρέχεται προσωρινή φιλοξενία σε άτομα με αναπηρίες αυτοεξυπηρετούμενα ή μη με το συνοδό τους, που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στα προγράμματα του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Η χρονική διάρκεια της φιλοξενίας δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριών (3) μηνών. Άρθρο 5 Διάκριση Υπηρεσιών Στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας συνιστάται μία Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. β) Τμήμα Ενημέρωσης, Διάγνωσης και Αξιολόγησης. γ) Τμήμα Κοινωνικής -Ψυχολογικής Υποστήριξης και Φροντίδας και Λειτουργικής Αποκατάστασης. δ) Τμήμα Προεπαγγελματικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης. ε) Τμήμα Φιλοξενίας. Άρθρο 6 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων ορίζονται ως ακολούθως: 1.Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για: το χειρισμό κάθε θέματος που αναφέρεται στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, στο χειρισμό θεμάτων γραμματείας ιδίως τήρηση πρωτοκόλλου, διακίνηση αλληλογραφίας, βεβαίωση γνήσιου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων, το χειρισμό κάθε θέματος οικονομικής φύσης που αναφέρεται ιδίως σε έσοδα-έξοδα, κατάρτιση προϋπολογισμού, μισθοδοσία, προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και εργασιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, καθώς και την συντήρηση και κανονική λειτουργία του τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 2.Το Τμήμα Ενημέρωσης, Διάγνωσης και Αξιολόγησης είναι αρμόδιο για: την υποδοχή και ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους σε θέματα που αφορούν την αναπηρία (παροχές, επιδόματα, νόμους, ρυθμίσεις κ.λ.π.), την διάγνωση και αξιολόγηση των αναγκών και προβλημάτων των ατόμων με αναπηρίες και τον εξατομικευμένο προγραμματισμό κάλυψης τους σε όλα τα επίπεδα (βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό), καθώς και το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες. 3.Το Τμήμα Κοινωνικής - Ψυχολογικής Υποστήριξης και Φροντίδας και Λειτουργικής Αποκατάστασης είναι αρμόδιο για: την κοινωνική και ψυχολογική στήριξη των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, μέσα από ατομικά ή ομαδικά προγράμματα παρέμβασης, την ανάπτυξη πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, την εφαρμογή προγραμμάτων προετοιμασίας για ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής αποκατάστασης και φροντίδας, μέσα από προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας κ.λ.π 4.Το Τμήμα Προεπαγγελματικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης είναι αρμόδιο για: την ανάπτυξη προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης, την ανάπτυξη προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων, την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες που απασχολούνται στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 5.Το Τμήμα Φιλοξενίας είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ξενώνα. Άρθρο 7 Προσωπικό Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας ανέρχονται σε δεκατέσσερις (14) και διακρίνονται κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: Ειδικό προσωπικό Κατηγορία Π.Ε. Κλάδος Π.Ε. Ψυχολόγων, θέση μία (1) Κλάδος Π.Ε. Κοινωνιολόγων, θέση μία (1) Κατηγορία Τ.Ε. Κλάδος Τ.Ε. Φυσιοθεραπείας, θέσεις δύο (2) Κλάδος Τ.Ε. Λογοθεραπείας, θέση μία (1) Κλάδος Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας, θέση μία (1) Κλάδος Τ.Ε. Εργοθεραπείας, θέση μία (1) Νοσηλευτικό προσωπικό Κατηγορία Τ.Ε. Κλάδος Τ.Ε. Νοσηλευτικής, θέσεις δύο (2) Κλάδος Τ.Ε. Επισκεπτών/τριών Υγείας, θέση μία (1) Διοικητικό προσωπικό Κατηγορία Δ.Ε. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών- Γραμματέων, θέση μία (1) Βοηθητικό προσωπικό Κατηγορία Δ.Ε. Κλάδος Δ.Ε. Τεχνικών-Οδηγών, θέση μία (1) Κατηγορία Υ.Ε. Κλάδος Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1) Κλάδος Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας, θέση μία (1) Οι ως άνω θέσεις έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/Α΄/20.10.1998), του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄/10.2.2003) και των υπ’ αριθμ. Π4/οικ.46311/23.5.2003 (ΦΕΚ 645/Β΄/2003) και Π4/ΓΠ101511/3.10.2003 (ΦΕΚ 1605/Β΄/2003) υπουργικών αποφάσεων. Άρθρο 8 Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων(Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις προσωπικού του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας απεικονίζεται στο Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος και μπορεί να τροποποιείται για την αντιμετώπιση αναγκών, που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 άρθρου 20 του ν. 2503/1997. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ.)ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 2 1 1 5 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2 2 ΣΥΝΟΛΑ 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 14 Άρθρο 9 1.Στη Διεύθυνση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Κοινωνιολόγων ή Π.Ε. Ψυχολόγων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου. 2.Στο τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας Π.Ε. οποιουδήποτε κλάδου και αν δεν υπάρχει της κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων. 3.Στο τμήμα Ενημέρωσης, Διάγνωσης και Αξιολόγησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Κοινωνιολόγων ή Π.Ε. Ψυχολόγων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας ή Τ.Ε. Επισκεπτών/τριών Υγείας ή της κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου. 4.Στο τμήμα Κοινωνικής - Ψυχολογικής Υποστήριξης και Φροντίδας και Λειτουργικής Αποκατάστασης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Ψυχολόγων ή Π.Ε. Κοινωνιολόγων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου. 5.Στο Τμήμα Προεπαγγελματικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Κοινωνιολόγων ή Π.Ε. Ψυχολόγων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε Κοινωνικής Εργασίας ή της κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου. 6.Στο τμήμα Φιλοξενίας προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας Π.Ε. οποιουδήποτε κλάδου και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας ή Τ.Ε. Νοσηλευτικής ή της κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου. Άρθρο 10 Προσόντα Διορισμού Προσόντα διορισμού του προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α) όπως τροποποιήθηκε με το τρίτο άρθρο, παρ. 29 του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α). γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950/Β)
  • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 40).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ100/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2007/3527 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία