ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 179/2004 (ΦΕΚ Α 156)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 1 του π.δ. 179/2004και κωδικοποιήθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), αντικαθίσταται, ως εξής:
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου .
2.  
  Το στοιχείο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 6 του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκε στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. ε) η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης για τα δημοσιεύματα του ημεδαπού και αλλοδαπού τύπου που αφορούν την Κυβέρνηση και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
3.  
  Το στοιχείο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 32/2004, όπως προστέθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 7 του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκε στην περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. στ) η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με τους πολίτες
4.  
  Τα στοιχεία ζ, η, θ, ι και ια της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 32/2004, όπως προστέθηκαν με το άρθρο μόνο παρ. 7 και 10 του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκαν στις περιπτώσεις ζ, η, θ, ι και ια της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, καταργούνται.
5.  
  Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του π.δ. 32/2004,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 8 του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκε στις περιπτώσεις ζ και η του άρθρου 76 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, προστίθεται παράγραφος 6, εντασσόμενη ως περίπτωση θ στο άρθρο 76 του Κώδικα, ως εξής:
  Συνεργάζεται με το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
Άρθρο 2 "Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 8 του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 76 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, προστίθενται άρθρα 5Α και 5Β, εντασσόμενα, αντιστοίχως [...]"
1.  
  Το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης αποτελεί την Κεντρική Μονάδα υποστήριξης της ποιότητας των ρυθμίσεων και μεριμνά για την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και αφετέρου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου
2.  
  Ειδικότερα, το Γραφείο Υποστήριξης Καλής Νομοθέτησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Παρακολουθεί το έργο των υπουργείων κατά το στάδιο της προπαρασκευής σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και εργάζεται συστηματικά για την επιστημονική υποστήριξη του έργου αυτού, ιδίως μέσω κατάρτισης εγκυκλίων, οδηγιών, υποδειγμάτων ή της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή εκδηλώσεων
 2. Παραλαμβάνει τις εκθέσεις αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (impact assessment/impact analysis repοrts) που αποστέλλουν τα Υπουργεία, τις εξετάζει και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενό τους και το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου ή διατάγματος ή πράξης, το οποίο συνοδεύουν
 3. Παραλαμβάνει τις εκθέσεις αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων που αποστέλλουν τα Υπουργεία, τις εξετάζει και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενό τους και τυχόν συμπεράσματα στα οποία καταλήγει
 4. Συντονίζει την συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και των υπηρεσιών που ασχολούνται με την καλή νομοθέτηση
 5. Ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις για την καλή νομοθέτηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με όλα τα υπουργεία, για το σκοπό αυτό
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση γ του άρθρου 7 του π.δ. 32/2004, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 6 με το άρθρο μόνο παρ. 9 περ. β του π.δ. 179/2004, η οποία κωδικοποιήθηκε στην περίπτωση γ του άρθρου 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται, ως εξής: 1 Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, διεκπεραιώνει την εν γένει αλληλογραφία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και μεριμνά για την επικοινωνία της με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
2.  
  Στην περίπτωση η του άρθρου 7 του π.δ. 32/2004, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 6 με το άρθρο μόνο παρ. 9 περ. β του π.δ. 179/2004, η οποία κωδικοποιήθηκε στην περίπτωση η του άρθρου 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, η φράση «και της Επιτροπής για τα Αρχεία του Πρωθυπουργού» αντικαθίσταται με την φράση «και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, που συστάθηκε με τον ν. 3323/2005 (ΦΕΚ Α 61)».
3.  
  Μετά την περίπτωση ιστ του άρθρου 7 του π.δ. 32/2004,όπως αυτό αναριθμήθηκε σε άρθρο 6 με το άρθρο μόνο παρ. 9 περ. β του π.δ. 179/2004, η οποία κωδικοποιήθηκε στην περίπτωση ιστ του άρθρου 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, προστίθεται περίπτωση ιζ, ως εξής: 1 τηρεί το αρχείο των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των μελών των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και κυβερνητικών επιτροπών και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 32/2004, όπως αναριθμηθέν σε άρθρο 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 11 του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 78 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής
  1. Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις πέντε εκ των οποίων.1Μία θέση προϊστάμενου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. 2Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου. 3Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης. 4Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων. 5Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
  2. Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.θέσεις τριάντα εννέα, ως εξής.1Ειδικών Συμβούλων.θέσεις δώδεκα 2Ειδικών Συνεργατών.θέσεις δέκα. 3Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.θέσεις οκτώ. 4Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.θέσεις εννέα.
  2.  
   Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης μπορεί να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, έως δώδεκα υπάλληλοι κάθε κατηγορίας και κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 .
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε σε άρθρο 9 με το άρθρο μόνο παράγραφος 9 περ. β του π.δ. 179/2004, η οποία κωδικοποιήθηκε στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων, είτε με ανάθεση καθηκόντων σε συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή σε νομικό σύμβουλο, ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή. σε πανεπιστημιακό λειτουργό μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι, με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ή αποκλειστικώς, ή σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. Η κατοχή θέσης προϊσταμένου δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος .
2.  
  Το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων ασκεί, ιδίως τις έξης αρμοδιότητες:
 1. Παρακολουθεί την εργασία των διυπουργικών επιτροπών και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τα θέματα των συνεδριάσεων τους και τις αποφάσεις τους,
 2. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, καθώς και στις διυπουργικές Επιτροπές, εφόσον τα καθήκοντα αυτά δεν έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα και ειδικότερα προετοιμάζει τους φακέλους, καταρτίζει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να εισαχθούν προς συζήτηση ή απαιτούν λήψη αποφάσεων από τα παραπάνω όργανα και τηρεί τα πρακτικά των συζητήσεων αυτών,
 3. ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων,
 4. παρακολουθεί την ημερήσια διάταξη νομοθετικού έργου και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα,
 5. παρακολουθεί την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων που προβλέπονται σε εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων,
 6. παρακολουθεί τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέματα της αρμοδιότητας του
 7. παρακολουθεί το νομοπαρασκευαστικό έργο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει τα αρμόδια, κάθε φορά, υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέματα της αρμοδιότητας του,
 8. παρακολουθεί την εξέλιξη τυχόν διαδικασιών παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα,
 9. τηρεί, εισάγει, ανανεώνει και παρακολουθεί τις εγγραφές στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
 10. παρακολουθεί τις ιστοσελίδες των υπουργείων της Κυβέρνησης και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για το περιεχόμενό τους,
 11. παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής,
 12. είναι αρμόδιο για την συνεργασία με την Κεντρική Δικτυακή Πύλη «ΕΡΜΗΣ» και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. σε θέματα διαλειτουργικότητας».
 13. Οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να αμείβονται με τις αποδοχές της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί .
3.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 32/2004, όπως αναριθμήθηκε σε άρθρο 10 με το άρθρο μόνο παράγραφος 9 περ. β του π.δ. 179/2004, το οποίο κωδικοποιήθηκε στην παράγραφο 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για τις αποδοχές των προϊσταμένων του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης και του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων.
Άρθρο 6 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, εντάσσονται αυτοδικαίως και με το ίδιο νομικό καθεστώς σε θέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 του π.δ. 32/2004 (άρθρο 78 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα), όπως το άρθρο αυτό τροποποιείται με το παρόν διάταγμα. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την δημοσίευση του παρόντος, εκτός εάν ζητήσουν με αίτησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του π.δ. 32/2004 (άρθρο 82 παρ. 3 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα), όπως αυτό αντικαθίσταται με το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 7
1.  
  Στις διατάξεις του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος: (α) Αντικαθίστανται οι εξής διατάξεις: το άρθρο 73 παρ. 1, το άρθρο 75 παρ. 2 περιπτώσεις ε και στ, το άρθρο 77 περίπτωση γ και το άρθρο 81 παρ. 1 περίπτωση β του Κώδικα. (β) Καταργούνται οι περιπτώσεις ζ-ια της παρ. 2 του άρθρου 75 του Κώδικα. (γ) Στο άρθρο 76 του Κώδικα προστίθεται περίπτωση θ. (δ) Μετά το άρθρο 76 του Κώδικα προστίθενται άρθρα 76Α και 76Β. (ε) Τροποποιείται η περίπτωση η του άρθρου 77 του Κώδικα. (στ) Στο άρθρο 77 του Κώδικα προστίθεται περίπτωση ιζ. (ζ) Τροποποιείται και συμπληρώνεται η παρ. 3 του άρθρου 82 του Κώδικα.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των άρθρων 48, 86 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247),
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 71.405,92 ευρώ για το έτος 2009 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φ. 23-640 «Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης» ΚΑΕ Ομάδων 0200, 0800 και 1000),
 • Το πρακτικό επεξεργασίας 11/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. 2005/3323 2005
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 32/ 2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης». 2004/179 2004
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005