ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/170

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού με έδρα την Χίο
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα έχει ως αποστολή αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου να παρέχει στους φοιτητές ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση η οποία θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα το Τμήμα έχει ως αποστολή και όραμα να εκπαιδεύσει συστηματικά, επιστήμονες ικανούς να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας στην οικονομία και τη διοίκηση τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοποί και στόχοι του τμήματος είναι:.
 1. Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σημερινού νέου ανθρώπου για μόρφωση και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων στην οικονομία και τη διοίκηση του τουρισμού
 2. Να ανταποκρίνεται συνεχώς στις ανάγκες της εγχώριας αλλά και της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας
 3. Να είναι ευέλικτο ως προς τη δομή του και να προσαρμόζεται στις μεταβολές του οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την πορεία του τουριστικού κλάδου και την προσφορά εργασίας
 4. Να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής τουριστικής αγοράς και οικονομίας, αλλά παράλληλα να λαμβάνει υπόψη και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης
 5. Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης-οργάνωσης και σχεδιασμού τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο
 6. Να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας και εκπαίδευσης στο χώρο του τουρισμού
 7. Να ενσωματώνει την ανάγκη για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και να διέπεται από τη φιλοσοφία της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 8. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως:.
 9. Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμά του θα στηρίζεται στην ακόλουθη φιλοσοφία ώστε:.
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα και ο τρόπος εισαγωγής σε αυτό ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
3.  
  Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού τριάντα (30) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τρείς (3) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και πέντε (5) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις ΠΕ Κατηγορίας και δύο (2) ΔΕ. Κατηγορίας.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Τα σχετικά με τον Προϊστάμενο του Τμήματος ζητήματα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄/26).
Άρθρο 5
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται από τον Πρύτανη, μετά από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄/159), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Α΄/69) και της υπ’ αριθμ. 38913/Β1/2007 (Β΄/608) υπουργικής απόφασης όπως έχει συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμ. 138390/Β1/2007 όμοιά της (Β΄/2360). Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο μέλη, πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ιδίου ή άλλων πανεπιστημίων και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του πρύτανη αντίγραφο της οποίας μαζί με το σχετικό πρακτικό κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, συνέρχονται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίησή της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην εκλογή των μελών ΔΕΠ και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση, γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή, που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή και τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση, διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 (Α΄/160), όπως ισχύει.
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 (Α΄/160), εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, είναι ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που καλλιεργείται στο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του οικείου πανεπιστημίου της βαθμίδας του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992/Α΄/159) και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (άρθρο 21 του ν. 3549/2007, Α΄/69 και άρθρο 2 παρ. β του ν. 3685/2008, Α΄/148), τμήματος, εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, από τη Σύγκλητο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄/112), γίνεται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄/87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τις περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄/173), τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄/152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄/69). β) Του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄/107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 5 περ. δ ΄του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ Α΄/167). γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/78) και του άρθρου 13 παρ. 49 περ. α΄ του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄/141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
 • Την υπ’ αριθμ ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Χρήστου Ζώη και Αθανάσιου Νάκου» (ΦΕΚ Β΄/1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄/40).
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών των Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄/68).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 19/30.6.2008).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 12/24.7.2008).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Ετήσια δαπάνη ύψους 300.000 € από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. β) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος, ύψους 1.500.000 € περίπου, από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 € περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 600.000 € περίπου για τα λειτουργικά έξοδα, 39.600 € περίπου για τη σίτιση των φοιτητών και 120.000 € περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η υπό στοιχείο α δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού, καθώς και η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ ομάδας 0200). Η δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου τμήματος, ύψους 200.000 € περίπου για το 2010, 400.000 € για το 2011, 500.000 € για το 2012 και 600.000 € περίπου από το 2013 και εξής, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 3.800 € για το οικονομικό έτος 2010, 13.700 € για το οικ. έτος 2011, 23.600 € για το οικ. έτος 2012, 33.500 € για το οικ. έτος 2013 και 39.600 € για το οικ. έτος 2014 και εφεξής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων, ύψους 30.000 € για το 2010, 60.000 € για το 2011, 90.000 € για το 2012 και 120.000 € από το 2013 και εξής, θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την 252/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-02 Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/205
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005