ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/172

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της Σ.Α.Ε.072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ)» (Α΄ 194), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ/γμα 204/2004 (Α΄ 178).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δη­μοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της Σ.Α.Ε.072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ.231/1999 (Α΄194) και παρατάθηκε με το Π.Δ. 204/2004 (Α΄ 178) , παρατείνεται για τρία έτη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή του παρόντος Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυ­βερ­νήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­μοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως συμπλη­ρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138). γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ε. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός κρατικών δαπανών» (Α’ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 κοινή από­φα­ση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ­πουρ­γών Οικονομίας και Οικονομικών». (Β’40)
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: ετήσια δαπάνη ύψους 780 € περίπου, για το οικονομικό έτος 2009, 3.120€ για καθένα των ετών 2010 και 2011 και 2.340€ για το έτος 2012, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε.Φ.31-210/κ.α.ε.0215). β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): δαπάνη ύψους 35.000€ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2009, 140.000€ περίπου για καθένα των ετών 2010 και 2011 και 105.000 περίπου για το έτος 2012 , η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Σ.Α.Ε.Ο72/3, έργο2001ΣΕ07230000) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε – Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013)
  • Το υπ’ αριθμ. Δ7α/458/9750.1/2γ/18.3.2009 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ249/2009 γνωμοδότηση του Συμ­βουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο­σίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο­νο­μι­κών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ_89 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της Σ.Α.Ε. 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). 1999/231 1999
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) « (ΦΕΚ Α~194). 2004/204 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005