΄Ιδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πα­νεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2 Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων.
3.  
  Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα το Τμήμα έχει ως αποστολή: α) την καλλιέρ­γεια και προαγωγή της Επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεο­δομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λει­τουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και κτιρίων και, β) την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς.
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής σε αυτό ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10 ) εξάμηνα σπουδών
4.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 3 "Επαγγελματική κατοχύρωση"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν όλα τα επαγ­γελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Αρχιτε­κτόνων Μηχανικών, κατά τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δέκα εννέα (19) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα έξι (16) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Κατηγορίας και οκτώ (8) ΤΕ κατηγορίας.
Άρθρο 5 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Τα σχετικά με τον Προϊστάμενο του Τμήματος ζητήματα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολι­τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).
Άρθρο 6
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται από τον Πρύτανη, μετά από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄159), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθμ. 38913/Β1/2007 (Β΄ 608) υπουργικής απόφασης όπως έχει συμπληρωθεί με την αριθμ. 138390/Β1/2007 όμοιά της (Β΄ 2360). Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο μέλη, πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη αντίγραφο της οποίας μαζί με το σχετικό πρακτικό κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, συνέρχονται υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίηση της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην εκλογή των μελών ΔΕΠ και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση, γίνε­ται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1268/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από κατάλογο με διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή, τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, οι οποίοι υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή και τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση, διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν.2517/1997 (Α΄160), όπως ισχύει.
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.2517/1997, εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 7
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφασή της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του πανεπιστημίου της βαθμίδας του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3β΄του ν΄.1268/1982 (Α΄87), όπως ισχύει κάθε φορά. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992) και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος (άρθρο 21 του ν.3549/2007 και άρθρο 2 παρ. β του ν. 3685/2008 (Α 148), με την επιφύλαξη αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ρυθμίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, από τη Σύγκλητο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α 112), γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 8 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τις περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρ­θρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 « Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 69). β) Του άρθρου 79 παρ. 5 του ν. 1566/1985, (Α΄ 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.2503/1997 (Ά 107) γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικο­ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτε­ρικών Χρήστου Ζώη και Αθανάσιου Νάκου» (Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ­πουρ­γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»(Β΄ 68).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 923/22.4.2008).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 12/24.7.2008).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Δαπάνη ύψους 340.000€ περίπου για το οικονομικό έτος 2009, 80.000€ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 70.000€ περίπου για το οικονομικό έτος 2011, 1.060.000€ περίπου για το οικονομικό έτος 2012 και 17.060.000 € περίπου για το οικονομικό έτος 2013, για τη στέγαση, την υλικοτεχνική υποδομή και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του ιδρυομένου τμήματος. β) Ετήσια δαπάνη κατά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος, ύψους 1.316.000 € περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 € περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 66100 € για τα λειτουργικά έξοδα, 50.610 € περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, και 175.000 € περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η υπό στοιχείο α΄ δαπάνη, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τα έτη 2012 και 2013 και σε ποσό 1.000.000 € και 17.000.000 € αντίστοιχα, θα καλύπτεται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΣΠΑ), Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού και η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπο­λογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ ομάδας 0200). Η δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου τμήματας, ύψους 33.050 € περίπου, για το οικονομικό έτος 2009 και 66.100 € περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπι­στημίου Ιωαννίνων. Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 4.410 € περίπου για το οικονομικό έτος 2009, 15.960 € περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 27.510 € περίπου για το οικονομικό έτος 2011, 39.060€ περίπου για το οικονομικό έτος 2012 50.610 € περίπου για το οικονομικό έτος 2013 και 57.750 € περίπου για το οικονομικό έτος 2014 και εφεξής, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την 248 /2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-02 ΄Ιδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/206
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/38913/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/38913_Β1 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2013/105 2013