ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/178

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι αναφερόμενες στο άρθρο 14 του ν. 1268/1982 προϋποθέσεις κατοχής, διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων για την κατάληψη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δεν ισχύουν προκειμένου περί θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που προκηρύσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και των Διευρυμένων Μορφών Εικαστικής Έκφρασης του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεδομένου ότι για τα γνωστικά αυτά αντικείμενα δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ΔΕΠ που προκηρύσσεται στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο είναι η κατοχή πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση ΔΕΠ απαιτούνται σωρευτικά, επιπλέον του κατά τα ανωτέρω πτυχίου Α.Ε.Ι., τα ακόλουθα κατά βαθμίδα προσόντα και προϋποθέσεις, τα οποία πρέπει να είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Α. Για εκλογή σε θέση βαθμίδας Λέκτορα. i καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης. ii πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii διετής τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτήρια αναγνωρισμένα από το Κράτος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Β. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. i καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης. ii επταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii δύο έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Γ. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή. i καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης. ii δεκαετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii τέσσερα τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Δ. Για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Καθηγητή. i καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης. ii δωδεκαετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii έξι τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. iν συνεκτίμηση του κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί για τη συμβολή του στην τέχνη και έχει γίνει αντικείμενο κριτικής και μελέτης.
2.  
  Επιπλέον των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ που προκηρύσσεται για τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα απαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: i συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις τέχνης ή πραγματοποίηση ατομικών εκθέσεων στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. ii μεταπτυχιακές σπουδές ή δημοσιεύσεις σε θέματα θεωρίας της τέχνης ή σε γενικότερα καλλιτεχνικά θέματα.
3.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το καλλιτεχνικό έργο ενός υποψηφίου είναι ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης και έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (όπως διακρίσεις, βραβεία), είναι δυνατή η εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου εκπαιδευτικής πείρας ή αυτοδύναμης διδασκαλίας, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της εισηγητικής επιτροπής και εφόσον ληφθεί ειδική απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εκλεκτόρων, ως προς την συνδρομή των λόγων που επιβάλλουν την κατάταξη της συγκεκριμένης περίπτωσης, μεταξύ των προαναφερόμενων εξαιρετικών περιπτώσεων
4.  
  Σε περίπτωση που υποψήφιοι για κατάληψη θέσεων ΔΕΠ κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τούτο αποτελεί ουσιαστικό προσόν και υπερέχει όλων των άλλων τίτλων που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα
Άρθρο 3
1.  
  Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων ισχύουν για μεταβατικό διάστημα ως την 31.8.2013.
Άρθρο 4
1.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις; α) Του άρθρου 14 παράγραφος 8 όπως ισχύει, του άρθρου 45 παράγραφος 16 και του άρθρου 50 παράγραφος 1 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68)
 • Τη γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 100/19.5.2008).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 201/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία