ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του ΤομέαΠρονοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. του ΤΑΠΙΤ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο π.δ/γμα 142/1996 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/γμα 240/2003 (Α 215), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ε ως εξής: «Οι υπάλληλοι του πρώην ΟΛΘ που μετά την μετατροπή μετετάγησαν σε άλλες υπηρεσίες και διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν στην υπηρεσία της ΟΛΘ Α.Ε.». β. Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι εισφορές των ασφαλισμένων καθώς και του εργοδότη υπολογίζονται σε ολόκληρο το ποσό των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου και όχι στις μειωμένες αποδοχές που λαμβάνει για διάφορους λόγους, όπως αργία, διαθεσιμότητα, απεργία. Στις πλήρεις δε αυτές αποδοχές όπως καθορίζονται από τις διατάζεις του άρθρου 17 θα υπολογίζονται και οι ασφαλιστικές παροχές». γ. Στο π.δ/γμα 142/1996 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/γμα 240/2003 προστίθεται νέο άρθρο που έχει ως εξής:.
Άρθρο 25 "ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ"
1.  
  Α) ΕΙΣΦΟΡΕΣ Στη περίπτωση που οι Γενικοί Δ/ντές της ΟΛΘ Α.Ε. προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας, ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές, θεωρούνται οι αποδοχές επί των οποίων θα ενεργούνταν οι κρατήσεις ως εάν ήταν διευθυντές με το βασικό μισθό, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχούν στα χρόνια υπηρεσίας τους και τα λοιπά επιδόματα που θα τους καταβάλλονταν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 1α του καταστατικού όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Οι τυχόν επιπλέον εισφορές που έχουν καταβληθεί στο ταμείο δεν αναζητούνται. Β) ΠΑΡΟΧΕΣ Στη περίπτωση που οι Γενικοί Δ/ντές της ΟΛΘ Α.Ε προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας, ως μηνιαίες αποδοχές για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος νοούνται ο μέσος όρος των βασικών μισθών και των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχούν στα χρόνια υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των αντιστοίχων ποσών των δώρων εορτών και αδείας που θα ελάμβαναν ως εάν ήταν υπάλληλοι της εταιρείας, τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την έξοδο τους από την υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 4 και 6 του καταστατικού όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν». Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4074/1960 (Α 99) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 3655/2008 (Α 58).
 • Την υπ’ αριθμ. ΥΔ1/10.3.2004 (Β 513) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία μεταβλήθηκε ο τίτλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (άρθρο 1 εδάφ. α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98) και του π.δ/τος 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 232).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 2084/1992.
 • Τη γνώμη του πρώην Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 19/24.5.2005 (θέμα 1ο) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης του Α. Κλιμακίου, που διατυπώθηκε κατά τις 1η και 21η συνεδριάσεις στις 19.1.2006 και 28.9.2006 αντίστοιχα.
 • Την από Ιούλιο 2006 Αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου μας.
 • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και του προϋπολογισμού του πρώην Ταμείου και νυν Τομέα Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης του ΤΑΠΙΤ.
 • Τις υπ’ αριθμ. 184/2006 και 90/2007 γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ μετά από πρόταση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΥΔ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΥΔ1 2004
ΝΟΜΟΣ 1960/4074 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4074 1960
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού (Κλάδος Προνοίας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1996/142 1996
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 2, 4, 13 & 17 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2003/240 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών. 2007/206 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία