ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/2009/184
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2009-10-07
ΦΕΚ: Α/2009/213 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του.

Άρθρο 1


  1. Συνιστάται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. ΤοΥπουργείο συγκροτούν µεταφερόµενες σε αυτό µε τιςθέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, οι ακόλουθεςυπηρεσίες.α) Από το Υπουργείο Εσωτερικών.αα) Η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Τάξης που συνεστήθη µε το άρθρο 12 του π.δ. 215/2007 (ΦΕΚ Α 241).ββ) Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.που αποτελούν εφεξής Γενικές Γραµµατείες τουΥπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
    1. Από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίουκαι Νησιωτικής Πολιτικήςαα) Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοοίας (Άρθρο 25 π.δ. 242/1999, ΦΕΚ Α 202)ββ) Η Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής που αποτελεί εφεξής Γενική Γραµµατεία τουΥπουργείου Προστασίας του Πολίτη.γγ) Το Λιµενικό Σώµα και οι υπηρεσίες του.


Άρθρο 2


  1. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει τις αρµοδιότητες των µεταφεροµένων σε αυτό υπηρεσιών, αα) του Υπουργείου Εσωτερικών, ββ) του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής


Άρθρο 3


  1. α. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών σε θέµατα των µεταφεροµένων από το Υπουργείο Εσωτερικών υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων νοείται εφεξής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. β. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέµατα των µεταφεροµένων από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων νοείται εφεξής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.


Άρθρο 4


  1. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως τις 31.12.2009, βαρύνουν τους προϋποEEST λογισµούς των Υπουργείων από τα οποία προέρχονται οι µεταφερόµενες σε αυτό Υπηρεσίες.


Άρθρο 5


  1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-07 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. "Α/2009/213"