ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/185

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Υπουργείο Οικονοµικών που είχε συγχωνευθεί µε το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) µε το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ανασυνιστάται και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µετονοµάζεται σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2.  
  Στο ανασυνιστώµενο Υπουργείο Οικονοµικών µεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το σύνολο των αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος µε το π.δ. 81/2000 Υπουργείου Οικονοµικών, όπως οι αρµοδιότητες, υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό έχουν κατά την έκδοση παρόντος διαµορφωθεί.
3.  
  Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών σε θέµατα αρµοδιότητας του ανασυνιστώµενου Υπουργείου Οικο­νοµικών νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονοµικών. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονοµικών σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που παραµένουν σε αυτό, νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4.  
  Ως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων του Υπουργείου Οικονοµικών το προσωπικό του ανασυνιστώµενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
5.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Οικονοµικών ως τις 31.12.2009 βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 2
1.  
  Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στις επόµενες διατάξεις στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγχωνεύονται τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2.  
  Όλες οι υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευοµένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νοµικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόµενα Υπουργεία.
3.  
  Με την εξαίρεση της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες στα συγχωνευόµενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραµµατείες του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
4.  
  Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περιέρχονται οι αρµοδιότητες των συγχωνευοµένων Υπουργείων Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπαγόµενων σε αυτά υπηρεσιακών µονάδων
5.  
  Όπου σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ή Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής νοείται εφεξής Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
6.  
  Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια των συγχωνευοµένων Υπουργείων
Άρθρο 3
1.  
  Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης µετατρέπεται σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης και µετα­φέρεται ως σύνολο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών µεταφέρεται επίσης ως σύνολο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού, από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 4
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών των συγχωνευοµένων Υπουργείων Ανάπτυξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Γενικών Γραµµατειών Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ως τις 31.12.2009 βαρύνουν, αντίστοιχα, τους προϋπολογισµούς των συγχωνευοµένων Υπουργείων, οι πιστώσεις των οποίων µεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως και τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, οι πιστώσεις του οποίου µεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
 • Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθµ. 273/2009 γνωµοδότηση του Συµβου­λίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/81 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών. 2010/14_19-5-2010 2010
Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχι[...]" 2011/30_15-9-2011 2011
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού ΣυμβουλίουΕξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/21_19-7-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/29_28-8-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.). 2013/12_8-7-2013 2013
Τροποποίηση της 12/8-7-2013 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)» (Α΄ 159). 2013/32_1-11-2013 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την Απόφαση ΜSC 223(82)/08.12.2006 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας(Μaritime Safety Cοmmittee) του Διεθνούς Ναυτιλια­κού Οργανισμού [...]" 2010/10 2010
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/101 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2009/135/ΕΚ της επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕL 288). 2010/12 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 2010/15 2010
Εφαρμογή της απόφασης 1859 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2010/17 2010
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/20 2010
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 2010/28 2010
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο[...]" 2010/29 2010
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ[...]" 2010/32 2010
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 2010/57 2010
Εφαρμογή των αποφάσεων 1735 (2006) και 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2010/67 2010
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 2010/70 2010
Τροποποίηση του π.δ. 160/2007 (Α΄201) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για[...]" 2010/71 2010
Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.). 2010/72 2010
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. 2010/76 2010
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ Α΄ 125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση τ[...]" 2010/81 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. 2010/83 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (L.131/28.5.2009). 2011/102 2011
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ[...]" 2011/17 2011
Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποπο[...]" 2011/20 2011
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων ειδικών φρουρών κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ - 254). 2011/36 2011
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου. 2011/45 2011
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 201/1995 «Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας» (ΦΕΚ 107/Α). 2011/53 2011
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). 2011/7 2011
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξηςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/11 2012
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
Εφαρμογή της απόφασης 1905 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/3 2012
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192/23.7.2010). 2012/44 2012
Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντο[...]" 2012/56 2012
Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 2012/57 2012
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 172/2.7.2009) 2012/60 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών. 2013/106 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013
Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 2013/53 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 2014/4 2014