ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/186

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Υπουργεία Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
2.  
  Όλες οι υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευοµένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. Στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νοµικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόµενα Υπουργεία.
3.  
  Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Γενικές Γραµµατείες στα συγχωνευόµενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραµµατείες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού
4.  
  Στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού περιέρχονται οι αρµοδιότητες των συγχωνευοµένων Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης και των υπαγόµενων σε αυτά υπηρεσιακών µονάδων
5.  
  Όπου σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Πολιτισµού ή ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού
6.  
  Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια των συγχωνευοµένων Υπουργείων
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
 • Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
 • Την υπ’ αριθµ. 271/2009 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-07 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/213
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 2010/15 2010
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» στο Δήμο Μαλίων του Νομού Ηρακλείου. 2010/77 2010
Αναγνώριση των τίτλων σπουδών Σχολών Σαξοφώνου των μουσικών εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής, που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α 120). 2012/55 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012