ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/188

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση υπ’ αριθμ. 180/2009 προεδρικού διατάγματος «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το υπ’ αριθμ 180 ΦΕΚ Α΄/210/2.10.2009 προεδρικό διάταγμα «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
    Από το υπ’ αριθμ. 84/2001 προεδρικό διάταγμα το οποίο επανέρχεται σε ισχύ, αναστέλλεται για διάστημα τριών (3) μηνών η εφαρμογή των διατάξεων: άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. β, άρθρο 11 παρ. 1 εδαφ. η, παρ. 2, παρ. 3 εδαφ. α-δ, παρ. 4 εδάφ. β, άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 2 εδάφ. δ. Αναστέλλεται ωσαύτως και η εξέλιξη των εκκρεμών διοικητικών διαδικασιών που έχουν εκκινήσει βάσει των ως άνω διατάξεων των οποίων αναστέλλεται η ισχύς. Στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 196). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντοςΠ.Δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 278/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/2256 1994
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 2001/84 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/180ΦΕΚΑ΄/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/180ΦΕΚΑ΄_210 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία