ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/2009/189
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2009-11-05
ΦΕΚ: Α/2009/221 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων

Άρθρο 1


 1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται και ανακατανέμονται αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό και τα Υπουργεία.

 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων άρθρων,τα Υπουργεία:
  1. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  3. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
  4. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
  5. Εργασίαςκαι Κοινωνικής Ασφάλισης,
  6. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καιΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες των Υπουργείων: α) Εσωτερικών, β) Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, γ) Εθνικής Παιδείας καιΘρησκευμάτων, δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών, ε) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στ) Δικαιοσύνης.

 3. Με την επιφύλαξη των ίδιων διατάξεων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 185/2009, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ίδιου π.δ., το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 186/2009 και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 184/2009.


Άρθρο 2


 1. Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού:
  1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωνη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής( π.δ. 185/2009) με έδρα τη Μυτιλήνη, στην οποία υπάγονταιοι αυτοτελείς υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και οι φορείςπου εποπτεύονται από αυτή.
  2. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας τωνΦύλων (άρθρο 52 π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
  3. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) (άρθρο 1 ν. 3649/2008, Α΄ 39), ηοποία έχει υπαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 215).


Άρθρο 3


 1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού οι ακόλουθες υπηρεσίες, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (πρώτο εδάφιο, παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 3242/2004, Α΄ 102), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 Α΄ 8.

 2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου παραμένουνστο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης:
  1. η Διεύθυνση εποπτείας Μ.Μ.Ε. της ΓενικήςΓραμματείας Επικοινωνίας και οι αρμοδιότητές της,
  2. η εποπτεία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο 1 του π.δ. 172/1994 Α΄ 108, άρθρο 1 του ν. 1730/1987 Α΄ 145)

 3. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου αυτού μεταφέρονται οι εξής αρμοδιότητες: α) από τη Διεύθυνση εποπτείας Μ.Μ.Ε i) η εποπτεία του Αθηναϊκού - Μακεδόνικου Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ) (άρθρο 13 ν. 3444/2006 Α΄ 46) ii) η εποπτεία των κρατικών ΜΜΕ (άρθρο 9 π.δ. 258/1993 Α΄ 112) β), η εποπτεία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου ( ν. 3444/2006).


Άρθρο 4


 1. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο οποίο ανήκουν ωςσύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας καιΟικονομικών:
  1. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005)
  2. Οι Ειδικές Γραμματείες:αα) Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 4παρ. 1 ν. 3389/2005, Α΄ 232)ββ) Ψηφιακού Σχεδιασμού (υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟ 769 Β΄1502/8.12.2000 κοινή υπουργική απόφαση)
  3. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής[ π.δ. 18/2006 Α΄ 15/7.2.2006, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 (β) του άρθρου αυτού],
  4. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο2 π.δ. 178/2000, Α΄ 165).Ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών η Γενική διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία,
  5. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής ΣχεδίασηςΕκτάκτου Ανάγκης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
  6. Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων ΕυρωπαϊκήςΈνωσης (άρθρο 2 π.δ. 178/2000). Ως τη συγκρότηση αντίστοιχου γραφείου στο Υπουργείο Οικονομικών το γραφείοαυτό εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία.
  7. Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων(άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
  8. Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου(άρθρο 2 π.δ. 178/2000).
  9. Το Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης (άρθρο 2 π.δ.178/2000).
  10. Το γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στηΓενεύη (άρθρο 2 π.δ. 178/2000).κ) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας καιΝαυτιλίας ανήκει επίσης η εποπτεία: του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (άρθρο 2 II β π.δ. 178/2000), τουΕλληνικού Κέντρου Επενδύσεων (Invest in Greece Agency)(άρθρο πρώτο παρ. 2 ν. 2372/1996 Α΄ 29), του ΕλληνικούΟργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ (άρθρο 2 IIγ π.δ. 178/2000), του Κέντρου Διεθνούς και ΕυρωπαϊκούΟικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 717/1977Α΄ 297), του Κέντρου Προγραμματισμού και ΟικονομικώνΕρευνών (Κ.Ε.Π.Ε) (άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2579/1998 Α΄ 31), τηςΜονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (Μ.Ο.Α.Ε)(άρθρο 33 ν. 3614/2007 Α΄ 267), του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) (άρθρο 1 παρ. 2 ν.1796/1988, Α΄ 152, Ει/6581/20.11.1990 Β 758) του ΕλληνικούΠαρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο1 παρ. 1 ν.3059/2002 Α΄ 241, άρθρο 32 παρ. 3 ν. 3614/2007 Α΄267), του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑ.ΝΕ.Ο) ΑΕ(άρθρο 28 ν. 2843/2000, άρθρο 8 ν. 2992/2002, άρθρο 26 (4) ν. 3091/2002, άρθρο 84 (3) ν. 3606/2007), της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της HELEXPO ΑΕ, των: Ψηφιακέςενισχύσεις (ΨΗΦΕΝ ΑΕ), (139/ΥΟΟΔΔ/2.4.2008 του ΚέντρουΔιάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο8 παρ. 3 ν. 3513/2006 Α΄ 265), του Οργανισμού ΑνάπτυξηςΔυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) (άρθρο 5 ν. 3752/2009 Α΄ 40) καιτου Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΝ)( ν. 3752/2009 Α΄ 40).λ) Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας καιΝαυτιλίας ασκεί αποκλειστικά ως μόνο αρμόδιο Υπουργείοτην προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3489/2006 (Α΄205) αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλεξάνδρεια ΖώνηΚαινοτομίας ΑΕ.

 2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου των Οικονομικών οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
  1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 6 π.δ. 178/2000 Α΄ 165)
  2. Προσωρινά και έως τη συγκρότηση δικών του υπηρεσιών:αα) το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών τηςΔιεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της ΓενικήςΔιεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 4 παρ.2 του π.δ. 18/2006, Α΄ 15) κατά το μέρος που παρακολουθείτη δραστηριότητα- του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)- του FATF ως προς τη δραστηριότητα καταπολέμησηςτου ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την παρακολούθηση πολιτικών σε θέματα ενδιαφέροντος του ΥπουργείουΟικονομικών.ββ) Το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών τηςΔιεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών κατά τομέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα:- Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IFM) και- Του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC).
  3. Η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (άρθρο 3παρ. 4 ν. 3049/2002, Α΄ 212)
  4. Η Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 11 ν. 3429/2005, Α΄ 314).
  5. Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (άρθρο 1 π.δ. 224/1986, Α΄ 107).
  6. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο5 του ν. 1682/1987 Α΄ 14).
  7. Στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών υπάγονται:Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 76 ν. 1969/1991, Α΄167), η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων(ΕΛΤΕ) ( ν. 3148/2003, Α΄ 136), το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών(άρθρο 15 παρ. 9 ν. 820/1978 Α΄ 174), το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) (άρθρο 2 παρ.1 ν. 3746/2009, Α΄ 27, άρθρο 2 π.δ. 178/2000), το ΕιδικόΤαμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (άρθρο πρώτο ν. 3624/2007, Α΄ 289, άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ από 29.8.2007, Α΄205), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 2,II, ιγ, π.δ. 178/2000, άρθρα 3 παρ. 9 ν. 2232/1994, Α΄ 140) και τοΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (άρθρα 2 παρ. 2 ν. 2324/1995Α΄ 146, άρθρο 2, II. ι. π.δ. 178/2000).

 3. Ως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών προσωπικό του που προέρχεται από υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με το παρόν αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 4. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας καιΝαυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίαςτου Πολίτη, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεωνκαι προσωπικού:
  1. Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής(άρθρο 1 (β) και (ββ) π.δ. 184/2009), η οποία συγχωνεύεται μετις ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου ΕμπορικήςΝαυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείτη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής:αα) Το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού και το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε Θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κλάδου Β΄ (άρθρο 17 π.δ. 242/1999, Α΄ 201).ββ) Το Τμήμα Θαλασσίου Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Κλάδου Γ΄ (άρθρο 22 π.δ. 242/1999)γγ) Τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Κλάδου Γ΄(άρθρο 24 π.δ. 242/1999)δδ) Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Κλάδου Γ΄(άρθρο 25 π.δ. 242/1999)εε) Τη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξηςτου Κλάδου Γ΄ (άρθρο 19 π.δ. 242/1999)στστ) Τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Κλάδου Γ΄(άρθρο 25 Α π.δ. 26/2004 Α΄ 23)ζζ) Τον Κλάδο Δ΄ (άρθρο 26 π.δ. 242/1999)ηη) Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο34 π.δ. 242/1999).θθ) Τη Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών(άρθρο 40 π.δ. 242/1999).ιι) Τη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Άμυνας ΈκτακτηςΑνάγκης (άρθρο 39 π.δ. 242/1999).κκ) Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 π.δ. 242/1999) (γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων ΜαζικήςΕνημέρωσης - γραφείο Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων,πολιτιστικών θεμάτων και εκδηλώσεων).λλ) Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 π.δ. 242/1999).μμ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 49 ν. 2935/2001, Α΄ 162). Η αρμοδιότητα του γραφείου αυτού ωςπρος το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμών μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη.Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής υπάγονταιοι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και οι Πλοηγικοί Σταθμοί,καθώς και οι Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ) και οι Υπηρεσίες Ναυτικών Ακολούθων στιςπρεσβευτικές και προξενικές αρχές (άρθρο 1 π.δ. 115/2009,Α΄ 149) και η αρμοδιότητα εποπτείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εξής φορέων:1) Του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) (άρθρο 2 παρ.1, ν. 3170/1955 Α 76, άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 362/1997, Α΄ 240).2) Του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) (άρθρο 1 π.δ. 193/2002 Α΄ 177,άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 362/1997, Α΄ 240).3) Του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) (άρθρο14 παρ. 1 ν.δ. 644/1948 Α΄ 110, άρθρο 1 παρ. 10 π.δ. 362/1997,Α΄ 240).4) Του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.)(άρθρο 2 ν.192/1936 Α΄ 438, άρθρο 1 παρ. 9 π.δ. 362/1997).5) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης ΠροσωπικούΙδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ.1 ν. 619/1977 Α΄ 171, άρθρο 1 παρ. 4 π.δ. 362/1997).6) Του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ.2 ν.δ 3737/1957Α΄ 168, άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 362/1997).7) Του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ. 2 ν.δ. 3736/1957 Α΄ 168, άρθρο1 παρ. 2 π.δ. 362/1997).8) Του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών ΕπιδομάτωνΝαυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) (άρθρο 1 παρ.1 του π.δ. 213/1983 Α΄ 77,άρθρο 1 παρ.6 π.δ. 362/1997).9) Των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 2 ν. 2932/2001, Α΄ 145,άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 362/1997).10) Της Εστίας Ναυτικών (άρθρο 5 π.δ. 213/1983, Α77)11) Του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρο32 παρ.1 ν. 2638/1998 Α΄ 204)12) Της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Ινστιτούτο Ναυτικής ΚατάρτισηςΑ.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3490/2006 Α΄ 206).
  2. Από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη (άρθρο 21 π.δ. 242/1999) ταΤμήματα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα ΑσφάλειαςΝαυσιπλοΐας και Ηλεκτρονικών και ΤηλεπικοινωνιακώνΜέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας σε ό,τιαφορά τη συμμετοχή στο έργο των διεθνών οργανισμώνγια τα συστήματα ασφάλειας και τα τηλεπικοινωνιακά θέματα, τμήματα τα οποία αποτελούν υπηρεσίες της ΓενικήςΓραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εωσότου συσταθούνσχετικές υπηρεσίες της Γραμματείας αυτής.
  3. Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα γραφεία:αα) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο2 παρ. 5 π.δ. 242/1999).ββ) Το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου(άρθρο 2 παρ. 5 π.δ. 242/1999).γγ) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 2 παρ.5 π.δ. 242/1999).Ως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη συγκροτούμενη κατά το άρθρο 5 του παρόντος Γενική ΓραμματείαΑσφάλειας - Ναυσιπλοΐας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούνκαι τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής.


Άρθρο 5


 1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος οι μεταφερθείσες με το π.δ. 184/2009 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπηρεσίες, συγκροτούνται ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει και η άσκηση εποπτείας του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).


Άρθρο 6


 1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων,θέσεων και προσωπικού:
  1. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότηταςκαι Ναυτιλίας:αα) Ως Γενική Γραμματεία Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως ΥπουργείουΑνάπτυξης:- Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (άρθρο 1 π.δ. 341/1990,Α΄ 135)- Η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου (άρθρο 1 π.δ.341/1990, Α΄ 135).- Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών (άρθρο 1 π.δ. 341/1990 Α΄ 135) με τις κεντρικές καιπεριφερειακές τους υπηρεσίες,ββ) Η Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής,κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Δ13/5115/29.2.2008,Β΄383.γγ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής τουςτέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειαςτου Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτή υπηρεσιών (κοινή υπουργική απόφασηυπ’ αριθμ. Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 Β΄ 1540).Στις αρμοδιότητες των μεταφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εποπτεία των νομικών προσώπων καιφορέων που υπάγονται σε αυτές στα οποία περιλαμβάνεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)(άρθρο 1 π.δ. 375/1987, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 ν. 3734/2009, Α΄ 98).
  2. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:Ως Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, Α΄124 και 1 της παρ. 2, π.δ. 228/2002, Α΄ 208).

 2. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτωνυπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α) ΔημοσίωνΈργων π.δ. 69/1988, Α΄ 28, π.δ. 63/2005, Α΄ 98, άρθρο 52 (στ),(αα),
  1. Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων ( π.δ.166/1996, Α΄ 125, π.δ. 63/2005, άρθρο 52 (στ), (ββ), καθώςεπίσης και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέωνπου υπάγονται σε αυτές.


Άρθρο 7


 1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωνμεταφέρεται η εποπτεία:
  Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά το κατασκευαστικό έργο των νομικών αυτών προσώπων και, ιδίως, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό, καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής που τα νομικά αυτά πρόσωπα αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του σκοπού τους
  1. Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης καιΘρησκευμάτων: Του «Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων ΑΕ»( π.δ. 414/1998, Α΄ 291).
  2. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: του ΟΕΚ ( ν.δ. 2963/1954, Α΄ 195).
  3. Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: της «Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης ΝοσηλευτικώνΜονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ)» ( π.δ. 312/1999, Α΄ 289).
  4. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: της «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ»( ν. 2408/1996, Α΄ 104).

 2. Ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητα, γνωμοδοτική ή αποφασιστική, άλλων Υπουργείων στη λειτουργία και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου και με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας τους, δεν θίγονται.


Άρθρο 8


 1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτωνθέσεων και προσωπικού και συγκροτούνται σε ΓενικέςΓραμματείες, ειδικότερα δε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στη Γενική Γραμματεία Δια ΒίουΜάθησης, αντίστοιχα, οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  1. από τοΥπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίαςη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέωςΥπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώςκαι η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων πουεποπτεύονταν από αυτήν,
  2. από τα Υπουργεία Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οιυπηρεσίες και η αρμοδιότητα εισήγησης, σχεδιασμού καιεκτέλεσης πολιτικών και προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείαςτων λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης τηςΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3191/2003, Α΄ 258), απότο δε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οιυπηρεσίες και η αρμοδιότητα εισήγησης, σχεδιασμού καιεκτέλεσης πολιτικών και προγραμμάτων συνεχιζόμενηςεπαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής ΓραμματείαςΔιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 52 π.δ.63/2005, Α΄ 98).

 2. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία:
  1. της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης Ε.Ε.Δ.Β.Μ( ν. 3369/2005, Α΄ 171) και ο συντονισμός της δράσης τηςκατά το μέρος που συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μετην Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.ΚΑ), με σκοπό την εξασφάλισητης εύρυθμης και συνεκτικής λειτουργίας του συνόλου τωνφορέων δράσεων και πολιτικών της δια βίου μάθησης,
  2. του ΕΚΕΠΙΣ ( ν. 2469/1997, Α΄ 38).


Άρθρο 9


 1. Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.


Άρθρο 10


 1. Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στα οποία περιλαμβάνονται τα Λιμεναρχεία και οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα των Υπουργείων αυτών. Η υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, το οποίο υπηρετεί στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που μεταφέρονται με το παρόν ή έχουν μεταφερθεί στα Υπουργεία του προηγούμενου εδαφίου, διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα, η δε πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό αυτό ασκείται από τα αρμόδια όργανα, ατομικά ή συλλογικά, του Λιμενικού Σώματος.


Άρθρο 11


 1. Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργών, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται αντίστοιχα προς το περιεχόμενό τους σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος αυτού.


Άρθρο 12


 1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.


Άρθρο 13


 1. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν ως τις 31.12.2009 τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.


Άρθρο 14


 1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137). β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α΄ 213), 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213). γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (Β΄ 2234). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Την υπ’ αριθμ. 282/2009 γνωμοδότηση του ΣτΕ, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-11-05 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων "Α/2009/221"
2010-04-15 Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. "Α/2010/56"
Τροποποίηση Άρθρο/6/Παράγραφος/1/Περίπτωση/1/Περίπτωση/αα Τύπος
αα. Ως Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης: i) η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (άρθρο 1 π.δ. 341/1990, Α΄ 135), ii) η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου (άρθρο 1 π.δ. 341/1990), iii) η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών (άρθρο 1 π.δ. 341/1990) με τις κεντρικές και περιφερειακές τους υπηρεσίες, iν) η Διεύθυνση Ελέγχου, Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (άρθρο 1 ν. 3335/2005, Α 195), ν) η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (άρθρο 43 π.δ. 238/1979, Α 66), νi) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 1 π.δ. 191/1996, Α΄ 154), νii) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών (άρθρο 1 π.δ. 191/1996, Α 154) και viii) η Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (άρθρο 4 ν. 3438/2006, Α 33).
Τροποποίηση Άρθρο/6/Παράγραφος/1/Περίπτωση/1/Περίπτωση/γγ Τύπος
γγ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ.7.11/18797/29.7.2008, Β΄ 1540), με εξαίρεση την αρμοδιότητα των δράσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν EEST υπηρεσιών, η οποία παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ασκείται από τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον Τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) (άρθρο 2 της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης) η οποία αποτελεί ως σύνολο θέσεων και προσωπικού υπηρεσία του Υπουργείου αυτού.
Τροποποίηση Άρθρο/6/Παράγραφος/1/Περίπτωση/1/Περίπτωση/γγ Τύπος
δδ) Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα Γραφεία: i) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 2 περ. α π.δ. 381/1989, 168 Α΄), ii) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. β π.δ. 381/1989), iii) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ π.δ. 381/1989), Έως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής
Τροποποίηση Άρθρο/7/Παράγραφος/1 Τύπος
Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά το κατασκευαστικό έργο των νομικών αυτών προσώπων και, ιδίως, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό, καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής που τα νομικά αυτά πρόσωπα αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του σκοπού τους
Τροποποίηση Άρθρο/8 Τύπος
1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού και συγκροτείται σε Γενική Γραμματεία, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονταν από αυτήν. 2. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3699/2008, Α΄ 171) μεταφέρονται: α) από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση (ν. 3191/2003, Α 258), η εποπτεία των λειτουργιών και οργάνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), εκτός από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Σύστημα 1 (Σύστημα Έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας, άρθρο 5 ν. 3191/2003), καθώς και οι πόροι αυτών, β) Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισμοί, εποπτεύουν τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των πιο πάνω μονάδων, γ) Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η αρμοδιότητα για εισήγηση, σχεδιασμό και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και ειδικότερα του περιεχομένου, των εκπαιδευτικών μεθόδων, των εκπαιδευτών και των υποδομών των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 25 π.δ. 63/2005). 3. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία: α) Της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 2 ν. 3369/2005, Α΄ 171), β) Του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 22 ν. 2469/1997, Α΄ 38) και γ) Του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (άρθρο 16 ν. 2224/1994, Α΄ 112). 4. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η εποπτεία του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 ν. 3513/2006, Α 265)
2010-06-16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. "Α/2010/89"
Τροποποίηση Άρθρο/4 Τύπος
α) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο 1 περίπτ. β΄ υποπερίπτ. ββ΄ του π.δ. 184/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής και στην οποία συγχωνεύονται οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: αα) Το Τμήμα Ναυτιλιακής Οικονομίας της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (άρθρο 19 παρ. 2 περίπτ. β του π.δ. 242/1999). Εξαιρούνται της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του τμήματος σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εγκατάστασης στην Ελλάδα ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας μητρώου ναυτικών εταιρειών (πρώτο και τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του πιο πάνω π.δ.), οι οποίες αποτελούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. ββ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (άρθρο 22 του π.δ. 242/1999). γγ) Από τις περιφερειακές υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι πλοηγικοί σταθμοί. δδ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. ιγ του π.δ. 242/1999), με εξαίρεση τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (άρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ υποπερίπτ. δδ΄ του ίδιου π.δ.), η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. β) Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής ανήκει η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 1 του π.δ. 362/1997). γ) Ολες οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες δεν ανήκουν EEST σύμφωνα με την περίπτ. α΄ στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, μεταφέρονται και αποτελούν υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 5 του π.δ. 189/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. δ) Από τις μεταφερόμενες υπηρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι πιο κάτω υπηρεσίες εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σε αυτή: αα) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 του π.δ. 242/1999), η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρο 13 του π.δ. 242/1999), το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 του π.δ. 242/1999) και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 του π.δ. 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. ββ) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 5 του π.δ. 242/1999). γγ) Οι Περιφερειακές Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρα 43 του π.δ. 242/1999 και 1 του π.δ. 115/2009). ε) Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (άρθρο 1 του π.δ. 122/2005), η Διεύθυνση Οργάνωσης (άρθρα 36 του π.δ. 242/1999 και 1 παρ. 4 του π.δ. 122/2005), η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρο 37 του π.δ. 242/1999) και η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (άρθρο 35 του π.δ. 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σ’ αυτήν.
Τροποποίηση Άρθρο/10 Τύπος
Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικούς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη