Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1Σκοπός – πεδίο εφαρμογής Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών ελικοδρομίων και χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης των σχετικών αδειών.
Άρθρο 2 "Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:"
1.  
  Αεροδρόμιο: καθορισμένη περιοχή επί του εδάφους ή του ύδατος, στην οποία περιλαμβάνονται κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, προορισμένη να χρησιμοποιείται εν όλω ή εν μέρει για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια κίνηση των αεροσκαφών
2.  
  Αερομεταφορέας: επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης
3.  
  Αεροπορική Αρχή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
4.  
  Αεροπορική εργασία: η λειτουργία ελικοπτέρου κατά την οποία το ελικόπτερο χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως γεωργία, κατασκευές, φωτογράφηση, χαρτογράφηση, παρατήρηση και περιπολία, έρευνα και διάσωση, εναέρια διαφήμιση
5.  
  Επιχείρηση αεροπορικών εργασιών: επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί αεροπορικές εργασίες
6.  
  Γενική αεροπορία: Κάθε λειτουργία ελικοπτέρου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών πτήσεων, πλην των πτήσεων δημοσίων αερομεταφορών και των πτήσεων αεροπορικών εργασιών
7.  
  Ελικοδρόμιο: αεροδρόμιο επί του εδάφους σε σταθερή, υπερυψωμένη ή μη κατασκευή προορισμένη να χρησιμοποιείται εν όλω ή εν μέρει για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια κίνηση ελικοπτέρων
8.  
  Υπερυψωμένο ελικοδρόμιο: ελικοδρόμιο επί κατασκευής, του οποίου το δάπεδο προσγείωσης, εν όλω ή εν μέρει, είναι σε ύψος πέραν των τριών (3) μέτρων από τον περιβάλλοντα εδαφικό χώρο
9.  
  Πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων: περιοχή προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων, που χρησιμοποιείται προσωρινά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση μη τακτικών πτήσεων
10.  
  Πτήση δημοσίων αερομεταφορών: η αεροπορική μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου ή/και φορτίου, όπως αναφέρεται στην άδεια εκμετάλλευσης, έναντι αμοιβής ή/και μίσθωσης
11.  
  Φορέας διαχείρισης: νομικό ή φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο για τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και τυχόν εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών ελικοδρομίου και για το συντονισμό των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων εντός των ορίων του ελικοδρομίου, στο οποίο χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου
Άρθρο 3
1.  
  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου απαιτείται όταν ο χώρος εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. βρίσκεται εντός των ορίων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εντός των ορίων οικισμού,
 2. όπου πραγματοποιούνται πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας,
 3. βρίσκεται επί υπερυψωμένης κατασκευής,
 4. όπου υπάρχει δραστηριότητα παροχής εκπαίδευσης σε χειριστές,
 5. όπου παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης ελικοπτέρων,
 6. όπου εκτελούνται προγραμματισμένες πτήσεις μεταφοράς επιβατών,
 7. σε όποια άλλη περίπτωση φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί ο χώρος προσγείωσης των ελικοπτέρων του να αδειοδοτηθεί ως ελικοδρόμιο
2.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία ελικοδρομίου κατά τα ανωτέρω απαιτείται άδεια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος
3.  
  Δεν απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων.
Άρθρο 4
1.  
  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου χορηγείται σε υπηρεσία του Δημοσίου, σε φυσικό πρόσωπο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
2.  
  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου δύναται να χορηγηθεί σε νομικό πρόσωπο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α΄ 250), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ/Α/91).
3.  
  Άδεια ίδρυσης ελικοδρομίου δεν χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικά ενήμερο ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε ανάλογη κατάσταση, ή είναι υπόχρεο ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26). Προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του Προέδρου του και τυχόν εντεταλμένων ή διευθυνόντων συμβούλων του. Προκειμένου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για όλους τους εταίρους, τους διαχειριστές και τους εκπροσώπους των εταιρειών αυτών. Προκειμένου περί συνεταιρισμών ή σωματείων οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για όλα τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου τους.
Άρθρο 5
1.  
  Η αίτηση για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
2.  
  Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου προσώπου, προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο το οποίο το εκπροσωπεί και το δεσμεύει νομίμως, ενώ απαιτείται και η συνυποβολή του καταστατικού του
3.  
  Στην αίτηση παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 1. ο τύπος και οι διαστάσεις του μεγαλύτερου ελικοπτέρου που πρόκειται να εξυπηρετείται στο ελικοδρόμιο,
 2. περιγραφή του χώρου του ελικοδρομίου και των φυσικών του χαρακτηριστικών {χερσαίο ή επί κατασκευής (υπερυψωμένο)} και αν βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή,
 3. οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τις οποίες είναι επιθυμητή η εκτέλεση των πτήσεων στο ελικοδρόμιο (VΜC - ΙΜC),
 4. η πρόθεση για την πραγματοποίηση πτήσεων και κατά τη διάρκεια της νύκτας,
 5. η πρόθεση για χρήση οπτικών βοηθημάτων, συχνοτήτων επικοινωνίας ή τηλεχειρισμού αυτών, καθώς και το είδος αυτών,
 6. το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο προτίθεται να κατασκευαστεί το ελικοδρόμιο, εφόσον ο χώρος ανήκει σε τρίτο πρόσωπο,
 7. χάρτες της περιοχής με την ακριβή θέση στην οποία ζητείται να κατασκευαστεί το ελικοδρόμιο, κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000 με τα σχετικά όρια του ακινήτου και οδοιπορικό σκαρίφημα καθώς και οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του δαπέδου προσγείωσης – απογείωσης ελικοπτέρων σε φ και λ (σύστημα αναφοράς WGS 84 με ακρίβεια δεύτερου λεπτού) και σε x και y (σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ και ΕΓΣΑ 87), καθώς και το υψόμετρό του από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας.
Άρθρο 6
1.  
  Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αιτήσεως και έχοντας λάβει έγγραφη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Διεύθυνσης Αεροπορίας Στρατού), κατά περίπτωση, περί του μη επηρεασμού, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, των επιχειρησιακών λειτουργιών τους επί θεμάτων σχετιζομένων με την εθνική άμυνα, αντίστοιχα, και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνώμης, πραγματοποιείται επιτόπια εξέταση του υποδειχθέντος χώρου από Επιθεωρητές αεροδρομίων της Διεύθυνσης Αερολιμένων
2.  
  Μετά την επιτόπια εξέταση από αυτή, και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως περί της κατ’ αρχήν καταλληλότητας ή μη του υποδειχθέντος χώρου
3.  
  Για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος απαιτείται από μέρους του ενδιαφερομένου η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
 1. απόδειξη εξασφάλισης της χρήσης της απαιτούμενης έκτασης για τη δημιουργία ελικοδρομίου.
 2. Η έκταση πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη και να ανήκει στον ενδιαφερόμενο ή να έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο ή να έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο, νομικές καταστάσεις που πρέπει να προκύπτουν με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας,.
 3. λεπτομερές, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του υποδειχθέντος χώρου εξαρτημένο από το Εθνικό Δίκτυο, κλίμακας 1:500 σε ακτίνα διακοσίων πενήντα μέτρων (250) μέτρων από το σημείο αναφοράς του ελικοδρομίου με ισοϋψείς ανά 1 μέτρο και υψόμετρα από Μέση Στάθμη Θάλασσας, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι προσεγγίσεις του ελικοδρομίου, οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις και υποδομές του και οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του δαπέδου προσγείωσης – απογείωσης ελικοπτέρων σε φ και λ (σύστημα αναφοράς WGS 84 με ακρίβεια δεύτερου λεπτού) και σε x και y (σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ και ΕΓΣΑ 87), καθώς και το υψόμετρό του από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας,
 4. βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, δασικής αρχής ή εφορίας αρχαιοτήτων , σχετικά με τις χρήσεις γης και τον χαρακτήρα της έκτασης αντίστοιχα
4.  
  Η Διεύθυνση Αερολιμένων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ7), Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Δ8), Εναέριας Κυκλοφορίας (Δ4), Ηλεκτρονικών (Δ6) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εξετάζει τη λήψη μέτρων για την αποτροπή κινδύνου δημιουργίας επιχειρησιακών δυσχερειών σε άλλα αεροδρόμια ή ελικοδρόμια, σε συνδυασμό με τα φυσικά χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς της περιοχής. Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση περί της δυνατότητας κατασκευής ελικοδρομίου βάσει της οποίας αποστέλλεται από την Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς τον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χώρου για την κατασκευή ελικοδρομίου, συνοδευόμενο από το υποβληθέν, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου, επικυρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει στη διαδικασία κατασκευής του ελικοδρομίου. Πριν από την έναρξη εργασιών για την κατασκευή του ελικοδρομίου θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:.
 1. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εκδοθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄/160/1986), όπως ισχύουν μετά το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄/91/2002).
 2. μελέτες εφαρμογής έργων υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών προβλεπομένων εγκαταστάσεων.
 3. Οι μελέτες του παρόντος εδαφίου και μόνο (4β) υποβάλλονται με σκοπό να ελεγχθούν ως προς την συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας .
5.  
  Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χώρου έχει ισχύ δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποστολής του . Μετά την χορήγηση του ως άνω πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για κάθε τυχόν αλλαγή του περιβάλλοντος χώρου του ελικοδρομίου η οποία θα μπορούσε να επιφέρει τη μείωση των επιχειρησιακών δεδομένων του ελικοδρομίου.
Άρθρο 7
1.  
  Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χώρου δεν υποκαθιστά τη λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων
2.  
  Όλες οι υποβαλλόμενες μελέτες, καθώς και οι εγκαταστάσεις, κατασκευές, τα κύρια και βοηθητικά έργα ή έργα υποδομών, οι εξοπλισμοί και τα βοηθήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων των σχετικών Παραρτημάτων της Σύμβασης του Σικάγου
3.  
  Η οριστική μελέτη και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και έργων υποδομής, η εφαρμοζόμενη τεχνολογία ή τα φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά του συνόλου των έργων και υποδομών του ελικοδρομίου, δεν μπορεί να αφίσταται των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των τεχνικών ή άλλων προδιαγραφών που θέτουν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλη υπηρεσία
Άρθρο 8 "Κόστος κατασκευής και άλλων υπηρεσιών"
1.  
  Το κόστος των μελετών, κατασκευών, εξοπλισμών και υποδομών, της παρακολούθησης της κατασκευής, εξέλιξης και ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων έργων, πριν και μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ελικοδρομίου, το κόστος των οπτικών βοηθημάτων, του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μηχανημάτων, βοηθημάτων, συσκευών ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την λειτουργία και ασφάλεια (flight safety) και ασφάλεια κατά εκνόμων ενεργειών (security) του ελικοδρομίου, καθώς και το κόστος των απαιτούμενων μετακινήσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο
Άρθρο 9
1.  
  Τα ελικοδρόμια, στα οποία διεξάγονται προγραμματισμένες (τακτικές) πτήσεις μεταφοράς επιβατών, ταχυδρομείου, φορτίου, παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής ελικοπτέρων, ανεφοδιασμός με καύσιμα, ή εδρεύει σχολή εκπαίδευσης, απαιτείται υποχρεωτικά να διαθέτουν εγχειρίδιο λειτουργίας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ένα (1) αντίγραφο του εγχειριδίου λειτουργίας του ελικοδρομίου προς έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η υποβολή του εγχειριδίου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου των προϋποθέσεων , όπως προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, για τη χορήγηση της άδειας. Το εγχειρίδιο λειτουργίας του ελικοδρομίου υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
2.  
  Στο εγχειρίδιο λειτουργίας ελικοδρομίου περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο ελικοδρόμιο καθώς και οδηγίες που είναι απαραίτητες στο προσωπικό του για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του ελικοδρομίου περιλαμβάνονται ιδίως, και σε συμφωνία με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα ακόλουθα:.
 1. η οργανωτική δομή του φορέα διαχείρισης και ο προβλεπόμενος αριθμός του προσωπικού του, τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθημερινή λειτουργία του, του υπεύθυνου συντήρησής του, του υπευθύνου πυρασφάλειας, τα στοιχεία του λοιπού ανώτερου προσωπικού του, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της μεταξύ τους αναπλήρωσης,
 2. τα επιχειρησιακά δεδομένα και φυσικά χαρακτηριστικά του ελικοδρομίου,
 3. οι υποδομές και ο εξοπλισμός του για την λειτουργία και την ασφάλεια του,
 4. το μέγιστο μήκος και κατηγορία του ελικοπτέρου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελικοδρόμιο,
 5. η κατηγορία πυρασφάλειας και οι διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης,
 6. οι τυχόν χρονικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί ως και οι ειδικοί όροι τεχνικής εκμετάλλευσης,
 7. το είδος της παρεχόμενης εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τον συντονισμό της εναέριας κυκλοφορίας με παραπλήσια αεροδρόμια ή ελικοδρόμια, εάν απαιτείται,
 8. οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την επιχειρησιακή κατάσταση του,
 9. οι διαδικασίες που αφορούν στην διακίνηση, αποθήκευση και ανεφοδιασμό καυσίμων, εάν παρέχονται,
 10. οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τους προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους του ελικοδρομίου,
 11. οι διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων υλικών,
 12. οι διαδικασίες και το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του,
 13. τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 στο οποίο απεικονίζονται οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις εντός του ελικοδρομίου, το δάπεδο, η ζώνη ασφαλείας, τα επίπεδα προσέγγισης του ελικοδρομίου και τα σχετικά αζιμούθια, σημάνσεις, φωτισμοί (εάν παρέχονται) και η θέση κάθε εξοπλισμού
3.  
  Το εγχειρίδιο λειτουργίας εγκρίνεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά την έγκρισή του, το εγχειρίδιο λειτουργίας του ελικοδρομίου τροποποιείται:.
 1. με όμοια πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων (standards) που αφορούν στα ελικοδρόμια είτε
 2. με όμοια πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατόπιν αιτήματος του νομίμου κατόχου της άδειας (φορέα διαχείρισης) το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, εντός τριμήνου από της υποβολής του
Άρθρο 10
1.  
  Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εξετάζει:
 1. τον τρόπο οργάνωσης του ελικοδρομίου από πλευράς ασφάλειας (safety) και ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών (security),
 2. τη συμφωνία του περιεχομένου του εγχειριδίου λειτουργίας ελικοδρομίου (εφόσον πρόκειται για ελικοδρόμιο του άρθρου 9 παρ.1) με τις υποδομές, μέσα και βοηθήματα και τον εν γένει εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο ελικοδρόμιο,.
 3. την ύπαρξη όλων των απαραιτήτων διευθετήσεων για την ασφαλή λειτουργία του,
 4. τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ελικοδρομίου που καθιστούν ασφαλή τη χρήση του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 5. την εκπαίδευση του προσωπικού του ελικοδρομίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 6. την ύπαρξη εγκεκριμένου προγράμματος ή διαδικασιών ασφαλείας και των απαιτουμένων μέτρων για τη διευθέτηση της ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών (security), σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος
2.  
  Στη διαδικασία του ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου συμπεριλαμβάνεται και:
 1. ο επιτόπιος τελικός έλεγχος του ελικοδρομίου,
 2. η πραγματοποίηση δοκιμαστικών πτήσεων εφόσον απαιτείται.
 3. Το συνολικό κόστος προετοιμασίας και εκτέλεσης των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.
3.  
  Εφόσον το αποτέλεσμα των κατά τις προηγούμενες παραγράφους πραγματοποιηθέντων ελέγχων είναι ικανοποιητικό, η Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου
Άρθρο 11
1.  
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου έχει αόριστη ισχύ, είναι μεταβιβάσιμη, και δύναται να εκχωρηθεί όταν ο αποδέκτης της μεταβίβασης ή της εκχώρησης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. Η εν λόγω πράξη υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2.  
  Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου περιέχονται τα στοιχεία του φορέα διαχείρισης , η επωνυμία και τα στοιχεία του ελικοδρομίου, τα επιχειρησιακά δεδομένα και τα φυσικά χαρακτηριστικά του ελικοδρομίου, το μέγιστο μήκος και κατηγορία του ελικοπτέρου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελικοδρόμιο, η κατηγορία πυρόσβεσης, οι τυχόν άλλες δραστηριότητες στο ελικοδρόμιο και τυχόν επιβληθέντες όροι και περιορισμοί
3.  
  Η απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 12
1.  
  Η χρήση πεδίου προσγείωσης ελικοπτέρων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία πεδίου προσγείωσης σε περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία.
2.  
  Ο χειριστής του ελικοπτέρου είναι υπεύθυνος για την πτητική λειτουργία του ελικοπτέρου σε πεδία προσγείωσης, έχει την πλήρη ευθύνη για την καταλληλότητα του πεδίου προσγείωσης και κρίνει, ενώ βρίσκεται στον αέρα, την καταλληλότητα της περιοχής. Στις διαδικασίες αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικότερα τα παρακάτω:.
 1. η από πλευράς διαστάσεων και αντοχής επάρκεια του χώρου προσγείωσης,
 2. οι θέσεις και το ύψος τυχόν εμποδίων στις επιφάνειες προσέγγισης και απογείωσης, καθώς και στη γειτνίαση της περιοχής προσγείωσης,
 3. η καθαρότητα της περιοχής προσγείωσης για την αποτροπή εκτίναξης σκόνης, άμμου ή λοιπών χαλαρών υλικών,
 4. οι περιορισμοί πτητικής λειτουργίας του ελικοπτέρου,
 5. πρόνοια για την προστασία στο έδαφος της ζωής, των περιουσιών και της ανθρώπινης δραστηριότητας εν γένει.
 6. Κατά τη φάση της προσέγγισης και αναχώρησης, της προσγείωσης και της απογείωσης ή των ελιγμών που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα, το ελικόπτερο θα κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, από ζώα, από κτίρια ή οχήματα.
3.  
  Με ευθύνη του χειριστή θα γνωστοποιείται άμεσα μετά την προσγείωση στην πλησιέστερη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης. Ο χειριστής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για προσγείωση σε ιδιωτικό χώρο από τον ιδιοκτήτη του.
4.  
  Στις προσγειώσεις και απογειώσεις σε πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το ελικόπτερο είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 13Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του ελικοδρομίου σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο λειτουργίας (εφόσον απαιτείται η υποβολή του), σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. 2. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να μην προβαίνει σε καμία αλλαγή στα φυσικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ελικοδρομίου, στις εγκαταστάσεις, υποδομές, βοηθήματα, εξοπλισμό ή μέσα, διαδικασίες ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ελικοδρομίου, χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την αρχική εκπαίδευση και επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις του προσωπικού του, σύμφωνα με την ισχύουσα αεροπορική νομοθεσία. Ο φορέας διαχείρισης δεν επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από τρίτα πρόσωπα ή από πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα κατά νόμο απαιτούμενα πτυχία και άδειες, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 4. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση όλων των προσώπων, τα οποία απασχολεί ή με τα οποία έχει συμβληθεί ή δραστηριοποιούνται στο ελικοδρόμιο, με το περιεχόμενο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 5. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη διάθεση σε όλο το προσωπικό του αντιγράφου του συνόλου ή μέρους του εγχειριδίου λειτουργίας ελικοδρομίου, όπου προβλέπεται, που αφορά στα καθήκοντά του, και εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ενήμερο του περιεχομένου του, καθώς και ότι εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας ελικοδρομίου, αναλαμβάνοντας τις τυχόν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 6. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την αναφορά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε άλλους φορείς, κάθε αεροπορικού ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 7. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να διατηρεί και να παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης στη μορφή που θα ζητηθούν και ιδίως στοιχεία που αφορούν στα εξυπηρετούμενα ελικόπτερα, στα πληρώματά τους, στους επιβάτες, στο φορτίο και στο ταχυδρομείο. 8. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την αποστολή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όλων των προβλεπομένων αεροναυτικών πληροφοριών για την δημοσίευσή τους στο ΑΙΡ-GRΕΕCΕ. 9. Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την τήρηση της αεροπορικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του ελικοδρομίου και την σχετική ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών.
Άρθρο 14
1.  
  Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής, επιβάλλει την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του ελικοδρομίου ή τροποποίηση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή του εγχειριδίου λειτουργίας του, ο φορέας διαχείρισης ενημερώνει τη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν για την έκδοση αεροναυτικής αγγελίας
2.  
  Επίσης, ο φορέας διαχείρισης ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να εκδοθεί αεροναυτική αγγελία σχετικά με:
 1. οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία οπτικού βοηθήματος,
 2. αδυναμία ή μειωμένη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας που είναι δημοσιευμένη στο ΑΙΡ - GRΕΕCΕ σχετικής με την ασφάλεια του ελικοδρομίου,
 3. παρουσία εμποδίων στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων,
 4. αποκλεισμού μέρους του ελικοδρομίου,
3.  
  Ο φορέας λειτουργίας του ελικοδρομίου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που αφορά στα πρότυπα ασφαλούς λειτουργίας ελικοδρομίων, εντός των προθεσμιών που τίθενται από τη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 15
1.  
  Οι υπεύθυνοι καθημερινής λειτουργίας, συντήρησης, πυρασφάλειας του ελικοδρομίου, πρέπει να είναι πρόσωπα εκπαιδευμένα αντίστοιχα από την Διεύθυνση Αερολιμένων για θέματα πυρασφάλειας και την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων για θέματα ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών. Το κόστος της εκπαίδευσης επιβαρύνει τους φορείς λειτουργίας του ελικοδρομίου.
2.  
  Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου, με πρόσωπα τα οποία δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 16
1.  
  Η ανάγκη και το είδος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε κάθε ελικοδρόμιο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός μηνός από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Το είδος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας μπορεί να επανακαθορίζεται με όμοια απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για τον καθορισμό του είδους των υπηρεσιών αεροναυτιλίας λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι επικρατούσες επιχειρησιακές συνθήκες, η πυκνότητα της αεροπορικής κίνησης και οι ανάγκες εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας.
2.  
  Οι πτήσεις των ελικοπτέρων στα ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης από την απογείωση έως και την προσγείωση διέπονται από τους υφιστάμενους κανονισμούς του ΙCΑΟ και τις δημοσιεύσεις στο ΑΙΡ-GRΕΕCΕ
Άρθρο 17 "Ασφάλεια κατά εκνόμων ενεργειών"
1.  
  Οι φορείς λειτουργίας ελικοδρομίων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια κατά εκνόμων ενεργειών, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να υποβάλλουν προς έγκριση το τυχόν απαιτούμενο πρόγραμμα ασφαλείας ελικοδρομίου και να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία των χώρων του ελικοδρομίου και των εντός αυτού ευρισκομένων ελικοπτέρων ή εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 18
1.  
  Η λειτουργία ελικοδρομίου αναστέλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι δεν πληρούνται οι όροι ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου, ή οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι
2.  
  Στην απόφαση αναστολής λειτουργίας τίθεται εύλογη προθεσμία στον φορέα λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελλείψεων που οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Έως την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας, εκδίδεται σχετική αεροναυτική αγγελία.
3.  
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας εντός της τεθείσας προθεσμίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εισηγείται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ελικοδρομίου
4.  
  Κατά της απόφασης αναστολής λειτουργίας ελικοδρομίου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για παράβαση νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας γνωστοποιεί στον αιτούντα την απόφαση του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της αίτησης. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δύναται ύστερα από ειδικό, νεότερο, αίτημα του αιτούντα ή και αυτεπαγγέλτως να αναστείλει την απόφασή του έως ότου αποφανθεί επί της αίτησης θεραπείας και πάντως όχι πέρα από την προθεσμία που ορίζεται ως άνω για την έκδοση της απόφασής του.
Άρθρο 19
1.  
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου ανακαλείται για τους εξής λόγους:
 1. εφόσον εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της,
 2. μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης,
 3. μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος
2.  
  Πριν την έκδοση απόφασης ανάκλησης απευθύνεται έγγραφη πρόσκληση προς τον Φορέα διαχείρισης προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του επί των λόγων ανάκλησης . Η προθεσμία υποβολής απόψεων είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης.
Άρθρο 20 "Άλλες κυρώσεις"
1.  
  Για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 153 παρ. 1 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988 ΦΕΚ/Α/250).
Άρθρο 21
1.  
  Οι επιφάνειες περιορισμού εμποδίων ελικοδρομίων, τα οποία ανήκουν σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή δημόσιες υπηρεσίες, όπως αυτές καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις, ως και τα κάθε είδους βοηθήματα των ελικοδρομίων αυτών, προστατεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, μετά την χορήγηση του πιστοποιητικού καταλληλότητας, τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία, πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας εντός περιοχής τα όρια της οποίας καθορίζονται από την Διεύθυνση Αερολιμένων κατά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ελικοδρομίου, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας τα απαιτούμενα στοιχεία για χορήγηση σχετικής γνωμάτευσης. Τα νομίμως προσδιοριζόμενα ύψη των επιφανειών περιορισμού εμποδίων του ελικοδρομίου, κατισχύουν οποιοσδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου που αφορά στο επιτρεπόμενο ύψος κατασκευών στην υπόψη περιοχή. Ο φορέας λειτουργίας του ελικοδρομίου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και εντοπισμό τυχόν μόνιμων ή κινητών κατασκευών εντός της υπόψη περιοχής.
3.  
  Κατασκευές μόνιμες η σταθερές οι οποίες ανεγείρονται ή τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και υλικά η φύση των οποίων συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων κατεδαφίζονται ή απομακρύνονται από τον ιδιοκτήτη ή τον έχοντα την εκμετάλλευση της κατασκευής. Σε περίπτωση άρνησης κατεδαφίζονται ή απομακρύνονται με μέριμνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Οι δαπάνες κατεδάφισης και απομάκρυνσής των υλικών ή των κατασκευών του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον ιδιοκτήτη τους και τον έχοντα την εκμετάλλευση αυτών εις ολόκληρον και αλληλεγγύως. Οι καταβληθείσες δαπάνες εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και τις ειδικότερες διαδικασίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να ορίζονται τα όρια της διοικητικής ευθύνης των κατά τόπους Αερολιμεναρχών για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 22
1.  
  Η εποπτεία των ελικοδρομίων και ο εν γένει έλεγχος εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών και εθνικών απαιτήσεων για την λειτουργία και ασφάλεια ελικοδρομίων ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
2.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των ελικοδρομίων προς διαπίστωση της τήρησης των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει κάθε αιτηθείσα πληροφορία και διευκόλυνση στο έργο των Επιθεωρητών.
3.  
  Ελικοδρόμια εφοδιασμένα με οπτικά βοηθήματα υφίστανται τους απαιτούμενους από αέρα ελέγχους από την αρμόδια μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το κόστος των πτήσεων των ελέγχων βαρύνει τον φορέα διαχείρισης.
Άρθρο 23
1.  
  Ο φορέας διαχείρισης ελικοδρομίου ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την πρόθεσή του να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά την λειτουργία του ελικοδρομίου. Δεν επιτρέπεται η αναστολή ή η διακοπή λειτουργίας ελικοδρομίου πριν την πάροδο έξη (6) μηνών από την ως άνω ειδοποίηση.
2.  
  Μετά την αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας ελικοδρομίου, απαγορεύεται η καταστροφή των εγκαταστάσεών του, χωρίς τη συναίνεση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 24 "Τέλη διαδρομής"
1.  
  Τα τέλη διαδρομής ιπταμένων ή προσγειουμένων / απογειουμένων ελικοπτέρων από και προς ελικοδρόμια, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3315/2005 και τις διατάξεις των εκάστοτε αποφάσεων της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής για τα τέλη διαδρομής ή του Συμβουλίου, στα πλαίσια της Αναθεωρημένης Σύμβασης ΕURΟCΟΝΤRΟL.
Άρθρο 25
1.  
  Τα ελικοδρόμια επιτάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
2.  
  Τα ελικοδρόμια μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως θεομηνίες ή αεροδιακομιδές ασθενών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και αρχές, χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης
Άρθρο 26 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Εντός διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ελικοδρόμια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούνται να προσαρμόσουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 27 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5.3, του άρθρου 3 του β.δ. 313/1966 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο μόνου του β.δ. 164/1969 (ΦΕΚ Α΄ 46), η υπ’αριθμ. Δ2/Γ/50640/18130/27.11.2001 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως και κάθε άλλη διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 9, 10 (παρ. 1, εδάφ. α΄) και 190 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α΄ 250), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 3082/2002 (ΦΕΚ Α΄ 316) και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ Α΄ 91), β. Του ν. 211/1947 «Περί κυρώσεως της εν Σικάγω την 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 35/Α) και ειδικότερα του Παραρτήματος (ΑΝΝΕΧ) 14 VΟLUΜΕ ΙΙ αυτής, όπως το παράρτημα αυτό μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21.1.2002 από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 177). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 123/2008 γνωμοδότηση του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-03-03 Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/35
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις. 2002/3082 2002
ΝΟΜΟΣ 2005/3315 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3315 2005
Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις. 2005/3333 2005
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/313 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/164 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/164 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία