Τροποποίηση του Β.Δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακο­σίων κοχ και άνω» (Α΄ 158).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος δ) του άρθρου 2 του Β.Δ. 683/1960 (Α΄ 158) αντικαθίσταται ως εξής: 1 «Γενικές Υπηρεσίες», η Υγειονομική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών, η Οικονομική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Τροφοδοσίας και Γενικών Προμηθειών, η Υπηρεσία Ενδιαιτημάτων και η Υπηρεσία του Μαγειρείου.
2.  
  Το σημείο δ) της υποπαραγράφου Γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Β.Δ. 683/1960 αντικαθίσταται ως εξής: 1 υπηρεσίας τροφοδοσίας και γενικών προμηθειών
3.  
  Το σημείο δ) της υποπαραγράφου Γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Β.Δ. 683/1960 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Υπηρεσίας Τροφοδοσίας και Γενικών Προμηθειών 1 Φροντιστής, προϊστάμενος. 2 Βοηθοί Φροντιστών .
4.  
  Ο Τίτλος του Τμήματος Δ΄ του Κεφαλαίου V του Μέρους Δευτέρου του Β.Δ. 683/1960 αντικαθίσταται ως εξής: Τμήμα Δ΄ Προσωπικό της Υπηρεσίας Τροφοδοσίας και Γενικών Προμηθειών
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 108 του Β.Δ. 683/1960 αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 108 1 Ο Φροντιστής είναι ο Αξιωματικός προϊστάμενος της Υπηρεσίας Τροφοδοσίας και Γενικών Προμηθειών του πλοίου και του προσωπικού αυτής. 2 Ενεργεί υπό τις διαταγές και τον έλεγχο του Πλοιάρχου ή του νομίμου αναπληρωτού του και είναι υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 109 του Β.Δ. 683/1960 αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 109 1 Ειδικότερα ο Φροντιστής είναι αρμόδιος και υπεύθυνος 1 για την έγκαιρη προμήθεια και διαχείριση των τροφίμων και όποιων άλλων υλικών του έχουν ανατεθεί από τον Πλοίαρχο, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου, σε ποσότητα ανάλογη με τον αριθμό των επιβαινόντων, τους εκτελούμενους πλόες και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των προϊσταμένων των υπηρεσιών του πλοίου. 2 για την παραλαβή, καλή ποιότητα και συντήρηση των τροφίμων και των άλλων υλικών που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τους όρους της υγιεινής και τις τυχόν προδιαγραφές και οδηγίες για τα άλλα υλικά. 3 για τη συντήρηση και καθαριότητα των διαμερισμάτων και χώρων αποθηκεύσεως και διατηρήσεως των τροφίμων, καθώς και για την ευταξία των χώρων αποθήκευσης των λοιπών ανατιθέμενων υλικών. 4 για την καθαριότητα και ευπρέπεια του προσωπικού, του οποίου προΐσταται. 5 για τον ανεφοδιασμό των κυλικείων θέσεων επιβατών, μέσω του Βοηθού Φροντιστού και την επιμέλεια και διαχείριση των κυλικείων αυτών μέσω των οικείων Θαλαμηπόλων. 2 Ο Φροντιστής υποχρεούται 1 Να μεριμνά ώστε στο πλοίο να διατίθενται απαραίτητες ποσότητες στερεών και διατηρημένων τροφίμων, αλλά και υλικών που του έχει ανατεθεί η προμήθεια και η διαχείριση, για κάθε ενδεχόμενη παράταση του πλου λόγω εκτάκτου περιστατικού ή ανωτέρας βίας. 2 Να τηρεί με τα διατιθέμενα στο πλοίο μέσα, αρχείο διαχείρισης τροφίμων και των υλικών που του έχουν ανατεθεί, στο οποίο καθημερινά καταχωρούνται οι εισαγόμενες και οι εξαγόμενες προς κατανάλωση ή χρησιμοποίηση ποσότητες Το αρχείο θεωρείται καθημερινά από τον Πλοίαρχο.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 110 του Β.Δ. 683/1960 αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 110 1 Ο Βοηθός φροντιστή είναι ο υπόλογος της υπηρεσίας Τροφοδοσίας και Γενικών Προμηθειών του πλοίου και των μαθητευόμενων ως κατώτερου προσωπικού Τροφοδοσίας και Γενικών Προμηθειών. 2 Τελεί υπό τις άμεσες διαταγές και τον έλεγχο του Φροντιστή και τον βοηθά στα καθήκοντά του.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 111 του Β.Δ. 683/1960 αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 111 Ειδικότερα ο Βοηθός Φροντιστή α) εφοδιάζει το μαγειρείο, τα κυλικεία και τους χώρους αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων καθώς και τους χώρους αποθήκευσης των υλικών που του έχουν ανατεθεί, με την εκάστοτε αναγκαία ποσότητα για την παρασκευή εδεσμάτων και για την άμεση χρησιμοποίη­σή τους, αντιστοίχως. β ) υπό τις διαταγές και οδηγίες του Φροντιστή, διευ­θύνει και διαχειρίζεται τους χώρους διανομής των τροφίμων και των υλικών που του έχουν ανατεθεί. γ) δέχεται και προσπαθεί να ικανοποιεί κάθε δίκαιο παράπονο των επιβαινόντων που αφορά στα καθήκοντα του, αναφέροντας σχετικά στον Φροντιστή.
Άρθρο 6 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 135 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261). β) Των άρθρων 4 παράγραφος 4α (γγ) και 12 τουΠ.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Την υπ’ αριθμ. 381/08-04-2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 186/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτυλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/683 1960
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία