ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-01-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-01-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-01-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 394/1994 (Α΄ 219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 150/2005 (Α΄ 211).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας όπως αυτή ορίστηκε με τοπ.δ. 394/1994 και παρατάθηκε με τα π.δ. 193/1999 (Α΄ 177) και 353/2003 (Α΄ 317), παρατείνεται για πέντε έτη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ε. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός κρατικών δαπανών» (Α΄ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Β΄ 1948) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 5.000 € περίπου, από το οικονομικό έτος 2009 και για καθένα από τα επόμενα τέσσερα έτη, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε.Φ.31-120/ κ.α.ε.0215). β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ετήσια δαπάνη από τη λειτουργία της ΕΥΔΕ για καθένα των ετών 2009-2013, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση [Επιχειρησιακά Προγράμματα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη 2000-2006 (Γ΄ ΚΠΣ)» και «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας 2007-2013» (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)].
  • Το υπ’ αριθμ. οικ. 1834/ΔΟ 62/8.9.2008 έγγραφο της ΕΥΔΕ μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας.
  • Την υπ’ αριθμ. 280/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση του π.δ./τος 394/1994 (ΦΕΚ Α’219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 216/1997 ( ΦΕΚ Α’167). 1999/193 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία