΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα εξής τμήματα, με έδρα την πόλη της Κομοτηνής:
 1. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτά αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Τα Τμήματα έχουν ως αποστολή:
 1. Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών:
 2. i) Να καλλιεργεί και να προάγει τις πολιτικές επιστήμες καθ’ ολοκληρίαν με τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. ii) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. iii) Να συμβάλει στην εμπέδωση της πολιτικής ανάλυσης ως μεθόδου προσέγγισης των εσωτερικών και διεθνών κοινωνικών φαινομένων. iν) Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού του κρατικού μηχανισμού και των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων:
 4. i) Την καλλιέργεια και προαγωγή της Διοίκησης των Επιχειρήσεων τόσο ως επιστήμης αλλά και ως συνόλου παραμέτρων για την κατάρτιση νέων επιστημόνων, οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία σε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς ιστούς, όπως ο χώρος των επιχειρήσεων. ii) Την διάχυση της επιχειρησιακής γνώσης στην επιχειρηματική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής της Θράκης/Ανατολικής Μακεδονίας και των Βαλκανίων. iii) Την ανάπτυξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων. iν) Να συμβάλει στην εμπέδωση των επιχειρηματικών πρακτικών ως μεθόδου προσέγγισης στην διοίκηση των επιχειρήσεων. ν) Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης του ιδιωτικού τομέα και του κρατικού μηχανισμού αλλά και διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων σε έκαστο των ανωτέρω τμημάτων ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως ισχύει κάθε φορά, και η εισαγωγή φοιτητών σε αυτά γίνεται σύμφωνα με τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
3α.  
  Τα Τμήματα απονέμουν ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
 1. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:
 2. i) Πολιτικής Ανάλυσης και Μεθοδολογίας, ii) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και iii) Διοικητικής Επιστήμης
 3. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:
 4. i) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ii) Μάρκετινγκ, iii) Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) και iν) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ρυθμίζονται τα θέματα έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω κατευθύνσεων, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, ο τρόπος επιλογής των ανωτέρω κατευθύνσεων και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια που αφορούν στη λειτουργία αυτών και ανήκουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 3
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα ενασχόλησης και τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως: i) Πολιτική ανάλυση, πολιτική θεωρία, κοινωνιολογία, διεθνείς σχέσεις. ii) Διπλωματία (ελληνική και διεθνής, κυρίως κοινοτική). iii) Δημόσια διοίκηση και διοίκηση του εσωτερικού και εξωτερικού (κυρίως κοινοτική διοίκηση). iν) Πολιτικοί θεσμοί (κόμματα, θεσμοί της Κοινωνίας των Πολιτών). ν) Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντική πολιτική, διοίκηση και διαχείριση περιβαλλοντικών πολιτικών.
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Άρθρο 4
1.  
  Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών χρησιμοποιούνται οι φορείς του δημοσίου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 1 παρ. 3α του παρόντος. Οι εν λόγω φορείς δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
2.  
  Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται επιχειρηματικοί θεσμοί και επιχειρήσεις
Άρθρο 5 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Για τις ανάγκες των δύο Τμημάτων συνιστώνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ως ακολούθως: ΘΕΣΕΙΣΤμήματα ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ ΠΕ ΔΕ α) Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 30 10 10 4 β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 2 6 3 Σύνολο 51 12 16 7.
Άρθρο 6 "Γραμματεία τμημάτων"
1.  
  Σε κάθε Τμήμα, που ιδρύεται με το παρόν διάταγμα, συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, κατά τον ισχύοντα οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος. Τα ζητήματα σχετικά με τον προϊ­στάμενο του Τμήματος ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-87 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 7 "Αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων"
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε τμήματος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ Α΄ 7), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 8
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από εκλεκτορικά σώματα, τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθμ. 38913/Β1/23.4.2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 608) όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμ. 138390/Β1/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2360) ομοία, όπως εκείνες ισχύουν κάθε φορά. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερο από έντεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό Δ.Ε.Π., που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ιδίου ή άλλων πανεπιστημίων και ν’ ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη αντίγραφο της οποίας, μαζί με το σχετικό πρακτικό, κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το Νόμο προθεσμία, συνέρχονται υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος σε κοινή συνεδρίαση η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίηση της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά, ενώ για τα λοιπά θέματα, που αφορούν στην εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου τα οποία κληρώνονται από κατάλογο -τουλάχιστον διπλάσιο σε αριθμό- τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, με πράξη του Πρύτανη ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 9
1.  
  Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η διοίκηση του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3β του ν. 1268/1982, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση μη ανάδειξης, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992, όπως ισχύει κάθε φορά), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ρυθμίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ομοίως, ασκεί και τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία εκείνης. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, συμμετέχει στην Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, από τη Σύγκλητο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 γίνεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ιδρύματος
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1 .Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη διαμορφώθηκε μετά τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 173), 15 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206), 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152) και 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 69). β) Της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). γ) Της περίπτωσης θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις« (ΦΕΚ Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). ε) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950). στ) Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 40).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που ελήφθη στις υπ’ αριθμ. 30/624/ 6.12.2007 και 47/628/26.6.2008 συνεδριάσεις της.
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που ελήφθη στην 12η/24.7.2008 συνεδρίασή της.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται: α) Συνολική δαπάνη ύψους 2.935.000 ευρώ για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού αιθουσών εργαστηρίων, γραφείων, βιβλιοθηκών κ.λ.π. β) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία των ιδρυομένων τμημάτων ύψους 2.850.000 ευρώ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 9.320 ευρώ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 160.000 ευρώ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 480.000 ευρώ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων και 600.000 ευρώ περίπου για την αντιμετώπιση των λοιπών λειτουργικών εξόδων. Η υπό στοιχείο α΄ δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού καθώς και η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ειδ. φορέας 19-250, ΚΑΕ ομάδας 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 15.100 ευρώ για το οικονομικό έτος 2009, 55.000 ευρώ για το οικ. έτος 2010, 95.000 ευρώ για το οικ. έτος 2011, 135.000 ευρώ για το οικ. έτος 2012 και 160.000 ευρώ για το οικ. έτος 2013 και εφεξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων Τμημάτων ύψους 100.000 ευρώ για το έτος 2009, 200.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010, 300.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011, 400.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2012 και 600.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2013 και εξής θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που θα καλύπτονται από ανάλογη κρατική επιχορήγηση (ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την υπ’αριθμ. 18/29.1.2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-03-10 ΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/42
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/38913/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/38913_Β1 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 2013/86 2013