ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Αντικαθίσταται το άρθρο 1 του Οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ως εξής: Σκοπός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας είναι η αγωγή και η εκπαίδευση του λαού. α) Με τη σύσταση Διδασκαλείων και Σχολείων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Με την έκδοση βιβλίων κατάλληλων για την εκπαίδευση του λαού και με τη βράβευση συγγραφέων και μεταφραστών τέτοιοι βιβλίων, γ) Με βραβεία που ενισχύουν τη φιλοτιμία και την άμιλλα των διδασκομένων, δ) Με τη βελτίωση της διδακτικής μεθόδου, ε) Με την υποβοήθηση μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στ) Με τη συνδρομή για σύσταση ή ενίσχυση σχολείων μη εξαρτώμενων από την Εταιρεία. ζ) Με την παροχή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς και σε άλλους κλάδους και ομάδες του πληθυσμού με τη δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με αποκλειστικό αντικείμενο δράσης του Κ.Ε.Κ. την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών με τη δραστηριότητα αυτή (με έρευνες / μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης). η) Με τη δραστηριοποίησή της ως φορέα «Διά βίου Εκπαίδευσης» σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. θ) Με τη δραστηριοποίησή της ως φορέα παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το β.δ. «περί εγκρίσεως της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» 28-8/9.9.1836 (ΦΕΚ 54/7.10.1836).
  • Τα από 24.7.1882 β.δ. (ΦΕΚ 77/13.8.1882), 4.4.1905 β.δ. (ΦΕΚ 62 τ.Α/8.4.1905), 11.8.1938 β.δ. (ΦΕΚ 326τ.Α΄/13.9.1938), 20.6.1944 π.δ. (ΦΕΚ 133 τ.Α΄/3.7.1944), 24.10.1946 β.δ. (ΦΕΚ 46 τ.Α/18.3.1947) και το 616/1.9.1969 β.δ. (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/20.9.1969) που τροποποιούν τον Οργανισμό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
  • Το Απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της 2ας Μαρτίου 2008, από το οποίο προκύπτει η έγκριση των τροποποιήσεων στο άρθρο 1 του Οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
  • Την υπ’ αριθμ. 267/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-03-12 Τροποποίηση του Οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/44
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/616 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/616 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία