ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός(άρθρο 1 παρ. 1 οδηγίας 92/70/ΕΟΚ)"
1.  
  Με το παρόν καθορίζονται οι κανόνες για τη διενέργεια επισκοπήσεων που αφορούν την αναγνώριση μιας περιοχής ως προστατευόμενης ζώνης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση η) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/70/ΕΟΚ (ΕΕ L250/37).
Άρθρο 2
1.  
  Οι Διευθύνσεις Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Εισροών Φυτικής Παραγωγής και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζουν επίσημο πρόγραμμα δράσης, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο ανωτέρω πρόγραμμα προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται ότι ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, δεν ενδημούν ούτε είναι μόνιμα εγκατεστημένοι σε μία συγκεκριμένη περιοχή, και ως εκ τούτου η εν λόγω περιοχή αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ζώνη.
2.  
 1. Αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση του επίσημου προγράμματος δράσης είναι οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση ζ), σημείο iν) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως ισχύει.
 2. Στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος δράσης τα επίσημα εργαστήρια που ορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155), διενεργούν τις εργαστηριακές αναλύσεις.
3.  
 1. Το επίσημο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει:
  • τη διενέργεια επισκόπησης (surνey) με βάση τη βιολογία των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών, την αγρονομία και το περιβάλλον της εξεταζόμενης ζώνης, χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του καλλιεργητικού υποστρώματος και της καλλιέργειας και, εάν είναι απαραίτητο, τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης
  • ένα μόνιμο καθεστώς διενέργειας τακτικών και συστηματικών επισκοπήσεων, που πραγματοποιούνται στις ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους, τουλάχιστο μία φορά το έτος, για την παρουσία των επιβλαβών οργανισμών, λόγω των οποίων η περιοχή αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ζώνη,
  • ένα σύστημα καταχώρησης και διατήρησης σε αρχείο των αποτελεσμάτων των επισκοπήσεων
 2. Οι επισκοπήσεις της υποπερίπτωσης αα) της περίπτ. α) διενεργούνται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της παραγρ. 2, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους, προκειμένου να λαμβάνουν δείγματα φυτών, φυτικών προϊόντων ή καλλιεργητικού υποστρώματος.
 3. Οι φυτοϋγειονομικοί εμπειρογνώμονες της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) έχουν πρόσβαση στη μεθοδολογία, στη διενέργεια και στα αποτελέσματα των επισκοπήσεων.
 4. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί στην Επιτροπή τη μεθοδολογία και τα σχετικά με τη διενέργεια των επισκοπήσεων στοιχεία
Άρθρο 3
1.  
  Οι επισκοπήσεις του επίσημου προγράμματος δράσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς του ζωικού βασιλείου, που προσβάλλουν συνήθως τις υπαίθριες καλλιέργειες, με εξαίρεση τους νηματώδεις των δασικών φυτών ή των φυτικών προϊόντων, διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 παρ. 2 ως ακολούθως:.
 1. η επισκόπηση διενεργείται στην καθορισμένη ζώνη
 2. η μεθοδολογία της επισκόπησης βασίζεται σε μία μέθοδο καταγραφής αγροτεμαχίων (recοrding-plοt methοd), η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου σημείων παρατήρησης, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την καθορισμένη ζώνη.
 3. Για κάθε σημείο του δικτύου καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 4. ο αριθμός, οι ακριβείς συντεταγμένες του γεωγραφικού πλάτους και μήκους, η τοπογραφία και, όπου ενδείκνυται, γίνεται περιγραφή της θέσης.
 5. Οι αρμόδιες αρχές της παραγρ. 2 του άρθρου 2 μπορούν να σημαίνουν τα σημεία παρατήρησης σε χάρτες και να καταρτίζουν χάρτες για την παρουσίαση των σημείων παρατήρησης.
2.  
  Η καταλληλότητα ενός σημείου παρατήρησης ελέγχεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
 1. Η περιοχή που περιβάλλει το σημείο παρατήρησης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να επιτρέπει την επιλογή του σημείου
 2. Το σημείο παρατήρησης πρέπει να εγκαθίσταται στην περιοχή της περίπτ. α), ώστε να επιτρέπει τις κατάλληλες ενέργειες αξιολόγησης.
 3. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου ενδείκνυται, επιλέγονται άλλα σημεία ως παρατηρητήρια, όπως σε θέσεις, όπου ο κίνδυνος για πιθανή εισαγωγή των σχετικών επιβλαβών οργανισμών σε μία περιοχή είναι μεγάλος
 4. Όπου ενδείκνυται, καταγράφονται μετεωρολογικά στοιχεία, ειδικότερα το ύψος των βροχοπτώσεων, η θερμοκρασία και τα εδαφολογικά στοιχεία, κατά προτίμηση στη θέση του σημείου παρατήρησης.
 5. Τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατόν να λαμβάνονται από ένα γειτονικό σταθμό, όπου γίνεται τακτική μέτρηση των μεταβλητών αυτών.
 6. Καταγράφονται επίσης και ακραία φαινόμενα, όπως ανομβρία, καταιγίδες κλπ., τα οποία είναι δυνατό να επηρεάζουν τις παρατηρήσεις.
 7. Η επισκόπηση σε κάθε σημείο παρατήρησης και σε κάθε περίπτωση:
  • επικεντρώνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό φυτών ή φυτικών προϊόντων και σε ένα ή περισσότερους από τους κύριους φυτικούς ξενιστές ή στα φυτικά προϊόντα, τα οποία προσβάλλουν οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί και όπου ενδείκνυται και σε άλλους ξενιστές,
  • περιλαμβάνει μακροσκοπικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της παρουσίας συμπτωμάτων ή σημείων των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι διενεργούνται, όταν αναμένεται σε μέγιστο βαθμό η εξέλιξη αυτών των συμπτωμάτων ή των σημείων καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων, σε περίπτωση αμφιβολίας,
 8. Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούνται παγίδες στα σημεία παρατήρησης που προσελκύουν τους συγκεκριμένους οργανισμούς.
 9. Ο τύπος και ο αριθμός των παγίδων που χρησιμοποιούνται, καθώς και η μέθοδος παγίδευσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών.
Άρθρο 4 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται λεπτομερειακού και τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα του παρόντος. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70), του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). β) του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 362.000,00 ΕΥΡΩ (τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) για το οικονομικό έτος 2009. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 2111 Φ 29110 για το οικονομικό έτος 2009. Η δαπάνη για κάθε επόμενο έτος καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το επίσημο πρόγραμμα δράσης του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος, στο οποίο προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για τη διενέργεια επισκοπήσεων.
 • Την αριθμ. 268 /2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ[...]" 2002/365 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία