ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/28

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1.Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται: 1)οι υγειονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται για την κυκλοφορία στην αγορά, την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους. 2)τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της συνειδητοποίησης και της ετοιμότητας των κτηνιατρικών αρχών, των επιχειρηματικών φορέων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας και άλλων που σχετίζονται με τον εν λόγω κλάδο, όσον αφορά ασθένειες σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, 3)τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στην περίπτωση υπόνοιας ή εστίας ορισμένων ασθενειών σε υδρόβια ζώα, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου της 24/10/2006 (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 328 της 24.11.2006 σελ. 14 και το διορθωτικό αυτής ΕΕ υπ’ αριθμ. L 140 της 1.6.2007 σελ. 59) και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 117 της 1.5.2008 σελ. 27). 2.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να λαμβάνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο, πιο αυστηρά μέτρα από τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο ΙΙ, το άρθρο 13 και το κεφάλαιο V του παρόντος διατάγματος, για τον περιορισμό εξάπλωσης ασθένειας σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και με την προϋπόθεση ότι με τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζεται το εμπόριο με τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 2 1.Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται σε: 1)διακοσμητικά υδρόβια ζώα που εκτρέφονται σε μη εμπορικά ενυδρεία. 2)άγρια υδρόβια ζώα που συλλέγονται ή αλιεύονται για άμεση είσοδο στην τροφική αλυσίδα. 3)υδρόβια ζώα που αλιεύονται με σκοπό την παραγωγή ιχθυαλεύρου, ιχθυοτροφών, ιχθυελαίου και παρόμοιων προϊόντων. 2.Το κεφάλαιο ΙΙ, τα τμήματα 1 έως 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ και το κεφάλαιο VΙΙ δεν εφαρμόζονται στα διακοσμητικά υδρόβια ζώα όταν διατηρούνται σε καταστήματα ζώων συντροφιάς, κήπους, τεχνητές λίμνες κήπων ή εμπορικά ενυδρεία ή σε καταστήματα χονδρικής πώλησης: 1)χωρίς άμεση επαφή με τα φυσικά ύδατα της χώρας ή 2)που είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα επεξεργασίας λυμάτων το οποίο μειώνει σε αποδεκτό επίπεδο τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών στα φυσικά ύδατα. 3.Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διατήρηση των ειδών ή την εισαγωγή μη ιθαγενών ειδών. Άρθρο 3 1.Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1)«υδατοκαλλιέργεια»: η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών χρησιμοποιώντας τεχνικές σχεδιασμένες για την αύξηση της παραγωγής των οργανισμών αυτών περισσότερο από τη φυσική ικανότητα του περιβάλλοντος και όπου οι οργανισμοί παραμένουν στην ιδιοκτησία ενός ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλα τα στάδια της εκτροφής ή της καλλιέργειας, μέχρι και τη συγκομιδή. 2)«ζώα υδατοκαλλιέργειας»: οποιοδήποτε υδρόβιο ζώο σε όλα τα στάδια του βίου του, περιλαμβανομένων των αυγών, του σπέρματος και των γαμετών, των υδρόβιων ζώων που εκτρέφονται σε εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων, περιλαμβανομένων των υδρόβιων ζώων που προέρχονται από άγρια κατάσταση και προορίζονται για μια εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων. 3)«επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας»: κάθε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την εκτροφή, τη διατήρηση ή την καλλιέργεια ζώων υδατοκαλλιέργειας. 4)«υπεύθυνος της επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας»: τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τον νόμο ή κατά το καταστατικό της επιχείρησης έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας υπό τον έλεγχό τους. 5)«υδρόβια ζώα»: i) ψάρια που ανήκουν στην υπερομοταξία Άγναθα και στις ομοταξίες Χονδριχθύες και Οστεϊχθύες. ii) μαλάκια που ανήκουν στο φύλο Μοllusca. iii) καρκινοειδή που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea. 6)«εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας (μεταποίησης)»: κάθε επιχείρηση τροφίμων εγκεκριμένη σύμφωνα με τα άρθρα 4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (L. 139), όσον αφορά την επεξεργασία ζώων υδατοκαλλιέργειας για την παραγωγή τροφίμων και εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 του παρόντος διατάγματος. 7)«υπεύθυνος εγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας (μεταποίησης)»: τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τον νόμο ή το καταστατικό της εγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος στην εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας υπό τον έλεγχό τους. 8)«εκμετάλλευση»: κάθε χώρος εργασίας, περίκλειστη περιοχή ή εγκατάσταση που λειτουργεί στο πλαίσιο μιας επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας όπου καλλιεργούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά, εξαιρουμένων των χώρων όπου διατηρούνται προσωρινά σε αναμονή της θανάτωσης χωρίς να τρέφονται άγρια υδρόβια ζώα που συλλέγονται ή αλιεύονται με σκοπό την κατανάλωση από άνθρωπο. 9)«καλλιέργεια»: η εκτροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας σε μια εκμετάλλευση ή σε μια περιοχή καλλιέργειας μαλακίων. 10)«χώρος καλλιέργειας μαλακίων»: περιοχή παραγωγής ή περιοχή μετεγκατάστασης στην οποία όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας λειτουργούν υπό ένα κοινό σύστημα βιοασφάλειας. 11)«διακοσμητικά υδρόβια ζώα»: υδρόβια ζώα που διατηρούνται, εκτρέφονται ή διατίθενται στην αγορά μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς. 12)«διάθεση στην αγορά»: η πώληση, όπου περιλαμβάνεται η προσφορά για πώληση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταβίβασης, δωρεάν ή όχι και κάθε μορφή μετακίνησης ζώων υδατοκαλλιέργειας. 13)«περιοχή παραγωγής»: περιοχές γλυκού νερού, θαλάσσιες περιοχές, ποταμόκολπους, εσωτερικές ή λιμνοθαλάσσιες περιοχές, όπου βρίσκονται είτε φυσικοί χώροι ανάπτυξης μαλακίων είτε τόποι που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια μαλακίων, στις οποίες γίνεται η αλίευση μαλακίων. 14)«εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας»: τεχνητές λίμνες ή άλλες εγκαταστάσεις όπου ο πληθυσμός διατηρείται μόνον για ψυχαγωγική αλιεία μέσω εμπλουτισμού με ζώα υδατοκαλλιέργειας. 15)«περιοχή μετεγκατάστασης»: περιοχές γλυκού νερού, θαλάσσιες ή λιμνοθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές εκβολής ποταμού, με σαφώς καθορισμένα όρια με σημαντήρες, πασσάλους ή οποιοδήποτε άλλο μόνιμα στερεωμένο υλικό, που προορίζονται αποκλειστικά για το φυσικό καθαρισμό ζώντων μαλακίων. 16)«άγρια υδρόβια ζώα»: υδρόβια ζώα που δεν είναι ζώα υδατοκαλλιέργειας. 2.Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: 1)οι τεχνικοί ορισμοί του παραρτήματος Ι. 2)κατά περίπτωση, οι ορισμοί που διατυπώνονται αντιστοίχως: i) στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 31 της 1.2.2002 σελ. 1), ii) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004 (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 139 της 30.4.2004 σελ.1), όπως διορθώθηκε στην Ε.Ε υπ’ αριθμ. L 226 της 25.6.2004, iii) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 139 της 30.4.2004 σελ. 55), όπως διορθώθηκε στην Ε.Ε υπ’ αριθμ. L 226 της 25.6.2004, iν) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 165 της 30.4.2004 σελ. 1), όπως διορθώθηκε στην ΕΕ υπ’ αριθμ. L 191 της 28.5.2004. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 4 Αδειοδότηση επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εγκαταστάσεων μεταποίησης 1.Απαγορεύεται η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας από κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας η οποία δεν διαθέτει την κτηνιατρική άδεια που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος. Η εν λόγω κτηνιατρική άδεια είναι δυνατόν να καλύπτει πολλές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που καλλιεργούν μαλάκια σε μια περιοχή καλλιέργειας μαλακίων. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παρέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του μέρους 1 του παραρτήματος ΙΙ όπως προκύπτουν είτε από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων είτε από την άδεια ίδρυσης της επιχείρησης. Στα κέντρα αποστολής, στα κέντρα καθαρισμού ή σε παρόμοιες επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε μια περιοχή καλλιέργειας μαλακίων χορηγείται ξεχωριστή κτηνιατρική άδεια. 2.Κάθε εγκατάσταση μεταποίησης όπου γίνεται η θανάτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς ελέγχου ασθενειών, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κεφαλαίου V, υποχρεούται να λαμβάνει κτηνιατρική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος. 3.Σε κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταποίησης χορηγείται ένας μοναδικός κωδικός αριθμός κτηνιατρικής άδειας. 4.Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση της κτηνιατρικής άδειας της παραγράφου 1, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να καταχωρεί σε μητρώο τα στοιχεία: 1)εγκαταστάσεων που δεν είναι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αλλά στις οποίες διατηρούνται υδρόβια ζώα που δεν προορίζονται για διάθεση στην αγορά 2)εγκαταστάσεων ψυχαγωγικής αλιείας 3)επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που διαθέτουν στην αγορά ζώα υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά και μόνον για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση της εν λόγω εγκατάστασης ή εγκατάστασης ψυχαγωγικής αλιείας ή επιχείρησης, καθώς και τον κίνδυνο διάδοσης ασθενειών των υδρόβιων ζώων σε άλλους πληθυσμούς υδρόβιων ζώων ως αποτέλεσμα της λειτουργίας τους. 5.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004. Ειδικότερα, αφού λάβει υπόψη της, τη φύση της μη συμμόρφωσης και το ιστορικό του υπευθύνου όσον αφορά την μη συμμόρφωση, με απόφασή της επιβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα: 1)περιορισμό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, 2)υποβολή σε διαδικασίες εξυγίανσης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και των κανόνων ασφάλειας των τροφίμων, 3)παρακολούθηση και, εφόσον απαιτείται απόσυρση ή /και καταστροφή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, 4)έγκριση της χρήσης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά, 5)αναστολή της λειτουργίας όλης ή μέρους της συγκεκριμένης επιχείρησης για καθορισμένο χρονικό διάστημα, 6)προσωρινή αναστολή ή οριστική ανάκληση της κτηνιατρικής άδειας της συγκεκριμένης επιχείρησης, 7)κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται κατάλληλο. Η απόφαση λήψης μέτρων, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Κάθε δαπάνη που προκύπτει από την επιβολή των μέτρων του παρόντος άρθρου βαρύνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Άρθρο 5 1.Οι κτηνιατρικές άδειες, οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4, χορηγούνται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μόνον εάν η επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή η εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας: 1)ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10. 2)εφαρμόζει ένα σύστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο να αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται αυτές οι σχετικές απαιτήσεις, και 3)παραμένει υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες εκτελούν τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 52. 2.Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες λειτουργούν νομίμως κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, υποχρεούνται εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του, να υποβάλουν στην Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή της έδρας τους, αίτηση για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας και κωδικού αριθμού, συνοδευόμενη από φάκελο που περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 1)τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 2)τεχνική περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, 3)τεχνική περιγραφή του συστήματος ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, 4)τεχνική περιγραφή του συστήματος επιτήρησης της υγείας των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος (πρόγραμμα αυτοελέγχου ασθενειών) και αποτελέσματα του συστήματος επιτήρησης που εφαρμόζονται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 3.Οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να υποβάλλουν την ως άνω αίτηση και να λάβουν την κτηνιατρική άδεια πριν την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας τους. 4.Η αίτηση και τα στοιχεία του φακέλου που την συνοδεύουν, ελέγχονται και αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: 1)τον προϊστάμενο της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, 2)ένα κτηνίατρο της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής με τον αναπληρωτή του, 3)ένα κτηνίατρο με εμπειρία σε θέματα παθολογίας ιχθύων, οριζόμενο με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από αίτημα προς αυτήν, με τον αναπληρωτή του. Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι η εξέταση της πληρότητας και καταλληλότητας των προβλεπομένων δικαιολογητικών, η διενέργεια αυτοψίας στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή στην εγκατάσταση επεξεργασίας, προς διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος διατάγματος, η σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης αξιολόγησης και γνωμοδότησης με την οποία εισηγείται προς την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης κτηνιατρικής άδειας και τα τυχόν ληπτέα διορθωτικά μέτρα. Η γνωμοδότηση της επιτροπής μαζί με τα ληπτέα διορθωτικά μέτρα, εκδίδεται και κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης. 5.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης επεξεργασίας για τρεις (3) μήνες. Αν στο διάστημα αυτό δεν έχει επιτευχθεί συμμόρφωση είναι δυνατόν να χορηγείται περαιτέρω παράταση μέχρι τριών (3) μηνών, της συνολικής διάρκειας παράτασης μη δυναμένης να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Αν στο διάστημα των έξι (6) μηνών δεν επιτευχθεί συμμόρφωση απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή εγκατάστασης επεξεργασίας και οποιαδήποτε διάθεση στην αγορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 6.Η κτηνιατρική άδεια χορηγείται με απόφαση του προϊσταμένου της Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, με μέριμνα της οποίας αποστέλλεται στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη χορήγηση Κωδικού Αριθμού (ΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. 7.Όταν η επιτροπή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κρίνει ότι η εν λόγω δραστηριότητα αναμένεται να οδηγήσει σε απαράδεκτο κίνδυνο διάδοσης ασθενειών σε εκμεταλλεύσεις, χώρους καλλιέργειας μαλακίων ή αποθέματα άγριων υδρόβιων ζώων στις γειτονικές περιοχές της εκμετάλλευσης ή εγκατάστασης επεξεργασίας ή της περιοχής καλλιέργειας μαλακίων, γνωμοδοτεί αρνητικά για τη χορήγηση της αιτούμενης κτηνιατρικής άδειας. Η ως άνω αρνητική γνωμοδότηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής, ο οποίος δικαιούται εντός προθεσμίας 10 ημερών να εκθέσει τις απόψεις του επ’ αυτής. Πριν ληφθεί απόφαση για απόρριψη της αίτησης χορήγησης της κτηνιατρικής άδειας, πρέπει να εξεταστούν μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, στα οποία περιλαμβάνεται η πιθανή εναλλακτική χωροθέτηση της εν λόγω δραστηριότητας. Εάν η λήψη των μέτρων αυτών καθυστερήσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης. 8.Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζώων υδατοκαλλιέργειας για την παραγωγή τροφίμων στις οποίες γίνεται η θανάτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς ελέγχου ασθενειών σύμφωνα με το άρθρο 31 του κεφαλαίου V του παρόντος, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το π.δ. 79/2007 (Α΄ 95) και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 χορηγείται μόνο η άδεια και ο κωδικός αριθμός που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έγκριση λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών, υποχρεούνται εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλλουν στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή τα συμπληρωματικά στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Οι χορηγηθείσες εγκρίσεις καθώς και οι χορηγούμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος, προσαρμόζονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4. 9.Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο όταν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτές δεν τηρούνται. Τηρεί φάκελο με πλήρη στοιχεία για κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας, τον οποίο ενημερώνει σχετικά για κάθε αλλαγή και με τα αντίγραφα των εκθέσεων των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων που διεξάγει. Άρθρο 6 1.Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στις οποίες χορηγείται κτηνιατρική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5, καταγράφονται σε ειδικό μητρώο, που τηρείται για το σκοπό αυτό, από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το μητρώο, το οποίο καταρτίζεται, ενημερώνεται και καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό, περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγείται κωδικός αριθμός σε κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος κοινοποιείται στην αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από: 1)το λογότυπο της χώρας GR. 2)τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται στην απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. 3)το χαρακτηριστικό πρόθεμα FΙSΗ ή ΜΟL ή ΑRΤΗ, ανάλογα αν τα εκτρεφόμενα είδη είναι ιχθύες ή μαλάκια ή αρθρόποδα. 4)τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της επιχείρησης στο ειδικό μητρώο, αποτελούμενο από τέσσερις αριθμούς (0000). Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες διαθέτουν περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις σε διαφορετική γεωγραφική θέση εντός του ίδιου νομού καθώς και επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις σε διαφορετικούς νομούς, χορηγείται ξεχωριστή κτηνιατρική άδεια και κωδικός αριθμός ανά εκμετάλλευση. 2.Στις περιπτώσεις που η κτηνιατρική άδεια της παραγράφου 6 του άρθρου 5 καλύπτει πολλές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που καλλιεργούν μαλάκια σε μία περιοχή καλλιέργειας μαλακίων, σύμφωνα με τη δεύτερη φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του τμήματος Ι του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, χορηγείται μία άδεια και ένας κωδικός αριθμός για όλη την περιοχή καλλιέργειας μαλακίων. 3.Στον κωδικό αριθμό των εγκαταστάσεων μεταποίησης που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του παρόντος και δημοσιεύονται στον κατάλογο της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προστίθεται η διακριτική ένδειξη «Εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ». 4.Τα μητρώα των καταχωρημένων εγκαταστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 21, εφόσον ζητηθούν, κοινοποιούνται αμελητί στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τις διαδικασίες και το σύστημα τήρησης του μητρώου, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής. Άρθρο 7 1.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας διεξάγουν τους επίσημους ελέγχους των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004. 2.Οι επίσημοι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συνίστανται τουλάχιστον σε τακτικές επιθεωρήσεις, επισκέψεις, ελέγχους και, κατά περίπτωση, δειγματοληψίες, για κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που προκαλεί η επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και η εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας όσον αφορά τη μόλυνση με ασθένειες και τη διάδοση ασθενειών. Συστάσεις σχετικά με τη συχνότητα των εν λόγω ελέγχων, ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση κάθε συγκεκριμένης ζώνης ή διαμερίσματος, καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ. Άρθρο 8 1.Οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που έχουν αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται να τηρούν αρχεία με αναλυτικές πληροφορίες για : 1)όλες τις μετακινήσεις των ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους, προς και από την εκμετάλλευση ή την περιοχή καλλιέργειας μαλακίων. 2)τη θνησιμότητα σε κάθε επιδημιολογική μονάδα ανάλογα με τον τύπο παραγωγής και 3)τα αποτελέσματα του συστήματος εποπτείας της υγείας των ζώων βάσει των κινδύνων που προβλέπονται στο άρθρο 10. 2.Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικά αρχεία για όλες τις μετακινήσεις των ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους, προς και από τις εγκαταστάσεις. 3.Κατά τη μεταφορά των ζώων υδατοκαλλιέργειας, οι μεταφορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχεία με αναλυτικές πληροφορίες για: 1)τη θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς και τα μεταφερόμενα είδη. 2)τις εκμεταλλεύσεις, περιοχές καλλιέργειας μαλακίων και εγκαταστάσεις μεταποίησης, τις οποίες επισκέφθηκε το μεταφορικό μέσο, και 3)τυχόν ανταλλαγές υδάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ιδίως τις πηγές νέων υδάτων και το χώρο της απελευθέρωσης υδάτων. 4.Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, όλες οι μετακινήσεις ζώων που καταχωρούνται από τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας όπως προβλέπεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 καταχωρούνται με ευθύνη του υπευθύνου τους και του μεταφορέα κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εντόπιση του τόπου καταγωγής και προορισμού η οποία εφόσον ζητηθεί, τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών. Μέχρις ότου καταστεί λειτουργική η εθνική βάση δεδομένων για την τήρηση στοιχείων στις μετακινήσεις αυτές, τα παραπάνω αρχεία τηρούνται εγγράφως και διατηρούνται για 3 χρόνια. Άρθρο 9 ( Οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης υποχρεούνται να εφαρμόζουν ορθές υγιεινές πρακτικές, σύμφωνες με τους κανόνες των άρθρων 7, 8 ή 9 του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 κατάλληλες για τη σχετική δραστηριότητα, με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής και της διάδοσης ασθενειών. Άρθρο 10 1.Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις και τις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων, εφαρμόζεται υποχρεωτικά ένα σύστημα εποπτείας της υγείας ζώων, κατάλληλο για τον αντίστοιχο τύπο παραγωγής, με βάσει το επίπεδο κινδύνου που καθορίζεται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ. 2.Το σύστημα εποπτείας της υγείας ζώων αποσκοπεί στην ανίχνευση: 1)κάθε αυξημένης θνησιμότητας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις και τις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων, ανάλογα με τον τύπο παραγωγής, και 2)των ασθενειών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV τμήμα ΙΙ σε εκμεταλλεύσεις και περιοχές καλλιέργειας μαλακίων όπου βρίσκονται είδη ευπαθή στις εν λόγω ασθένειες. 3.Το σύστημα εποπτείας της υγείας ζώων περιλαμβάνει: 1)την παθητική επιτήρηση, από κάθε πρόσωπο που έχει επαγγελματική σχέση με υδρόβια ζώα, το οποίο υποχρεούται να κοινοποιεί άμεσα την τυχόν αυξημένη θνησιμότητα ή την εμφάνιση ή την υπόνοια συγκεκριμένων ασθενειών των ζώων αυτών, 2)την ενεργητική ή/και τη στοχευμένη επιτήρηση από μέρους των κτηνιατρικών αρχών, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές. 4.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος εποπτείας της υγείας ζώων, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων σχετικά με τη συχνότητα των επιθεωρήσεων που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ και των κατευθυντηρίων γραμμών που καθορίζονται από την Επιτροπή της Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1Γενικές διατάξεις Άρθρο 11 1.Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται μόνο για τις ασθένειες οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και για τα είδη που προσβάλλονται από αυτές, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. 2.Μετά από άδεια της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπό την αυστηρή επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται η κατοχή ή η μετακίνηση, για επιστημονικούς σκοπούς, ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που δεν είναι σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Πριν τη χορήγηση της άδειας εξακριβώνεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς σε σχέση με τις ασθένειες των υδρόβιων ζώων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, στον τόπο προορισμού ή στους χώρους διαμετακόμισης. Στην περίπτωση μετακινήσεων από και προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε ενημερώνονται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγγράφως οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών και αντιστρόφως. Άρθρο 12 1.Η διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των υδρόβιων ζώων στον τόπο προορισμού σε σχέση με τις ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ. 2.Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως όσον αφορά τις διακινήσεις μεταξύ της χώρας και άλλου ή άλλων κρατών μελών, ζωνών και διαμερισμάτων διαφορετικών υγειονομικών καθεστώτων, όπως αναφέρεται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ. Άρθρο 13 1.Οι μεταφορείς ζώων υδατοκαλλιέργειας υποχρεούνται να: 1)εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης των ασθενειών, έτσι ώστε να μην υπάρξει αλλαγή του υγειονομικού καθεστώτος των μεταφερόμενων ζώων και να μειώνεται ο κίνδυνος διάδοσης ασθενειών και 2)μεταφέρουν τα ζώα υδατοκαλλιέργειας υπό συνθήκες που δεν τροποποιούν το υγειονομικό τους καθεστώς ούτε θέτουν σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς του τόπου προορισμού και των τόπων διαμετακόμισης, εάν υπάρχουν. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης για ασθένειες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και για τα ευπαθή σε αυτές είδη. 2.Τυχόν ανταλλαγές υδάτων κατά τη μεταφορά απαγορεύεται να πραγματοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον. Επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο στους ειδικούς χώρους υποδοχής των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των υπονόμων των πόλεων που διαθέτουν βιολογικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς: 1)των ζώων υδατοκαλλιέργειας που μεταφέρονται, 2)των υδρόβιων ζώων που ενδέχεται να βρίσκονται στο χώρο της ανταλλαγής υδάτων και 3)των υδρόβιων ζώων στον τόπο προορισμού. 3.Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 κεφάλαιο Α του ν.248/1914 (Α 110) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α 242). Άρθρο 14 1.Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά της χώρας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε, σε ζώνη ή διαμέρισμα που έχουν χαρακτηρισθεί απαλλαγμένα από ασθένειες σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του παρόντος διατάγματος ή που υπόκεινται σε εποπτεία ή σε πρόγραμμα εξάλειψης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου 42 του παρόντος διατάγματος και προορίζονται για: 1)σκοπούς καλλιέργειας και εμπλουτισμού του αποθέματος, ή 2)περαιτέρω μεταποίηση πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση, με εξαίρεση: i) τα νεκρά και εκσπλαχνισμένα ψάρια, ii) τα μαλάκια και τα καρκινοειδή που αποστέλλονται είτε ως μη μεταποιημένα είτε ως μεταποιημένα προϊόντα συνοδεύονται υποχρεωτικά από κατάλληλο κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό. 2.Κατά τη διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από περιοχή η οποία υπόκειται σε υγειονομικούς περιορισμούς βάσει των διατάξεων που προβλέπονται στα τμήματα 3, 4, 5 και 6 του κεφαλαίου V του παρόντος, όταν χορηγείται άδεια προκειμένου να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή, συνοδεύονται υποχρεωτικά από κατάλληλο κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης για ασθένειες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και για τα ευπαθή σε αυτές είδη. 3.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να κοινοποιούν τις ακόλουθες μετακινήσεις, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ΤRΑCΕS: 1)μετακινήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας προς άλλα κράτη μέλη στα οποία απαιτείται πιστοποίηση της υγείας των ζώων σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου και 2)κάθε άλλη μετακίνηση ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς καλλιέργειας ή εμπλουτισμού του αποθέματος προς άλλα κράτη μέλη στα οποία δεν απαιτείται πιστοποίηση της υγείας των ζώων. 4.Το μηχανοργανωμένο σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 3, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μετακινήσεων που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της χώρας. ΤΜΗΜΑ 2Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονταιγια καλλιέργεια και εμπλουτισμό του αποθέματος Άρθρο 15 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου V του παρόντος, τα ζώα υδατοκαλλιέργειας τα οποία διατίθενται στην αγορά για καλλιέργεια είναι υποχρεωτικό: 1)να είναι κλινικά υγιή και 2)να μην προέρχονται από εγκατάσταση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων στην οποία σημειώθηκε ανεξήγητη αυξημένη θνησιμότητα. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης για ασθένειες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και για τα ευπαθή σε αυτές είδη. 2.Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση β) της παραγράφου 1, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, βάσει αξιολόγησης του κινδύνου, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά προέρχονται από τμήμα της εκμετάλλευσης ή της περιοχής καλλιέργειας μαλακίων που είναι επιδημιολογικά ανεξάρτητο από την επιδημιολογική μονάδα όπου σημειώθηκε η αυξημένη θνησιμότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, μετά από αίτηση του υπευθύνου της εκμετάλλευσης, συγκροτεί τριμελή επιτροπή και ορίζει τα μέλη της από τον προϊστάμενό της, τον προϊστάμενο της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και έναν κτηνίατρο με εμπειρία στην παθολογία των υδροβίων οργανισμών, ο οποίος, μετά από αίτησή της, ορίζεται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι η αξιολόγηση του κινδύνου και η σύνταξη σχετικού πρακτικού. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να επιτρέψει τη διάθεση στην αγορά των ζώων υδατοκαλλιέργειας μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στο πρακτικό αναγράφεται ότι ο κίνδυνος θεωρείται αμελητέος. 3.Απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά για λόγους καλλιέργειας και εμπλουτισμού του αποθέματος τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καταστροφή ή θανάτωση σύμφωνα με τα μέτρα ελέγχου ασθενειών τα οποία προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παρόντος. 4.Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας επιτρέπεται να απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον για εμπλουτισμό ή σε εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας μόνον εάν: 1)πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, και 2)προέρχονται από εγκατάσταση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων στην οποία το υγειονομικό καθεστώς που αναφέρεται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο των υδάτων στα οποία πρόκειται να απελευθερωθούν. Σε ζώνες ή διαμερίσματα της χώρας, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως απαλλαγμένες από ασθένεια και στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα εποπτείας και δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση, είναι δυνατόν να απαιτείται τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για τις ζώνες ή τα διαμερίσματα αυτά, να προέρχονται μόνο από ζώνες ή διαμερίσματα που έχουν χαρακτηρισθεί απαλλαγμένες από ασθένειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 ή 48 του παρόντος. Άρθρο 16 1.Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε ευπαθή είδη, για να εισέλθουν προς καλλιέργεια ή εμπλουτισμό του αποθέματος στο έδαφος της χώρας ή σε ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από μια συγκεκριμένη ασθένεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48, πρέπει να προέρχονται από έδαφος, σε ζώνη ή διαμέρισμα, που έχει επίσης χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από την εν λόγω ασθένεια. 2.Όταν μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά ότι τα ευπαθή σε συγκεκριμένη ασθένεια είδη, σε ορισμένα στάδια της ζωής τους, δεν μεταδίδουν την εν λόγω ασθένεια, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα στάδια ζωής. Ο κατάλογος των ειδών ζώων υδατοκαλλιέργειας και των σταδίων της ζωής τους για τα οποία εφαρμόζεται η παρούσα παρέκκλιση, καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου. Άρθρο 17 1.Στην περίπτωση που αποδεικνύεται βάσει επιστημονικών στοιχείων ή πρακτικής εμπειρίας ότι είδη εκτός εκείνων που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΙV του παρόντος μπορούν να ευθύνονται για την παθητική μετάδοση μιας συγκεκριμένης ασθένειας δρώντας ως είδη - φορείς, όταν εισέρχονται για σκοπούς καλλιέργειας ή εμπλουτισμού σε έδαφος, σε ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τη συγκεκριμένη ασθένεια σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48, αυτά τα είδη-φορείς είναι υποχρεωτικό: 1)να προέρχονται από έδαφος, σε ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τη συγκεκριμένη ασθένεια, ή 2)να παραμείνουν σε εγκαταστάσεις καραντίνας σε ύδατα απαλλαγμένα από τον εν λόγω παθογόνο παράγοντα για κατάλληλη χρονική περίοδο, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται, βάσει επιστημονικών στοιχείων ή πρακτικής εμπειρίας, ότι αυτή επαρκεί ώστε ο κίνδυνος μετάδοσης της συγκεκριμένης ασθένειας να μειωθεί σε επίπεδο αποδεκτό για την πρόληψη της μετάδοσης της συγκεκριμένης ασθένειας. 2.Ο κατάλογος των ειδών-φορέων και σταδίων της ζωής των ειδών αυτών για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο και κατά περίπτωση των συνθηκών υπό τις οποίες τα εν λόγω είδη μπορούν να μεταδώσουν μια ασθένεια καθορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. 3.Εν αναμονή της πιθανής υπαγωγής ενός είδους στον κατάλογο της παραγράφου 2, επιτρέπεται η εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μετά από άδεια της Επιτροπής της Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ 3Ζώα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Άρθρο 18 1.Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και τα προϊόντα τους μπορούν να διατίθενται στην αγορά για περαιτέρω μεταποίηση στο έδαφος χώρας ή σε ζώνη ή διαμέρισμα που έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από τις ασθένειες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48, μόνο εάν πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους: 1)προέρχονται από το έδαφος της χώρας ή άλλου κράτους μέλους ή ζώνη ή διαμέρισμα που έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από τη συγκεκριμένη ασθένεια, 2)η μεταποίησή τους πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταποίησης υπό συνθήκες που εμποδίζουν τη διάδοση ασθενειών, 3)σε ό,τι αφορά τα ψάρια: θανατώνονται και εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους, ή 4)σε ό,τι αφορά τα μαλάκια και τα καρκινοειδή: αποστέλλονται είτε ως μη μεταποιημένα είτε ως μεταποιημένα προϊόντα. 2.Τα ζώντα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ τα οποία διατίθενται στην αγορά για περαιτέρω μεταποίηση στο έδαφος της χώρας ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τις ασθένειες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 ή 48, μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά στον τόπο μεταποίησης μόνον εάν: 1)προέρχονται από το έδαφος της χώρας ή άλλου κράτους μέλους ή ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τη συγκεκριμένη ασθένεια, ή 2)παραμένουν προσωρινά σε κέντρα αποστολής, καθαρισμού ή παρόμοιες επιχειρήσεις που διαθέτουν εξοπλισμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που αδρανοποιεί τους εν λόγω παθογόνους παράγοντες ή που υποβάλλουν τα υγρά απόβλητα σε άλλου είδους επεξεργασία για τη μείωση του κινδύνου διάδοσης ασθενειών στα φυσικά ύδατα σε αποδεκτό επίπεδο. Άρθρο 19 1.Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται όταν ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, ή προϊόντα αυτών των ζώων, διατίθενται στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης που τηρούν τις διατάξεις σχετικά με τη συσκευασία και την επισήμανση που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004. 2.Όταν ζώντα μαλάκια και καρκινοειδή που ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ μετεγκαθίστανται προσωρινά σε ύδατα άλλου κράτους μέλους ή της χώρας ή μεταφέρονται σε κέντρα αποστολής, καθαρισμού ή παρόμοιες επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18. ΤΜΗΜΑ 4Άγρια υδρόβια ζώα Άρθρο 20 1.Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και αλιεύονται στο έδαφος της χώρας ή σε ζώνη ή σε διαμέρισμα που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από τις ασθένειες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 ή 48 του παρόντος, παραμένουν σε καραντίνα υπό την επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για επαρκή χρονική περίοδο ώστε ο κίνδυνος μετάδοσης της συγκεκριμένης ασθένειας να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο, πριν να απελευθερωθούν σε εκμετάλλευση ή σε περιοχή εκμετάλλευσης μαλακίων η οποία βρίσκεται στο έδαφος της χώρας ή ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από την ασθένεια αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 ή 48 του παρόντος. 2.Σε λιμνοθάλασσες στις οποίες εφαρμόζονται παραδοσιακές πρακτικές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας είναι δυνατόν να επιτρέπεται η είσοδος ζώων υδατοκαλλιέργειας χωρίς την καραντίνα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται αξιολόγηση επικινδυνότητας και εκτιμάται ότι ο κίνδυνος δεν είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο βάσει της εφαρμογής της παραγράφου 1. ΤΜΗΜΑ 5Διακοσμητικά υδρόβια ζώα Άρθρο 21 1.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά διακοσμητικών υδρόβιων ζώων τα οποία διαπιστώνεται ότι είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των υδρόβιων ζώων σε σχέση με τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ. 2.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με τις ασθένειες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ. 3.Οι επιχειρήσεις διατήρησης διακοσμητικών υδροβίων ζώων οι οποίες τα διαθέτουν στην αγορά υποχρεούνται να εφοδιαστούν με άδεια την οποία χορηγεί η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή και καταχωρούνται σε μητρώο, σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζονται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι VΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Άρθρο 22 (Άρθρα 22 και 23 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚτου Συμβουλίου)Γενικές απαιτήσεις για την εισαγωγή ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες Η εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων αυτών επιτρέπεται μόνον από τις τρίτες χώρες ή τα τμήματα των τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται επίκαιρος σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Άρθρο 23 1.Όλες οι παρτίδες ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους καταγωγής τρίτων χωρών επιτρέπεται να εισέρχονται στο έδαφος της χώρας μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό. 2.Το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων βεβαιώνει ότι η παρτίδα πληρεί: 1)τις απαιτήσεις που ορίζονται για τα προϊόντα αυτά βάσει του παρόντος διατάγματος, και 2)τυχόν ειδικούς όρους εισαγωγής που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. 3.Το έγγραφο μπορεί να περιέχει λεπτομέρειες που απαιτούνται δυνάμει άλλων εθνικών ή κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων για θέματα δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ 1Κοινοποίηση ασθενειών Άρθρο 24 1.Όταν υπάρχουν υπόνοιες για την εμφάνιση ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ ή την επιβεβαιωμένη εμφάνιση τέτοιας ασθένειας σε υδρόβια ζώα ή την αυξημένη θνησιμότητα σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, υποχρεούται ο καθένας να τις αναφέρει αμέσως σε οιαδήποτε κτηνιατρική αρχή της χώρας για περαιτέρω έρευνες. 2.Την υποχρέωση κοινοποίησης όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν οι εξής: 1)ο ιδιοκτήτης και οποιοδήποτε πρόσωπο φροντίζει υδρόβια ζώα, 2)οποιοδήποτε πρόσωπο συνοδεύει ζώα υδατοκαλλιέργειας κατά τη μεταφορά, 3)οι κτηνίατροι και οι άλλοι επαγγελματίες του τομέα υγειονομικών υπηρεσιών για τα υδρόβια ζώα. 4)οι επίσημοι κτηνίατροι, το ανώτερο προσωπικό των κτηνιατρικών ή άλλων εργαστηρίων, επίσημων ή ιδιωτικών, και 5)οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει επαγγελματική σχέση με υδρόβια ζώα που ανήκουν σε ευπαθή είδη ή με προϊόντα τέτοιων ζώων. 3.Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 283, 284 και 285 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 25 ( Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, την Επιτροπή της Ε.Ε και τις αρμόδιες αρχές των μελών των χωρών της ΕΖΕΣ εντός 24 ωρών σε περίπτωση που επιβεβαιώνονται τα εξής: α) εξωτική ασθένεια που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ. β) μη εξωτική ασθένεια που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ όταν η χώρα, ή η ζώνη ή το διαμέρισμα έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τη συγκεκριμένη ασθένεια. ΤΜΗΜΑ 2Υπόνοια ασθένειας που περιλαμβάνεται στονκατάλογο – Επιζωοτιολογική έρευνα Άρθρο 26 ( Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περίπτωση υπόνοιας εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ ή σε περίπτωση υπόνοιας μη εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ στη χώρα, σε ζώνες ή σε διαμερίσματα στα οποία έχει αποδοθεί το υγειονομικό καθεστώς είτε της κατηγορίας Ι είτε της κατηγορίας ΙΙΙ, όπως αναφέρεται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια: α) λαμβάνει κατάλληλα δείγματα τα οποία εξετάζονται από εργαστήριο που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του παρόντος. β) ενόσω εκκρεμεί το αποτέλεσμα της εξέτασης που προβλέπεται στην περίπτωση α), εκδίδει απόφαση την οποία απευθύνει στον υπεύθυνο της επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και κοινοποιεί στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία: i) θέτει την εκμετάλλευση ή την περιοχή καλλιέργειας μαλακίων στην οποία υπάρχουν υπόνοιες εμφάνισης της ασθένειας υπό επίσημη επιτήρηση και εφαρμόζει σχετικά μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της εξάπλωσης της ασθένειας σε άλλα υδρόβια ζώα, ii) απαγορεύει την έξοδο και την είσοδο ζώων υδατοκαλλιέργειας στην εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων στην οποία υπάρχουν υπόνοιες εμφάνισης της ασθένειας, χωρίς την άδειά της, iii) διεξάγει την επιζωοτιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 27 του παρόντος. Άρθρο 27 1.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διεξάγει επιζωοτιολογική έρευνα όταν με την εργαστηριακή εξέταση διαπιστωθεί η παρουσία: 1)εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, ή 2)μη εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, εφόσον στη χώρα, σε ζώνες ή σε διαμερίσματα έχει αποδοθεί το υγειονομικό καθεστώς είτε της κατηγορίας Ι είτε της κατηγορίας ΙΙΙ, όπως αναφέρεται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη συγκεκριμένη ασθένεια. 2.Η επιζωοτιολογική έρευνα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχει τους εξής στόχους: 1)να καθοριστούν η πιθανή προέλευση και οι πιθανοί τρόποι μόλυνσης. 2)να διερευνηθεί εάν τα ζώα υδατοκαλλιέργειας έφυγαν από την εκμετάλλευση ή την περιοχή καλλιέργειας μαλακίων στη διάρκεια της σχετικής περιόδου πριν από την κοινοποίηση της υπόνοιας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. 3)να διερευνηθεί κατά πόσον έχουν μολυνθεί άλλες εκμεταλλεύσεις. 3.Όταν η επιζωοτιολογική έρευνα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δείχνει ότι η ασθένεια ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις, περιοχές καλλιέργειας μαλακίων ή μη περίκλειστα ύδατα, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκδίδει απόφαση με την οποία επιβάλλει σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις, περιοχές καλλιέργειας μαλακίων ή μη περίκλειστα ύδατα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 26. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εκμεταλλεύσεις, οι περιοχές καλλιέργειας μαλακίων ή τα μη περίκλειστα ύδατα, βρίσκονται στο έδαφος περισσοτέρων νομών, τα μέτρα επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όταν η λεκάνη απορροής ή η παράκτια ζώνη έχει μεγάλη έκταση, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή του άρθρου 26 μόνον σε περιοχή μικρότερης έκτασης, γειτονική της ύποπτης για μόλυνση εκμετάλλευσης ή περιοχής καλλιέργειας μαλακίων, εφόσον κρίνει ότι η εν λόγω μικρότερης έκτασης περιοχή είναι αρκετά μεγάλη ώστε να εξασφαλίζεται η μη εξάπλωση της ασθένειας. 4.Όπου είναι αναγκαίο, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών κρατών μελών ή τρίτων χωρών για το εικαζόμενο κρούσμα της ασθένειας. Άρθρο 28 ( Οι περιορισμοί που προβλέπονται στην περίπτωση β) του άρθρου 26 αίρονται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εάν από την εξέταση που προβλέπεται στην περίπτωση α) του ιδίου άρθρου δεν αποδειχθεί η παρουσία της ασθένειας. ΤΜΗΜΑ 3Ελάχιστα μέτρα ελέγχου σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εμφάνισης εξωτικών ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 29 ( Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εμφάνισης μιας εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ σε ζώα υδατοκαλλιέργειας. Άρθρο 30 Στην περίπτωση επιβεβαίωσης της εμφάνισης μιας εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ σε ζώα υδατοκαλλιέργειας: 1.Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφασή της που απευθύνεται στον υπεύθυνο της επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 1)χαρακτηρίζει την εκμετάλλευση ή την περιοχή καλλιέργειας μαλακίων επισήμως ως μολυσμένη. 2)ορίζει κατάλληλη για την εν λόγω ασθένεια περιοχή περιστολής, συμπεριλαμβανομένης ζώνης προστασίας και ζώνης επίβλεψης, γύρω από την εκμετάλλευση ή την περιοχή καλλιέργειας μαλακίων που έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη. 3)απαγορεύει τον εμπλουτισμό του αποθέματος και τη μεταφορά ζώων υδατοκαλλιέργειας προς και από την περιοχή περιστολής, ούτε στο εσωτερικό της, χωρίς την άδειά της και 4)θέτει σε εφαρμογή τυχόν πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32, 33 ή 34 του παρόντος. 2.Όταν οι περιοχές καλλιέργειας μαλακίων ή οι ζώνες προστασίας και επίβλεψης καλύπτουν το έδαφος περισσοτέρων νομών της χώρας, η απόφαση της παραγράφου 1 λαμβάνεται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 31 1.Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που έχουν φθάσει σε εμπορεύσιμο μέγεθος και δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σημείο ασθένειας μπορούν να συλλέγονται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να διατίθενται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή περαιτέρω μεταποίηση. 2.Η συλλογή, η εισαγωγή σε κέντρα αποστολής ή καθαρισμού, η περαιτέρω μεταποίηση και κάθε άλλη σχετική ενέργεια που αφορά την προετοιμασία των ζώων υδατοκαλλιέργειας για την εισαγωγή τους στην τροφική αλυσίδα πραγματοποιούνται υπό συνθήκες που εμποδίζουν την εξάπλωση του παθογόνου παράγοντα ο οποίος ευθύνεται για την πρόκληση της ασθένειας. 3.Τα κέντρα αποστολής, τα κέντρα καθαρισμού ή οι παρόμοιες επιχειρήσεις διαθέτουν εξοπλισμό επεξεργασίας λυμάτων ο οποίος αδρανοποιεί τον παθογόνο παράγοντα που ευθύνεται για την πρόκληση της ασθένειας ή υποβάλλουν τα λύματα σε άλλου είδους επεξεργασία για τη μείωση του κινδύνου διάδοσης ασθενειών στα φυσικά ύδατα σε αποδεκτό επίπεδο. 4.Η περαιτέρω μεταποίηση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης. Άρθρο 32 1.Τα νεκρά ψάρια και καρκινοειδή, καθώς και τα ζώντα ψάρια και καρκινοειδή που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα ασθένειας, απομακρύνονται και απορρίπτονται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (L 273), το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 45 του παρόντος. 2.Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που δεν έχουν φθάσει σε εμπορεύσιμο μέγεθος και δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σημείο ασθένειας μπορούν, εντός της κατάλληλης προθεσμίας, συνεκτιμώντας το είδος της παραγωγής και τον κίνδυνο που παρουσιάζουν τα ζώα αυτά για περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας, να απομακρύνονται και να απορρίπτονται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 45 του παρόντος. Άρθρο 33 ( Όπου είναι δυνατόν, στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις ή στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων εφαρμόζεται κατάλληλη περίοδος προσωρινής διακοπής της καλλιέργειας μετά την εκκένωση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, ο καθαρισμός και η απολύμανση. Για τις εκμεταλλεύσεις ή τις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων όπου εκτρέφονται ζώα υδατοκαλλιέργειας μη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια, οι αποφάσεις του άρθρου 30 για την προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας θεμελιώνονται βάσει εκτίμησης του κινδύνου. Άρθρο 34 ( Με τις αποφάσεις του άρθρου 30 λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας σε άλλα υδρόβια ζώα. Άρθρο 35 ( Η απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα ισχύει έως ότου: α) ολοκληρωθούν τα μέτρα εξάλειψης τα οποία προβλέπονται στο παρόν τμήμα. β) διεξαχθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, στην περιοχή περιστολής, η δειγματοληψία και η επίβλεψη που είναι σκόπιμες για την εν λόγω ασθένεια και τα είδη των μολυσμένων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, με αρνητικά αποτελέσματα. ΤΜΗΜΑ 4Ελάχιστα μέτρα ελέγχου σε περίπτωσηεπιβεβαίωσης της εμφάνισης μη εξωτικώνασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 36 1.Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εμφάνισης μη εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ στη χώρα, σε ζώνη ή σε διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τη συγκεκριμένη ασθένεια, είτε: 1)εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο τμήμα 3 για την αποκατάσταση του χαρακτηρισμού της χώρας ή της ζώνης ή του διαμερίσματος ως απαλλαγμένου από ασθένειες, είτε 2)εκπονείται πρόγραμμα εξάλειψης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του άρθρου 32, στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο τμήμα 3, μπορεί να επιτρέπεται να μεγαλώνουν κλινικά υγιή ζώα έως ότου φθάσουν στο εμπορικό μέγεθός τους πριν θανατωθούν για ανθρώπινη κατανάλωση ή να μετακινούνται σε άλλη μολυσμένη ζώνη ή διαμέρισμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση και, στο μέτρο του δυνατού, την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος διατάγματος. 3.Στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι δεν είναι επιθυμητή πλέον η αποκατάσταση του χαρακτηρισμού απαλλαγής από ασθένειες, εφαρμόζεται το άρθρο 37. Άρθρο 37 ( Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εμφάνισης μη εξωτικής ασθένειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ στη χώρα, σε ζώνη ή σε διαμέρισμα που δεν έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από την ασθένεια αυτή, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με την περίπτωση, με απόφασή της λαμβάνει μέτρα για την περιστολή της ασθένειας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: α) τον χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσης ή της περιοχής καλλιέργειας μαλακίων ως μολυσμένης. β) τον ορισμό κατάλληλης για την εν λόγω ασθένεια περιοχής περιστολής, συμπεριλαμβανομένης ζώνης προστασίας και ζώνης επίβλεψης, γύρω από την εκμετάλλευση ή την περιοχή καλλιέργειας μαλακίων που έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη. γ) τον περιορισμό της μετακίνησης ζώων υδατοκαλλιέργειας από την περιοχή περιστολής, βάσει του οποίου μετακινούνται μόνον τα ζώα: i) που εισέρχονται σε εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος, ή ii) που συλλέγονται και θανατώνονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος. δ) απομάκρυνση και απόρριψη των νεκρών ψαριών και καρκινοειδών υπό την επίβλεψή της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 εντός της κατάλληλης προθεσμίας, συνεκτιμώντας το είδος της παραγωγής και τον κίνδυνο που παρουσιάζουν αυτά τα νεκρά ζώα για περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας. ΤΜΗΜΑ 5Ελάχιστα μέτρα ελέγχου στην περίπτωσηεπιβεβαίωσης της εμφάνισης των ασθενειώνπου περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέροςΙΙ σε άγρια υδρόβια ζώα Άρθρο 38 1.Σε περίπτωση που άγρια υδρόβια ζώα έχουν μολυνθεί ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί από εξωτικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παρακολουθεί την κατάσταση και με απόφασή της λαμβάνει μέτρα για τη μείωση, και στο μέτρο του δυνατού την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας. 2.Σε περίπτωση που άγρια υδρόβια ζώα έχουν μολυνθεί ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί από μη εξωτικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ στη χώρα, σε ζώνη ή σε διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τις συγκεκριμένες ασθένειες, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παρακολουθεί επίσης την κατάσταση και με απόφασή της, λαμβάνει μέτρα για τη μείωση, και στο μέτρο του δυνατού την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας. 3.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε και τα άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, για τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. ΤΜΗΜΑ 6Μέτρα ελέγχου σε περίπτωση πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών Άρθρο 39 ( Σε περίπτωση εμφάνισης πρωτοεμφανιζόμενης ασθένειας, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου της ασθένειας, ώστε να παρεμποδισθεί η εξάπλωσή της και να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης στα υδρόβια ζώα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές της Επιτροπής της Ε.Ε, των άλλων κρατών μελών και των χωρών της ΕΖΕΣ, εάν τα πορίσματα έχουν επιδημιολογική σημασία για άλλο κράτος μέλος. ΤΜΗΜΑ 7Εναλλακτικά μέτρα και εθνικές διατάξεις Άρθρο 40 ( Όταν τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο κρίνονται ακατάλληλα για την επιδημιολογική κατάσταση ή η ασθένεια φαίνεται να εξαπλώνεται παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, καθορίζονται πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Άρθρο 41 1.Όταν μια ασθένεια που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγειονομική κατάσταση των ζώων υδατοκαλλιέργειας ή των άγριων υδρόβιων ζώων στη χώρα, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της εισόδου ή για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας. Τα μέτρα αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα όρια του σκοπίμου και αναγκαίου για την πρόληψη της εισόδου ή για την καταπολέμηση της ασθένειας. 2.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και απαιτείται η έγκρισή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1Προγράμματα επιτήρησης και εξάλειψης Άρθρο 42 1.Για να χαρακτηριστεί η χώρα ως απαλλαγμένη (κατηγορία ΙΙΙ όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α) από μια ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει πρόγραμμα επιτήρησης (εφεξής «το πρόγραμμα») με σκοπό να επιτύχει το χαρακτηρισμό της ως απαλλαγμένης από μια ή περισσότερες από αυτές τις ασθένειες. Το πρόγραμμα υποβάλλεται στην Επιτροπή της Ε.Ε προς έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Μετά την έγκριση, το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις για την επιτήρηση, δειγματοληψία και διάγνωση που καθορίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο πρόκειται να καλύψει μεμονωμένα διαμερίσματα ή ζώνες στα οποία περιλαμβάνεται λιγότερο από το 75% του εδάφους της χώρας και η ζώνη ή το διαμέρισμα αποτελείται από μια περιοχή λεκάνης απορροής που δεν είναι κοινή με άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του παρόντος. 2.Όταν στη χώρα έχει διαπιστωθεί μόλυνση (κατηγορία V όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α) από μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει πρόγραμμα εξάλειψης μιάς ή περισσοτέρων από αυτές τις ασθένειες, υποβάλλει το εν λόγω πρόγραμμα προς έγκριση στην Επιτροπή της Ε.Ε. Μετά την έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Η επισκόπηση των προγραμμάτων που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι διαθέσιμη σε κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 49. 4.Από την ημερομηνία έγκρισης των προγραμμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 14, στο κεφάλαιο ΙΙΙ τμήματα 2, 3, 4 και 5, στο κεφάλαιο V τμήμα 2 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 σχετικά με τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένες από ασθένειες, εφαρμόζονται υποχρεωτικά στο σύνολο του εδάφους της χώρας ή των περιοχών που καλύπτονται από τα προγράμματα αυτά. Άρθρο 43 ( Τα προγράμματα που καταρτίζονται και υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή της Ε.Ε. περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: α) περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης της ασθένειας πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, β) ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους και εκτίμηση των προσδοκώμενων ωφελειών του προγράμματος, γ) προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος και στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί κατά τη λήξη του προγράμματος, και δ) περιγραφή και οριοθέτηση της γεωγραφικής και διοικητικής ζώνης στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Άρθρο 44 1.Τα προγράμματα εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως ότου: 1)εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V και η χώρα, η ζώνη ή το διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από την ασθένεια, ή 2)το πρόγραμμα ανακληθεί, εφόσον δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό του, είτε με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε από την Επιτροπή της ΕΕ. 2.Εάν το πρόγραμμα ανακληθεί όπως προβλέπεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα μέτρα περιορισμού του άρθρου 37 από την ημερομηνία ανάκλησης του προγράμματος. ΤΜΗΜΑ 2Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για πρωτοεμφανιζόμενεςκαι εξωτικές ασθένειες Άρθρο 45 1.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης όπου προσδιορίζονται τα εθνικά μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των ασθενειών καθώς και για να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. 2.Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης: 1)παρέχει στις αρμόδιες κτηνιατρικές και άλλες αρχές της χώρας τις κατάλληλες αρμοδιότητες και τα μέσα ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό, στο προσωπικό και άλλα κατάλληλα μέσα που είναι αναγκαία για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη κάθε εστίας ασθένειας. 2)εξασφαλίζει το συντονισμό και τη συμβατότητα με τα γειτονικά κράτη μέλη και ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις γειτονικές τρίτες χώρες, και 3)όπου χρειάζεται, παρέχει ακριβή ένδειξη των απαιτήσεων εμβολιασμού και των συνθηκών εμβολιασμού που θεωρούνται αναγκαίες σε περίπτωση έκτακτου εμβολιασμού. 3.Κατά την κατάρτιση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙ. 4.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης προς έγκριση, στην Επιτροπή της Ε.Ε. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης επικαιροποιείται ανά πενταετία και υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 5.Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών και των εξωτικών ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ. ΤΜΗΜΑ 3Εμβολιασμός Άρθρο 46 1.Απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά των εξωτικών ασθενειών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, εκτός εάν ο εμβολιασμός αυτός εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 και 45 του παρόντος διατάγματος. 2.Απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά των μη εξωτικών ασθενειών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ σε οποιαδήποτε τμήματα του εδάφους της χώρας τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από τις εν λόγω ασθένειες σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48, ή καλύπτονται από προγράμματα επίβλεψης και εξάλειψης, εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42. Με απόφαση της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να επιτρέπεται ο εμβολιασμός αυτός σε μέρη της χώρας που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από τις εν λόγω ασθένειες ή στα οποία ο εμβολιασμός εντάσσεται σε προγράμματα εξάλειψης, εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42. 3.Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εμβόλια εγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 282371/2006 (Β΄ 731) απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα» και τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 136 της 30.4.2004 σελ. 1), για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων». 4.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις επιστημονικές μελέτες για τους σκοπούς της ανάπτυξης και της δοκιμής εμβολίων υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Στη διάρκεια τέτοιων μελετών επιβάλλεται να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία άλλων υδρόβιων ζώων από κάθε αρνητική συνέπεια του εμβολιασμού ο οποίος διενεργείται στο πλαίσιο των μελετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Άρθρο 47 1.Το έδαφος της χώρας χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένο από μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Για τον χαρακτηρισμό του εδάφους της χώρας ως απαλλαγμένου από μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και επιπλέον η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει στην Επιτροπή της Ε.Ε. τα παρακάτω στοιχεία: 1)κανένα από τα ευπαθή στην συγκεκριμένη ασθένεια (ΕΙΕS) είδη δεν βρίσκεται στο έδαφός της, ή 2)είναι γνωστό ότι ο παθογόνος παράγοντας δεν μπορεί να επιβιώσει στη χώρα και στις πηγές ύδατός της, ή 3)πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο παράρτημα V μέρος Ι. 2.Πριν την υποβολή των στοιχείων της παραγράφου 1 και στην περίπτωση κατά την οποία γειτονικά κράτη μέλη ή τρίτες χώρες ή περιοχές λεκάνης απορροής της χώρας κοινές με αυτά, δεν έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από ασθένειες, είναι δυνατόν μετά από εξέταση των επιδημιολογικών παραμέτρων, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να καθορίζονται κατάλληλες ζώνες προστασίας στο έδαφος της χώρας. Η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποτρέπεται πλήρως η παθητική εισαγωγή της ασθένειας. 3.Ο ορισμός των ζωνών προστασίας, οι μέθοδοι επίβλεψης αυτών, οι κανόνες δειγματοληψίας και διάγνωσης που χρησιμοποιούνται καθορίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Η εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού του εδάφους της χώρας ως απαλλαγμένης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 48 1.Μια ζώνη ή γεωγραφικό διαμέρισμα εντός της επικράτειας της χώρας μπορεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να χαρακτηρισθεί ως απαλλαγμένο από μια ή περισσότερες μη εξωτικές ασθένειες, από τις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, σε περίπτωση που: 1)κανένα ευπαθές στη συγκεκριμένη ασθένεια (ΕΙΕS) είδος δεν βρίσκεται στη ζώνη ή στο διαμέρισμα, και, κατά περίπτωση, στις πηγές ύδατός του, ή 2)είναι γνωστό ότι ο παθογόνος παράγοντας δεν μπορεί να επιβιώσει στη ζώνη ή στο διαμέρισμα και, κατά περίπτωση, στις πηγές ύδατός του, ή 3)η ζώνη ή το διαμέρισμα πληρεί τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα V μέρος ΙΙ. 2.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή της Ε.Ε τα απαραίτητα στοιχεία που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. 3.Όταν στη ζώνη ή στο γεωγραφικό διαμέρισμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνεται περισσότερο από το 75% του εδάφους της χώρας, ή αν η ζώνη ή το γεωγραφικό διαμέρισμα αποτελείται από περιοχή λεκάνης απορροής κοινή με άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εφαρμόζει τη διαδικασία που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. 4.Οι ειδικές απαιτήσεις για τις μεθόδους επιτήρησης, δειγματοληψίας και διάγνωσης που απαιτούνται για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού της από ασθένειες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 62 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Η εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού ζωνών ή διαμερισμάτων ως απαλλαγμένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 49 ( Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των ζωνών και των γεωγραφικών διαμερισμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από ασθένειες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48. Οι κατάλογοι αυτοί καθίστανται διαθέσιμοι στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 50 ( Στην περίπτωση κατά την οποία η χώρα χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένη από μια ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 μπορεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διακοπεί η στοχοθετημένη επιτήρηση και να διατηρηθεί το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες εφόσον συντρέχουν πρόσφορες συνθήκες για την κλινική εκδήλωση συγκεκριμένης ασθένειας και εφόσον εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Για τις ζώνες ή τα διαμερίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από ασθένειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 αλλά η χώρα δεν έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένη από ασθένειες και σε κάθε περίπτωση που δεν συντρέχουν πρόσφορες συνθήκες για την κλινική εκδήλωση συγκεκριμένης ασθένειας, η στοχοθετημένη επιτήρηση συνεχίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 48, σε επίπεδο όμως ανάλογο με το βαθμό επικινδυνότητας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 51 1.Όταν η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή έχει λόγους να θεωρεί ότι συντρέχει παραβίαση οποιουδήποτε όρου για τη διατήρηση του καθεστώτος της χώρας ή διαμερίσματος ή ζώνης ως απαλλαγμένων από ασθένειες, με απόφασή της αναστέλλει άμεσα το εμπόριο των ευπαθών ειδών και των ειδών - φορέων προς άλλα κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα ανωτέρου υγειονομικού καθεστώτος όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια, κατά τα οριζόμενα στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ. Σε κάθε περίπτωση η αρχή αυτή εφαρμόζει τις διατάξεις των τμημάτων 2 και 4 του κεφαλαίου V. 2.Όταν η επιζωοτιολογική έρευνα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 επιβεβαιώνει ότι η εικαζόμενη παραβίαση δεν έχει πραγματοποιηθεί, με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες αποκαθίσταται. 3.Όταν η επιζωτιολογική έρευνα επιβεβαιώσει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχει σημειωθεί μόλυνση, το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες στη χώρα, στη ζώνη ή στο διαμέρισμα ανακαλείται, σύμφωνα με τη διαδικασία με την οποία αυτό παραχωρήθηκε και καθορίζεται στα άρθρα 47 και 48 του παρόντος. Για να αποκατασταθεί το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα V. 4.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Άρθρο 52 1.Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος αρμόδιες αρχές ορίζονται: 1)Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι υπαγόμενες σ΄αυτή αποκεντρωμένες υπηρεσίες (εργαστήρια, ΣΥΚΕ). 2)οι κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν και ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 (ΕΕ υπ’ αριθμ. L 165 της 30.4.2004 σελ. 1), όπως διορθώθηκε στην ΕΕ υπ’ αριθμ. L 191 της 28.5.2004 και το π.δ. 79/2007 (Α΄ 95). 2.Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνεργάζονται συνεχώς και αποτελεσματικά με βάση την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και με κάθε άλλη αρχή της χώρας που συμμετέχει στη ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών, των υδρόβιων ζώων και των τροφίμων και ζωοτροφών προέλευσης υδατοκαλλιέργειας. Στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταλλάσσει επίσης πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. 3.Τα διαγνωστικά εργαστήρια υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύγχρονη τεχνογνωσία ανάλυσης της επικινδυνότητας και επιδημιολογίας, να ανταλλάσσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες με τα αρμόδια εθνικά εργαστήρια αναφοράς του άρθρου 54 του παρόντος και να παρέχουν πρόσβαση στο σύνολο των εμπλεκομένων κτηνιατρικών αρχών. Άρθρο 53 ( Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για τις ασθένειες των υδροβίων ζώων οι οποίες είναι συναφείς με το παρόν διάταγμα καθορίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Άρθρο 54 1.Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για καθένα από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 53 του παρόντος. Ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς μπορεί να καθοριστεί επίσης ένα εργαστήριο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε χώρα μέλος της ΕΖΕΣ. 2.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή της ΕΕ, στο αρμόδιο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς και στα άλλα κράτη μέλη το όνομα και τη διεύθυνση κάθε εθνικού εργαστηρίου αναφοράς που θα καθορισθεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επικαιροποιήσεων. 3.Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς συνεργάζεται και αποτελεί το σύνδεσμο με το αρμόδιο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 53 του παρόντος. 4.Για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική υπηρεσία διάγνωσης σε ολόκληρο το έδαφος της χώρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, το εθνικό εργαστήριο αναφοράς συνεργάζεται με κάθε εργαστήριο που βρίσκεται στη χώρα και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 55. 5.Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς υποχρεούνται να έχουν κατάλληλη κατάρτιση και να διαθέτουν επαρκές προσωπικό εξειδικευμένο για την εκτέλεση των εργαστηριακών ερευνών που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα και για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που ορίζονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος VΙ. Άρθρο 55 ( 1) Οι εργαστηριακές εξετάσεις για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος πραγματοποιούνται μόνο σε εργαστήρια που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό. 2) Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε περίπτωση υπόνοιας και για την επιβεβαίωση της εμφάνισης των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙV πραγματοποιούνται με διαγνωστικές μεθόδους οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ, και 3) Τα εργαστήρια που καθορίζονται για διαγνωστικές υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο εκτελούν τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος VΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΧΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 56 1.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της ΕΕ οι οποίοι, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους. 2.Εάν, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της Επιτροπής της ΕΕ, εντοπιστεί σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των ζώων, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση της υγείας των ζώων. Άρθρο 57 ( Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνούν ώστε το αργότερο από την 1η Αυγούστου 2008 να εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που απαιτούνται σχετικά με τη διαθεσιμότητα, με ηλεκτρονικά μέσα, των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 6, στην παράγραφο 2 του άρθρου 48, στο άρθρο 49 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 54. Άρθρο 58 ( Με την επιφύλαξη των άρθρων 4, 13 και 24 του παρόντος, στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 Κεφάλαιο Α παράγραφοι 3 και 5 και οι ποινικές κυρώσεις του ιδίου άρθρου Κεφάλαιο Β του ν. 248/1914 (Α 110) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α 242). β) Οι κυρώσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 του π.δ. 178/2005 (Α 229). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 59 1.Τα Προεδρικά Διατάγματα 223/1995 (Α 128), 445/1995 (Α 259) και 288/1997 (Α 209) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα καταργούνται από την 1η Αυγούστου 2008. 2.Οι αναφορές στα καταργούμενα διατάγματα θεωρούνται εφεξής ως αναφορές στο παρόν διάταγμα. Άρθρο 60 Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΙ Επιπλέον των ορισμών του άρθρου 3, ισχύουν οι ακόλουθοι τεχνικοί ορισμοί: α) «Διαμέρισμα»: μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις που υπάγονται σε κοινό σύστημα βιοασφάλειας και περιλαμβάνουν πληθυσμό υδρόβιων ζώων με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς ως προς συγκεκριμένη ασθένεια. β) «Κοινό σύστημα βιοασφάλειας»: η εφαρμογή των ίδιων μέτρων παρακολούθησης της υγείας, πρόληψης ασθενειών και ελέγχου ασθενειών υδρόβιων ζώων. γ) «Περιοχή περιστολής»: περιοχή γύρω από μολυσμένη εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων όπου εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου της ασθένειας με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της ασθένειας. δ) «Ασθένεια»: κλινική ή μη κλινική μόλυνση με έναν ή περισσότερους αιτιολογικούς παράγοντες σε υδρόβια ζώα. ε) «Ζώνες ή διαμερίσματα απαλλαγμένα από ασθένειες»: ζώνες ή διαμερίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένα από ασθένειες σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48. στ) «Πρωτοεμφανιζόμενη ασθένεια»: σοβαρή ασθένεια που έχει αναγνωριστεί πρόσφατα, η αιτία της οποίας μπορεί να έχει αποδειχθεί ή όχι, η οποία έχει τη δυνατότητα να εξαπλωθεί εντός και μεταξύ πληθυσμών, π.χ. με το εμπόριο υδρόβιων ζώων ή/και προϊόντων υδρόβιων ζώων. Σημαίνει επίσης την καταχωρημένη ασθένεια που αναγνωρίζεται σε νέο είδος ξενιστή, που δεν έχει ακόμη περιληφθεί στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ ως ευπαθές είδος. ζ) «Επιδημιολογική μονάδα»: ομάδα υδρόβιων ζώων που διατρέχουν περίπου τον ίδιο κίνδυνο έκθεσης σε νοσογόνο παράγοντα σε καθορισμένη τοποθεσία. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο υδάτινο περιβάλλον, ή στο γεγονός ότι οι πρακτικές διαχείρισης καθιστούν πιθανή την ταχεία εξάπλωση νοσογόνου παράγοντα από μία ομάδα ζώων σε άλλη. η) «Προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας»: για το σκοπό της διαχείρισης ασθενειών, η εκκένωση της εκμετάλλευσης από τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που είναι ευπαθή σε συγκεκριμένη ασθένεια ή είναι γνωστό ότι έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τον παράγοντα της ασθένειας και, εάν είναι εφικτό, την εκκένωση του νερού στο οποίο βρίσκονταν. θ) «Περαιτέρω μεταποίηση»: μεταποίηση ζώων υδατοκαλλιέργειας πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση με οποιαδήποτε μέθοδο και τεχνική που επηρεάζει την ανατομική τους ακεραιότητα, όπως αφαίμαξη, εκσπλαγχνισμό, αποκεφαλισμό, τεμαχισμό σε φέτες, τεμαχισμό σε φιλέτα, από όπου παράγονται απόβλητα ή υποπροϊόντα ικανά να προκαλέσουν κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών. ι) «Αυξημένη θνησιμότητα»: ανεξήγητη θνησιμότητα σημαντικά υψηλότερη από το επίπεδο που θεωρείται ως φυσιολογικό για την εν λόγω εκμετάλλευση ή περιοχή εκτροφής μαλακίων υπό τις επικρατούσες συνθήκες. Ο καλλιεργητής και η αρμόδια αρχή πρέπει να αποφασίσουν από κοινού τι θα θεωρείται αυξημένη θνησιμότητα. ια) «Μόλυνση»: η παρουσία πολλαπλασιαστικού, ή κατά άλλον τρόπο αναπτυσσομένου, ή λανθάνοντος νοσογόνου παράγοντα εντός, ή επί του ξενιστή. ιβ) «Μολυσμένη ζώνη ή διαμέρισμα»: ζώνη ή διαμέρισμα που είναι γνωστό ότι έχει μολυνθεί. ιγ) «Καραντίνα»: διατήρηση ομάδας υδρόβιων ζώων σε απομόνωση χωρίς άμεση ή έμμεση επαφή με άλλα υδρόβια ζώα, προκειμένου να υποβληθούν σε παρακολούθηση για ορισμένο χρονικό διάστημα και, εάν χρειάζεται, σε εξετάσεις και θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής επεξεργασίας των λυμάτων. ιδ) «Ευπαθές είδος»: κάθε είδος στο οποίο έχει καταδειχθεί η μόλυνση από νοσογόνο παράγοντα είτε από εμφανισθέντα κρούσματα είτε με πειραματική μόλυνση η οποία μιμείται τις φυσιολογικές οδούς μόλυνσης. ιε) «Φορέας»: το είδος το οποίο δεν είναι ευπαθές σε ασθένεια αλλά που μπορεί να μεταδίδει τη μόλυνση με τη μεταφορά παθογόνων παραγόντων από τον ένα ξενιστή στον άλλο. ιστ) «Ζώνη»: ακριβής γεωγραφική περιοχή με ομοιογενές υδρολογικό σύστημα που περιλαμβάνει τμήμα λεκάνης απορροής από την πηγή ή τις πηγές έως φυσικό ή τεχνητό φράγμα που εμποδίζει την μετανάστευση υδρόβιων ζώων προς τα άνω από χαμηλότερες περιοχές της λεκάνης απορροής, ολόκληρη λεκάνη απορροής από την πηγή ή τις πηγές έως τις εκβολές της, ή περισσότερες από μία λεκάνες απορροής, συμπεριλαμβανομένων των εκβολών τους, επειδή οι λεκάνες απορροής συνδέονται επιδημιολογικά μέσω των εκβολών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πληροφορίες που ζητούνται για το επίσημο μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταποίησης ΜΕΡΟΣ ΙΕγκεκριμένες επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 1. Τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας τηρούνται σε αρχείο από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. α) η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) ο αριθμός καταχώρησης και πληροφορίες σχετικά με την άδεια που χορηγήθηκε (δηλαδή ημερομηνίες χορήγησης ειδικών αδειών, κωδικοί ή αριθμοί αναγνώρισης, ειδικοί όροι για την παραγωγή και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την άδεια ή τις άδειες) γ) η γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης καθορισμένη με κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων για όλες τις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης (εάν είναι δυνατόν με συντεταγμένες του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος – GΙS) δ) ο σκοπός, ο τύπος (δηλαδή ο τύπος συστήματος καλλιέργειας ή εγκαταστάσεων, π.χ. εγκαταστάσεις στην ξηρά, κλωβοί στη θάλασσα, δεξαμενές στην ξηρά) και ο μέγιστος όγκος παραγωγής εάν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση ε) για ηπειρωτικές εκμεταλλεύσεις, κέντρα αποστολής και κέντρα καθαρισμού: στοιχεία σχετικά με το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης της εκμετάλλευσης. στ) τα είδη ζώων υδατοκαλλιέργειας που καλλιεργούνται στην εκμετάλλευση (για εκμεταλλεύσεις με διάφορα είδη ή με διακοσμητικά είδη πρέπει να καταγράφεται τουλάχιστον εάν κάποια είδη είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ, ή είναι γνωστοί φορείς των ασθενειών αυτών). ζ) ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς υγείας (δηλαδή εάν η εκμετάλλευση είναι απαλλαγμένη από ασθένειες – βρίσκεται στη χώρα, σε ζώνη ή διαμέρισμα όπου η εκμετάλλευση υπάγεται σε πρόγραμμα με σκοπό την επίτευξη του καθεστώτος αυτού – ή η εκμετάλλευση έχει χαρακτηριστεί μολυσμένη από ασθένεια που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV). 2. Εάν δοθεί έγκριση σε περιοχή καλλιέργειας μαλακίων σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, τα στοιχεία που απαιτούνται στο στοιχείο α) του σημείου 1 του μέρους Ι καταγράφονται για όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες λειτουργούν εντός της περιοχής καλλιέργειας μαλακίων. Τα στοιχεία που απαιτούνται στα στοιχεία β) έως ζ) του σημείου 1 του παρόντος μέρους καταγράφονται σε επίπεδο περιοχής καλλιέργειας μαλακίων. ΜΕΡΟΣ ΙΙΕγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης Τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταποίησης τηρούνται σε αρχείο από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6: α) η επωνυμία και η διεύθυνση της εγκεκριμένης εγκατάστασης μεταποίησης και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). β) ο αριθμός καταχώρησης και πληροφορίες σχετικά με την άδεια που χορηγήθηκε (δηλαδή ημερομηνίες χορήγησης ειδικών αδειών, κωδικοί ή αριθμοί αναγνώρισης, ειδικοί όροι για την παραγωγή και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την άδεια ή τις άδειες). γ) η γεωγραφική θέση της εγκατάστασης μεταποίησης καθορισμένη με κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων (εάν είναι δυνατόν με συντεταγμένες του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος – GΙS). δ) λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκεκριμένης εγκατάστασης μεταποίησης. ε) τα είδη ζώων υδατοκαλλιέργειας που διακινεί η εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταποίησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΜΕΡΟΣ Α΄ Υγειονομικό καθεστώς της ζώνης ή του διαμερίσματος υδατοκαλλιέργειας που θα λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 12 Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια και εμπλουτισμό του αποθέματος Επίπεδα κινδύνου Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας υψηλού κινδύνου ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων η οποία: α) διατρέχει υψηλό κίνδυνο να διαδώσει ασθένειες σε άλλες εκμεταλλεύσεις ή σε άγρια αποθέματα ή να μολυνθεί με ασθένειες από άλλες εκμεταλλεύσεις ή από άγρια αποθέματα. β) λειτουργεί υπό συνθήκες καλλιέργειας που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ασθενειών (υψηλή βιομάζα, χαμηλή ποιότητα ύδατος), λαμβάνοντας υπόψη τα είδη που είναι παρόντα γ) πωλεί ζώντα υδρόβια ζώα για περαιτέρω καλλιέργεια ή εμπλουτισμό του αποθέματος. Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων ενδιάμεσου κινδύνου είναι η εκμετάλλευση η περιοχή καλλιέργειας μαλακίων η οποία: α) διατρέχει ενδιάμεσο κίνδυνο να διαδώσει ασθένειες σε άλλες εκμεταλλεύσεις σε άγρια αποθέματα ή να μολυνθεί με ασθένειες από άλλες εκμεταλλεύσεις ή από άγρια αποθέματα. β) λειτουργεί υπό συνθήκες καλλιέργειας που δεν αυξάνουν απαραίτητα τον κίνδυνο εκδήλωσης ασθενειών (ενδιάμεση βιομάζα και ποιότητα ύδατος), λαμβάνοντας υπόψη τα είδη που είναι παρόντα γ) πωλεί ζώντα υδρόβια ζώα κυρίως για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων χαμηλού κινδύνου είναι η εκμετάλλευση η περιοχή καλλιέργειας μαλακίων η οποία : α) διατρέχει χαμηλό κίνδυνο να διαδώσει ασθένειες σε άλλες εκμεταλλεύσεις ή σε άγρια αποθέματα ή να μολυνθεί με ασθένειες από άλλες εκμεταλλεύσεις ή από άγρια αποθέματα. β) λειτουργεί υπό συνθήκες καλλιέργειας που δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ασθενειών (χαμηλή βιομάζα, καλή ποιότητα ύδατος), λαμβάνοντας υπόψη τα είδη που είναι παρόντα. γ) πωλεί ζώντα υδρόβια ζώα αποκλειστικά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Είδη επιτήρησης της υγείας Η παθητική επιτήρηση περιλαμβάνει την υποχρεωτική άμεση κοινοποίηση της εμφάνισης ή της υπόνοιας συγκεκριμένων ασθενειών ή τυχόν αυξημένης θνησιμότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται έρευνα σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου V. Η ενεργητική επιτήρηση περιλαμβάνει: α) συνήθη επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή ή από άλλη εξουσιοδοτημένη κτηνιατρική υγειονομική υπηρεσία εκ μέρους των αρμόδιων αρχών β) εξέταση για κλινικές ασθένειες του ζωικού πληθυσμού υδατοκαλλιέργειας στην εκμετάλλευση ή στην περιοχή καλλιέργειας μαλακίων γ) συλλογή διαγνωστικών δειγμάτων εάν υπάρχει υπόνοια ασθένειας που αναφέρεται στον κατάλογο ή παρατηρηθεί αυξημένη θνησιμότητα κατά την επιθεώρηση δ) υποχρεωτική άμεση κοινοποίηση της εμφάνισης ή της υπόνοιας συγκεκριμένων ασθενειών ή τυχόν αυξημένης θνησιμότητας. Η στοχευμένη επιτήρηση περιλαμβάνει: α) συνήθη επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή ή από άλλη εξουσιοδοτημένη κτηνιατρική υγειονομική υπηρεσία εκ μέρους των αρμόδιων αρχών β) λήψη των προβλεπόμενων δειγμάτων από ζώα υδατοκαλλιέργειας τα οποία ελέγχονται για συγκεκριμένο (ους) παθογόνο (ους) παράγοντα (ες) με καθορισμένες μεθόδους. γ) υποχρεωτική άμεση κοινοποίηση της εμφάνισης ή της υπόνοιας συγκεκριμένων ασθενειών ή τυχόν αυξημένης θνησιμότητας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΠινακογράφηση ασθενειών ΜΕΡΟΣ ΙΚριτήρια πινακογράφησης ασθενειών Α. Οι εξωτικές ασθένειες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1 και είτε 2 είτε 3. 1. Η ασθένεια είναι εξωτική για την Κοινότητα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί σε κοινοτικές υδατοκαλλιέργειες και η παρουσία του παθογόνου παράγοντα δεν είναι γνωστή στα κοινοτικά ύδατα. 2. Η εισαγωγή της στην Κοινότητα ενδέχεται να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο είτε λόγω πρόκλησης ζημίας στην παραγωγή των κοινοτικών υδατοκαλλιεργειών είτε λόγω περιορισμού των δυνατοτήτων για εμπόριο ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους. 3. Η εισαγωγή της στην Κοινότητα ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε πληθυσμούς άγριων υδρόβιων ζωικών ειδών, που αξίζει να προστατεύονται με κοινοτικές ή διεθνείς διατάξεις. Β. Οι μη εξωτικές ασθένειες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1, 4, 5, 6, 7 και 2 ή 3. 1. Αρκετά κράτη μέλη ή περιφέρειες αρκετών κρατών μελών είναι απαλλαγμένα από τη συγκεκριμένη ασθένεια. 2. Η εισαγωγή της σε κράτος μέλος που είναι απαλλαγμένο από την ασθένεια ενδέχεται να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο είτε λόγω πρόκλησης ζημίας στην παραγωγή εάν το ετήσιο κόστος που συνδέεται με την ασθένεια και την καταπολέμησή της υπερβαίνει το 5 % της αξίας της παραγωγής των ευπαθών ζωικών ειδών υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή είτε λόγω περιορισμού των δυνατοτήτων για διεθνές εμπόριο ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους. 3. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι όταν η ασθένεια εισάγεται σε κράτος μέλος που ήταν απαλλαγμένο από αυτή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε πληθυσμούς άγριων υδρόβιων ζωικών ειδών, που αξίζει να προστατεύονται με κοινοτικές ή διεθνείς διατάξεις. 4. Η ασθένεια είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί και να περιοριστεί σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή περιοχής καλλιέργειας μαλακίων χωρίς αυστηρά μέτρα ελέγχου και περιορισμούς του εμπορίου. 5. Η ασθένεια μπορεί να καταπολεμηθεί σε επίπεδο κράτους μέλους, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορούν να δημιουργηθούν και να συντηρηθούν ζώνες ή διαμερίσματα απαλλαγμένα από την ασθένεια και ότι η συντήρησή τους είναι οικονομικά συμφέρουσα. 6. Κατά τη διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας στην αγορά υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής της ασθένειας σε περιοχή που προηγουμένως ήταν απαλλαγμένη από αυτήν. 7. Υπάρχουν αξιόπιστες και απλές δοκιμές για μολυσμένα υδρόβια ζώα. Οι δοκιμές πρέπει να είναι ειδικές και ευαίσθητες και η μέθοδος δοκιμής εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑπαιτήσεις για το χαρακτηρισμό της χώρας, σε ζώνης ή διαμερίσματος ως απαλλαγμένου από ασθένειες ΜΕΡΟΣ ΙΧώρα απαλλαγμένη από ασθένειες 1. Για ιστορικούς λόγους 1.1. Εφόσον η χώρα διαθέτει ευπαθή είδη, αλλά δεν έχει παρατηρηθεί εκδήλωση της ασθένειας επί περίοδο τουλάχιστον 10 ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης για καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες, παρά την παρουσία πρόσφορων συνθηκών για την κλινική της εκδήλωση, μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένη από την ασθένεια όταν: α) βασικά μέτρα βιοασφάλειας είχαν τεθεί συνεχώς σε εφαρμογή επί περίοδο τουλάχιστον 10 ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης για καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες. β) δεν είναι γνωστή η ύπαρξη μόλυνσης στους άγριους πληθυσμούς. γ) εφαρμόζονται όροι στο εμπόριο και τις εισαγωγές με στόχο την πρόληψη της εισαγωγής της ασθένειας. Για την απόκτηση καθεστώτος απαλλαγής από ασθένεια, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή της Ε.Ε το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2008. Το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες μπορεί να χορηγηθεί μόνον σύμφωνα με την παράγραφο 2 του μέρους Ι. 1.2. Τα βασικά μέτρα βιοασφάλειας που αναφέρονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1.1. περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) η εκδήλωση της ασθένειας καθώς και οι σχετικές υπόνοιες είναι υποχρεωτικό να κοινοποιούνται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας, β) εφαρμόζεται σύστημα πρώιμης ανίχνευσης σε ολόκληρη τη χώρα, που επιτρέπει στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές να διεξαγάγουν αποτελεσματική έρευνα και κοινοποίηση της ασθένειας και εξασφαλίζει ιδίως: i) την ταχεία αναγνώριση τυχόν κλινικών σημείων που δημιουργούν υπόνοιες για την παρουσία της ασθένειας ή για κατάσταση πρωτοεμφανιζόμενης ασθένειας ή για ανεξήγητη θνησιμότητα σε εκμετάλλευση ή σε περιοχές καλλιέργειας μαλακίων ή στο φυσικό περιβάλλον, ii) την ταχεία κοινοποίηση του γεγονότος στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας με στόχο τη διεξαγωγή διαγνωστικής έρευνας με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. 1.3. Το σύστημα πρώιμης ανίχνευσης που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1.2 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) ευαισθητοποίηση του προσωπικού που απασχολείται σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας ή συμμετέχει στη μεταποίηση των ζώων υδατοκαλλιέργειας σχετικά με συμπτώματα που υποδηλώνουν εμφάνιση ασθένειας και εκπαίδευση των κτηνιάτρων ή εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας υδρόβιων ζώων όσον αφορά την ανίχνευση και αναφορά ασυνήθιστων εκδηλώσεων ασθένειας. β) κτηνιάτρους ή εμπειρογνώμονες σε θέματα υγείας υδρόβιων ζώων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί όσον αφορά την αναγνώριση και αναφορά ύποπτων εκδηλώσεων ασθένειας. γ) πρόσβαση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών της χώρας σε εργαστήρια που διαθέτουν εγκαταστάσεις για τη διάγνωση και διάκριση μεταξύ των ασθενειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και των πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών. 2. Βάσει της στοχευμένης επιτήρησης όταν η τελευταία γνωστή κλινική εκδήλωση σημειώθηκε εντός 10 ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης για καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες ή δεν ήταν γνωστό το καθεστώς μόλυνσης πριν από τη στοχευμένη παρακολούθηση, παραδείγματος χάριν λόγω απουσίας πρόσφορων συνθηκών για την κλινική εκδήλωση, είναι δυνατόν η χώρα να θεωρείται απαλλαγμένη από ασθένεια εάν: α) πληρεί τους βασικούς όρους ελέγχου ασθενειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1.2 και β) υπήρξε στοχευμένη παρακολούθηση σύμφωνα με μεθόδους που θεσπίστηκαν δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του παρόντος διατάγματος τουλάχιστον για διάστημα δύο ετών χωρίς να ανιχνευθεί νοσογόνος παράγοντας στην εκμετάλλευση ή σε περιοχή καλλιέργειας μαλακίων όπου καλλιεργείται κάποιο από τα ευπαθή είδη. Εάν υπάρχουν τμήματα της χώρας στα οποία ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ή των περιοχών καλλιέργειας μαλακίων είναι περιορισμένος και κατά συνέπεια η στοχευμένη παρακολούθησή τους δεν παρέχει επαρκή επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά στα οποία υπάρχουν άγριοι πληθυσμοί κάποιου από τα ευπαθή είδη, οι εν λόγω άγριοι πληθυσμοί πρέπει να περιλαμβάνονται στη στοχευμένη παρακολούθηση. ΜΕΡΟΣ ΙΙΖώνη ή διαμέρισμα απαλλαγμένο από ασθένειες 1. Ζώνες 1.1. Μια ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει: α) μια ολόκληρη λεκάνη απορροής από την πηγή της ως τις εκβολές της, ή β) τμήμα λεκάνης απορροής από την πηγή ή τις πηγές έως φυσικό ή τεχνητό φράγμα που εμποδίζει τη μετανάστευση υδρόβιων ζώων προς τα άνω από χαμηλότερες περιοχές της λεκάνης απορροής, ή γ) περισσότερες από μία λεκάνες απορροής, συμπεριλαμβανομένων των εκβολών τους, επειδή οι λεκάνες απορροής συνδέονται επιδημιολογικά μέσω των εκβολών. Η γεωγραφική οριοθέτηση της ζώνης προσδιορίζεται σαφώς σε χάρτη. 1.2. Εάν η ζώνη εκτείνεται εκτός της χώρας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζώνη απαλλαγμένη από ασθένειες μόνον εάν οι όροι που αναφέρονται στις παραγράφους 1.3, 1.4 και 1.5 ισχύουν σε όλες τις περιοχές της ζώνης αυτής. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή άλλης χώρας μέλους ή τρίτης χώρας και υποβάλλει αίτηση για έγκριση για το τμήμα της ζώνης που ανήκει στο έδαφός της. 1.3. Ζώνη στην οποία είναι παρόντα ευπαθή είδη, αλλά όπου δεν έχει παρατηρηθεί εκδήλωση της ασθένειας επί περίοδο τουλάχιστον 10 ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης για καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες, παρά την παρουσία πρόσφορων συνθηκών για την κλινική της εκδήλωση μπορεί να χαρακτηρισθεί απαλλαγμένη από την ασθένεια εάν πληρεί κατ’ αναλογία τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του μέρους Ι. Για την απόκτηση καθεστώτος απαλλαγής η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει αίτηση στην επιτροπή της Ε.Ε πριν την 1η Νοεμβρίου 2008. Το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες μπορεί να χορηγηθεί μόνον σύμφωνα με την παράγραφο 2 του μέρους Ι. 1.4. Ζώνη στην οποία η τελευταία γνωστή κλινική εκδήλωση σημειώθηκε εντός 10 ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης για καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες ή στην οποία δεν ήταν γνωστό το καθεστώς μόλυνσης πριν από τη στοχευμένη παρακολούθηση, παραδείγματος χάριν λόγω απουσίας πρόσφορων συνθηκών για την κλινική εκδήλωση, είναι δυνατόν να θεωρηθεί απαλλαγμένη από ασθένεια εάν πληρεί κατ’ αναλογία τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του μέρους Ι. 1.5. Ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να δημιουργηθεί ζώνη προστασίας στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης. Η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απαλλαγμένη από ασθένειες ζώνη να προστατεύεται από την παθητική εισαγωγή της ασθένειας. 2. Διαμερίσματα που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων όπου το υγειονομικό καθεστώς για συγκεκριμένη ασθένεια εξαρτάται από το υγειονομικό καθεστώς ως προς την ασθένεια αυτή των φυσικών υδάτων που τις περιβάλλουν. 2.1. Ένα διαμέρισμα μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις, μια ομάδα ή ένα συγκρότημα εκμεταλλεύσεων ή μια περιοχή καλλιέργειας μαλακίων που μπορεί να θεωρηθεί ως μία επιδημιολογική μονάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της απόστασης από άλλες ομάδες ή συγκροτήματα εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις που ανήκουν στο διαμέρισμα υπάγονται σε κοινό σύστημα βιοασφάλειας. Η γεωγραφική οριοθέτηση του διαμερίσματος προσδιορίζεται σαφώς σε χάρτη. 2.2. Διαμέρισμα στο οποίο είναι παρόντα ευπαθή είδη, αλλά όπου δεν έχει παρατηρηθεί εκδήλωση της ασθένειας επί περίοδο τουλάχιστον 10 ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης για καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες, παρά την παρουσία πρόσφορων συνθηκών για την κλινική της εκδήλωση μπορεί να χαρακτηρισθεί απαλλαγμένη από την ασθένεια εάν πληρεί κατ’ αναλογία τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του μέρους Ι του παρόντος παραρτήματος. Για την απόκτηση του καθεστώτος απαλλαγής η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει αίτηση στην επιτροπή της ΕΕ πριν την 1η Νοεμβρίου 2008. Το καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες μπορεί να χορηγηθεί μόνον σύμφωνα με την παράγραφο 2 του μέρους Ι. 2.3. Διαμέρισμα στο οποίο η τελευταία γνωστή κλινική εκδήλωση σημειώθηκε εντός 10 ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης για καθεστώς απαλλαγής από ασθένειες ή στο οποίο δεν ήταν γνωστό το καθεστώς μόλυνσης στο διαμέρισμα ή στα ύδατα που περιβάλλουν το διαμέρισμα πριν από τη στοχευμένη επιτήρηση, λόγου χάρη, λόγω απουσίας πρόσφορων συνθηκών για την κλινική εκδήλωση, είναι δυνατόν να θεωρηθεί απαλλαγμένο από ασθένεια εάν πληρεί κατ’ αναλογία τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του μέρους Ι. 2.4. Κάθε εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων σε ένα διαμέρισμα υπόκειται σε πρόσθετα μέτρα που επιβάλλονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας εάν θεωρείται απαραίτητο για να αποτραπεί η εισαγωγή ασθενειών. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από το διαμέρισμα στο οποίο εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης και την εγκατάσταση πρόσθετων προστατευτικών διατάξεων κατά της διείσδυσης πιθανών φορέων ή ξενιστών παθογόνων παραγόντων. 3. Διαμερίσματα που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις όπου το υγειονομικό καθεστώς για συγκεκριμένη ασθένεια είναι ανεξάρτητο από το υγειονομικό καθεστώς ως προς την ασθένεια αυτή των φυσικών υδάτων που τις περιβάλλουν. 3.1. Ένα διαμέρισμα μπορεί να περιλαμβάνει: α) μια μεμονωμένη εκμετάλλευση η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστή επιδημιολογική μονάδα, καθώς δεν επηρεάζεται από το υγειονομικό καθεστώς των ζώων στα περιβάλλοντα ύδατα, ή β) περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις όπου κάθε εκμετάλλευση του διαμερίσματος πληρεί τα κριτήρια που καθορίζονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 3.1 και στις παραγράφους 3.2 έως 3.6, αλλά, λόγω των εκτεταμένων μετακινήσεων ζώων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, πρέπει να θεωρούνται ως ενιαία επιδημιολογική μονάδα, εφόσον όλες οι εκμεταλλεύσεις υπάγονται σε κοινό σύστημα βιοασφάλειας. 3.2. Ένα διαμέρισμα πρέπει να εφοδιάζεται με νερό: α) από μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που αδρανοποιεί τον σχετικό παθογόνο παράγοντα προκειμένου να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο ο κίνδυνος εισαγωγής ασθένειας, ή β) απευθείας από πηγάδι, γεώτρηση ή πηγή. Όταν αυτή η παροχή νερού βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης, το νερό πρέπει να διοχετεύεται απευθείας στην εκμετάλλευση και να μεταφέρεται με αγωγό. 3.3. Πρέπει να υπάρχουν φυσικοί ή τεχνητοί φραγμοί που να εμποδίζουν την είσοδο υδρόβιων ζώων από τα περιβάλλοντα υδατορεύματα σε όλες τις εκμεταλλεύσεις ενός διαμερίσματος. 3.4. Το διαμέρισμα πρέπει να προστατεύεται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, από πλημμύρες και διήθηση υδάτων από τα περιβάλλοντα υδατορεύματα. 3.5. Το διαμέρισμα πρέπει να πληρεί κατ’ αναλογία τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του μέρους Ι. 3.6. Το διαμέρισμα υπόκειται σε πρόσθετα μέτρα που επιβάλλονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, εάν θεωρείται απαραίτητο για να αποτραπεί η εισαγωγή ασθενειών. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση πρόσθετων προστατευτικών διατάξεων κατά της διείσδυσης πιθανών φορέων ή ξενιστών παθογόνων παραγόντων. 4. Ειδικές διατάξεις για μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις που αρχίζουν ή ξαναρχίζουν τις δραστηριότητές τους. 4.1. Νέα εκμετάλλευση που πληρεί τις απαιτήσεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 3.1 και των παραγράφων 3.2 έως 3.6, αλλά αρχίζει να λειτουργεί με ζώα υδατοκαλλιέργειας από διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από ασθένειες μπορεί να θεωρηθεί ως απαλλαγμένη από ασθένειες χωρίς να υποβληθεί στη δειγματοληψία που απαιτείται για την έγκριση. 4.2. Εκμετάλλευση που ξαναρχίζει να λειτουργεί ύστερα από διακοπή με ζώα υδατοκαλλιέργειας από διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από ασθένειες και πληρεί τις απαιτήσεις της περίπτωσης α) της παραγράφου και των παραγράφων 3.2 έως 3.6, μπορεί να θεωρηθεί ως απαλλαγμένη από ασθένειες χωρίς να υποβληθεί στη δειγματοληψία που απαιτείται για την έγκριση, υπό τον όρο ότι: α) το ιστορικό της υγείας της εκμετάλλευσης κατά την τελευταία τετραετία της λειτουργίας της είναι γνωστό στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή. Αν η εν λόγω εκμετάλλευση βρισκόταν σε λειτουργία για λιγότερο από τέσσερα έτη, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική περίοδος κατά την οποία λειτούργησε. β) η εκμετάλλευση δεν έχει υποβληθεί σε υγειονομικά μέτρα όσον αφορά ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και δεν υπάρχει προηγούμενο εμφάνισης των ασθενειών αυτών στην εκμετάλλευση. γ) πριν από την εισαγωγή των ζώων υδατοκαλλιέργειας, των αυγών ή των γαμετών, η εκμετάλλευση καθαρίζεται και απολυμαίνεται και, αν χρειάζεται, η καλλιέργεια διακόπτεται προσωρινά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΜΕΡΟΣ ΙΑρμοδιότητες και καθήκοντα των εθνικώνεργαστηρίων αναφοράς 1. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 54 του παρόντος είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των κανόνων και των διαγνωστικών μεθόδων στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς πρέπει: α) να φροντίζουν να ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας όταν το εργαστήριο πληροφορηθεί ότι υπάρχει υπόνοια για οποιαδήποτε από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV β) να συντονίζουν, σε συνεννόηση με το αρμόδιο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη χώρα για τη διάγνωση των ασθενειών υπό την ευθύνη τους γ) να βοηθούν ενεργά στον εντοπισμό των εστιών της συγκεκριμένης ασθένειας μελετώντας τα απομονώματα παθογόνου παράγοντα που τους αποστέλλονται προς επιβεβαίωση των διαγνώσεων, του χαρακτηρισμού και των επιζωοτιολογικών μελετών δ) να διευκολύνουν την κατάρτιση ή την ανακατάρτιση των εμπειρογνωμόνων εργαστηριακής διάγνωσης με σκοπό την εναρμόνιση των διαγνωστικών μεθόδων σε ολόκληρη τη χώρα ε) να εξασφαλίζουν την επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων όλων των εστιών εξωτικών ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ και των πρωτογενών εστιών μη εξωτικών ασθενειών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα στ) να διοργανώνουν κατά περιόδους σε εθνικό επίπεδο συγκριτικές δοκιμές (ring test) των διαγνωστικών μεθόδων με τα άλλα εργαστήρια της χώρας για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται ζ) να συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 53 και να συμμετέχουν στις συγκριτικές δοκιμές που διοργανώνονται από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς η) να εξασφαλίζουν τακτικό και ανοικτό διάλογο με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας. θ) να λειτουργούν, να αξιολογούνται και να διαπιστεύονται σύμφωνα με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια για τις διάφορες μεθόδους δοκιμών που ορίζονται στην παρούσα Οδηγία: i) ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων», ii) ΕΝ 45002 «Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση εργαστηρίων δοκιμών», iii) ΕΝ 45003 «Σύστημα διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και διακρίβωσης – Γενικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και αναγνώριση». 2. Η διαπίστευση και η αξιολόγηση των εργαστηρίων δοκιμών που αναφέρονται στην περίπτωση θ) της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να αφορούν μεμονωμένες δοκιμές ή ομάδες δοκιμών. 3. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου Ι) της περίπτωσης θ) της παραγράφου 1 του παρόντος μέρους, εάν η λειτουργία τους σύμφωνα με το ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17025 είναι δύσκολη στην πράξη, μπορούν να λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζουν πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας που ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙSΟ 9001. 4. Είναι δυνατόν να επιτρέπεται στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και το δυναμικό άλλων εργαστηρίων που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 55 για μία ή περισσότερες από τις ασθένειες για τις οποίες είναι υπεύθυνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαστήρια αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους. Ωστόσο, το εθνικό εργαστήριο αναφοράς παραμένει το σημείο επαφής για την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και για το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς. ΜΕΡΟΣ ΙΙΈγκριση διαγνωστικών εργαστηρίων 1. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδέχεται, ορίζει και εγκρίνει για διαγνωστικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 55 μόνον εργαστήρια που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) αναλαμβάνουν να ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες αρχές της χώρας όταν το εργαστήριο πληροφορηθεί ότι υπάρχει υπόνοια για οποιαδήποτε από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV β) αναλαμβάνουν να συμμετέχουν σε συγκριτικές δοκιμές (ring test) των διαγνωστικών μεθόδων οι οποίες διοργανώνονται από το εθνικό εργαστήριο αναφοράς γ) λειτουργούν και αξιολογούνται και διαπιστεύονται σύμφωνα με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια για τις διάφορες μεθόδους δοκιμών που ορίζονται στο παρόν διάταγμα: i) ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων», ii) ΕΝ 45002 «Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση εργαστηρίων δοκιμών», iii) ΕΝ 45003 «Σύστημα διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και διακρίβωσης – Γενικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και αναγνώριση». 2. Η διαπίστευση και η αξιολόγηση των εργαστηρίων δοκιμών που αναφέρονται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να αφορούν μεμονωμένες δοκιμές ή ομάδες δοκιμών. 3. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ορίσει εργαστήρια που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της περίπτωσης Ι) του σημείου γ) της παραγράφου 1 του παρόντος μέρους, εάν η λειτουργία τους σύμφωνα με το ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17025 είναι δύσκολη στην πράξη, υπό την προϋπόθεση ότι το εργαστήριο λειτουργεί βάσει προγράμματος διασφάλισης ποιότητας που ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙSΟ 9001. 4. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρχή ανακαλεί την έγκριση όταν δεν τηρούνται πλέον οι όροι που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης καταρτίζεται με βάσει τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια και απαιτήσεις: 1. Η απαιτούμενη νομική εξουσία για την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την πραγματοποίηση ταχείας και επιτυχημένης εκστρατείας εξάλειψης. 2. Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε κονδύλια έκτακτης ανάγκης, δημοσιονομικά μέσα και χρηματοδοτικούς πόρους που να καλύπτουν όλες τις πτυχές της καταπολέμησης εξωτικών ασθενειών που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙV. 3. Δημιουργείται μια δομή διοίκησης που εξασφαλίζει ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση εξωτικών ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV ή πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών. Μια κεντρική μονάδα λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση των στρατηγικών ελέγχου. 4. Παρέχονται αναλυτικά σχέδια που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας να είναι έτοιμες για την άμεση εγκατάσταση τοπικών κέντρων καταπολέμησης ασθενειών σε περίπτωση εμφάνισης εστιών εξωτικών ασθενειών που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙV ή πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών και εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου ασθενειών και προστασίας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. 5. Καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών με τις αρμόδιες αρχές για το περιβάλλον και τους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος συντονισμός των ενεργειών για ζητήματα κτηνιατρικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας. 6. Προβλέπονται επαρκείς πόροι για μια ταχεία και αποτελεσματική εκστρατεία καταπολέμησης, στους οποίους περιλαμβάνονται προσωπικό, εξοπλισμός και εργαστηριακό δυναμικό. 7. Καταρτίζεται ενημερωμένο εγχειρίδιο με λεπτομερή, εκτενή και πρακτική περιγραφή όλων των ενεργειών, διαδικασιών, οδηγιών και μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των εξωτικών ασθενειών που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙV ή πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών. 8. Περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια έκτακτου εμβολιασμού, εάν χρειάζεται. 9. Το προσωπικό επιμορφώνεται τακτικά σε θέματα όπως κλινικά σημεία, επιδημιολογική έρευνα και έλεγχος επιζωοτικών ασθενειών, ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο και κατάρτιση σε δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να πραγματοποιούν διαρκώς εκστρατείες ευαισθητοποίησης των αρχών, των καλλιεργητών και των κτηνιάτρων. 10. Λαμβάνονται υπόψη οι απαραίτητοι πόροι για τον έλεγχο μεγάλου αριθμού εστιών που εμφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα. 11. Με την επιφύλαξη των κτηνιατρικών απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση εμφάνισης εστιών ασθενειών, η τυχόν μαζική απόρριψη νεκρών υδρόβιων ζώων και αποβλήτων υδρόβιων ζώων γίνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων και των ανθρώπων με τη χρήση διαδικασιών ή μεθόδων που αποτρέπουν την πρόκληση ζημίας στο περιβάλλον, και ιδίως: i) με τον ελάχιστο κίνδυνο για το έδαφος, τον αέρα, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και τα φυτά και τα ζώα, ii) με την ελάχιστη όχληση με θορύβους ή με κακοσμία, iii) με τις ελάχιστες δυσμενείς επιπτώσεις για τη φύση ή περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 12. Στο σχέδιο προσδιορίζονται κατάλληλοι χώροι και επιχειρήσεις για την επεξεργασία ή την απόρριψη νεκρών ζώων και ζωικών αποβλήτων σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1774/2002 (Ε.Ε υπ’ αριθμ. L 273 της 10.10.2002, σελ. 1) και το π.δ 211/2006 (Α 211) σε εφαρμογή του. Άρθρο 58 ( Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 1η Αυγούστου 2008 πλην των διατάξεων του άρθρου 58 του παρόντος που ισχύουν από της δημοσιεύσεώς του. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 (Α΄34) “Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου” όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) “Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ” και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α ΄110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α ΄47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α ΄200). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ) Της υπ’ αριθμ. 147/2009 (Β΄ 67/21.1.2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 265/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/147/2009(Β΄67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/147_2009(Β΄67 2009
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005