ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Ιδρυση Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής και Κεντρικής Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση - ΄Εδρα – Υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύονται Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ως ακολούθως: α. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου, με έδρα το τοπικό διαμέρισμα Νεστάνης του Δήμου Μαντινείας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας. β. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, με έδρα το Σταθμό Διοδίων Λεύκτρου – Παραδεισίων, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων που προβλέπονται στο άρθρο 1 διαρθρώνονται, ως εξής: α. Στο Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γενικά της νομοθεσίας περί οχημάτων και κυκλοφορίας, που αφορούν την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων. Επιπλέον, το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και τη διενέργεια προανάκρισης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, τη σύνταξη και διαβίβαση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την εγκατάσταση και συντήρηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης του αυτοκινητοδρόμου καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος σε πρόσωπα ή ζημία σε άλλα έννομα αγαθά. β. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου, την καταχώρηση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως και την τήρηση στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα.
Άρθρο 3 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Η λειτουργία του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου την 24.4.2010.
Άρθρο 4 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παράγραφος 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 από 13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται από το οικονομικό έτος 2009 και εξής δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 139.330 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2009, 201.830 ευρώ, περίπου, για το έτος 2010, 169.800 ευρώ, περίπου, για το έτος 2011 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Ε. 0823, 0824, 0831, 0832, 0861, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1329, 1431, 1511, 1512, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1924 του Ε.Φ. 07-210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»).
 • Την υπ’ αριθμ. 29/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία