Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 221/1998 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192 τ.Α΄).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Το π.δ. 221/1998 (ΦΕΚ 174τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192τ.Α΄), τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 1 Συνιστάται προσωρινά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.)» υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και η οποία αντιστοιχεί σε επίπεδο Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 2 Έδρα της Ε.Υ.ΠΕ. ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της μέχρι 31.12.2015 .
2.  
  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 2 1 Η Ε.Υ.ΠΕ. έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες 1 Την εποπτεία εκπόνησης, αξιολόγηση και έγκριση περιβαλλοντικών μελετών πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που σχετίζονται με 1 την εφαρμογή των ειδικών και σημαντικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ιδίως από το 2ο και 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013, το Ταμείο Συνοχής, ΙΝΤΕRRΕG, όπως και από άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. ή και από εθνικούς πόρους δηλαδή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) κ.λ.π. 2 τα Ολυμπιακά έργα του έτους 2004, καθώς και με τη μεταολυμπιακή λειτουργία αυτών, 3 λοιπά έργα υποδομών που μπορεί να μην εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως διακρατικοί αγωγοί καυσίμων (υγρών και αερίων), αγωγοί μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και 5 κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα της υπ’ αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών υποδομών, κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 2 Την εποπτεία εκπόνησης, αξιολόγηση και έγκριση περιβαλλοντικών μελετών πάσης φύσεως σχεδίων και προγραμμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.ΠΕ./Οικ. 107017/5.9.2006 (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/Ε.Κ. «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 2 Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.ΠΕ. ανήκουν 1 Η εισήγηση για την αξιολόγηση και δημοσιοποίηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και η εισήγηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. 2 εισήγηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και αξιολόγηση έργων και δραστηριοτήτων με βάση την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. 3 Η υποστήριξη των Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Φορέων υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και των περιφερειακών και νομαρχιακών Υπηρεσιών, στην εκπόνηση και αξιολόγηση Μελετών εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. 4 Η υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα των Υπηρεσιών και Φορέων προώθησης και υλοποίησης των έργων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω. 5 Η εισήγηση για την αξιολόγηση και Έγκριση Ειδικών Τεχνικών Μελετών Περιβάλλοντος για τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. 6 Παράλληλα με την Ε.Υ.ΕΠ. (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος), που συστήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228τ.Α΄) περί «Θεμάτων Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και κατά την κρίση της Ε.Υ.ΠΕ., ο έλεγχος και η παρακολούθηση της υλοποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων, που έχουν επιβληθεί για τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, όπως και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης αυτών για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητας Ε.Υ.ΠΕ. του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτών. 7 Η εισήγηση για την αξιολόγηση και δημοσιοποίηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και η εισήγηση για την Έγκριση ή μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 107017/5.9.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄). 8 Η αξιολόγηση του φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 107017/5.9.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄). 9 Η υποστήριξη των αρχών σχεδιασμού σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 107017/5.9.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄) στην εκπόνηση και αξιολόγηση φακέλων Περιβαλλοντικού Προελέγχου και φακέλων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στην εναρμόνιση των σχεδίων και προγραμμάτων με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). 10 Η υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα των Υπηρεσιών και Φορέων προώθησης και υλοποίησης σχεδίων και προγραμμάτων. 11 Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της τήρησης των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων που τίθενται στην απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 107017/5.9.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄) .
3.  
  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 3 την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων συνιστώνται τα εξής τμήματα 1 Τμήμα Α΄ Τμήμα Δικτύων, Μεταφορών, Λοιπών Έργων και σχετικών Σχεδίων και Προγραμμάτων, με αρμοδιότητα σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, λιμενικών, αεροδρομίων, δικτύων (όπως μεταφοράς ενέργειας, θερμού νερού, καυσίμων, μετρό, τραμ κ.λ.π.), έργων παραγωγής ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ολυμπιακών και συναφών έργων, καθώς και σε σχέδια και προγράμματα που θέτουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Τμήματος. 2 Τμήμα Β΄ Τμήμα Υδραυλικών Έργων, Στερεών Αποβλήτων, Εργασιών Πολεοδομίας και σχετικών Σχεδίων και Προγραμμάτων, με αρμοδιότητα σε έργα υδραυλικά, υδροηλεκτρικά, διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών (επικινδύνων και μη) αποβλήτων και εργασιών πολεοδομίας καθώς και σε σχέδια και προγράμματα που θέτουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Τμήματος. 3 Τμήμα Γ΄ Τμήμα Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης, Εξωτερικών Σχέσεων και Συντονισμού Διαδικασιών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, με αρμοδιότητα τα οικονομικά και διοικητικά θέματα της Ε.Υ.ΠΕ., την παρακολούθηση κοινοτικών και διεθνών θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Ε.Υ.ΠΕ., καθώς και το συντονισμό των διαδικασιών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) σχεδίων και προγραμμάτων» Δ. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής « Άρθρο 4 1 1 Της Ε.Υ.ΠΕ. προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. των κλάδων Μηχανικών, Πολεοδόμων – Χωροτακτών, Γεωπόνων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία. 2 Των Τμημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. των ιδίων κλάδων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία Ειδικά του Τμήματος Γ΄ μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Διοικητικού –Οικονομικού, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία. 2 Τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.ΠΕ. αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του τμήματος Α΄ και σε απουσία του τελευταίου ο Προϊστάμενος του Β΄ ή Γ΄ τμήματος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου. 3 Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
Article 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 τουν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.ΠΕ./οικ. 107017/5.9.2006 (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/Ε.Κ. «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 705.000 ευρώ για καθένα των ετών 2009-2015, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 075/3, Έργο 2001 ΣΕ 07530001) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση «Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013».
 • Την υπ’ αριθμ. 110/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/107017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/107017 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006/107017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/107017 2006
ΝΟΜΟΣ 1980/1032 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1032 1980
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label