ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/36

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-04-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-04-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-03-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι θέσεις των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) αυξάνονται κατά έντεκα (11) και τέσσερις (4) αντίστοιχα
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/4.12.2002) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις ».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
  • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 61.200,00 € περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 122.400,00 €περίπου για κάθε επόμενο έτος. Η εν λόγω δαπάνη έτους 2009 θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-150 Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΚΑΕ 0289), ενώ η δαπάνη του έτους 2010 και των επόμενων ετών θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
  • Την υπ’ αριθμ. 25/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία