ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-04-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-04-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ 101/1991 (Α΄ 44), όπως το άρθρο αυτό κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 103 του π.δ/τος 210/1992 (Α΄ 99), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 5 του π.δ. 239/1997 (Α΄ 177), αντικαθίσταται ως εξής:
  Για τα θέματα τα σχετικά με την άδεια για συμμετοχή πυροσβεστικού υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 97/2008 (Α΄ 152), αντικαθίσταται, ως εξής:
  Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη των Υγειονομικών Αξιωματικών, είναι όμοια με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών και προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16), όπως κάθε φορά ισχύει. Ως ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη των Υγειονομικών Αξιωματικών ορίζεται το 45ο έτος. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υγειονομικών Αξιωματικών απαιτείται επίσης, να διαθέτουν τριετή ιατρική προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα. Ως ιατρική προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα νοείται και αυτή η οποία παρέχεται για την απόκτηση της ειδικότητας .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της περ. ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41). δ. Της περ. α της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 258). ε. Της υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφασης Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών (Α΄ 3)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 290/2008 και 18/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/101 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1997/239 1997
Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις. 2006/19 2006
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. 2008/97 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία