Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι δωδεκάμηνη
2.  
  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκόμενα στη Διπλωματική Ακαδημία μαθήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, ασκούνται, επίσης, σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες και συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου, οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας ασκούνται στην Οικονομική Διπλωματία, με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 2
1.  
  Το πρόγραμμα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας αποτελείται από δύο κύκλους εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τον Α΄ κύκλο εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα:.
 1. Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσίας
 2. Διπλωματική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ιδίως Εθιμοτυπίας και Διπλωματικής Αλληλογραφίας
 3. Διοικητικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών και Διπλωματική ορολογία
 4. Προξενική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων Δημοσίου Λογιστικού
 5. Τεχνικές Διαπραγματεύσεων-Διαχείριση κρίσεων
 6. Εξωτερική Πολιτική (πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και λοιπές διαστάσεις)
 7. Επικοινωνία
 8. Πληροφορική
2.  
  Κατά το Β΄ κύκλο εκπαίδευσης τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
 1. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις-Διεθνής και Ελληνική Οικονομική Διπλωματία i) Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Διπλωματία της Ελλάδας ii) Ευρωπαϊκή Ένωση:
 2. Εσωτερική Αγορά-Συνοδευτικές Πολιτικές και Κοινή Εμπορική Πολιτική iii) Θέματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας
 3. Διεθνές Εμπορικό Σύστημα i) Διεθνές Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Σύστημα ii) Δίκαιο διεθνών εμπορικών συναλλαγών iii) Προσέλκυση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
 4. Οργάνωση και Λειτουργία γραφείων Ο.Ε.Υ.-αρχές Διεθνούς Μάρκετινγκ, Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ελληνικών Προϊόντων.
 5. Εξειδικευμένες εφαρμογές Πληροφορικής i) Τεχνικές προηγμένων υπηρεσιών επικοινωνίας στο διαδίκτυο ii) Ηλεκτρονικό εμπόριο
3.  
  Κατά τη διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την άσκηση της πολιτικής
4.  
  Για τα ανωτέρω μαθήματα ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών υπεύθυνος μαθήματος από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο οποίος σε συνεργασία με το Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας οργανώνει τη διδασκαλία
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια των σπουδών γίνονται:
 1. τουλάχιστον δύο (2) περιοδικές εξετάσεις, σε συνεννόηση με το Διευθυντή Σπουδών, από τις οποίες μία λαμβάνει χώρα οπωσδήποτε στο τέλος του Α΄ κύκλου εκπαίδευσης, αναφορικά με τα διδασκόμενα μαθήματα του Κύκλου αυτού, και
 2. τελικές εξετάσεις
2.  
  Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου, από τριμελή επιτροπή εξετάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου. Ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να έχει το βαθμό τουλάχιστον του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄. Ορίζονται επίσης ως εξεταστές και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν κατά περίπτωση να μην ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
3.  
  Ο τρόπος διενέργειας των τελικών εξετάσεων (γραπτά ή προφορικά ή και τα δύο) προσδιορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά σε εύλογο χρόνο πριν από τις εξετάσεις από το Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας σε συνεννόηση με το Διευθυντή Σπουδών και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες
Άρθρο 4
1.  
  Για την εκτίμηση της επίδοσης των σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω τέσσερα στοιχεία, με ξεχωριστό για καθένα από αυτά συντελεστή:
 1. Περιοδικές εξετάσεις:
 2. Συντελεστής 9
 3. Τελικές εξετάσεις:
 4. Συντελεστής 10
 5. Ενεργός συμμετοχή, η οποία εκδηλώνεται με εύστοχες ερωτήσεις, απαντήσεις και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της φοίτησης:
 6. Συντελεστής 6
 7. Διπλωματικά προσόντα ή προσόντα εκπροσώπησης (γενική αντίληψη, κρίση, ευστροφία πνεύματος, ήθος, ευγένεια, διαπραγματευτική ικανότητα):
 8. Συντελεστής 6
2.  
  Η βαθμολογία κλιμακώνεται από 0-10, σε ακέραιους αριθμούς
3.  
  Στην περίπτωση που οι διδάσκοντες, οι οποίοι βαθμολογούν ένα μάθημα είναι περισσότεροι από ένας, ο αντίστοιχος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος που προκύπτει
4.  
  Ο τελικός βαθμός των περιοδικών εξετάσεων εκάστου διδασκόμενου μαθήματος είναι ο μέσος όρος όλων των βαθμών, που έλαβε ο σπουδαστής στο μάθημα αυτό κατά τη διάρκεια της φοίτησης
5.  
  Κατά την τελική εξέταση, γραπτή ή προφορική, εκάστου μαθήματος θεωρείται επιτυχών ο σπουδαστής, ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον το βαθμό έξι (6)
6.  
  Ο τελικός βαθμός της ενεργού συμμετοχής σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών ενεργού συμμετοχής που έλαβε ο σπουδαστής από τους διδάσκοντες και βαθμολογούντες το μάθημα αυτό
7.  
  Ο βαθμός των προσόντων της παραπάνω παραγράφου 1 περίπτωση (δ) δίνεται από το Διευθυντή της Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
8.  
  Οι παραπάνω επιμέρους βαθμοί πολλαπλασιάζονται με τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 συντελεστές. Στα παραπάνω γινόμενα προστίθεται το σύνολο των μορίων που είχε λάβει ο σπουδαστής κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ακαδημία. Το άθροισμα που προκύπτει καθορίζει την κατάταξη του στον εισαγωγικό βαθμό της υπηρεσιακής επετηρίδας.
9.  
  Στην περίπτωση ισοψηφίας σπουδαστών στην τελική βαθμολογία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων
10.  
  Όταν σπουδαστής δε θεωρηθεί επιτυχών στις εξετάσεις που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 5, υποχρεούται να επαναλάβει την εκπαίδευση στο μάθημα του κύκλου σπουδών όπου η τελική εξέτασή του δεν κρίθηκε επιτυχής με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά, ενώ παράλληλα έχει υποχρέωση πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Εάν εκ νέου αποτύχει, θεωρείται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού του ως Ακολούθου Πρεσβείας.
Άρθρο 5
1.  
  Κατά τα λοιπά, τα θέματα της Διπλωματικής Ακαδημίας ρυθμίζονται από τον κυρωθέντα με το ν. 3566/2007 Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και το π.δ. 17/1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την από 10.10.2008 γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 46/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005