Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄143), τα οποία συμπληρώθηκαν με το άρθρο Μόνο του προεδρικού διατάγματος 54/2005 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1425 (2002) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄86), δεν εφαρμόζονται σε: α) προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της αποστολής των Κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, η οποία έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 4 της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ή για χρήση από την αποστολή αυτή ή β) τέτοιες προμήθειες και τεχνική βοήθεια από Κράτη, με αποκλειστικό σκοπό την αρωγή στην ανάπτυξη θεσμών στον τομέα της ασφάλειας, σύμφωνα με την πολιτική διαδικασία που εκτίθεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 751 (1992) απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 2 κατωτέρω.
Άρθρο 2
1.  
  Σε περίπτωση παροχής προμηθειών ή τεχνικής βοήθειας από την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 1, περίπτωση β) του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τούτο γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία, εκ των προτέρων και κατά περίπτωση στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 751 (1992) απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • 1.Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.3460/13/ΑΣ 386/12.3.2007 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 73).
 • Το π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄143).
 • Το π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 145/2008 και 53/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/3460/13/ΑΣ386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3460_13_ΑΣ386 2007
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005