ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-01-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-01-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-01-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Μ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Μ. Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.).
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 22 τουν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 180).
 • Τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1791/1988 «Ίδρυση «Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141), όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3712/2008 «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 225).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-29852/ ΑΣ 12655/27.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εξωτερικών» (Β΄ 1951).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επί του προϋπολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.) (ν.π.ι.δ. επιχορηγούμενου από τον κρατικό προϋπολογισμό) δαπάνη ύψους ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000,00) ευρώ από το οικονομικό έτος 2009 και για κάθε επόμενο έτος. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Ε.Μ., που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 86/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/23ΥΦΥΠ-29852/ΑΣ12655 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/23ΥΦΥΠ-29852_ΑΣ12655 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1988/1791 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1791 1988
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία