Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου Μόνου του Προεδρικού Διατάγματος 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143), τα οποία αναπτύχθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 54/2005 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1425 (2002) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 86), δεν εφαρμόζονται σε: α) προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής των Κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, η οποία είχε συσταθεί βάσει της παραγράφου 4 της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και της οποίας η διατήρηση παρατάθηκε για 6 μήνες, από την 20η Αυγούστου 2007, βάσει της παραγράφου 9 της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ή για χρήση από την Αποστολή αυτή ή β) τέτοιες προμήθειες και τεχνική βοήθεια από Κράτη, με αποκλειστικό σκοπό την αρωγή στην ανάπτυξη θεσμών στον τομέα της ασφάλειας, σύμφωνα με την πολιτική διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 5 της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 751 (1992) απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 2 κατωτέρω.
Άρθρο 2
1.  
  Σε περίπτωση παροχής προμηθειών ή τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 1, εδάφιο β) του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τούτο γνωστοποιείται από την Ελλάδα, ως παρέχον Κράτος, εκ των προτέρων και κατά περίπτωση στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 751 (1992) απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 21.9.2007 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.3460/33/ΑΣ 1345 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 235).
 • Το π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143).
 • Το π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1425 (2002) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το π.δ. 46/2009 «Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 137/2008 και 54/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/46 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/74 2010
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/75 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/131 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/17 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/17 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/97 2016