ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/52

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ,2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2007/70/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 205/2001 (Α΄160) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/μα 159/2008 (Α΄219) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: 2008/15/ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.42/45), 2007/69/ΕΚ της 29ης Νοεμβρίου 2007 (Ε.Ε. Αριθ.L.312/23), 2008/16/ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.42/48), 2008/86/ΕΚ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.239/9), 2008/75/ΕΚ της 24ης Ιουλίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.197/54), 2008/78/ΕΚ της 25ης Ιουλίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.198/44), 2008/81/ΕΚ της 29ης Ιουλίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.201/46), 2008/80/ΕΚ της 28ης Ιουλίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.200/15), 2008/79/ΕΚ της 28ης Ιουλίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.200/12), 2008/85/ΕΚ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.239/6), 2008/77/ΕΚ της 25ης Ιουλίου 2008 (Ε.Ε. Αριθ.L.198/41), και 2007/70/ΕΚ της 29ης Νοεμβρίου 2007 (Ε.Ε. Αριθ.L.312/26) της Επιτροπής.
Άρθρο 2 "("
1.  
  Το Παράρτημα Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 (Α΄ 60) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος159/2008 (Α΄ 219), συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα που έχει ως ακολούθως:.
Άρθρο 3 "("
1.  
  Στο Παράρτημα ΙΑ του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) καταχωρίζεται η δραστική ουσία «διοξείδιο του άνθρακα» σύμφωνα με το Παράρτημα που έχει ως ακολούθως:.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος(Άρθρα 2 των Οδηγιών 2007/69/ΕΚ, 2008/15/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, (2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ και 2008/77/ΕΚ και Οδηγία 2007/70/ΕΚ της Επιτροπής)."
1.  
  1) Οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, για τις δραστικές ουσίες με αύξοντα αριθμό: 03 «Κλοθειανιδίνη» αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2010, 04 «Διφεθειαλόνη» από την 1η Νοεμβρίου 2009 05 «Εtοfenprοx» από την 1η Φεβρουαρίου 2010. 06 «τεβουκοναζόλη» από την 1η Απριλίου 2010, 07 «διοξείδιο του άνθρακα» την 1η Νοεμβρίου 2009, 08 «προπικοναζόλη» την 1η Απριλίου 2010, 09 «διφενακούμη» την 1η Απριλίου 2010, 10 «Κ-ΗDΟ» την 1η Ιουλίου 2010, 11 «ΙΡΒC» την 1η Ιουλίου 2010, 13 «θειαβενδαζόλιο» την 1η Ιουλίου 2010, και 14 «θειαμεθοξάμη» την 1» Ιουλίου 2010. 2) Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΑ του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, για την δραστική ουσία με αύξοντα αριθμό: 01 «διοξείδιο του άνθρακα» (Οδηγία 2007/70/ΕΚ της Επιτροπής) αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2009. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εκτέλεση αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 110), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). β) Των άρθρων 1 περ. δ και 30 του ν. 721/1977 (Α΄ 298), όπως η περ. δ και το άρθρο 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 και 5α αντίστοιχα του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). γ) Του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α΄3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (Α΄ 146). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 147/2009 (Β΄67/21.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.»
 • Την υπ’ αριθμ. 0-984/21η /25.11.2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ.
 • Την υπ’ αριθμ. 0-993/21η /25.11.2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 89/2009, γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/147/2009(Β΄67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/147_2009(Β΄67 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1970/2007 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/2007 1970
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2008/Δ/ΜΑ159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/Δ_ΜΑ159 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2011/31 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2012/34 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2013/27 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2013/54 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/144 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/22 2014