ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/59

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για την κάλυψη πρόσκαιρων και παροδικών αναγκών για τον χειρισμό και τη συντήρηση των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 10Α ν. 2800/2000, ιδιώτες χειριστές ελικοπτέρων και τεχνικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ως ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί νοούνται οι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας επαγγελματίες χειριστές ελικοπτέρων και πιστοποιημένοι συντηρητές αεροπορικού υλικού.
2.  
  Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μήνες. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και μπορεί να παραταθεί τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή Εναέριων Μέσων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. Στην απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αιτιολογούνται ειδικώς οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών και συντηρητών για την κάλυψή τους και ο απαιτούμενος χρόνος διάρκειας της παράτασης.
Άρθρο 2
1.  
  Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα γενικά προσόντα:
 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
 3. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό ένατο (59ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού
 4. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πλην της περίπτωσης για λόγους υγείας και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας
 5. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία
 6. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, χρήσης πλαστού εγγράφου, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 7. Επίσης να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης.
 8. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν έχουν απαλλαγεί αμετακλήτως με αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση.
 9. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 10. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και τη λήξη ισχύος των πινάκων κατάταξης.
 11. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 12. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για πρόσληψη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
 13. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
 14. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
 15. Να μην εκκρεμεί αποδεδειγμένα σε βάρος τους διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄94) και να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι σε οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων την τελευταία πενταετία.
2.  
  Όλα τα προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
Άρθρο 3
1.  
  Οι χειριστές ελικοπτέρων (Ε/Π) πρέπει να έχουν πλέον των γενικών, τα ακόλουθα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις:
 1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρων [ΑΤΡL (Η)] σε ισχύ, με ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου (Κ1) τύπου ΑS-332 ή ΒΚ-117, αναγνωρισμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 102/2008 «Κανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων» (Α΄160) και β.δ/τος 636/1972 «Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 182).
 2. Να έχουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ωρών τουλάχιστον ως χειριστές Ε/Π, εκ των οποίων χίλιες (1.000) ώρες σε Ε/Π διπλού χειρισμού ως κυβερνήτες Κ1 και εκατόν πενήντα (150) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
 3. Να διαθέτουν ειδικότητα πτήσεως δι΄ οργάνων (Ιnstrument Flight Rules) επί Ε/Π σε ισχύ
 4. γ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, κατά προτεραιότητα.γα.
 5. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CΡL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ΑΤΡL (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] επί τύπων ΑS-332 ή ΒΚ-117, έστω και αν αυτή δεν είναι σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε δικινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων. γβ.
 7. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CΡL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ΑΤΡL (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έστω και εάν δεν έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] επί τύπων ΑS-332 ή ΒΚ-117, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε δικινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1, και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων .
 8. Να έχουν την απαιτούμενη σωματική και ψυχική υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Υγείας τάξεως Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας
2.  
  Οι τεχνικοί Ε/Π (προσωπικό συντήρησης) πρέπει να έχουν πλέον των γενικών, τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
 1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών σε ισχύ, κατηγορίας Β1 με ικανότητα επί ελικοπτέρου τύπου ΑS-332 ή ΒΚ-117, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 54/2002 «Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών» (Α΄48).
 2. Να έχουν 5ετή τουλάχιστον εμπειρία ως μηχανικοί επί δικινητήριων Ε/Π σε φορέα συντήρησης εγκεκριμένου κατά ΕΑSΑ Ρart 145
 3. Να είναι αρτιμελείς και να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από πρόσφατη βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου
Άρθρο 4
1.  
  Για την πρόσληψη του προσωπικού του άρθρου 1 του παρόντος εκδίδεται προκήρυξη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία αναφέρονται οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη προσωπικού, ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν κατά ειδικότητα, τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, η χρονική διάρκεια της σύμβασης και ο τόπος απασχόλησης, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στην προκήρυξη ορίζεται επίσης η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξη στον τύπο.
2.  
  Η προκήρυξη αναρτάται στα Πυροσβεστικά καταστήματα, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
3.  
  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στον καθοριζόμενο στην προκήρυξη πρόσληψης τόπο και χρόνο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή εντός της οριζόμενης προθεσμίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το προκαθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
 3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση πτυχίων, βεβαιώσεων, και πιστοποιητικών
 5. Θεωρημένα πιστοποιητικά (ατομικά βιβλιάρια πτήσης ή άλλα εγκεκριμένα έντυπα από αρμόδιες Υπηρεσίες) για τις ώρες πτήσεις σε ελικόπτερα
 6. Πιστοποιητικό Υγείας Τάξεως Α σε ισχύ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο Προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας
 7. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) από την οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄94) και ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων την τελευταία πενταετία.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις και έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής χωρίς ύπαρξη κωλυμάτων πρόσληψης, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση είναι αληθή.
4.  
  Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης συμμετοχής, για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.
Άρθρο 5 "Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής"
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη από τον Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εναερίων Μέσων του Α.Π.Σ., έναν (1) Αξιωματικό χειριστή ελικοπτέρων ή ένα (1) Αξιωματικό τεχνικό ή μηχανολόγο μηχανικό αεροσκαφών κατά περίπτωση. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι κάθε φορά ο ανώτερος ή αρχαιότερος μεταξύ του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εναερίων Μέσων του Α.Π.Σ., ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος της Επιτροπής.
Άρθρο 6
1.  
  Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει την πληρότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, προβαίνει σε έλεγχο συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων των υποψηφίων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος και συντάσσει πίνακα υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται σε χωριστές κατηγορίες οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και εκείνοι των οποίων απορρίπτονται καθώς και η αιτιολογία απόρριψής τους. Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που απορρίπτονται δεν επιστρέφονται σε αυτούς αλλά φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Ικανότητα επί τύπου ελικοπτέρων ΑS-332 και ΒΚ-117 σε ισχύ, λαμβάνουν σαράντα πέντε (45) μόρια Α. Για τους χειριστές ελικοπτέρων, οι έχοντες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:.
3.  
  10ετή και πλέον εμπειρία ως μηχανικοί Γ1 ή Β1 επί δικινητήριων Ε/Π σε φορέα συντήρησης εγκεκριμένου κατά ΕΑSΑ Ρart 145, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων τεχνικών, προηγούνται οι έχοντες ικανότητα και στους δύο τύπους των ελικοπτέρων ΑS-332 και ΒΚ-117. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας οι έχοντες το μεγαλύτερο χρόνο εμπειρίας ως κάτοχοι πτυχίου μηχανικού με ικανότητα επί τύπου των ελικοπτέρων ΑS-332 L1 ή ΒΚ-117 C1 .
 1. με κάδο δασοπυρόσβεσης και γενικότερα μεταφοράς εξωτερικών φορτίων
 2. εναέριου συντονισμού πυροσβεστικών δυνάμεων
 3. έρευνας και διάσωσης και ως κυβερνήτες χειριστές Ε/Π (Κ1) που αποδεικνύεται με έγγραφες βεβαιώσεις υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησαν, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά τα παρακάτω μόρια για τις ανωτέρω α, β, και γ περιπτώσεις:
 4. - Από μια (1) έως και πενήντα (50) ώρες, λαμβάνουν πέντε (5) μόρια. - Από πενήντα μία (51) ώρες και πλέον λαμβάνουν δέκα (10) μόρια.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων χειριστών, προηγούνται οι έχοντες ικανότητα χειρισμού ως Κ1 και των δύο τύπων των ελικοπτέρων.
 6. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας προηγούνται οι έχοντες την ικανότητα εκπαιδευτή ελικοπτέρου .
 7. Σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας προηγούνται οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π ΑS-332 L1 και τέλος σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π ΒΚ -117 C1.
 8. Β. Για τους τεχνικούς, οι έχοντες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:.
4.  
  Κατά των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως ως προς τον υπολογισμό των μορίων. Η ένσταση ασκείται εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων και εξετάζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση αποδοχής της, η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στις απαιτούμενες μεταβολές και στην ανασύνταξη των σχετικών πινάκων. Η απόφαση του Αρχηγού επί της ενστάσεως γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν ανασύνταξη των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων, καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες βαθμολογικής κατάταξης.
Άρθρο 7
1.  
  Από τους οριστικούς πίνακες βαθμολογικής κατάταξης η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πίνακες με τους προσληπτέους κατά κατηγορία ανάλογα με τον οριζόμενο στην προκήρυξη αριθμό προσληπτέων και τους επιλαχόντες. Οι πίνακες κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, τοιχοκολλώνται στο Α.Π.Σ. συντασσομένου αυθημερόν σχετικού πρακτικού παρουσία δύο μαρτύρων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την κύρωσή τους.
2.  
  Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργασίας, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, η δυνατότητα παράτασής της και οι όροι παράτασης. Η απόφαση πρόσληψης κοινοποιείται με απόδειξη στον προσλαμβανόμενο, ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται σε αυτή. Η σύμβαση εργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογράφεται από τον προσλαμβανόμενο και το Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. Η απόφαση πρόσληψης ανακαλείται, αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιωπηρά, με την εκπνοή της προθεσμίας για ανάληψη υπηρεσίας.
3.  
  Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσληψης ή αποχώρησης του προσλαμβανομένου για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καλούνται για ανάληψη υπηρεσίας υποψήφιοι από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά κατάταξής τους
Άρθρο 8
1.  
  Οι προσλαμβανόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί τοποθετούνται στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ. με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και ασκούν καθήκοντα τμηματάρχη, προϊσταμένου γραφείου ή βοηθού αυτού, αξιολογητή - εκπαιδευτή σε περιοδικούς και ετήσιους ελέγχους επάρκειας των χειριστών ελικοπτέρων και εκπαιδευτή ή αξιολογητή αυτών σε άλλες διαδικασίες υπό την έγκριση της Υ.Π.Α.
2.  
  Επιχειρησιακά το προσωπικό διατίθεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. σε καθήκοντα Κυβερνήτη Κ1 ή συγκυβερνήτη Κ2 στα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος ανάλογα με τα προσόντα και τις ικανότητες που απορρέουν από τα πτυχία που διαθέτουν.
3.  
  Το ανωτέρω προσωπικό ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπάγεται στον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος»
Άρθρο 9
1.  
  Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η παραμέληση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν ή η αδικαιολόγητη αποχή από αυτά, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η καταδίκη ή ο καταλογισμός ευθύνης από την αρμόδια αρχή μετά τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την ασφάλεια των πτήσεων.
2.  
  Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία για τρεις (3) συνεχείς ημέρες και άνω λογίζεται ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους του προσλαμβανομένου
3.  
  Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων
4.  
  Μετά τη λήξη του ορισθέντος στη σύμβαση εργασίας χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς καμία διατύπωση
5.  
  Η σύμβαση λύεται επίσης αυτοδικαίως σε περίπτωση συμπλήρωσης του εξηκοστού τετάρτου (64) έτους της ηλικίας του καθώς και σε περίπτωση απώλειας οιουδήποτε από τα γενικά και ειδικά προσόντα ή οιασδήποτε συνδρομής οποιωνδήποτε κωλυμάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης που κοινοποιείται σ΄ εκείνον που αφορά
6.  
  Το προσωπικό του οποίου η σύμβαση εργασίας λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται αποζημίωση για την αιτία αυτή. [άρθρα 72, παρ. 1, εδαφ. 1ο, 72 παρ.2 και 63 παρ. 2 και 3 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191)].
Άρθρο 10 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Για όσα θέματα σχετικά με το προσωπικό του παρόντος διατάγματος δεν ρυθμίζονται ειδικώς στις διατάξεις του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως κάθε φορά ισχύουν
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 10Α του άρθρου 25 του ν. 2800/ 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 3547/2007 «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής» (Α΄67). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ. Της υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 • Την υπ’ αριθμ. 101/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-05-29 Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/82
2018-06-11 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄ 82).
Τροποποίηση Τύπος
 • γ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, κατά προτεραιότητα.γα.
 • Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CΡL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ΑΤΡL (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] επί τύπων ΑS-332 ή ΒΚ-117, έστω και αν αυτή δεν είναι σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε δικινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων. γβ.
 • Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CΡL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ΑΤΡL (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έστω και εάν δεν έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Ρilοt in Cοmmand (ΡΙC)] επί τύπων ΑS-332 ή ΒΚ-117, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε δικινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1, και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων .
 • Προσθήκη
  A/2018/100
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
  Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
  Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής 2007/3547 2007
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988