ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/63

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κανονισμού Οργάνωσης και Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται ο «Κανονισμός Οργάνωσης και Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», του οποίου το κείμενο έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 1 Γενική αρμοδιότητες Η Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α), υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) και έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: α. Διατυπώνει εισηγήσεις προς τον ΥΕΘΑ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού που προβλέπονται στον «Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων» (ΚΔΣΕΔ - κυρωτικός νόμος 2304/1995). β. Επεξεργάζεται, συντονίζει και προωθεί τα νομοσχέδια, τα προεδρικά διατάγματα και τις αποφάσεις του ΥΕΘΑ, που αφορούν το δικαστικό σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη στρατιωτική ποινική νομοθεσία, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 43 του «Κανονισμού Οργανώσεως και Αειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου» που κυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 21/2002 (Α΄ 12). γ. Χειρίζεται θέματα δικαστικής και διοικητικής φύσεως, προβλεπόμενα από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ), τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τον ΚΔΣΕΔ, τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 21/2002 και τον Κανονισμό Στρατιωτικών Φυλακών που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 427/1994 (Α΄ 242). δ. Διατυπώνει εισηγήσεις προς τον ΥΕΘΑ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 390/1997 «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Παρέδρων στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 276). ε. Ενημερώνει τον ΥΕΘΑ και εισηγείται επί θεμάτων δικαστικής φύσεως που αφορούν το ΥΠ.ΕΘ.Α., επί θεμάτων Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων. στ. Εισηγείται στον ΥΕΘΑ σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων της Ολομέλειας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. ζ. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με τα αντίστοιχα δικαστικά σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων άλλων χωρών. Άρθρο 2 ΠροσωπικόΣτη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. τοποθετούνται, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως Διευθυντής, τρεις δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με βαθμό Στρατιωτικού Δικαστή Α΄, Β΄ ή Γ΄, ως Εισηγητές και τρεις αξιωματικοί Δικαστικοί Γραμματείς, ένας υπαξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων και ένας μόνιμος πολιτικός υπάλληλος, που διατίθενται από τους Κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων, ως προσωπικό της Γραμματείας της Διευθύνσεως. Άρθρο 3 Τμήματα της ΑΣΑ/ΥΠ.ΕΘ.Α.και κατανομή του προσωπικού 1.Η ΔΣΔ συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Ι (νομοθετικό). 2)Τμήμα ΙΙ (δικαστικό). 3)Τμήμα ΙΙΙ (διοικητικό). 4)Τμήμα ΙV (Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Διεθνούς Ανθρωπιστικού δικαίου και Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων). 2.Συνιστάται Γραμματεία, η οποία υποστηρίζει γραμματειακά την ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. 3.Στα Τμήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τοποθετείται ένας δικαστικός λειτουργός του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με βαθμό Στρατιωτικού Δικαστή Α΄ ή Β΄ ή Γ΄, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Εισηγητή. 4.Στο Τμήμα ΙV τοποθετείται ένας δικαστικός λειτουργός του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος φέρει το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο, ως Εισηγητής. 5.Στη Γραμματεία τοποθετούνται τρεις αξιωματικοί Δικαστικοί Γραμματείς, από τους οποίους οι δύο πρέπει να είναι ανώτεροι, ένας υπαξιωματικός και ένας μόνιμος πολιτικός υπάλληλος, που διατίθενται από τους Κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Διευθυντή 1.Ο Διευθυντής της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Παρακολουθεί, κατευθύνει, συντονίζει και προωθεί όλες τις δραστηριότητες των Τμημάτων της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α., σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες αυτών και μεριμνά για την πληρότητα και ποιότητα της επιτελικής εργασίας που επιτελείται στη Διεύθυνση. 2)Ενημερώνει τον ΥΕΘΑ επί θεμάτων της στρατιωτικής ποινικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και επί θεμάτων Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων και Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. 3)Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. καθώς και για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των θεμάτων που ανατίθενται σ’ αυτήν από τον ΥΕΘΑ. 2.Ο Διευθυντής της ΔΣΔ έχει πειθαρχική δικαιοδοσία αντίστοιχη με αυτήτου Διοικητή Στρατιάς επί του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση, κατά το άρθρο 67 παρ. 2 του Στρατιωτικού Κανονισμού 20-1 που κυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 130/1984 (Α΄ 42)/ Δικαίωμα κρίσεως σε δεύτερο βαθμό έχει οΥΕΘΑ. Επί του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση, ο Διευθυντής ΔΣΔ έχει πειθαρχική αρμοδιότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 117 και 118 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26). 3.Συντάσσει τις Εκθέσεις και τα Σημειώματα Αξιολόγησης του προϊσταμένου της Γραμματείας της Διεύθυνσης και γνωματεύει επί των Εκθέσεων και των Σημειωμάτων που συντάσσει ο τελευταίος για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. 4.Σε περίπτωση απουσίας, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες του Τμήματος Ι (Νομοθετικού) Το Τμήμα Ι (Νομοθετικό) έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Επιμελείται της καταρτίσεως των νομοσχεδίων, των προεδρικών διαταγμάτων και των αποφάσεων του ΥΕΘΑ, που αφορούν το δικαστικό σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη στρατιωτική ποινική νομοθεσία. β. Επεξεργάζεται αυτά νομοτεχνικά, τα προωθεί και τα παρακολουθεί μέχρι να ψηφιστούν ή να υπογραφούν και να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ. Προβαίνει στη συγκέντρωση, ευρετηρίαση και αρχειοθέτηση της νομοθεσίας. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες του Τμήματος ΙΙ (Δικαστικού) Το Τμήμα ΙΙ (Δικαστικό) έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Ενημερώνει τον ΥΕΘΑ, όταν τούτο ζητηθεί, για δικαστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Παρακολουθεί τη νομολογία των στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας και προβαίνει στη συγκέντρωση και ευρετηρίαση των σπουδαιότερων, από επιστημονικής απόψεως, δικαστικών αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων Εισαγγελέων. γ. Μεριμνά για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε νομικά περιοδικά, καθώς και για την ενημέρωση επ’ αυτών όλων των στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας. δ. Υλοποιεί την απόφαση του ΥΕΘΑ για παραγγελία ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 200 παραγρ. 2 του ΣΠΚ (κυρωτικός νόμος 2287/1995, Α΄ 20). Άρθρο 7 Αρμοδιότητες του Τμήματος ΙΙΙ (Διοικητικού) Το Τμήμα ΙΙΙ (Διοικητικό) έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Συντάσσει τα ερωτήματα του ΥΕΘΑ προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΔΣ/ΔΣΕΔ) σχετικά με τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές και αποχωρήσεις των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρα 42, 47, 48, 58, 62 και 63 του ΚΔΣΕΔ) και καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών. β. Συντάσσει τις διαφωνίες του ΥΕΘΑ επί αποφάσεων του ΑΔΣ/ΔΣΕΔ (άρθρο 59 του ΚΔΣΕΔ). γ. Τηρεί τους ατομικούς φακέλους και το μητρώο των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρα 40 και 41 του ΚΔΣΕΔ, Προεδρικό Διάταγμα 57/1996 «Ατομικοί φάκελοι και μητρώο δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων», Α΄ 48). δ. Εισηγείται στον ΥΕΘΑ επί θεμάτων πειθαρχικής αγωγής σε βάρος δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρα 96, 100 και 117 του ΚΔΣΕΔ). ε. Καταχωρίζει όλες τις πειθαρχικές αποφάσεις στο μητρώο αυτού που διώχθηκε πειθαρχικά και θέτει αντίγραφο αυτών στον ατομικό φάκελο του (άρθρο 121 του ΚΔΣΕΔ).» στ. Συντάσσει, τον Ιανουάριο κάθε έτους, πίνακες της σειράς αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν την 1η Ιανουαρίου και τους προωθεί προς κύρωση στον ΥΕΘΑ (άρθρο 50 του ΚΔΣΕΔ). ζ. Θέτει αντίγραφα των ετησίων εκθέσεων επιθεώρησης στους ατομικούς φακέλους των δικαστικών λειτουργών και μεριμνά για την επίδοση αντιγράφων στους επιθεωρούμένους (άρθρο 135 του ΚΔΣΕΔ). η. Εισηγείται στον ΥΕΘΑ και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που άπτονται των εκπαιδευτικών αδειών των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρα 29 έως και 36 του ΚΔΣΕΔ). θ. Εισηγείται στον ΥΕΘΑ τη διενέργεια διαγωνισμών προς πλήρωση κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 390/1997 «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Παρέδρων στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων». ι. Εισηγείται, μετά από απόφαση της Ολομέλειας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, στον ΥΕΘΑ επί θεμάτων οργανώσεως, σύστασης νέων οργανικών θέσεων, εκπαιδεύσεως και εκδόσεως κανονισμών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρα 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 143 και 146 του ΚΔΣΕΔ). ια. Εκδίδει τις ταυτότητες των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 166/2006 «Τύπος και αρχή εκδόσεως του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 178). ιβ. Εκδηλώνει κάθε άλλη ενέργεια διοικητικής φύσεως που αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως παραπομπή σε υγειονομικές επιτροπές. Άρθρο 8 Αρμοδιότητες του Τμήματος ΙV(Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων) Το Τμήμα ΙV (Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων) έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, τη νομολογία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τις διεθνείς διασκέψεις και το έργο διακεκριμένων νομομαθών του διεθνούς δικαίου και τηρεί σχετικό αρχείο. β. Συμμετέχει με εκπρόσωπο σε υπηρεσιακές επιτροπές του ΥΠ.ΕΘ.Α., του Υπουργείου Εξωτερικών, ή και άλλων Υπουργείων ή φορέων, οι οποίες χειρίζονται θέματα που άπτονται του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων. γ. Γνωματεύει, όταν τούτο ζητηθεί από τον ΥΕΘΑ, επί θεμάτων των παραπάνω κλάδων του διεθνούς δικαίου. δ. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με τα αντίστοιχα δικαστικά σώματα, ή τα σώματα στρατιωτικών νομικών συμβούλων, των Ενόπλων Δυνάμεων άλλων χωρών. ε. Συμμετέχει με εκπρόσωπο σε συναντήσεις, διασκέψεις, σεμινάρια, επιτροπές κ.λπ. που αφορούν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων. Άρθρο 9 Γραμματεία1.Η Γραμματεία υπάγεται στον Διευθυντή της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. και μεριμνά για την τήρηση των αρχείων καθώς και για τη διεκπεραίωση, τήρηση και διακίνηση της αλληλογραφίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 2.Τα καθήκοντα προϊσταμένου της Γραμματείας της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. ανατίθενται με τη διαταγή τοποθέτησης - μετάθεσης ανωτέρου αξιωματικού Δικαστικού Γραμματέα. 3.Ο προϊστάμενος της Γραμματείας έχει τα εξής καθήκοντα: 1)Διευθύνει, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α., τη γραμματειακή υπηρεσία της Διεύθυνσης. 2)Διεξάγει, μέσω του Διευθυντή της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α., ή του αναπληρωτή του, την αλληλογραφία της Διεύθυνσης. 3)Μεριμνά για την ορθή και ταχεία πρωτοκόλληση και χρέωση όλων των εισερχομένων στη ΔΣΔ εγγράφων και φακέλων. 4)Συντάσσει και τηρεί το βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και φακέλων, καθώς και τα υπόλοιπα βιβλία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Γραμματείας. 5)Μεριμνά για την καλή εμφάνιση και συντήρηση των γραφείων και του εξοπλισμού της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. 6)Ασκεί διοίκηση στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. και κατανέμει σε αυτό αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Διεύθυνσης. 7)Συντάσσει τις εκθέσεις υπηρεσιακής αξιολόγησης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΔΣΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και τις προωθεί για γνωμάτευση. 8)Τηρεί τα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΔΣΔ. 9)Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του αναθέτει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος και του Κανονισμού ο οποίος κυρώνεται με αυτό, αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού ή ρυθμίζει θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σ’ αυτόν. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 2 Μαϊου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (3).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 146 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το νόμο 2304/1995 (Α΄ 83), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του νόμου 2721/1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
  • Το άρθρο 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 48/2008 πρόταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων υπό πενταμελή σύνθεση.
  • Την υπ’ αριθμ. 42/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων 1995/2304 1995
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία