ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/64

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Δικαιολογητικά"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης υποβάλλονται με την αίτηση του ενδιαφερόμενου τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Τίτλος Σπουδών που παρέχει δικαίωμα διορισμού στη θέση καθηγητού κυρίου μαθήματος στη Σχολή
 2. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια ή αντίστοιχη βεβαίωση εκδιδόμενη από Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία προκύπτει η ιθαγένεια του αιτούντος
 3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για κανένα αδίκημα που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση, ότι δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο για ανεπάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων του ή για ασυμβίβαστη προς το έργο του διαγωγή, λόγω έλλειψης ήθους, ότι δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής άρσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.
 4. Πλήρες Αντίγραφο δελτίου Ποινικού Μητρώου
 5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση ή περί μη κηρύξεως σε πτώχευση
 7. Αντίγραφο της άδειας του κτίσματος, θεωρημένο από το Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο και σε περίπτωση νομιμοποιούμενου αυθαιρέτου, του προβλεπόμενου, από τον νόμο, τίτλου νομιμοποιήσεως
 8. Θεωρημένη από την Πολεοδομία κάτοψη του κτιρίου της σχολής (αιθουσών),φύλλο παραδοχής φόρτισης από τη στατική μελέτη της άδειας και θεωρημένη τομή του κτιρίου στην θέση του κλιμακοστασίου
 9. Στην περίπτωση νομιμοποιημένου αυθαιρέτου για τη συγκεκριμένη χρήση υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική επάρκεια του κτιρίου με ελάχιστη φέρουσα ικανότητα 350 kg/m2
 10. Στην περίπτωση που η άδεια ή η νομιμοποίηση δεν αναφέρεται στην χρήση του κτίσματος ως εκπαιδευτηρίου, υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας αλλαγής χρήσης από την Πολεοδομία
 11. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο κτίριο του εκπαιδευτηρίου.
 12. Για τους Έλληνες πολίτες τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία β ,δ ,ε και στ, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο ,αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
2.  
  Αν ο αιτών είναι:
 1. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υποβάλλεται, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στις περιπτώσεις ζ έως και ια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου., η συστατική του πράξη καθώς και η απόφαση διορισμού του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 2. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υποβάλλονται, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στις περιπτώσεις ζ έως και ια της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα του Καταστατικού τους και των τυχόν τροποποιήσεών του και προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης υποβάλλονται επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης
3.  
  Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες, υποβάλλονται, πέραν των αναφερομένων στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις περιπτώσεις α έως και στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τον νόμιμο εκπρόσωπο τους. 4.Σε κάθε περίπτωση εάν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρεία υποβάλλεται, εκτός των ανωτέρω, και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου για την υποβολή της σχετικής αίτησης για ίδρυση και λειτουργία Σχολής.
Άρθρο 2 "Κτιριολογικές Εγκαταστάσεις Σχολών"
1.  
  Τα κτίρια, στα οποία πρόκειται να στεγαστούν και να λειτουργήσουν Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, εφόσον λειτουργήσουν μόνο τα προβλεπόμενα από τη περίπτωση γ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ Α΄ 127) τρία υποχρεωτικά Τμήματα, θα πρέπει να έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 1.100 τ.μ. και να διαθέτουν:.
 1. Αίθουσες διδασκαλίας
 2. Γραφείο καθηγητών
 3. Αίθουσα αναμονής
 4. Αίθουσα προβολής χωρητικότητας 30 τουλάχιστον ατόμων
 5. Βιβλιοθήκη, η οποία θα στεγάζεται σε αίθουσα της σχολής εβδομήντα τετραγωνικών μέτρων (70 τ.μ.) τουλάχιστον, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα αντίγραφα από το κάθε βιβλίο που θα διδάσκεται στη σχολή.
 6. Ενιαίο Κινηματογραφικό και Τηλεοπτικό στούντιο, 200 τ.μ. τουλάχιστον και ύψους 5 μέτρων τουλάχιστον πλήρως εξοπλισμένο.
 7. Φωτογραφικό Εργαστήριο μη αυτοματοποιημένης εκτύπωσης ασπρόμαυρων και έγχρωμων φωτογραφιών πλήρως εξοπλισμένο
 8. Έξοδο κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της
 9. Τουαλέτες που θα ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής και στον αριθμό των σπουδαστών και θα διαθέτουν νιπτήρες
 10. Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας, τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 11. Φαρμακείο με τα είδη πρώτων βοηθειών
 12. Φωτισμό ασφαλείας στην είσοδο, τον διάδρομο, την έξοδο και την κατάληξη του κλιμακοστασίου
2.  
  Κάθε Τμήμα της Σχολής πρέπει να διαθέτει τρεις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε έτος σπουδών. Σε κάθε μαθητή αναλογεί χώρος τουλάχιστον 2,5 τ.μ. σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ,το ελάχιστο ύψος των αιθουσών διδασκαλίας είναι τουλάχιστον 2.70 μ, οι πόρτες κάθε αίθουσας ανοίγουν προς τα έξω και οι αίθουσες διδασκαλίας δεν θα βρίσκονται σε υπόγειο χώρο. Υπόγειος θεωρείται ο χώρος που η στάθμη του δαπέδου του βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη του πεζοδρομίου περισσότερο από 0.60 μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, υπόγειος θεωρείται ο χώρος που η στάθμη του δαπέδου του βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη του πεζοδρομίου περισσότερο από 0,60 μ.
3.  
  Ο φωτισμός και ο κλιματισμός κάθε αίθουσας να είναι επαρκής και να πληρούνται οι όροι υγιεινής. Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλών για τη διακόσμηση των αιθουσών και των υπόλοιπων χώρων της Σχολής.
4.  
  Τα κιγκλιδώματα εξωστών ή κλιμακοστασίων να έχουν ύψος τουλάχιστον 1.10 μ. και οι σκάλες ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 1,80 μ.
5.  
  Η πρόσβαση στη Σχολή και στους χώρους της να είναι δυνατή σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Άρθρο 3 "Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κάθε Σχολή πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 1) Κινηματογραφικές Μηχανές α) Δύο Κινηματογραφικές Μηχανές Λήψεως 35mm με όλα τα παρελκόμενά τους (φακοί, σασί, μπαταρίες, τρίποδα, φορτιστές, σάκος αλλαγής - φορητός σκο [...]"
3.  
  Εξοπλισμός Αίθουσας προβολής
 1. Μία πλήρη σειρά φίλτρων για τα ασπρόμαυρα κινηματογραφικά φιλμ
 2. Μία πλήρη σειρά διορθώσεως θερμοκρασίας χρώματος για τα έγχρωμα κινηματογραφικά φιλμ
 3. 8) Φωτιστικά Σώματα Τουλάχιστον 50 Φωτιστικά Σώματα διαφόρων κατηγοριών σε ισχύ και τύπων (tungsten- daylight κτλ.), με όλα τα παρελκόμενα τους (τριπόδια, παντιέρες, φίλτρα, πολ-κατ, τσιμπίδες, ρεφλεκτέρ κ.τ.λ.) που θα καλύπτει τις ανάγκες των δύο πλατό αλλά και τις ανάγκες των γυρισμάτων που θα προκύπτουν εκτός των εγκαταστάσεων της σχολής.
 4. 9) Μηχανήματα Μοντάζ Δύο μουβιόλες film 35mm, μία μουβιόλα film 16mm, μία μουβιόλα film Super 16, δύο πλήρεις μονάδες μη γραμμικού (nοn-linear) Ψηφιακού Μοντάζ, μία πλήρη μονάδα μη γραμμικού (nοn-linear) Μοντάζ Βeta SΡ.
 5. Δύο Φωτογραφικές Μηχανές μεγάλου Fοrmat.
 6. 6) Φίλτρα Κινηματογραφικών Μηχανών Λήψεως.
 7. Δύο Κελβινόμετρα (μετρητές θερμοκρασίας χρώματος) 5) Φωτογραφικές Μηχανές
 8. 7) Μηχανήματα Ήχου.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος Αθήνα, 22 Μαϊου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 παρ. 1γ, 4 παρ. 3 και 6 παρ. 3 του ν. 1158/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 127). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) Του π.δ. 4/2009 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α ΄2).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 98/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1158 1981
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 2009/4 2009