Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1 "Οι υπηρεσίες του εποπτευόμενου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 76 του ν. 1969/ 1991 ΦΕΚ 167 και άρθρο 22 του ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178), Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), οι οποίες διαρθρώνονται ως κατωτέρω και ασκούν τις αρμοδιότητε [...]"
1.  
  Διεύθυνση Φορέων
2.  
  Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών
3.  
  Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών
4.  
  Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
5.  
  Διεύθυνση Μελετών
6.  
  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
7.  
  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
8.  
  Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
9.  
  Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
10.  
  Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων
11.  
  Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή
12.  
  Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
13.  
  Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
14.  
  Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Άρθρο 2
1.  
  Η Διεύθυνση Φορέων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών
 2. Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.).
 3. Τμήμα Εποπτείας Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών
 4. Τμήμα Εποπτείας Ο.Σ.Ε.
 5. Τμήμα Αγορών και Συστημάτων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Ελέγχει τη συμμόρφωση των Ο.Σ.Ε. προς τους όρους της άδειας λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί και προς τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία τους, στην οικονομική τους κατάσταση και στην επαγγελματική τους συμπεριφορά κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αδειοδότησης Ο.Σ.Ε.
 2. Διενεργεί επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες
 3. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 4. Ε. Τμήμα Αγορών και Συστημάτων.
 5. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 6. Διενεργεί επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες
 7. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 8. Δ. Τμήμα Εποπτείας Ο.Σ.Ε. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 9. Διενεργεί επιτόπιους, έκτακτους, ειδικούς ή γενικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των οργανωμένων αγορών, των πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, των συστημάτων εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή διακανονισμού και των κεντρικών μητρώων, τη λειτουργική επάρκεια και αξιοπιστία τους, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού τους και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία τους
 10. Γ. Τμήμα Εποπτείας Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών.
 11. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 12. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 13. Β. Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 14. Ελέγχει την πλήρωση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των συστηματικών εσωτερικοποιητών, τηρεί και δημοσιεύει κατάλογο Α.Ε.Π.Ε.Υ. που ενεργούν ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές.
 15. Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας των οργανωμένων αγορών, των πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης και των συστηματικών εσωτερικοποιητών
 16. Ελέγχει την πλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο υποχρεώσεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΔ, ιδίως τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ομαλής διαπραγμάτευσης και κανόνων σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να διαπραγματεύονται σε αυτούς
 17. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Άρθρο 3
1.  
  Η Διεύθυνση Εισηγμένων εταιρειών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δημοσίων Προσφορών
 2. Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης
 3. Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης
 4. Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Δημοσίων Προσφορών. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Εισηγείται την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και επισκοπεί τα πληροφοριακά δελτία των οποίων λαμβάνει γνώση η Ε.Κ.
 2. Εισηγείται τη χορήγηση άδειας δημόσιας προσφοράς
 3. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 4. Δ. Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 5. Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών κι εν γένει των συμμετεχόντων στις αγορές, αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών σχετικά με δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις και συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Εποπτείας Αγορών και Διεθνών Σχέσεων, όπου απαιτείται
 6. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 7. Γ. Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης.
 8. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 9. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 10. Β. Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης.
 11. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
Άρθρο 4
1.  
  Η Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Παρακολούθησης
 2. Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών
 3. Τμήμα Επικοινωνίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Παρακολούθησης. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Διερευνά τις παραβάσεις της εν γένει νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς κατά τη διενέργεια συναλλαγών
 2. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για τη στοιχειοθέτηση παραβάσεων κατάχρησης αγοράς, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών.
 3. Απαντά σε ερωτήματα επενδυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
 4. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 5. Γ. Τμήμα Επικοινωνίας.
 6. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 7. Διερευνά την τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 2533/1997, όπως κάθε φορά ισχύει.
 8. Διερευνά τις παραβάσεις του ν. 3340/2005 αναφορικά με τις υποχρεώσεις των προσώπων που εκπονούν ή διαδίδουν αναλύσεις.
 9. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
 10. Β. Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών.
 11. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 12. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Άρθρο 5
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Παρακολουθεί τις εξελίξεις διεθνώς στις κεφαλαιαγορές και ενημερώνει τον Γενικό Διευθυντή και τις αρμόδιες Διευθύνσεις
 2. Παρακολουθεί και συντονίζει τις σχέσεις της ΕΚ στα ευρωπαϊκά θέματα της κεφαλαιαγοράς
 3. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΕΚ με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CΕSR).
 4. Ιδίως, συντονίζει την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη συμμετοχή των καθ’ ύλη αρμόδιων Διευθύνσεων στις επιτροπές της CΕSR.
 5. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΕΚ στα διμερή θέματα με άλλες χώρες, πλην κρατών - μελών της ΕΕ
 6. Ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλες αρχές του εξωτερικού σύμφωνα με τα υπομνήματα συνεργασίας (memοrandum οf understanding) και άλλες συμβάσεις που διέπουν τις σχέσεις της ΕΚ με άλλες αντίστοιχες επιτροπές άλλων χωρών, πλην κρατών - μελών της ΕΕ
 7. Ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλες αρχές του εξωτερικού σύμφωνα με τα υπομνήματα συνεργασίας (memοrandum οf understanding) και άλλες συμβάσεις που διέπουν τις σχέσεις της ΕΚ με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές της Κεφαλαιαγοράς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 8. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
Άρθρο 6
1.  
  Η Διεύθυνση Μελετών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Μελετών
 2. Τμήμα Εκπαίδευσης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Μελετών Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις, προτάσεις για την προώθηση κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς
 2. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 3. Συντάσσει την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου της Ε.Κ. και τις προσωρινές ενδιάμεσες εκθέσεις.
 4. Συντάσσει πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση των επενδυτών
 5. Επιμελείται των εν γένει εκθέσεων και εκδόσεων της Ε.Κ.
 6. Επιβλέπει και ελέγχει τις μελέτες που εκπονούνται από τρίτους μελετητές από τον χρόνο ανάθεσής τους μέχρι την παράδοσή τους και μεριμνά για την έγκρισή τους
 7. Τηρεί αρχείο μελετών
 8. Εισηγείται την παροχή άδειας και τον ορισμό μέλους του ΧΑ για την εκποίηση κινητών αξιών.
 9. Β. Τμήμα Εκπαίδευσης Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
Άρθρο 7
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Προσωπικού
 2. Τμήμα Πρωτοκόλλου
 3. Τμήμα Πληροφορικής
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Προσωπικού. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τα ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης προσωπικού της ΕΚ και έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Οργανώνει και τηρεί το γενικό πρωτόκολλο της εισερχόμενης και εξερχόμενης από τις κεντρικές υπηρεσίες αλληλογραφίας και τα ευρετήρια της ΕΚ
 2. Εισηγείται για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την επέκταση, τη βελτίωση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 3. Διεκπεραιώνει την απλή και διαβαθμισμένη αλληλογραφία και το λοιπό έντυπο υλικό των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΚ
 4. Εκδίδει τις πράξεις μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων
 5. Έχει την ευθύνη για την δακτυλογράφηση, την αναπαραγωγή και την διακίνηση των εγγράφων των κεντρικών υπηρεσιών
 6. Εκδίδει και θεωρεί τα βιβλιάρια νοσηλείας του προσωπικού και γενικά μεριμνά για τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτού
 7. Γ. Τμήμα Πληροφορικής.
 8. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 9. Μελετά τα προβλήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, εισηγείται προτάσεις για την επίλυσή τους και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους
 10. Μεριμνά για την αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 11. Εκπροσωπεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τα θέματα των ανωτέρω περιπτώσεων
 12. Παρακολουθεί και εισηγείται προς το ΔΣ της ΕΚ για την τεχνική επάρκεια των συστημάτων συναλλαγών
 13. Ελέγχει την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού
 14. Εκδίδει τις αποφάσεις για τη μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας
 15. Χειρίζεται τα θέματα συγκρότησης συμβουλίων και επιτροπών
 16. Μεριμνά για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων της ΕΚ και για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης σ’ αυτά
 17. Εποπτεύει και συντονίζει το βοηθητικό προσωπικό (επιμελητές, καθαρίστριες, οδηγούς) της κεντρικής υπηρεσίας
 18. Μεριμνά για την φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚ.
 19. Β. Τμήμα Πρωτοκόλλου.
 20. Το Τμήμα αυτό χειρίζεται τα θέματα που αφορούν την τήρηση πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας.
 21. Συγκεκριμένα έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
Άρθρο 8
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Οικονομικό
 2. Τμήμα Προμηθειών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Οικονομικό. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Εισηγείται την έγκριση των αιτούμενων δαπανών από τα αρμόδια όργανα και την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων
 2. Καταρτίζει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό της ΕΚ και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή του στα αρμόδια υπουργεία για έγκριση ή τροποποίηση
 3. Μεριμνά για τη συγκέντρωση και υποβολή προτάσεων στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για τις πιστώσεις του επόμενου οικονομικού έτους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 4. Παρακολουθεί την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και υποβάλλει τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία
 5. Διενεργεί τους διαγωνισμούς προμηθειών και συναφών με αυτές εργασιών
 6. Διενεργεί τις προμήθειες υλικών που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 7. Προβαίνει στην κατάρτιση των συμβάσεων προμηθειών και των συμβάσεων εκτέλεσης συναφών εργασιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και παρακολουθεί την καλή εκτέλεσή τους
 8. Παραλαμβάνει τις προμήθειες και τα συναφή με αυτές έργα, προβαίνει στη χρέωσή τους στα οικεία βιβλία και στην έκδοση δελτίων εισαγωγής - εξαγωγής
 9. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για την προμήθεια υλικών από το εξωτερικό και μεριμνά για τον εκτελωνισμό τους και για τη χορήγηση της τυχόν δασμολογικής απαλλαγής
 10. Τηρεί το μισθολογικό μητρώο και χορηγεί ατομικά δελτία μισθοδοσίας
 11. Συντάσσει συγκεντρωτικές καταστάσεις των γενόμενων προμηθειών
 12. Προβαίνει στην αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων
 13. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, για τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των παραπάνω δαπανών
 14. Μεριμνά για την αποστολή των στοιχείων που χρειάζονται για την πίστωση των τρεχούμενων λογαριασμών των μισθοδοτούμενων
 15. Μεριμνά για τη μηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των στοιχείων και δεδομένων που αφορούν τη μισθοδοσία της ΕΚ
 16. Μεριμνά για τη συγκέντρωση του παλαιού και άχρηστου υλικού και για την επισκευή του, εκποίησή του ή καταστροφή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 17. Μεριμνά για την απογραφή και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΚ
 18. Μεριμνά για την συγκέντρωση και διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας και για την τήρηση κτηματολογίου, βιβλίου απογραφών και άλλων αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
 19. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, για τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας αυτών και για την αναγνώριση - εκκαθάριση των παραπάνω δαπανών
 20. Εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή προπληρωμής και αποδίδει αυτά
 21. Μεριμνά για την επανυποβολή ή ακύρωση των επιστραφέντων με πράξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο χρηματικών ενταλμάτων
 22. Αρχειοθετεί τα χρηματικά εντάλματα και τα παραστατικά
 23. Διαχειρίζεται τις πάγιες προκαταβολές
 24. Φυλάττει τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των λογιστικών πράξεων, κάθε σχετικού εγγράφου, στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια του Τμήματος
 25. Μεριμνά για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, για την έκδοση των σχετικών παραστατικών είσπραξης και για την σύνταξη της ημερήσιας κατάστασης είσπραξης
 26. Πληρώνει τις δαπάνες και συντάσσει την ημερήσια κατάσταση πληρωμών
 27. Προβαίνει στην άμεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων και τα εξοφλεί
 28. Ελέγχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων και εκδίδει τις έγγραφες εντολές για την εξόφληση των ενταλμάτων
 29. Είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση των χρημάτων, των αξιόγραφων και των λοιπών τιμαλφών που φυλάσσονται στο ταμείο
 30. Προσδιορίζει το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου και συντάσσει την πράξη ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 31. Χορηγεί βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου και λοιπών κρατήσεων
 32. Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία
 33. Συντάσσει τις καταστάσεις και αποστέλλει τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί με τα σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών καταβληθέντων ποσών
 34. Φυλάττει τα εξοφληθέντα εντάλματα, τα εισπραχθέντα γραμμάτια και τις αναλυτικές καταστάσεις με στήλες ανάπτυξης κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού
 35. Αποδίδει τις κρατήσεις που έγιναν υπέρ τρίτων και του Δημοσίου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και τηρεί τους οικείους λογαριασμούς και καταστάσεις
 36. Φροντίζει για την κίνηση και την συντήρηση των οχημάτων της κεντρικής υπηρεσίας.
 37. Β. Τμήμα Προμηθειών Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελής, υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εποπτεύεται από ένα μέλος του, εξαιρουμένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Το μέλος αυτό ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ε.Κ. β. Εποπτεύει την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων της Ε.Κ. γ. Εποπτεύει την τήρηση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 2533/1997. δ. Εποπτεύει την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τα στελέχη και το υπαλληλικό προσωπικό εν γένει της Ε.Κ. ε. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πορίσματα των ελέγχων. στ. Εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ε.Κ.
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την νομική υποστήριξη της ΕΚ στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ειδικότερα η Διεύθυνση Νομικών υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. παρίσταται στα ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, β. διατυπώνει προτάσεις επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γ. συντάσσει γνωμοδοτήσεις και παρέχει νομικές συμβουλές προς τα όργανα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για θεμάτα που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δ. συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΕΚ, όπου απαιτείται, για τη νομική επεξεργασία και τεκμηρίωση των κανονιστικών αποφάσεων και των αποφάσεων χορήγησης ή ανάκλησης αδειών και επιβολής κυρώσεων που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ε. παρακολουθεί και εποπτεύει τις υποθέσεις της ΕΚ που ανατίθενται σε τρίτους δικηγόρους.
Άρθρο 11 "Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων"
1.  
  Το Γραφείο Προέδρου και τα δύο Γραφεία Αντιπροέδρων είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας τους, για τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 12 "Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου,Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Η Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, για την τήρηση των πρακτικών τους, την κοινοποίηση των αποφάσεων τους και την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων τους καθώς και για κάθε άλλο θέμα που υποβοηθά την λειτουργία τους. β. Είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Γενικού Διευθυντή, για τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του. Η Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 13 "Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Μεριμνά για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων που αφορούν δραστηριότητες της Επιτροπής και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου. β. Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους ανταποκριτές ξένων κρατών σχετικά με το έργο της Επιτροπής. γ. Καταρτίζει δελτία τύπου και τα διανέμει στα ΜΜΕ και στον Τύπο. δ. Εισηγείται και μεριμνά για την διοργάνωση και οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και όλων εν γένει των δημοσίων εκδηλώσεων της Ε.Κ. ε. Μεριμνά για τη διάθεση χώρων για διαλέξεις, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ε.Κ. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται απευθείας στο Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 14 "Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης."
1.  
  Το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τις καθ’ ύλην αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τις οποίες λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και στις οποίες διαβιβάζει τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί και τα στοιχεία και πληροφορίες που εν γένει συλλέγει. Το Περιφερειακό Γραφείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Ελέγχει τα Ενημερωτικά Δελτία εταιρειών με έδρα τη Μακεδονία και τη Θράκη και συντάσσει σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση. β. Ελέγχει τις υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης που υπέχουν οι εισηγμένες εταιρείες με έδρα τη Μακεδονία και τη Θράκη και συντάσσει σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση. γ. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε εισηγμένες εταιρείες με έδρα τη Μακεδονία και τη Θράκη, κατόπιν εντολής του Γενικού Διευθυντή και συντάσσει σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση. δ. Παρακολουθεί και αξιολογεί δημοσιεύματα, διαφημίσεις και ανακοινώσεις που αφορούν εισηγμένες εταιρείες που εδρεύουν στη Μακεδονία και τη Θράκη και όπου χρειάζεται ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση. ε. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε εποπτευόμενους φορείς (Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Ε.Δ.) στα υποκαταστήματά τους και στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους που εδρεύουν στη Μακεδονία και τη Θράκη, κατόπιν εντολής του Γενικού Διευθυντή. στ. Συλλέγει και εξετάζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων, των υποκαταστημάτων τους και των συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους που εδρεύουν στη Μακεδονία και τη Θράκη, για την καταλληλότητα των μετόχων, της διοίκησης και των στελεχών τους. Παρακολουθεί και ελέγχει τις μεταβολές στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις εργασίες των εν λόγω εταιρειών και συντάσσει σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση. ζ. Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει ερωτήματα, αιτήματα, παράπονα και καταγγελίες του κοινού και ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση. η. Επικουρεί το έργο της εξεταστικής επιτροπής και τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας. θ. Αξιολογεί και εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση για τη νόμιμη εξαίρεση των στελεχών, των οποίων προβλέπεται η εξαίρεση από τις εξετάσεις. ι. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. Το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 15 "Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισηςτης Νομιμοποίησης Εσόδων απόΕγκληματικές Δραστηριότητες"
1.  
  Η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα έχει τις εξής αρμοδιότητες α. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εποπτευομένων προσώπων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που επιβάλλονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. β. Υποβάλλει κάθε ημερολογιακό εξάμηνο αναλυτική έκθεση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την αξιολόγηση των εταιρειών οι οποίες εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και για τυχόν επιβληθέντα μέτρα ή κυρώσεις. γ. Εισηγείται αρμοδίως την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σε θέματα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. Η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή.

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 16 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Στην ΕΚ υφίσταται μια (1) θέση Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 17 "Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται ως εξής:"
1.  
  Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Στην κατηγορία προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) υπάγονται οι εξής κλάδοι:.
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού:
 2. θέσεις είκοσι πέντε (25)
 3. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής:
 4. θέσεις τέσσερις (4)
2.  
  Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγεται ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού: θέσεις πέντε (5).
3.  
  Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι: θέσεις δέκα (10).
 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων:
 2. θέσεις τριάντα εννέα (39)
 3. Κλάδος ΔΕ Οδηγών:
 4. θέσεις δύο (2)
Άρθρο 18 "Ειδικό επιστημονικό προσωπικόμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου"
1.  
  Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίζονται ως εξής: α. Οικονομολόγοι: θέσεις σαράντα δύο (42) β. Ελεγκτές: θέσεις εβδομήντα εννέα (79) γ. Ειδικοί Σύμβουλοι: θέσεις έντεκα (11) δ. Ειδικοί στην επιστήμη της πληροφορικής: θέσεις οκτώ (8) ε. Νομικοί: θέσεις δέκα έξι (16).
Άρθρο 19 "Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σχέση έμμισθης εντολής ορίζονται ως εξής: α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών. β. Δεκαοκτώ (18) θέσεις δικηγόρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άρθρο 20 "Προσόντα διορισμού του Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Τα προσόντα διορισμού στη θέση του Γενικού Διευθυντή είναι τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2836/2000.
Άρθρο 21
1.  
  Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
 1. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και επιπλέον άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 2. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και επιπλέον άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και επιπλέον πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
 1. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 2. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΔΕ Οδηγών ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΥΕ Επιμελητών ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 22 "Πρόσθετα προσόντα διορισμού"
1.  
  Για τις ειδικότητες κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ως πρόσθετο προσόν διορισμού απαιτείται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τις λοιπές ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων να ορίσει ως πρόσθετο προσόν διορισμού τη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Άρθρο 23
1.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις ειδικών συμβούλων ορίζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 7 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995.
2.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις ελεγκτών ορίζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995.
3.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις νομικών και οικονομολόγων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις των ειδικών στην επιστήμη της πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2471/1997.
5.  
  Η γνώση της ξένης γλώσσας στις παραπάνω περιπτώσεις αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 24
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει τα προσόντα των δικηγόρων και του Προϊσταμένου Δικηγόρου, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα προς την αποστολή και τις ανάγκες της Επιτροπής, καθώς και τη διαδικασία επιλογής τους. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν ενδεικτικά να έχουν ενεργό υπερδιετή δικηγορία, μεταπτυχιακές σπουδές ή/και πρακτική ενασχόληση στο εμπορικό δίκαιο, ιδίως στο χρηματιστηριακό, τραπεζικό και το δίκαιο των εταιρειών και να γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. Ο Προϊστάμενος Δικηγόρος επιπρόσθετα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικής και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 103 ν. 2533/1997 και την παρ. 6 του άρθρου 14 ν. 2733/1999).
2.  
  Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 25
1.  
  Της Διεύθυνσης Φορέων και των τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
2.  
  Της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών και των τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
3.  
  Της Διεύθυνσης Εποπτείας Αγορών και των τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού ή πληροφορικής και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
4.  
  Της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και των τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
5.  
  Της Διεύθυνσης Μελετών και των τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
6.  
  Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού ή πληροφορικής και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων. Ειδικά στο τμήμα Πρωτοκόλλου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.
7.  
  Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των τμημάτων της, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
8.  
  Της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
9.  
  Της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών προΐσταται ο Προϊστάμενος Δικηγόρος
10.  
  Των Γραφείων Προέδρου και Αντιπροέδρων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων. 11.Της Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού ή δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων. 12 .Του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.
13.  
  Του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
14.  
  Της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
15.  
  Οι θέσεις των προϊσταμένων της Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή, των Γραφείων Προέδρου και Αντιπροέδρων, του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης και της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αντιστοιχούν σε θέσεις προϊσταμένου Τμήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 26
1.  
  Η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους διοικητικές μονάδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
2.  
  Η επιλογή και τοποθέτηση των υπαλλήλων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ως προϊσταμένων των διοικητικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
1.  
  Οι υπηρετούντες στην ΕΚ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Γενικός Διευθυντής, μόνιμοι υπάλληλοι, ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής, κατατάσσονται στους προβλεπόμενους από τον οργανισμό αυτόν αντίστοιχους κλάδους και αντίστοιχες ειδικότητες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
 1. Στη θέση του Γενικού Διευθυντή κατατάσσεται ο ήδη υπηρετών Γενικός Διευθυντής
 2. Στις θέσεις μόνιμου προσωπικού και στους αντίστοιχους κλάδους, κατατάσσονται οι υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν με τέτοια σχέση εργασίας
 3. Στις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στις αντίστοιχες ειδικότητες, κατατάσσονται οι υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν με τέτοια σχέση εργασίας
 4. Στις θέσεις των δικηγόρων και του Προϊστάμενου Δικηγόρου, κατατάσσονται αυτοδικαίως οι ήδη υπηρετούντες δικηγόροι και ο ήδη υπηρετών Προϊστάμενος Δικηγόρος
2.  
  Για την κατάταξη των υπαλλήλων και των Δικηγόρων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των διοικητικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 28 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται: α. το π.δ. 25/2003 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Α΄ 26), β. τα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 152/2005 «Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη» (ΦΕΚ Α 213). γ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τον παρόντα οργανισμό.
Άρθρο 29
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω παράρτημα το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
Άρθρο 30 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 30 και των άρθρων 34 και 35 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146), «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α΄ 228) και του άρθρου 23 του ν. 3371/ 2005 (ΦΕΚ Α΄178) β) Του άρθρου 3 του ν. 2471/1997 «Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46). γ) Του άρθρου 14 του ν. 2733/1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 155). δ) Των άρθρων 5 και 8 του ν. 2836/2000 «Συμπλήρωση της Νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168). ε) Του άρθρου 17 του ν. 3152/2003 «Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152). στ) Της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195). ζ) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 17/477/1.7.2008 γνώμη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί, διότι πρόκειται για ενδεχόμενη δαπάνη η οποία ανάγεται σε πραγματικά γεγονότα.
 • Την υπ’ αριθμ. 59/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-06-09 Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/88
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2324 1995
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 1997/2471 1997
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2836 2000
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2003/25 2003
Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη. 2005/152 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία