ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/66

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-06-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον ΕλληνικόΠολιτισμό»."
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1246), κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει συγκροτημένες ακαδημαϊκές γνώσεις γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ελληνικό πολιτισμό, βάσει των οποίων μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε φορείς όπως: α) οργανισμοί και ιδρύματα πολιτιστικής διαχείρισης, β) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) σχετικοί με τα διδασκόμενα γνωστικά πεδία φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και δ) συναφείς κλάδοι και επιχειρήσεις του ιδωτικού τομέα.
Άρθρο 2
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με των ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:.
 1. η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
 2. η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
 3. η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και
 4. ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 1 μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:.
 1. στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
 2. στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
 3. στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα
Άρθρο 3
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:.
 1. η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
 2. η έρευνα σε διάφορους κλάδους της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού,
 3. η μετάφραση κειμένων διαφόρων ειδών του γραπτού λόγου που απαιτείται σε χώρους εργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 1 έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν την ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό. Οι πτυχιούχοι που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα απασχολούνται, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως:.
 1. καθηγητές της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και στα Διδασκαλεία / Κέντρα Ξένων Γλωσσών που τυχόν λειτουργούν σε αυτά, καθώς και γενικότερα στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,.
 2. επιστήμονες που προάγουν τη γνώση σχετικά με την ισπανική γλώσσα και πολιτισμό και
 3. ειδικοί επιστήμονες στη μετάφραση κειμένων χρήσιμων στη δημόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 2 παρ. 2α και 11 παρ. 1 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), καθώς και του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 (Α΄206) και 3 παρ. 1β του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), γ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68) και δ) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις υπ’ αρ. 143/1.6.2006 και 145/11.7.2006).
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 11/26.6.2008).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • Την υπ’ αριθμ. 34/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Β1/736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Β1_736 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία