ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-06-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διακοσμητικής και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (όπως μετονομάστηκε το Τμήμα Διακοσμητικής), της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές, καλλιτεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, καθώς και τον Σχεδιασμό (design) Επίπλου, Βιομηχανικών και Διακοσμητικών Αντικειμένων, είτε μεμονωμένων, είτε παραγόμενων βιομηχανικά. Η ενασχόληση τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδικότητας τους και με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του χρήστη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
2.  
  Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του πιο πάνω Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες: 2.1 Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων απασχολούνται με τη λειτουργική διαμόρφωση, αισθητική μελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων και, ειδικότερα, με: 2.1.1 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή μη φερόντων δομικών στοιχείων 2.1.2 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή τελειωμάτων (επενδύσεις, χρωματικές μελέτες, φωτισμό κ.λ.π.) 2.1.3 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή επίπλωσης 2.1.4 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων. Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, έχουν δικαίωμα αυτοδύναμης μελέτης και εφαρμογής, δηλαδή προγραμματισμό, σχεδιαστική ανάλυση, μελέτη διαμόρφωσης χώρου, αισθητική μελέτη, οικονομικό προϋπολογισμό, καθώς και επίβλεψης εργασιών εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται επέμβαση στα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή συμμετέχουν στην ομάδα μελέτης και επίβλεψης όταν πρόκειται για ανέγερση νέων κτιρίων. 2.2 Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την εφαρμογή ελαφρών μεταβλητών κατασκευών εξωτερικών χώρων (περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων κ.λ.π) σε ήδη διαμορφωμένους ελεύθερους χώρους. Επίσης, απασχολούνται με τη μελέτη, επιλογή και εφαρμογή των διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού των χώρων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται ειδική στατική μελέτη. 2.3 Στον Τομέα του Σχεδιασμού Αντικειμένων (design) απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την παραγωγική διαδικασία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αντικειμένων, επίπλων, καθώς και χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 2.4 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που εμφανίζονται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, στην Διακόσμηση και στο Σχεδιασμό (design) επίπλων, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο τους.
3.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων μπορούν να εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο απασχόλησής τους, εφόσον τούτο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν, επίσης, να απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 παρ. 2 εδ. γ΄ και του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, θ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), καθώς και του άρθρου 13 παρ. 49 εδ. β΄ του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (΄Β 68) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 10/25.6.2008.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη υπ’ αριθμ. Δ61/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία