ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0018-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν εφαρμογή στους κόλπους: α) Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαχωρίζεται από το Θερμαϊκό κόλπο με τη νοητή γραμμή που ενώνει το ακρωτήριο Μεγάλου Εμβόλου με το Φάρο Κάβουρα και β) Θερμαϊκό, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ της ανωτέρω νοητής γραμμής και της γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Κασσάνδρας με το Φάρο Στομίου
Άρθρο 2
1.  
  Στους κόλπους που αναφέρονται στο άρθρο 1, επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία αποκλειστικά με τα παρακάτω αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους:
 1. Μηχανότρατες
 2. Κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι)
 3. Δίχτυα
 4. Παραγάδια και άλλα αγκιστρωτά εργαλεία
 5. Ιχθυοπαγίδες
 6. Εργαλεία για την αλιεία οστράκων
 7. Εργαλεία για την αλιεία δολωμάτων
 8. Πυροφάνι
2.  
  Οι υφιστάμενες για κάθε εργαλείο και μέθοδο αλιείας γενικές και ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται, όπως κάθε φορά ισχύουν, και για τη διενέργεια αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3
1.  
  Η αλιεία με μηχανότρατες απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:
 1. Εντός του κόλπου Θεσσαλονίκης και στο συνεχόμενο με αυτόν τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου, που βρίσκεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Επανομής με το ακρωτήριο Αθερίδας
 2. Σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου ή σε απόσταση από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των πενήντα (50) μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή, σε καμία περίπτωση όμως σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) ναυτικών μιλίων από τις ακτές
2.  
  Η αλιεία με τα ανωτέρω όργανα επιτρέπεται στο Θερμαϊκό κόλπο, με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών αποφάσεων, με τις οποίες ορίζονται οι θαλάσσιες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας με υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας
Άρθρο 4
1.  
  Στον κόλπο Θεσσαλονίκης η αλιεία με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι ημέρας και νύχτας) απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
2.  
  Στο Θερμαϊκό κόλπο η αλιεία με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι ημέρας) απαγορεύεται:
 1. Σε ολόκληρο τον κόλπο κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους
 2. Στο τμήμα που βρίσκεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το Φάρο Κάβουρα με το ακρωτήριο Αθερίδας κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους
 3. Στο τμήμα που βρίσκεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το Φάρο Κάβουρα με το ακρωτήριο Αθερίδας καθώς και στις εκβολές του ποταμού Πηνειού σε βάθη μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
3.  
  Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ανακαλείται αμέσως η άδεια αλιείας του σκάφους για τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως ισχύει.
4.  
  Στο Θερμαϊκό κόλπο η αλιεία με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι νύχτας) απαγορεύεται στο τμήμα που βρίσκεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Επανομής με το ακρωτήριο Αθερίδας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους
5.  
  Σε όλο το Θερμαϊκό κόλπο απαγορεύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η αλιεία με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι ημέρας και νύχτας) σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτή ή σε απόσταση από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των πενήντα (50) μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή
6.  
  Τα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι ημέρας και νύχτας) δεν τοποθετούνται σε βάθη μικρότερα από το 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους τους
7.  
  Η αλιεία με τα ανωτέρω όργανα, επιτρέπεται στο Θερμαϊκό κόλπο, με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών αποφάσεων, με τις οποίες ορίζονται οι θαλάσσιες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας με υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας
Άρθρο 5
1.  
  Στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό επιτρέπεται η αλιεία με δίχτυα ως εξής:
 1. Τα στατικά δίχτυα πρέπει να έχουν άνοιγμα ματιών τουλάχιστον τριάντα έξι (36) χιλιοστόμετρα μετρούμενα κατά τη διαγώνιο, με εξαίρεση το δίχτυ που χρησιμοποιείται για την αλιεία σαρδέλας που μπορεί να έχει άνοιγμα ματιών τουλάχιστον δέκα έξι (16) χιλιοστόμετρα
 2. Τα καλαμωτά δίχτυα πρέπει να έχουν άνοιγμα ματιών σαράντα (40) χιλιοστόμετρα μετρούμενα κατά τη διαγώνιο
 3. Τα δίχτυα που χρησιμοποιούνται για αλιεία με την μέθοδο της κουλούρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Το ύψος των διχτύων των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ, καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
2.  
  Στον κόλπο Θεσσαλονίκης και στο συνεχόμενο με αυτόν τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου, που βρίσκεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει τον Φάρο Κάβουρα με το Ακρωτήριο Αθερίδας, απαγορεύεται από την 10η Ιουλίου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η αλιεία με στατικά δίχτυα, μανωμένα με άνοιγμα ματιού μικρότερου των σαράντα τεσσάρων (44) χιλιοστομέτρων μετρούμενο κατά τη διαγώνιο
3.  
  Στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα καλαμωτά κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο κάθε έτους
4.  
  Στον κόλπο Θεσσαλονίκης και στο συνεχόμενο με αυτόν τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου που βρίσκεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Επανομής με τον Φάρο Στομίου απαγορεύεται η αλιεία γαρίδων κατά το χρονικό διάστημα από την 10η Ιουλίου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους
Άρθρο 6
1.  
  Με τη χρησιμοποίηση φωτός απαγορεύεται:
 1. Η αλιεία με οποιοδήποτε εργαλείο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στον κόλπο Θεσσαλονίκης
 2. Η αλιεία γαρίδων στο Θερμαϊκό κόλπο κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 10η Ιουλίου και από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους
2.  
  Απαγορεύεται για κάθε αλιευτικό σκάφος η χρήση περισσοτέρων της μιας αυτόματων φωτιστικών συσκευών, που χρησιμοποιείται για την αλιεία γαρίδων στο Θερμαϊκό κόλπο
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος στην έννοια «φως» περιλαμβάνεται και η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε υποβρύχιας φωτεινής δέσμης
Άρθρο 7
1.  
  Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 157/2004 (ΦΕΚ 166 Α΄) και τους ακόλουθους πρόσθετους περιορισμούς:.
 1. Κάθε αλιευτικό σκάφος μπορεί να φέρει και να χρησιμοποιεί μέχρι πεντακόσια (500) ζεύγη κυλινδρικών ή κωνικών δικτυωτών σάκων (βολκοί, νταούλια) ή μέχρι τριακόσιους (300) σφαιροειδείς κλωβούς (κοφινέλλα, κιούρτοι) ή παραλληλεπίπεδους κλωβούς (παγίδες)
 2. Απαγορεύεται η αλιεία με ιχθυοπαγίδες εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Καράμπουρνο με το ακρωτήριο Ποσείδι
 3. Απαγορεύεται η αλιεία με άκαμπτους κυλινδροειδείς θαλάμους (κιούπια) στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
 4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 157/2004, απαγορεύεται η αλιεία με βολκούς στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους, καθώς και η αλιεία με το ανωτέρω εργαλείο σε βάθη μικρότερα από δύο (2) μέτρα και με άνοιγμα ματιών τριάντα έξι (36) χιλιοστόμετρα μετρούμενα κατά τη διαγώνιο.
2.  
  Επιτρέπεται η αλιεία οστράκων του είδους Venus Verrucοsa (κυδώνι) στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό κατά τον μήνα Αύγουστο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 του π.δ. 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 τουπ.δ. 227/2003 (ΦΕΚ 198 Α΄).
3.  
  Η αλιεία δολωμάτων διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 8
1.  
  Στο Θερμαϊκό κόλπο, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθερών ημιμόνιμων συλληπτικών εργαλείων (θυννεία) εγκατεστημένων σε βάθη από έξι (6) έως δώδεκα (12) μέτρα (κεντρική εγκατάσταση) και σε απόσταση μεταξύ τους όχι μικρότερη από δύο χιλιάδες (2.000) μέτρα.
2.  
  Τα δίχτυα απλάδια που χρησιμοποιούνται στην κύρια εγκατάσταση του θυννείου δεν επιτρέπεται να έχουν άνοιγμα ματιού μικρότερο από είκοσι (20) χιλιοστόμετρα, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο. Τα δίχτυα απλάδια που χρησιμοποιούνται στον οδηγό (γυαλόπανο ή δρόμο ή γκερεμέ) δεν επιτρέπεται να έχουν άνοιγμα ματιού μικρότερο από ογδόντα (80) χιλιοστόμετρα, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο.
3.  
  Σε κάθε θυννείο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα μέχρι δύο (2) οδηγοί, οι οποίοι τοποθετούνται ένας προς την ακτή και ένας προς το πέλαγος. Ο οδηγός προς την ακτή τοποθετείται τουλάχιστον σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από αυτή. Ο οδηγός προς το πέλαγος τοποθετείται σε απόσταση μέχρι τριακόσια (300) μέτρα από την ακτή.
4.  
  Τα θυννεία σημαίνονται ως εξής:
 1. Κατά την ημέρα:
 2. Με πέντε (5) τουλάχιστον κωνικούς σημαντήρες χρώματος κίτρινου με τη μορφή του κώνου να βρίσκεται εκατόν πενήντα εκατοστά του μέτρου (150cm) επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
 3. Οι σημαντήρες τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων περιμετρικά από το θυννείο και πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους.
 4. Κατά τη νύχτα:
 5. Με τέσσερις (4) τουλάχιστον φανούς, χρώματος κίτρινου, οι οποίοι είναι ορατοί από απόσταση τουλάχιστον διακοσίων (200) μέτρων και τοποθετούνται επάνω στους πασσάλους
 6. Στο θυννείο, ο οδηγός του οποίου τοποθετείται προς το πέλαγος, σημαίνεται με δύο επιπλέον σημαντήρες από την κύρια εγκατάσταση
5.  
  Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο περιμετρικά και σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από την λειτουργία μόνιμων αλιευτικών εγκαταστάσεων (θυννεία)
Άρθρο 9
1.  
  Στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 373/1985 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος που αφορούν την επαγγελματική αλιεία.
2.  
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 373/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας, ισχύουν τα εξής:.
 1. Η αλιευόμενη ποσότητα ανά σκάφος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το εικοσιτετράωρο
 2. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς που αλιεύει από την ακτή επιτρέπεται να αλιεύει μέχρι τρία (3) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το εικοσιτετράωρο
 3. Η αλιεία με ψαροντούφεκο και η αλιεία με καμάκι, με ή χωρίς τη χρήση φωτός, απαγορεύεται
Άρθρο 10
1.  
  Απαγορεύεται η αλιεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους περιμετρικά από κάθε σημείο των εκβολών των ποταμών που εκβάλουν στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό, συμπεριλαμβανομένων και των εκβολών του Πηνειού ποταμού, ως ακολούθως:
 1. Σε ακτίνα τριών (3) ναυτικών μιλίων με συρόμενα δίχτυα μηχανότρατας
 2. Σε ακτίνα μισού (0,5) ναυτικού μιλίου με συρόμενα δίχτυα για την αλιεία οστράκων (αργαλειός, τσουγκράνα)
 3. Σε βάθη μικρότερα των δύο (2) μέτρων με ιχθυοπαγίδες και με παντός είδους δίχτυα
2.  
  Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε εργαλείο και μέσο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους περιμετρικά και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από μόνιμες εγκαταστάσεις οστρακοκαλλιεργειών
Άρθρο 11 "Τα δίχτυα, τα παραγάδια και οι ιχθυοπαγίδες που χρησιμοποιούνται για αλιεία στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό, σημαίνονται ως ακολούθως:"
1.  
  Κατά τη νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς, οι οποίοι έχουν χρώμα κίτρινο και είναι ορατοί τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων
2.  
  Κατά την ημέρα:
 1. Στα άκρα τους με σημαίες, οι οποίες έχουν κίτρινο χρώμα, σχήμα ισοσκελούς τριγώνου, με βάση είκοσι (20) εκατοστά και ύψος τριάντα (30) εκατοστά του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πτυχούμενες, πάνω σε πάσσαλο ύψους πενήντα (50) εκατοστών
 2. Ενδιάμεσα με πλωτήρες, οι οποίοι έχουν κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα, διάμετρο είκοσι (20) εκατοστά και σε αριθμό εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας ανά πεντακόσια (500) μέτρα
 3. Τόσο κατά τη νύχτα όσο και κατά την ημέρα στους πλωτήρες των άκρων θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
  • Τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ), όνομα σκάφους, αριθμός και λιμάνι νηολόγησης ή λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ)
  • Στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ)
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 189/1978 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 που αφορούν την απόσταση μεταξύ των ημιμόνιμων εργαλείων, η ισχύς των οποίων αρχίζει το αργότερο το Φεβρουάριο του έτους 2010. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 221 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67 Β΄).
 • Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006, «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο θάλασσα, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2847/93 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1626/94» (ΕΕL 409), όπως αντικαταστάθηκε με το διορθωτικό (ΕΕL 36).
 • Την υπ’ αριθμ. 247/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 84/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-06-12 Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/90
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/147 2009
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
ΝΟΜΟΣ 2006/1967 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1967 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/189 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/373 1985
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 86/1998 «Αλιεία Οστράκων» (ΦΕΚ 78 Α). 2003/227 2003
Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες. 2004/157 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία