Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τουριστικών Σπουδών
2.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική και την επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να συμβάλλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά. Σκοποί και στόχοι του Τμήματος είναι να:.
 1. δίνει έμφαση στην απόλυτη κατανόηση, εκ μέρους των φοιτητών, του οικονομικού, νομικού, τεχνολογικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο οποίο δρα η τουριστική βιομηχανία
 2. διδάσκει την ουσιαστική επαγγελματική γνώση, την αναγκαία για ανώτερα διοικητικά στελέχη, προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα σε αυτή την βιομηχανία
 3. καλύπτει θέματα διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης όπως για παράδειγμα οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί οργανισμοί τουριστικής πολιτικής, οι αναπτυξιακοί και ερευνητικοί φορείς οι σχετικοί με τον τουρισμό και οι οργανώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης του τουρισμού
 4. διαμορφώνει την κριτική σκέψη του φοιτητή ώστε να μπορεί, ως απόφοιτος πλέον, να αναλύει προβλήματα, να υιοθετεί συστηματικές προσεγγίσεις στη λήψη των αποφάσεων και να αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα διάφορα διαπροσωπικά θέματα
 5. Για το σκοπό αυτό δίδεται στους φοιτητές μια ευρέος φάσματος βασική γνώση των διαφόρων επιστημών που εμπλέκονται αλλά και ισχυρή επαγγελματική εκπαίδευση που ετοιμάζει τους αποφοίτους για ανάληψη υπεύθυνων θέσεων σε όλους τους μεγάλους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας και στους οργανισμούς τουρισμού.
 6. Το Τμήμα παρέχει εφόδια και σε αντικείμενα που ολοκληρώνουν τις γνώσεις των αποφοίτων.
 7. Προς τούτο, το πρόγραμμα σπουδών του:.
 8. ενισχύει τη συνειδητή, εκ μέρους των αποφοίτων, τήρηση της δεοντολογίας, την προσπάθειά τους για την επαγγελματική τους ανέλιξη και την κατανόηση των ανησυχιών της κοινότητας.
 9. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε αεροπορικές επιχειρήσεις ή εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως στελέχη ταξιδιωτικών πρακτορείων ή τουριστικών γραφείων, ως υπεύθυνοι κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως στελέχη εταιριών συμβούλων με εξειδίκευση στην τουριστική βιομηχανία και άλλα.
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56), όπως ισχύει κάθε φορά, και η εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα γίνεται σύμφωνα με τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Για τις ανάγκες του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς είκοσι πέντε (25) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πέντε (5) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και πέντε (5) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εκ των οποίων τρεις (3) κατηγορίας ΠΕ και δύο (2) κατηγορίας ΔΕ.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, κατά τον ισχύοντα οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος. Τα ζητήματα σχετικά με τον προϊστάμενο του τμήματος ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-87 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 26), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 5
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από εκλεκτορικά σώματα, τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του ν. 3549/2007 και της υπουργικής απόφασης αριθμ. 38913/Β1/23.4.2007 (Β΄ 608) όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την αριθμ. 138390/Β1/2007 (Β΄ 2360) ομοία και ισχύει κάθε φορά. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από έντεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό Δ.Ε.Π., που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων και ν’ ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη αντίγραφο της οποίας, μαζί με το σχετικό πρακτικό, κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το Νόμο προθεσμία, συνέρχονται υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος σε κοινή συνεδρίαση η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίησή της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 του κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά, ενώ για τα λοιπά θέματα, που αφορούν στην εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου τα οποία κληρώνονται από κατάλογο -τουλάχιστον διπλάσιο σε αριθμό- τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 160), όπως ισχύει κάθε φορά, με πράξη του Πρύτανη ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6
1.  
  Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι ίδιο ή συναφές με αυτά που καλλιεργούνται στο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3β του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση μη ανάδειξης, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992/Φ.Ε.Κ. Α΄ 159, όπως ισχύει κάθε φορά), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ομοίως, ασκεί και τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία εκείνης. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, συμμετέχει στην Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγηση της Συγκλήτου, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 γίνεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Ανωτάτης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152) και 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων’’ (Φ.Ε.Κ. Α΄ 69). β) του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. δ΄ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107). γ) του άρθρου 15 παρ. 2 εδαφ. θ΄ του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141). δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ελήφθη στην 8η/18.4.2007 συνεδρίασή της.
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που ελήφθη στην 9η/5.7.2007 συνεδρίασή της.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται: α) Εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 1.000.000 ΕΥΡΩ το έτος 2009 από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού αιθουσών εργαστηρίων, γραφείων, βιβλιοθηκών κ.λπ. β) Ετήσια δαπάνη για την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 1.250.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 100.000 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 300.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων και 600.000 ΕΥΡΩ περίπου για την αντιμετώπιση των λοιπών λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος. Η υπό στοιχείο α’ δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού και για το επίδομα θέσης ευθύνης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ ομάδας 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 9.500 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2009, 35.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2010, 60.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2011, 85.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2012 και 100.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2013 κι εξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση. Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 200.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2009 και 100.000 ΕΥΡΩ ετησίως για τα έτη 2010-2012 και 600.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2013 κι εξής θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς που θα καλύπτονται από ανάλογη κρατική επιχορήγηση. Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την υπ’ αριθμ. 45/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-06-22 Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/95
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/38913/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/38913_Β1 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία