ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/79

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στα παρακάτω Πανεπιστήμια θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως ακολούθως:.
 1. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σαράντα (40) θέσεις,
 2. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τριάντα πέντε (35) θέσεις
2.  
  Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων στα τμήματα του οικείου Πανεπιστημίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 50 και της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αυτή η διάταξη επανήλθε σε ισχύ δυνάμει της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 «Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18). β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και της παρ. 49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141). γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). ε) της αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40). στ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68).
 • Τη γνώμη των Πρυτανικών Συμβουλίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 2/21.9.2006) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 165/14.11.2006).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 7/21.12.2006).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.100.000,00 € περίπου, ετησίως, για την ίδρυση των προτεινόμενων θέσεων. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φ. 19-250). Για την επόμενη πενταετία 2009-2013 θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον ανωτέρω προϋπολογισμό των αντιστοίχων ετών.
 • Την υπ’ αριθμ. 81/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία