ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/81

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0025-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση ιε΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 (Α΄ -138) αντικαθίσταται ως εξής: 1 «Αποφαινόμενη αρχή» ή «αρμόδια αρχή απόφασης» είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων όπου υποβλήθηκε η αίτηση
2.  
  Η περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 καταργείται.
3.  
  Η περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 αναριθμείται σε περίπτωση ιστ΄ και αντικαθίσταται ως εξής: 1 «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή ασύλου που υποβάλλεται μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση της αποφαινόμενης αρχής
4.  
  Οι περιπτώσεις ιη΄ και ιθ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 90/2008 αναριθμούνται, αντιστοίχως, σε ιζ΄ και ιη΄.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 90/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Όταν το αίτημα απορρίπτεται, στην απόφαση αναφέρονται οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι της απόρριψης. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται μνεία για την προθεσμία προς άσκηση αίτησης ακυρώσεως, καθώς και τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν ο αιτών έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά γραπτώς .
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ. 90/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Θεσσαλονίκης και σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της Χώρας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή Προσφύγων που αποτελείται από έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως Πρόεδρο, έναν αξιωματικό ή ανθυπαστυνόμο της Ελληνικής Αστυνομίας, έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., ως μέλη. Η Επιτροπή Προσφύγων συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες επιτροπές, ο πρόεδρος και τα μέλη των οποίων έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη αυτής πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή εξασφαλίζεται γραμματειακή υποστήριξη από ανάλογο αριθμό αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων της οικείας Διεύθυνσης Αλλοδαπών ή Αστυνομικής Διεύθυνσης. Οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης εφοδιάζουν τον αιτούντα με υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του και τον παραπέμπουν στην Επιτροπή Προσφύγων για τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης. Η Επιτροπή καλεί τον αιτούντα με πρόσκληση, η οποία συντάσσεται σε γλώσσα που ευλόγως θεωρείται ότι αυτός κατανοεί και του επιδίδεται κατ’ εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη, στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση μη ανεύρεσής του η πρόσκληση θυροκολλείται ενώ αν είναι άγνωστη η ακριβής διεύθυνση διαμονής του ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 7. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία της συνέντευξης καθώς και το δικαίωμα του αιτούντος να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά του συνηγόρου του ενώπιον της Επιτροπής. Η συνέντευξη γίνεται πάντα με τη συνδρομή διερμηνέα ικανού να εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να επιβεβαιώσει όσα αναφέρει στην αίτησή του και να δώσει εξηγήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς του ή τη μη κατοχή διαβατηρίου ή άλλου επίσημου ταξιδιωτικού εγγράφου, το ακριβές δρομολόγιο που ακολούθησε για να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος και τους λόγους που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη χώρα της καταγωγής του ζητώντας προστασία. Στο πρακτικό της Επιτροπής αναφέρονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος άσυλο, το περιεχόμενο των ερωτήσεων που του υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής και των σχετικών απαντήσεών του, καθώς και αναλυτική εκτίμηση των προβληθέντων ισχυρισμών και των τυχόν προσκομισθέντων αποδεικτικών ή άλλων στοιχείων, εάν δε συντρέχει περίπτωση, αιτιολογημένη κρίση για την αξιοπιστία του. Όταν η αποφαινόμενη αρχή αποκλίνει από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, υποχρεούται να αιτιολογήσει ειδικότερα την απόφασή της. Όταν η συνέντευξη αφορά γυναίκα, η οποία λόγω των εμπειριών της ή για λόγους πολιτιστικούς δυσκολεύεται να εκθέσει τους λόγους της αίτησής της, λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε η συνέντευξη να διεξάγεται από ειδικευμένη γυναίκα υπάλληλο, παρουσία γυναίκας διερμηνέα. Για κάθε εξαρτώμενο ενήλικο μέλος της οικογένειας διεξάγεται ξεχωριστή προσωπική συνέντευξη. Για τους ανήλικους, διεξάγεται προσωπική συνέντευξη, λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητάς τους και των ψυχολογικών συνεπειών των τραυματικών βιωμάτων τους .
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του π.δ. 90/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι υπάλληλοι που διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους ασυνόδευτους ανήλικους καθώς και οι υπάλληλοι που εισηγούνται την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης του ασυνόδευτου ανήλικου διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των ανήλικων
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 90/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Επί του αιτήματος ασύλου αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η αρμόδια αρχή απόφασης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην απόφαση που απορρίπτει την αίτηση αναφέρεται και η υποχρέωση του αιτούντος σε ό,τι αφορά την προσωρινή διαμονή του στην Ελληνική επικράτεια, ή την αναχώρησή του από τη χώρα εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες .
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 18 του π.δ. 90/2008 αντικαθίσταται ως εξής: δ. ο αιτών υπέβαλε όμοια αίτηση μετά από τελεσίδικη απόφαση της αποφαινόμενης αρχής .
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του π.δ. 90/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η μεταγενέστερη αίτηση εξετάζεται κατ’ αρχήν σε προκαταρκτικό στάδιο κατά το οποίο η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης ερευνά εάν ο αιτών έχει υποβάλει νέα ουσιώδη στοιχεία. Επ’ αυτού αποφασίζει η αποφαινόμενη αρχή .
Άρθρο 8
1.  
  Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2008 (Α΄ -152) αντικαθίσταται ως εξής: 1 «Αποφαινόμενη αρχή» ή «αρμόδια αρχή απόφασης» είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων όπου υποβλήθηκε η αίτηση
2.  
  Η περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2008 καταργείται.
3.  
  Η περίπτωση ιε΄ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2008 αναριθμείται σε περίπτωση ιδ΄ και αντικαθίσταται ως εξής: 1 «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση της αποφαινόμενης αρχής
4.  
  Η περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 96/2008 αναριθμείται σε ιε΄.
Άρθρο 9
1.  
  Εκκρεμή αιτήματα ασύλου ή επικουρικής προστασίας για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ. δεν έχει εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 90/2008, όπως αυτές διαμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Για τις προσφυγές κατά αποφάσεων που απορρίπτουν αίτημα ασύλου ή επικουρικής προστασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 90/2008 και δεν έχουν εξετασθεί από την αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καθώς και για τις αντίστοιχες προσφυγές που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του π.δ. 61/1999 (Α΄ - 63) και δεν έχει εκδοθεί απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, αποφαίνεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη Επιτροπής που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελείται από έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ορίζεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό, έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, ως μέλη. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες επιτροπές, ο πρόεδρος και τα μέλη των οποίων έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη αυτής 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να διατίθενται με αποκλειστική απασχόληση για το σκοπό αυτό. Στην Επιτροπή εξασφαλίζεται γραμματειακή υποστήριξη από ανάλογο αριθμό αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η Επιτροπή καλεί τον προσφεύγοντα με πρόσκληση, η οποία του επιδίδεται κατ’ εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση μη ανεύρεσής του η πρόσκληση θυροκολλείται, ενώ αν η ακριβής διεύθυνση διαμονής του είναι άγνωστη ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 90/2008. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ως άνω προσφυγών οι προσφεύγοντες απολαμβάνουν των εγγυήσεων του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 90/2008.
3.  
  Επί των προσφυγών που εξετάσθηκαν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του π.δ. 90/2008, χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, αποφαίνεται η Επιτροπή Προσφυγών, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί, κατά τα οριζόμενα στο ίδιο ως άνω άρθρο του π.δ. 90/2008, μέχρι την έκδοση απόφασης επί του συνόλου των προσφυγών της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 90/2008: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21, β) το άρθρο 25 και γ) το άρθρο 26, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄- 34), όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α΄- 70) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε τελικά από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ - 312), καθώς και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄- 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 1975/1991 (Α΄- 184), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2452/1996 (Α΄- 283).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 περίπτ. στ΄ του ν.1481/1984, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 4 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄-3).
 • Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 40).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 40.000,00 ευρώ περίπου για τα έτη 2009, 2010 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Ε. 0823, 0824, 1111, 0871 και 5143 του Ε.Φ. 07 - 210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»), ενώ οι δαπάνες των επομένων ετών θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ΄ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π.Υ.
 • Την υπ’ αριθμ. 136/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1999/61 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγ[...]" 2008/90 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσ[...]" 2008/96 2008