ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/83

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξόρυξης και μεταφοράς της σμύριδας ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται ως εξής: α. Πρώτη ποιότητα από 1,61 σε 1,67 € από 1.1.2008 έως 31.12.2008. β. Δεύτερη ποιότητα από 1,39 σε 1,45 € από 1.1.2008 έως 31.12.2008. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5.9.1935 π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄408, αναδ. ΦΕΚ Α΄429). β. Του άρθρου 145 παρ. 2 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄277) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 857/1978 (ΦΕΚ Α΄239). γ. Του άρθρου μόνο του β.δ. 594/1961 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄146). δ. Του άρθρου 1 παρ. 5 περ. δ. του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄65).
 • Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.» (ΦΕΚ Β΄40).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ Β΄91).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ8/Δ/Φ36.2/8303/1390/31.7.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αύξηση εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 215.730,83 € για το οικονομικό έτος 2008. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/120 ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή του σμυριδεργατικού δικαιώματος. Η δαπάνη για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό 1.078.654,15 € και θα αντιμετωπίζεται, εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδας από το δημόσιο, για τα προσεχή έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Την υπ’ αριθμ. 106/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-07-08 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Δ15/Α/Φ19/1189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Δ15_Α_Φ19_1189 2009
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/857 1978
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/129 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/594 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία