Κύρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται ο κατωτέρω Κανονισμός Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1.Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση διατάξεων που αφορούν στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της εξωτερικής υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). 2.Ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην πειθαρχία, τάξη και ασφάλεια εκτός Μονάδων και Υπηρεσιών των Κλάδων των Ε.Δ., καθώς και στις σχέσεις μεταξύ τους και προς τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία-Πυροσβεστικό Σώμα), το Λιμενικό Σώμα και τις άλλες Αρχές. Άρθρο 2ΟΡΙΣΜΟΙ1.Οι ορισμοί που ακολουθούν με αλφαβητική σειρά είναι ειδικοί και αποβλέπουν αποκλειστικά στην υποβοήθηση της ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού αυτού. 2.Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (ΑΔΦ): Ο ανώτερος ή αρχαιότερος Αξκός που εκπροσωπεί τις Ε.Δ. στη Φρουρά και που αναλαμβάνει ειδικές ευθύνες και αρμοδιότητες για θέματα: 1)Ασφάλειας, τάξης και πειθαρχίας του στρατιωτικού προσωπικού εκτός Μονάδων και Στρατοπέδων. 2)Συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις. 3.Επόπτης Περιπόλων Τάξης: Αξιωματικός, Δόκιμος Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής που έχει στην αρμοδιότητά του το συντονισμό και την εποπτεία της υπηρεσίας των περιπόλων τάξης στη Φρουρά. 4.Κλάδοι Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ): Στρατός Ξηράς (ΣΞ), Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ). 5.Κοινό Τμήμα Φυλακής: Το ενιαίο τμήμα φυλακής στα Στρατόπεδα, το οποίο αποτελείται από τα τμήματα φυλακής των Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατοπέδου και είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας του Στρατοπέδου. Το τμήμα αυτό καθορίζεται με διαταγές του Στρατοπεδάρχη και σ’ αυτό δεν περιλαμβάνονται οι οπλίτες που έχουν αποστολή ασφαλείας που αφορά μόνο στη Μονάδα τους όπως θαλαμοφύλακες. Στο κοινό τμήμα φυλακής περιλαμβάνονται και οι Επόπτες Επιφυλακής-Ασφαλείας καθώς και το βοηθητικό προσωπικό αυτών. 6.Λιμενικό Σώμα: Στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα (ν.1753/1919 -ΦΕΚ Α΄ 67) που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 7.Οπλίτες: Ονομάζονται οι Υπαξιωματικοί, οι μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, οι Επαγγελματίες Οπλίτες, οι Λιμενοφύλακες, οι Στρατιώτες, Ναύτες και Σμηνίτες. 8.Περίπολος Τάξης: Η περίπολος που αποτελείται από στρατονομικά όργανα και έχει σαν σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την τάξη και την πειθαρχία. 9.Στρατιωτική Υπηρεσία: Περιλαμβάνει, ανεξάρτητα επιπέδου Διοίκησης, φύσης, αποστολής ή καθηκόντων, όλες τις Στρατιωτικές Μονάδες και Υπηρεσίες και λοιπούς ολικά ή μερικά Στρατιωτικούς Σχηματισμούς σε Τμήμα ή στο σύνολό τους, ανεξάρτητα αν ευρίσκονται σε μόνιμο ή πρόσκαιρο στρατωνισμό, στάθμευση ή μετακίνηση, πεζή ή με στρατιωτικά ή άλλα μέσα (επίγεια, θαλάσσια, εναέρια). 10.Στρατιωτικός: Κάθε Αξιωματικός, Δόκιμος Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής και Οπλίτης που ανήκει στους Κλάδους των ΕΔ και του Λιμενικού Σώματος. 11.Στρατονομική Αρχή: Κάθε υπηρεσία των Κλάδων των ΕΔ που επιτελεί στρατονομικά καθήκοντα σε ορισμένη περιοχή. Δηλαδή οι Μονάδες και τα τμήματα της Στρατονομίας, Ναυτονομίας, Αερονομίας και με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού, τα Φρουραρχεία. 12.Στρατονομικό Απόσπασμα: Τμήμα που συγκροτείται κατά τη διάρκεια του πολέμου από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας (άρθρο 17 ν. 1481/1984). 13.Στρατονομικό Όργανο: Κάθε Στρατιωτικός, ανεξάρτητα από βαθμό, των Κλάδων των ΕΔ καθώς και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ανήκει σε υπηρεσία που εκτελεί στρατονομικά καθήκοντα (Στρατονομική Αρχή). 14.Στρατόπεδο: Οι μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις διοίκησης, ενδιαίτησης προσωπικού, πεδία βολών, ασκήσεων, ελιγμών, όρχοι οχημάτων, αποθήκες και γενικώς όλη η περιοχή εντός της οποίας εγκαθίσταται μονίμως ή προσκαίρως στρατιωτική Μονάδα ή Υπηρεσία. 15.Σώματα Ασφαλείας: Η Ελληνική Αστυνομία (ν. 1481/1984, ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις») και το Πυροσβεστικό Σώμα (α.ν. 360/1968) υπαγόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών. 16.Τιμητικά Αποσπάσματα: Ένοπλα τμήματα που διατίθενται τιμής ένεκεν. Αυτά διακρίνονται σε: 1)Τιμητική Συνοδεία 2)Τμήματα Απόδοσης Τιμών 3)Τιμητική Φρουρά 17.Τμήμα Ασφαλείας: Το τμήμα της Μονάδας ή Υπηρεσίας (προσωπικό και μέσα) που διατίθεται για την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας της φρουράς, όπως αυτά καθορίστηκαν από τον ΑΔΦ και περιλαμβάνει το κάθε φύσεως ένοπλο και άοπλο προσωπικό που διατίθεται για το σκοπό αυτό, όπως Αρχιφύλακες, περίπολοι, σκοποί, τμήματα επιφυλακής, θαλαμοφύλακες, τηλεφωνητές υπηρεσίας. 18.Τμήμα Φυλακής: Το τμήμα της Μονάδας ή Υπηρεσίας (προσωπικό και μέσα) που διατίθεται για την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας της Μονάδας ή Υπηρεσίας. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται ο Αξιωματικός Υπηρεσίας-Διανυκτέρευσης και το βοηθητικό προσωπικό αυτού, τα φυλάκια, το τμήμα επιφυλακής και οι κάθε φύσεως ένοπλοι ή άοπλοι φύλακες, όπως πυλωροί, θαλαμοφύλακες. 19.Φρουρά: Το σύνολο των Μονάδων και Υπηρεσιών των Ε.Δ. που εδρεύουν μόνιμα σε ορισμένη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τον κατοικημένο τόπο, τα προάστια και την περιμετρική ζώνη αυτού και καθορίζεται λεπτομερέστερα με διαταγή του Σχηματισμού (Σώματος Στρατού ή ισοτίμου Σχηματισμού) του Στρατού Ξηράς. Η διαταγή αυτή συντονίζεται και με Σχηματισμούς των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. αν στη Φρουρά εδρεύουν και Μονάδες αυτών. Ειδικότερα για το Νομό Αττικής καθορίζεται αριθμός Φρουρών βάσει του αριθμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα δε όρια αυτών συμπίπτουν με τα υφιστάμενα όρια της κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των γεωγραφικών ορίων του Λεκανοπεδίου και ο ορισμός του ΑΔΦ σ’ αυτή την περίπτωση καθορίζεται από το ΓΕΕΘΑ μετά από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 3ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (ΑΔΦ) 1.Τα καθήκοντα του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς αναλαμβάνει αυτοδικαίως σε κάθε φρουρά ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος Διοικητής ανεξαρτήτως Κλάδου των ΕΔ. Στις πόλεις στις οποίες δεν εδρεύουν Μεγάλες Μονάδες, Ανώτερος Δκτής Φρουράς είναι ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος Αξκός οποιουδήποτε Κλάδου των ΕΔ, από τους εκεί υπηρετούντες. Η αρχαιότητα προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου για την Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξκών των Ε.Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΦΡΟΥΡΑΣ 2.Στην άσκηση των καθηκόντων του ο ΑΔΦ βοηθείται από το Επιτελείο της Οργανικής Μονάδας που διοικεί και χρησιμοποιεί στρατονομικά ή διοικητικά όργανα των Κλάδων των ΕΔ, όπως παρακάτω: 1)Στρατονομία2)Ναυτονομία 3)Αερονομία4)Φρουραρχείο ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΑ3.Ιδρύονται στις περιοχές που εδρεύουν Μονάδες ή Υπηρεσίες των Ε.Δ. και έχουν πάγιες και έκτακτες αρμοδιότητες για να διευκολύνουν στη Φρουρά την υπηρεσία των Στρατευμάτων των Ε.Δ. Διευθύνονται από Αξιωματικό που φέρει τον τίτλο του Φρούραρχου και διακρίνονται σε Μόνιμα και μη Μόνιμα. 1)Μόνιμα Φρουραρχεία Ιδρύονται στις πόλεις που εδρεύουν πολυάριθμα Στρατεύματα των Ε.Δ. με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ε.Δ. τα οποία καθορίζουν την Περιοχή Ευθύνης (ΠΕ), τα απαιτούμενα μέσα και τις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία τους. Η διαταγή ίδρυσής τους συντονίζεται και με τους άλλους Κλάδους των ΕΔ, εφόσον στην πόλη εδρεύουν και Στρατεύματα αυτών. 2)Μη Μόνιμα Φρουραρχεία (1) Ιδρύονται αυτοδικαίως στις Φρουρές που δεν έχουν ιδρυθεί μόνιμα Φρουραρχεία, τα δε όρια της Περιοχής Ευθύνης τους συμπίπτουν με τα όρια της Φρουράς (όπως καθορίστηκαν στην παράγραφο 19 του άρθρου 2). (2) Τα καθήκοντα Φρούραρχου ανατίθενται στον ΑΔΦ. (3) Ο ΑΔΦ μπορεί, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να ορίσει σαν Φρούραρχο, κατά την κρίση του, έναν ανώτερο Αξιωματικό, Διοικητή Συγκροτήματος ή Μονάδας της Φρουράς στις περιπτώσεις που ο ίδιος (ο ΑΔΦ): 1)Φέρει βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού. 2)Φέρει βαθμό Συνταγματάρχη ή αντιστοίχου βαθμού των άλλων Κλάδων των ΕΔ και στη Φρουρά εδρεύουν δύο (2) ή περισσότερες Μονάδες που διοικούνται από ανώτερους Αξιωματικούς ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους. 5)Είναι Διοικητής Μονάδας Προκάλυψης. (4) Το Φρουραρχείο οργανώνεται με βάση το προσωπικό που διατίθεται από τη Μονάδα που ανήκει ο Φρούραρχος και αποτελείται από τους παρακάτω: 1)Αμέσως υφιστάμενό του Αξιωματικό 2)1-2 κατώτερους Αξιωματικούς 5)Ανάλογο αριθμό οπλιτών (5) Σε περίπτωση που η Μονάδα του Φρουράρχου αδυνατεί να διαθέσει το παραπάνω προσωπικό ή μέρος τούτου λόγω μειωμένης δύναμης, τότε με διαταγή του ΑΔΦ και σε περίπτωση που ΑΔΦ και Φρούραρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, με διαταγή του Σχηματισμού, στην Περιοχής Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η Φρουρά, καθορίζονται οι Μονάδες της Φρουράς που θα διαθέσουν το προσωπικό. (6) Το παραπάνω προσωπικό δεν απαλλάσσεται της υπηρεσίας στη Μονάδα του, εκτός αν η υπηρεσία στο Φρουραρχείο είναι σημαντική σε απασχόληση, οπότε με διαταγή του ΑΔΦ και σε περίπτωση που ΑΔΦ και Φρούραρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, με διαταγή του Σχηματισμού του ΣΞ, στην Περιοχή Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η Φρουρά, μέρος των κατωτέρων Αξιωματικών βοηθών και οπλιτών είναι δυνατό να περιορισθεί στα καθήκοντα μόνο του Φρουραρχείου. 4.Το προσωπικό του Φρουραρχείου που εκτελεί εξωτερική υπηρεσία φέρει σαν διακριτικό σήμα περιβραχιόνιο με τα αρχικά του τίτλου γράμματα, όπως φαίνεται στο Παράρτημα «Α» του Κανονισμού αυτού. 5.Σε πόλεις που δεν εδρεύουν μόνιμα τμήματα των ΕΔ μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Φρουράρχου σε Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης (Ν. 1481/84, άρθρο 17 παρ.4) καθώς και σε Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος, εφόσον είναι ανώτερος κατά βαθμό του αντιστοίχου της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας. 6.Υπαγωγή Φρουραρχείων 1)Τα Φρουραρχεία, μόνιμα ή μη, είναι όργανα των ΑΔΦ, υπάγονται στις διαταγές τους και μέσω αυτών διεκπεραιώνουν την αλληλογραφία προς τα οργανικά προϊστάμενα κλιμάκια διοίκησης. 2)Στις περιπτώσεις που ΑΔΦ και Φρούραρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, το Φρουραρχείο υπάγεται στο Σχηματισμό στην Περιοχή Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η Φρουρά. 7.Λοιπές Διατάξεις 1)Όπου δεν υπάρχουν Φρουραρχεία ή τα υπάρχοντα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το προσωπικό των Ε.Δ λόγω εδαφολογικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων, όπως νησιά, δρομολόγια συγκοινωνιακών μέσων, οι ΕΔ εξυπηρετούνται από τις κατά τόπους Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος. 2)Προκειμένου για Στρατεύματα που παραμένουν στη Φρουρά προσωρινά, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού για τα μη μόνιμα Φρουραρχεία. Άρθρο 4ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ 1.Ευθύνες - Αρμοδιότητες 1)Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και ευθύνες: (1) Την ασφάλεια της Φρουράς και των Στρατευμάτων, τα οποία όμως διατηρούν, έναντι των οργανικώς προϊσταμένων τους Διοικήσεων, την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεών τους. (2) Το Στρατονομικό έλεγχο και την τήρηση της τάξης, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του Κανονισμού αυτού. (3) Την οργάνωση και συμμετοχή των Στρατευμάτων σε δημόσιες εκδηλώσεις, ώστε οι Κλάδοι των ΕΔ να παρουσιάζονται σαν αρμονικό σύνολο. 2)Στα θέματα των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του, ο ΑΔΦ συνεργάζεται και με τις κατά τόπους Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των άλλων Αρχών. 2.ΚαθήκονταΟ Ανώτερος Διοικητής Φρουράς: 1)Καθορίζει, με βάση τις εντολές και διαταγές του Σχηματισμού στην Περιοχή Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η Φρουρά καθώς και τις διαταγές των προϊσταμένων Αρχών των Μονάδων και Υπηρεσιών των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, τις υποχρεώσεις των Μονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς σε ομαλές και έκτακτες περιπτώσεις σε ό,τι αφορά στη συμβολή κάθε μίας στην κοινή ασφάλεια και τη φρούρηση στρατιωτικών και μη εγκαταστάσεων, των οποίων η φύλαξη έχει ανατεθεί στις ΕΔ. 2)Εξασφαλίζει την πληρότητα των μέτρων ασφαλείας των εγκατα-στάσεων των Μονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς συντονίζοντας προς τούτο τα σχέδια τόσο μεταξύ των, όσο και προς τις απαιτήσεις κοινής ασφαλείας της Φρουράς, διατάσσοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις, οι οποίες δυνατόν να αναφέρονται σε: (1) Προσθήκη ή κατάργηση μέτρων. (2) Παροχή βοήθειας, με μορφή ενίσχυσης των μέσων και του προσωπικού, στις μη δυνάμενες να καλύψουν τις ανάγκες τους Μονάδες και Υπηρεσίες του αυτού ή διαφορετικού Κλάδου των ΕΔ. Η οποιαδήποτε παροχή βοήθειας με μορφή ενίσχυσης των μέσων και του προσωπικού μιας Μονάδος ή Υπηρεσίας ή η ανάθεση φρούρησης των εγκαταστάσεων κάποιας Μονάδας ή Υπηρεσίας σε άλλη Μονάδα θα γίνεται έπειτα από αίτηση της ενδιαφερόμενης Μονάδας-Υπηρεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτή ανήκει σε διαφορετικό Κλάδο των ΕΔ απαιτείται και έγκριση του οικείου Γενικού Επιτελείου. 3)Καθορίζει σύστημα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας που καλύπτει την περιοχή της Φρουράς. 4)Εκδίδει έγγραφες οδηγίες συναγερμού της Φρουράς σε περίπτωση εφαρμογής των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πυρκαϊών, σεισμών, θεομηνιών, πλημμυρών) και λοιπών σχεδίων. Για την ανάκληση των ευρισκομένων σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των οικείων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. 5)Εκδίδει συμπληρωματικές διαταγές για τη φρουρά οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή των Κανονισμών που ισχύουν, ανάλογα και με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, ιδίως ως προς: (1) Στρατιωτικά οχήματα: Τρόπος κυκλοφορίας, επιτρεπόμενα και μη δρομολόγια μέσα στους κατοικημένους τόπους, τοποθετήσεις ενδεικτικών πινακίδων. (2) Υγεία Στρατευμάτων: Απαγόρευση τομέων της Φρουράς λόγω ανθυγιεινών συνθηκών σ’ αυτούς, περιορισμός μέσα στους στρατώνες λόγω επιδημιών, συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες της Φρουράς. (3) Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την ασφάλεια, την τάξη-πειθαρχία και την υγεία των Στρατευμάτων της Φρουράς. 6)Ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ειδικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως πεδία βολής, στίβοι μάχης, αθλητικές εγκαταστάσεις της Φρουράς. Σε όσες περιπτώσεις ο ΑΔΦ ανήκει σε Κλάδο των Ε.Δ. διαφορετικό αυτού που ανήκει η Μονάδα ή Υπηρεσία, που έχει την εγκατάσταση, συντονίζει τα παραπάνω θέματα με τους Σχηματισμούς που προϊστανται των Μονάδων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Κρατικές Υπηρεσίες και αναγνωρισμένα Σωματεία της περιοχής του, για αμοιβαία χρησιμοποίηση των υπαρχόντων εγκατα-στάσεων. 7)Κοινοποιεί στα Στρατεύματα της Φρουράς και δια του Φρουράρχου προς τα νεοεγκαθιστάμενα ή προσωρινά διαμένοντα στη Φρουρά Στρατεύματα, τις ισχύουσες αστυνομικές-λιμενικές και στρατονομικές διατάξεις, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται. 8)Ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με την υποδοχή και προσωρινή εγκατάσταση νεοαφικνουμένων στη Φρουρά Στρατευμάτων των ΕΔ και εξυπηρετεί μέσα στις δυνατότητές του παρόμοιες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. 9)Ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος κάθε δημόσιας εκδήλωσης στην οποία η Φρουρά καλείται και οφείλει είτε να παραστεί είτε να αντιπροσωπευθεί. 10)Διενεργεί διοικητικές και εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις των στελεχών της Φρουράς ανάλογα με τις υφιστάμενες διαταγές. 11)Καθορίζει τα θέματα ψυχαγωγίας των στελεχών της Φρουράς και των Μονάδων της. 12)Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του Σταθμού Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 13)Συντονίζει και επιβλέπει το έργο των ΕΔ στην αντιμετώπιση θεμάτων εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με τις Δημόσιες – Νομαρχιακές και Δημοτικές Αρχές. 3.ΕξουσίαΓια την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του ο ΑΔΦ: 1)Εκδίδει διαταγές και οδηγίες. 2)Επιβλέπει θέματα τάξης, πειθαρχίας και καλής εμφάνισης των Στρατιωτικών των ΕΔ και των Αξιωματικών που βρίσκονται σε πολεμική διαθεσιμότητα αναφέροντας παραπτώματα αυτών στις Μονάδες τους και στα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια. 3)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού, τιμωρεί τα πειθαρχικά παραπτώματα των Στρατιωτικών του Κλάδου του που υπηρετούν στη Φρουρά, καθώς και αυτών που διέρχονται απ’ αυτή, για τα οποία επιλαμβάνεται απευθείας, γνωστοποιώντας συγχρόνως τις ποινές που επέβαλε στους Διοικητές τους και στα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια. 4)Διατάσσει, αναθέτοντας σε κατάλληλο Αξκό που υπηρετεί στη Φρουρά και είναι υπό τις διαταγές του, την ενέργεια Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως (ΕΔΕ) για κάθε παράπτωμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Αν κατά την εξέλιξη της ΕΔΕ διαπιστωθεί η τέλεση ποινικών αδικημάτων, ενημερώνει με το ταχύτερο μέσο τον αρμόδιο Εισαγγελέα του τόπου τελέσεως. 5)Κοινοποιεί άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα οιαδήποτε πληροφορία-στοιχείο περί τελέσεως αξιοποίνου πράξεως από Στρατιωτικούς. 6)Μεριμνά για τη διενέργεια ενόρκου Προανακρίσεως από τη Μονάδα του δράστου, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 201 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ – κ.ν. 2287/1995, ΦΕΚ Α΄ 2) ή ενεργεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4β του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, εφόσον οι αρμοδιότητες Ανωτέρου Διοικητού Φρουράς και Φρουράρχου ασκούνται από τον ίδιο Αξιωματικό. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ 4.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ που εδρεύουν μόνιμα ή προσωρινά στη Φρουρά οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διαταγές του ΑΔΦ που εκδίδονται στα πλαίσια των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του. 5.Όλοι οι Διοικητές των παραπάνω Μονάδων και Υπηρεσιών των ΕΔ είναι επιπλέον υπεύθυνοι έναντι του ΑΔΦ για: 1)Την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας των τμημάτων ασφαλείας, εφόδων και επιφυλακής που ανατίθενται σ’ αυτούς από τον ΑΔΦ. 2)Τον έλεγχο των παραπτωμάτων του προσωπικού τους επί θεμάτων αρμοδιότητας ΑΔΦ, που τους γνωστοποιήθηκαν με σχετικές αναφορές του. 3)Την υποβολή των παρακάτω περιοδικών καταστάσεων: (1) Ονομαστική Κατάσταση Αξιωματικών την 1η κάθε μήνα (Υπόδειγμα «1» Παραρτήματος «Β»). (2) Αριθμητική κατάσταση Προσωπικού-Μέσων την 1η κάθε μήνα (Υπόδειγμα «2» Παραρτήματος «Β»). 6.Οι Διοικητές των Μονάδων -Υπηρεσιών των ΕΔ που εδρεύουν εκτός της Φρουράς, στους οποίους γνωστοποιούνται παραπτώματα ή επιβληθείσες ποινές του προσωπικού τους, οφείλουν: 1)Να επιλαμβάνονται του ελέγχου, επιβάλλοντας τις ανάλογες κυρώσεις. 2)Να καταχωρούν τις ποινές που επέβαλε ο ΑΔΦ στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας-Υπηρεσίας. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7.Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του ΑΔΦ δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται. Εξαίρεση επιτρέπεται για όσες αναφέρονται στην πειθαρχία και τάξη (άρθρο 16 του Κανονισμού αυτού) που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν στο Φρούραρχο με διαταγή του ΑΔΦ μερικά ή συνολικά. Στην περίπτωση αυτή ο Φρούραρχος περιβάλλεται την ειδική πειθαρχική δικαιοδοσία ελέγχου των παραβάσεων των Στρατιωτικών των ΕΔ, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ και ενισχύεται με μέσα κίνησης και προσωπικό. 8.Σε περίπτωση πολέμου, γενικής επιστρατεύσεως ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας και εφόσον η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν τεθεί υπό τη δικαιοδοσία και τον έλεγχο των ΕΔ (άρθρο 11 παρ. 19α ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ε.Δ.»), καθώς και στις περιπτώσεις που η Χώρα ή τμήμα αυτής, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται η Περιοχή Ευθύνης του ΑΔΦ έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πολιορκίας, ο ΑΔΦ χρησιμοποιεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος της περιοχής του στο μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την υλοποίηση των εκτάκτων αρμοδιοτήτων, που του ανατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 9.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ΑΔΦ ο αναπληρωτής του ορίζεται απ’ αυτόν και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 3. Η αναπλήρωσή του κοινοποιείται στο Σχηματισμό, στην Περιοχή Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η Φρουρά, στο Σχηματισμό που καθόρισε τη Φρουρά καθώς και σ’ όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ) και του Λιμενικού Σώματος, που διαμένουν στη Φρουρά. Άρθρο 5ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣΓΕΝΙΚΑ 1.Ο θεσμός του Φρουράρχου δημιουργείται λόγω: 1)Της στενής και συνεχούς επαφής των Στρατιωτικών με την Υπηρεσία και αντίστροφα. 2)Της ανάγκης ύπαρξης ενός ειδικού οργάνου, με μέσα και προσωπικό, για την εξυπηρέτηση των σχέσεων μεταξύ της Υπηρεσίας και Στρατιωτικών ή ιδιωτών. 2.Καθήκοντα Φρουράρχου ανατίθενται στους Αξιωματικούς των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, κατά τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΑ 3.Ο Φρούραρχος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, ευθύνες και καθήκοντα: 1)Την υποδοχή και διευκόλυνση εγκατάστασης νεοαφικνουμένων Στρατευμάτων στη Φρουρά σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του ΑΔΦ. 2)Την υπηρεσιακή παρακολούθηση των Στρατιωτικών των ΕΔ, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται μακριά από τη Μονάδα τους ή τελούν εκτός υπηρεσίας λόγω υπαγωγής τους σε ειδική κατάσταση. 3)Τον έλεγχο κίνησης του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ στις περιπτώσεις που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή διαταγές. 4)Τη διευθέτηση υποθέσεων μεμονωμένων ατόμων (ιδιωτών ή Στρατιωτικών) με την υπηρεσία και αντίστροφα. 5)Την άσκηση των δικαιωμάτων που του εκχωρούνται από την παράγραφο 7 του άρθρου 4. 6)Την οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας του Φρουραρχείου και την κατανομή της στο προσωπικό του. 7)Τη διάθεση αναλόγου προσωπικού και μέσων για υποβοήθηση του έργου των εμπροσθοφυλακών των τμημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα ή προσωρινά στη Φρουρά, καθώς επίσης και τον καθορισμό της περιοχής, όταν πρόκειται για εγκατάσταση σε καταυλισμό. 8)Την κοινοποίηση στα νεοαφικνούμενα τμήματα των αστυνομικών, λιμενικών και στρατονομικών διατάξεων που ισχύουν στη Φρουρά. 9)Την αποδοχή και διαβίβαση αρμοδίως, αιτήσεων ατόμων (σε ενέργεια, αποστρατεία και ιδιωτών) προς την υπηρεσία. 10)Τη μέριμνα και την ταφή των νεκρών για τους οποίους είναι αρμόδια η Στρατιωτική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 και τις ισχύουσες διαταγές επί του αντικειμένου αυτού. 11)Τη διάθεση των στρατώνων ή άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στα νεοαφικνούμενα Τμήματα, καθώς και την παραλαβή των κτιρίων που αδειάζουν, συμμορφούμενος με τις ισχύουσες διαταγές επί του αντικειμένου αυτού. 12)Την υγειονομική παρακολούθηση των διερχομένων ή των εκτάκτως ασθενούντων στις οικίες τους Στρατιωτικών. Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί υγιειονομκό προσωπικό στο Φρουραρχείο, η υγειονομική υπηρεσία σ’ αυτό εκτελείται εκ περιτροπής από το υγειονομικό προσωπικό των Μονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς, οριζόμενο από το Φρούραρχο με έγκριση του ΑΔΦ. 13)Την ενημέρωση των Μονάδων ή Υπηρεσιών των Στρατιωτικών που βρίσκονται με φύλλα πορείας, μετάβασης ή άδειας, στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να επιστρέψουν έγκαιρα σ’ αυτές, όπως ασθένεια, ατύχημα, έλλειψη επαρκών μέσων συγκοινωνίας. 14)Επίσης ο Φρούραρχος επιβλέπει και ευθύνεται για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων: (1) Θεώρησης Φύλλων Πορείας Αξιωματικών που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις ή διαταγές (Υπόδειγμα 3 Παραρτήματος «Β»). (2) Θεώρησης Φύλλων Πορείας Οπλιτών (Υπαξιωματικών) που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις ή διαταγές (Υπόδειγμα 3 Παραρτήματος «Β»). (3) Έκδοσης-Θεώρησης βεβαιώσεων για μετακινήσεις οικογε-νειών Στρατιωτικών (Υπόδειγμα 4 Παραρτήματος «Β»). (4) Ημερήσιας Διαταγής Φρουραρχείου, στην οποία καταχωρούνται τα έγγραφα και οι πράξεις που προβλέπονται από νόμους ή διαταγές. (5) Μεταβολών Αξιωματικών και Οπλιτών (Υπαξιωματικών) ειδικών καταστάσεων. (6) Επίδοσης δικαστικών εγγράφων. 4.ΕξουσίαΟ Φρούραρχος για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του: 1)Εκδίδει διαταγές ή οδηγίες, υποβάλλει αναφορές και επιβάλλει κυρώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 και σύμφωνα με την πειθαρχική δικαιοδοσία που του παρέχεται με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. 2)Διατάσσει, αναθέτοντας σε κατάλληλο Αξιωματικό που υπηρετεί στη Φρουρά και είναι υπό τις διαταγές του, τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητές του, καθώς και τη διενέργεια Ένορκης Προανάκρισης κατά τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Εισαγγελέως του αρμοδίου Στρατιωτικού Δικαστηρίου για αδικήματα που διαπράττονται από τους Στρατιωτικούς μέσα στα όρια της Περιοχής Ευθύνης του και εκτός των Μονάδων και Υπηρεσιών. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ που εδρεύουν μόνιμα ή προσωρινά στη Φρουρά καθώς και αυτές που εδρεύουν εκτός Φρουράς έχουν έναντι του Φρουράρχου τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που καθορίσθηκαν για τον ΑΔΦ στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 4, εκτός από τις αναφερόμενες σε θέματα υπηρεσίας, τμημάτων ασφαλείας, εφόδων και επιφυλακών. 6.Κάθε Στρατιωτικός των ΕΔ, όταν απομακρύνεται από τη Μονάδα ή Υπηρεσία ή τίθεται σε ειδική κατάσταση, υπάγεται υπό τον έλεγχο και την υπηρεσιακή παρακολούθηση του Φρουραρχείου του τόπου προορισμού του συμμορφούμενος με τα παρακάτω: 1)Τα φύλλα αδειών δεν θεωρούνται, πλην των περιπτώσεων που ο αδειούχος λόγω κωλύματος (περιπτώσεις παραγράφου 3ιγ του άρθρου αυτού) αδυνατεί να επιστρέψει έγκαιρα στη Μονάδα - Υπηρεσία του, οπότε απαιτείται να θεωρήσει το φύλλο αδείας του στο Φρουραρχείο. 2)Τα φύλλα πορείας και τα φύλλα μετάβασης δεν θεωρούνται από τα Φρουραρχεία. Ο Διοικητής, που χορήγησε το φύλλο πορείας ή μετάβασης, βεβαιώνει τη μετακίνηση και τη διάρκειά της, βάσει υπεύθυνης δήλωσης αυτού που μετακινήθηκε. 3)Ειδικές περιπτώσεις θεώρησης φύλλων πορείας ή φύλλων μετάβασης καθορίζονται κάθε φορά από ειδικούς νόμους ή διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ. 4)Τα ίδια ισχύουν και για τα ομαδικά φύλλα πορείας. Σ’ αυτά η υπεύθυνη δήλωση για τη μετακίνηση γίνεται από τον επικεφαλής του τμήματος που μετακινήθηκε. 5)Τα φύλλα πορείας των Στρατιωτικών των ΕΔ που μεταβαίνουν στο εξωτερικό θεωρούνται για την έξοδο και την είσοδο στο Ελληνικό έδαφος από τα αρμόδια προς τούτο όργανα της Χώρας. 6)Στις περιοχές που δεν υπάρχουν Φρουραρχεία εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 3. 7)Κάθε Στρατιωτικός των ΕΔ λαμβάνοντας φύλλο πορείας για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει να αναχωρήσει για τον τόπο προορισμού του μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά από ειδικές διαταγές. 8)Στρατιωτικοί των ΕΔ που μετακινούνται μεμονωμένα ή ομαδικά και αναγκάζονται για οποιοδήποτε λόγο, όπως έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων, ασθένεια, να διακόψουν την κίνησή τους περισσότερο από ένα 24ωρο υποχρεούνται σε ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας. 9)Σε περίπτωση αίτησης παράτασης αδείας ή αλλαγής τόπου διαμονής τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. 10)Όσοι Στρατιωτικοί των ΕΔ δεν επανέρχονται ή δεν παρουσιάζονται έγκαιρα στις θέσεις τους μετά τη λήξη του φύλλου πορείας, μετάβασης ή αδείας θεωρούνται αυθαιρέτως απόντες και εφαρμόζονται εναντίον τους οι προβλεπόμενες επί του αντικειμένου αυτού διατάξεις. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7.Το Φρούραρχο προσωρινά απουσιάζοντα ή κωλυόμενο για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναπληρώνει ο αμέσως υφιστάμενός του Αξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο της ίδιας με αυτόν Μονάδας. 8.Για περιπτώσεις απουσίας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών αντικαθίσταται από την Αρχή που τον όρισε, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3. 9.Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Φρουράρχου δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται. Άρθρο 6ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΓΕΝΙΚΑ 1.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους χρησιμοποιώντας δικό τους προσωπικό και μέσα. 2.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες που ανήκουν στην ίδια Φρουρά συμμετέχουν στην κοινή ασφάλεια των εγκαταστάσεων κατά τις διαταγές και οδηγίες του ΑΔΦ. 3.Σε περιπτώσεις αδυναμίας καλύψεως των υποχρεώσεων ασφαλείας που ανατίθενται σε Μονάδα ή Υπηρεσία, λόγω εκτάκτων ή εκπαιδευτικών αναγκών, ο ΑΔΦ ρυθμίζει το είδος και την έκταση της βοήθειας που θα παρασχεθεί σ’ αυτή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 4. 4.Σε Στρατόπεδα όπου τα θέματα της ασφάλειας χειρίζεται ο Στρατοπεδάρχης, οι σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις κατανέμονται απ΄ αυτόν μεταξύ των Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατοπέδου με βάση τη δύναμη σε προσωπικό και μέσα της κάθε μίας. 5.Το μέγεθος και η σύνθεση του «Τμήματος Φυλακής» εξαρτάται από την έκταση των υποχρεώσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει κάθε μία Μονάδα ή Υπηρεσία και ρυθμίζεται από τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. Προκειμένου όμως περί τμημάτων ασφαλείας που η διάθεσή τους διατάσσεται από τον ΑΔΦ για όφελος της ασφάλειας ολόκληρης της Φρουράς, εφαρμόζονται για όλους τους κλάδους των ΕΔ οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού. ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΟΠΩΝ 6.Η Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας των τμημάτων ασφαλείας είτε αυτά είναι οργανικά της τμήματα είτε διατίθενται από άλλες Μονάδες ή Υπηρεσίες της Φρουράς και οφείλει: 1)Να καθορίζει τις εντολές κάθε τμήματος ασφαλείας, οι οποίες συμπληρώνουν τη γενική αποστολή αυτής. 2)Να ελέγχει την εφαρμογή και καλή εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας που θα διατάξει, ορίζοντας: (1) Τον αριθμό, είδος και ώρα εκτέλεσης των εφόδων. (2) Τους χώρους επιθεώρησης των τμημάτων ασφαλείας. (3) Τον αριθμό, την ώρα εξόδου, την αφετηρία αναχώρησης και τα δρομολόγια των περιπόλων. (4) Εκτάκτους εφόδους και επιθεωρήσεις από Αξιωματικούς της δύναμής της. 3)Να δίνει έγκαιρα τα συνθηματικά αναγνώρισης της ημέρας στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς της εφόδου και στους αρχιφύλακες και να τα αποστέλλει με σφραγισμένο φάκελο σε Μονάδες ή Υπηρεσίες που ενδεχομένως καθορίζουν διαταγές του ΑΔΦ. 4)Να οργανώνει, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, τα φυλάκια και τις θέσεις των σκοπών. 7.Σε περίπτωση που τμήματα Μονάδας ή Υπηρεσίας διατίθενται σε άλλη Μονάδα ή Υπηρεσία για ασφάλεια των εγκαταστάσεων της τελευταίας, η ευθύνη της καλής οργάνωσης και εκπαίδευσης των τμημάτων ανήκει στο Διοικητή που τα διαθέτει, ενώ η ευθύνη της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και η τάξη και πειθαρχία αυτών ανήκει στο Διοικητή στον οποίο διατίθενται. 8.Το αρμόδιο Γραφείο κάθε Μονάδας ή Υπηρεσίας τηρεί βιβλίο ή κατάσταση ημερήσιας Υπηρεσίας των τμημάτων ασφαλείας που διαθέτει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος «Β». 9.Φυλάκια-θέσεις Σκοπών Για κάθε τμήμα ασφαλείας διατίθεται ιδιαίτερο κατάλυμα (φυλάκιο) ή αριθμός φυλακίων ανάλογα με τη δυνατότητα της Μονάδας ή Υπηρεσίας, τα οποία εφοδιάζονται με τα απαραίτητα σκεύη, έπιπλα και τα παρακάτω βιβλία και πίνακες που είναι κυρωμένα κανονικά: 1)Βιβλίο Αποστολής και Εντολών Σ’ αυτό καταχωρούνται η αποστολή και οι διάφορες οδηγίες και εντολές του φυλακίου. 2)Βιβλίο Υλικού Σ’ αυτό καταχωρούνται όλα τα έπιπλα και σκεύη του φυλακίου και σε ιδιαίτερη σελίδα τα βιβλία, οι πίνακες, οι καταστάσεις και τα σκαριφήματα, που καθορίζονται στην παράγραφο αυτή. 3)Βιβλίο Παραλαβής-Παράδοσης της Υπηρεσίας Σ’ αυτό ο παραλαμβάνων αρχιφύλακας βεβαιώνει ενυπόγραφα, βάσει της χρέωσης που υπάρχει στη δεύτερη σελίδα του βιβλίου, την ύπαρξη και καλή κατάσταση όλων των αντικειμένων του φυλακίου, όπως έπιπλα, σκεύη, βιβλία, πίνακες, μνημονεύοντας επίσης και την κατάσταση του κτιρίου και σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του σχετικά μ’ αυτά. 4)Βιβλίο Εφόδου Υπάρχει ένα για το φυλάκιο και από ένα για κάθε θέση σκοπού. Σ’ αυτό οι εφοδεύοντες Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί σημειώνουν ενυπόγραφα την ώρα προσέλευσής τους στο φυλάκιο ή στη θέση σκοπού και τις τυχόν παρατηρήσεις τους. 5)Σκαρίφημα (Πρόχειρο Σχεδιάγραμμα) Σ’ αυτό περιέχονται η θέση του φυλακίου και των σκοπών, αριθμημένες και διακρινόμενες σε θέσεις σκοπού ημέρας και νύκτας, τα δρομολόγια μεταξύ τους, καθώς και τα δρομολόγια των περιπόλων. 6)Κατάσταση Χρήσιμων Πληροφοριών Σ’ αυτή καταχωρούνται οι διευθύνσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων: (1) Του Διοικητού, Υποδιοικητού και Διευθυντών Γραφείων των Μονάδων-Υπηρεσιών, τόσο αυτών που διαθέτουν τα τμήματα ασφαλείας, όσο και αυτών που έχουν την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. (2) Της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς. (3) Της Αστυνομικής και Λιμενικής Αρχής, που είναι υπεύθυνη για την περιοχή, στην οποία βρίσκεται το φυλάκιο. (4) Των πλησιέστερων: 1)Μονάδων και Φυλακίων 2)Πυροσβεστικών Σταθμών (5) Οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο κατά κρίση. 9)Πινακίδα Ανακοινώσεων Τοποθετείται σε εμφανές σημείο του φυλακίου και σ’ αυτή, εκτός των άλλων ανακοινώσεων που πρέπει να λάβουν γνώση οι άνδρες του φυλακίου, επικολλούνται: (1) Η αποστολή και οι διάφορες οδηγίες και εντολές του φυλακίου (όπως αυτές αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο). (2) Τα καθήκοντα Αρχιφύλακα, λοιπών βαθμοφόρων, σκοπών. (3) Κατάσταση υλικού (όπως αυτά αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο). (4) Σκαρίφημα (πρόχειρο σχεδιάγραμμα). (5) Κατάσταση χρησίμων πληροφοριών. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 10.Οι Μονάδες και Υπηρεσίες με έγγραφη διαταγή ή με την Ημερήσια Διαταγή τους ορίζουν τους υπεύθυνους για την αρχική συμπλήρωση και ενημέρωση καθενός από τα παραπάνω θέματα. 11.Εντολές και οδηγίες που δεν ισχύουν ή διατάχθηκε η τροποποίησή τους, διαγράφονται από αυτόν που είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του σχετικού βιβλίου, ο οποίος στη στήλη των παρατηρήσεων, αιτιολογεί ενυπόγραφα τη διαγραφή ή τροποποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα βιβλία, πίνακες, καταστάσεις των φυλακίων. 12.Κάθε πρωί και σε ώρα που ορίζεται από το Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας που ευθύνεται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ο αρμόδιος Επιτελής λαμβάνει γνώση των αναφορών αρχιφυλάκων, περιπολαρχών και βαθμοφόρων εφόδου (Υποδείγματα 6, 7 και 8 του Παραρτήματος «Β»). Τις αναφορές αυτές μαζί με τα βιβλία παραλαβής-παράδοσης και τα βιβλία εφόδου, που προσκομίζονται από τον αρχιφύλακα, παρουσιάζει και εισηγείται σχετικά στο Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας. Για τις έκτακτες αναφορές που υποβάλλουν οι παραπάνω, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για τα επειγούσης φύσεως έγγραφα. 13.Ο Υποδιοικητής και οι αρμόδιοι Επιτελείς κατόπιν διαταγής του Διοικητού ή και κατά την κρίση τους, εφόσον όμως στη δεύτερη περίπτωση είναι αρχαιότεροι των αρχιφυλάκων, εκτελούν επιθεωρήσεις ή εφόδους στα φυλάκια και εφόσον παρίσταται ανάγκη δίνουν διαταγές ή εντολές τις οποίες καταχωρούν στο βιβλίο εφόδου, αναφέροντας συγχρόνως στο Διοικητή. Οι παραπάνω διαταγές ή εντολές μνημονεύονται στις αναφορές των αρχιφυλάκων, που υποβάλλονται την επόμενη μέρα. Οι διαταγές και εντολές αυτές ισχύουν μόνο κατά την ημέρα που δόθηκαν, εκτός και αν στο μεταξύ επικυρωθούν από το Διοικητή, οπότε γίνονται κανονικές έγγραφες διαταγές. Άρθρο 7ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑΓΕΝΙΚΑ 1.ΚατηγορίεςΗ υπηρεσία της Φρουράς περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: 1)Κατηγορία 1η Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες όπου λόγω ειδικών συνθηκών ασφαλείας (απόσταση από τις έδρες των Μονάδων), το προσωπικό, που διατίθεται γι’ αυτές, αντικαθίσταται κατά χρονικές περιόδους που ορίζει αυτός που τις διατάζει, όπως τμήματα ασφαλείας αποθηκών, πυρομαχικών, καυσίμων, αποσπάσματα, συνοδείες. 2)Κατηγορία 2η Περιλαμβάνει τις συνηθισμένες υπηρεσίες στις οποίες το προσωπικό που διατίθεται γι’ αυτές αντικαθίσταται ανά 24ωρο, όπως τμήματα ασφαλείας, επιφυλακές, περίπολοι, τιμητικά αποσπάσματα, άοπλες υπηρεσίες. 3)Κατηγορία 3η Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες των στελεχών χωρίς Στράτευμα, όπως εφόδους, αντιπροσωπείες ή επιτροπές, επόπτες περιπόλων τάξεως, ιατρό υπηρεσίας της Φρουράς. 2.Κατανομή Υπηρεσίας Η κατανομή των υπηρεσιών μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ καθορίζεται από τον ΑΔΦ σύμφωνα με την αριθμητική τους δύναμη και τις υποχρεώσεις τους προς ικανοποίηση των ιδίων αναγκών, τηρούνται δε οι ακόλουθες διαδικασίες: 1)Οι αποστολές για ανάθεση υπηρεσίας είναι αριθμητικές και όχι ονομαστικές και απευθύνονται στις ανώτερες Αρχές των Κλάδων των ΕΔ, των οποίων Μονάδες εδρεύουν στη Φρουρά, οι οποίες τις κατανέμουν στις Μονάδες, Υπηρεσίες και άτομα που τους ανήκουν. Στις περιπτώσεις όμως που ανατίθεται ατομική υπηρεσία σε Διοικητές Μονάδων ή Υπηρεσιών του Κλάδου που ανήκει ο ΑΔΦ ο καθορισμός τους γίνεται ονομαστικά. 2)Στρατεύματα πρωτοαφικνούμενα στη Φρουρά δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία έξω από τη Μονάδα τους κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες από την άφιξή τους. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο κατά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 4, οπότε εφόσον οι ανάγκες της Φρουράς δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν διαφορετικά, τα Στρατεύματα αυτά συμμετέχουν στην κάλυψη των αναγκών ασφαλείας της Φρουράς από τότε που θα αφιχθούν σ’ αυτή. 3)Οι υπηρεσίες της 1ης και 2ης κατηγορίας εκτελούνται κατά οργανικά τμήματα. Όταν όμως αυτό δεν είναι δυνατό λόγω μειωμένης δύναμης ή λοιπών υποχρεώσεων των Μονάδων ή Υπηρεσιών που διαθέτουν τα τμήματα, τότε με διαταγή του ΑΔΦ οι ανάγκες καλύπτονται και από άλλες Μονάδες-Υπηρεσίες της Φρουράς. 4)Κατά την κατανομή της υπηρεσίας οι θέσεις που καλείται μία Μονάδα ή Υπηρεσία να διαθέσει τμήματα θα πρέπει να είναι, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό, πλησιέστερα προς την έδρα της Μονάδας ή Υπηρεσίας. Άρθρο 8ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ - ΠΕΡΙΠΟΛΟΙ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ1.Τμήματα Ασφαλείας 1)Ο αριθμός των ανδρών που διαθέτει μία Μονάδα ή Υπηρεσία για ανάγκες ασφαλείας θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε μετά μία νύκτα υπηρεσίας να ακολουθεί τουλάχιστον μία νύκτα ανάπαυσης. Απόκλιση απ’ αυτόν τον κανόνα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές και περιορισμένης διάρκειας περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις που τα τμήματα που διατίθενται έχουν ως μοναδική απασχόληση τη φρούρηση των εγκαταστάσεων που τους ανατέθηκαν. 2)Η δύναμη κάθε τμήματος ασφαλείας καθορίζεται από τον αριθμό των σκοπών νύκτας, τους οποίους οφείλει να διαθέσει, υπολογιζόμενων για κάθε θέση σκοπού πέντε (5) ανδρών για τη χειμερινή περίοδο και τεσσάρων (4) για τη θερινή. 3)Η στολή των τμημάτων ασφαλείας καθορίζεται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των ΕΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των αντιστοίχων Κανονισμών Στολών. Η στολή αυτή, με την κατάλληλη κατά περίπτωση εξάρτυση, φέρεται από όλους όσους ανήκουν στο τμήμα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Κατά τις ώρες ανάπαυσης επιτρέπεται η αφαίρεση της εξάρτυσης και τοποθέτησής της μαζί με τον οπλισμό. Η αφαίρεση των αρβυλών επιτρέπεται κατά την κρίση του Διοικητού, που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Αν τα τμήματα ασφαλείας αντικαθίστανται κατά διαστήματα μεγαλύτερα του 24ωρου (1η Κατηγορία Υπηρεσίας) με διαταγή του ΑΔΦ μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας το προσωπικό αυτών να αναπαύεται εναλλάξ και σε ποσοστό 50% της δυνάμεώς τους. Κατά το χρόνο της ανάπαυσης η στολή αφαιρείται. 2.Επιφυλακή-Τμήματα Επιφυλακής 1)Επιφυλακή είναι η κατάσταση των Στρατευμάτων κατά την οποία αυτά τηρούνται ολικά ή μερικά στις Μονάδες ή Υπηρεσίες σε ετοιμότητα για να αναλάβουν οποιαδήποτε υπηρεσία. 2)Η επιφυλακή στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα τμήματα επιφυλακής που ορίζονται ανά 24ωρο σύμφωνα με τις διατάξεις των αντιστοίχων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ μπορεί: (1) Να είναι γενική ή μερική, δηλαδή τίθεται σε επιφυλακή το σύνολο ή μέρος του προσωπικού της Μονάδος ή των Μονάδων των ΕΔ. (2) Να αφορά είτε στο σύνολο των ΕΔ είτε σε ένα ή περισσότερους Κλάδους των ΕΔ. (3) Να είναι τοπική, οπότε περιορίζεται σε ορισμένη περιοχή ή πόλη της χώρας. 3)Επιφυλακή διατάσσεται σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια. 4)Όταν ο ΑΔΦ λάβει διαταγή του προϊσταμένου Διοικητού Σχηματισμού να θέσει σε επιφυλακή, μερική ή γενική, τις Μονάδες της Φρουράς ορίζει δύναμη επιφυλακής για κάθε μία από αυτές και εν ανάγκη, για κάθε Στρατόπεδο. 5)Για τις συντάξεις και προσκλήσεις των τμημάτων ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. 6)Στους οπλίτες της επιφυλακής δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από τις Μονάδες ή τα Στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκ περιτροπής απομάκρυνση των στελεχών για λήψη φαγητού, έπειτα από άδεια του Διοικητού της Μονάδας-Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του. 7)Ο Διοικητής της Μονάδας ή Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση έκτακτης ατομικής ανάγκης, μπορεί να επιτρέψει την απομάκρυνση από τη Μονάδα ή το Στρατόπεδο για μικρό και καθορισμένο χρονικό διάστημα στο προσωπικό επιφυλακής. 3.Περίπολοι1)Οι περίπολοι που εξετάζονται από τον Κανονισμό αυτόν αποτελούν όργανα τάξης και πειθαρχίας ή ασφαλείας και είναι διαφορετικές από τις τακτικές περιπόλους που πραγματεύονται οι σχετικοί Κανονισμοί ή τα Εγχειρίδια εκστρατείας. 2)Ανάλογα με το σκοπό που εκπληρούν διακρίνονται σε περιπόλους τάξης και πειθαρχίας και περιπόλους ασφαλείας. 3)Περίπολοι Τάξης – Πειθαρχίας (1) Αποστολή Η αποστολή των περιπόλων της κατηγορίας αυτής είναι ο έλεγχος της πειθαρχίας των Στρατιωτικών και η διατήρηση της τάξης μέσα στον τομέα ευθύνης τους. (2) Συγκρότηση - Υπαγωγή - Εποπτεία Τον αριθμό των περιπόλων της κατηγορίας αυτής, τη σύνθεση, δύναμη, τον τρόπο κίνησης (πεζή ή επί οχημάτων) και τη χρονική διάρκεια της υπηρεσίας τους ορίζουν οι ΑΔΦ σε συνεργασία με τις Στρατονομικές Αρχές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες στη φρουρά, έχοντας υπόψη ότι: 1)Περιπολίες πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου και κυρίως τις ώρες που τα Στρατεύματα ευρίσκονται εκτός Μονάδων και Στρατοπέδων. 2)Οι περίπολοι υπάγονται στον ΑΔΦ μέσω της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς, η οποία και τις συγκροτεί με τα όργανά της. 3)Σε περίπτωση μη ύπαρξης Στρατονομικής Αρχής ή ανεπάρκειας δύναμής της σε Στρατονομικά όργανα οι ΑΔΦ μπορούν ανάλογα να συγκροτούν τις περιπόλους αυτές ή να ενισχύσουν τις Στρατονομικές Αρχές με προσωπικό από τις Μονάδες-Υπηρεσίες της Φρουράς. 7)Σε Φρουρές όπου εδρεύουν Μονάδες ή Υπηρεσίες που ανήκουν σε περισσότερους από ένα Κλάδο, οι ΑΔΦ μπορούν να ορίζουν, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους αυτών, συγκρότηση περιπόλων μικτής σύνθεσης. Αυτό δεν αποκλείει την εκπομπή από τις αντίστοιχες Διοικήσεις των Κλάδων περιπόλων αποκλειστικά από δικά τους Στρατονομικά Όργανα. Οι περίπολοι αυτές συντονίζονται πάντοτε από τον ΑΔΦ. 8)Ναυλοχούντα πολεμικά πλοία σε λιμάνια που δεν εδρεύουν Στρατιωτικές Αρχές ορίζουν δικές τους περιπόλους, σε αντίθετη δε περίπτωση μετά από συνεννόηση με τον ΑΔΦ μπορούν να ορίζουν δική τους περίπολο ή να συμμετέχουν σε μικτή. 9)Οι περίπολοι σε περίοδο ειρήνης φέρουν αστυνομική ράβδο (κλομπ), ενώ σε περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 4 δύνανται να φέρουν τον οπλισμό τους κατά την κρίση του ΑΔΦ. 10)Όταν κρίνεται αναγκαίο, αυτός που διατάσσει την υπηρεσία των περιπόλων μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς επόπτες περιπόλων, οι οποίοι επιβλέπουν την υπηρεσία και το έργο τους. Οι επόπτες περιπόλων πρέπει να είναι αρχαιότεροι από τους επικεφαλής των περιπόλων. 11)Η κίνηση των περιπόλων γίνεται μέσα στον τομέα ευθύνης που τους καθορίζεται, επιτρεπομένης της εισόδου σε άλλο τομέα μόνο στις περιπτώσεις κίνησης για τους χώρους ευθύνης τους ή σύλληψης παραβατών, που στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο εισέρχονται στο γειτονικό τομέα. 12)Λεπτομέρειες επί θεμάτων τάξης, πειθαρχίας και ελέγχου παραβάσεων καθορίζονται στο άρθρο 16. 7)Περίπολοι Ασφαλείας Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε πεζή ή εποχούμενη περίπολος ή περίπολος ομάδας φρουρού-σκύλου, η οποία αποτελώντας ή όχι μέρος κάποιου τμήματος ασφαλείας, έχει αποστολή να συμπληρώνει και συγχρόνως να ελέγχει το έργο των σκοπών. Ως προς αυτές ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: (1) Ελέγχουν τα κενά διαστήματα μεταξύ των θέσεων των σκοπών, τους οποίους και συνδέουν. (2) Κινούνται σε καθορισμένο δρομολόγιο, από το οποίο δεν απομακρύνονται παρά μόνο για εξακρίβωση υπόπτου θορύβου σε γειτονικές θέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι περίπολοι ομάδων φρουρού-σκύλου, οι οποίες κινούνται σε ακαθόριστα δρομολόγια εντός προκαθορισμένων περιοχών. (3) Έχουν τα ίδια με τους κινητούς σκοπούς γενικά και ειδικά καθήκοντα που συμπληρώνονται με τις ειδικές εντολές θέσης. (4) Ελέγχουν την επαγρύπνηση των σκοπών και την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους αναφέροντας στον αρχιφύλακα τυχόν απουσία τους από τη σκοπιά, αμέλεια ή σφάλμα τους. (5) Αν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της η περίπολος διαπιστώσει κάτι που αφορά στην ασφάλεια και άλλων Μονάδων-Υπηρεσιών, όπως απώλεια συνθηματικών, ειδοποιεί αμέσως τον αρχιφύλακα ή τα όργανα ασφαλείας και ενημερώνει τις γειτονικές Μονάδες-Υπηρεσίες, καθώς και την Αρχή (Μονάδα-Υπηρεσία, ΑΔΦ) χάριν της οποίας ενεργεί η περίπολος. Αν όμως πρόκειται για περίπολο που ανήκει στο τμήμα ασφαλείας, η υποχρέωση για ειδοποίηση ανήκει στον αρχιφύλακα. (6) Σε συνθήκες καλής ορατότητας φέρουν συνήθως το όπλο στη θέση «αναρτήσατε», ενώ σε δυσμενείς συνθήκες, όπως και σε κάθε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο ο περιπολάρχης, στη θέση «χιαστί». 8)Λοιπές Διατάξεις Εκτός από τις έκτακτες αναφορές οι περιπολάρχες το πρωί της επομένης υποβάλλουν στις Αρχές, από τις οποίες διατάχθηκαν να εκτελέσουν την υπηρεσία αυτή, αναφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος «Β». 4.Τιμητικά Αποσπάσματα 1)Η δύναμή τους υπολογίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Β του Μέρους Δεύτερου. 2)Αντικαθίστανται κατά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζει κατά την κρίση του αυτός που διατάσσει τη συγκρότησή τους. 3)Σε περίπτωση συγκρότησης μικτού τμήματος απόδοσης τιμών από Στρατεύματα των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22. 4)Προκειμένου περί τιμητικής Φρουράς αυτή υπόκειται στις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο περί Τμημάτων Ασφαλείας και αποδίδει τιμές κατά τις διατάξεις του άρθρου 27. 5)Αν η τιμητική Φρουρά διατέθηκε χάριν κάποιου προσώπου ο αρχιφύλακάς της παρουσιάζεται και λαμβάνει τις διαταγές αυτού, αλλά οφείλει να υποβάλει στο Διοικητή της Μονάδας του την προβλεπόμενη ημερήσια αναφορά. Άρθρο 9ΕΦΟΔΟΙ1.Εκτελούνται πάντοτε κατά τη νύκτα και διακρίνονται σε: 1)Έφοδο Αξιωματικού 2)Έφοδο Υπαξιωματικού 3)Εσωτερική Έφοδο, η οποία ελέγχει μέρος ή το σύνολο των σκοπιών και φυλακίων της ίδιας Μονάδας, Υπηρεσίας ή Στρατοπέδου. 4)Εξωτερική Έφοδο, η οποία ελέγχει μέρος ή το σύνολο των σκοπιών και φυλακίων των Μονάδων, Υπηρεσιών ή Στρατοπέδων του Κλάδου από τον οποίο ορίζεται, από τους άλλους δε Κλάδους ελέγχει τις σκοπιές και τα φυλάκια, που καθορίζονται για τη φρούρηση εγκαταστάσεων από τον ΑΔΦ. 2.Ο εφοδεύων ακολουθεί καθορισμένο δρομολόγιο και συνοδεύεται, εφόσον είναι δυνατόν, από ένα στρατιώτη, ναύτη ή σμηνίτη. 3.Οι Εσωτερικές Έφοδοι ενδείκνυται όπως εκτελούνται από στελέχη των Μονάδων-Υπηρεσιών που διαθέτουν τα Τμήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 4.Οι Έφοδοι αναγνωρίζονται κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5θ του άρθρου 15 και όσοι εκτελούν έφοδο εξετάζουν: 1)Αν οι σκοποί βρίσκονται στις θέσεις τους και αν εκτελούν τα καθήκοντά τους καλά, ειδοποιούντες τους αρχιφύλακες για κάθε αμέλεια ή σφάλμα. 2)Αν η υπηρεσία των φυλακίων εκτελείται με πληρότητα και ακρίβεια, καθώς επίσης και την εφαρμογή των ειδικών εντολών αυτών όπως, αριθμός σκοπών και περιπόλων, έφοδοι στο εσωτερικό, κατάσταση φυλακίου, ετοιμότητα τμημάτων, έλεγχος πυρομαχικών, λειτουργία τηλεφωνικού δικτύου, ανταπόκριση των σκοπών στις τηλεφωνικές κλήσεις, καλή λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου από πλευράς χειριστών. 3)Μετά από ειδική εξουσιοδότηση αυτού που διατάσσει την έφοδο, ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί σ’ όλο το τμήμα ασφαλείας ή φυλακής καθώς και στα τμήματα επιφυλακής και μέσα αυτών, όπως ασύρματο δίκτυο, πυρομαχικά, βάσει των ειδικών περί ασφαλείας σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή ο εφοδεύων πρέπει να είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αρχιφύλακα και προκειμένου περί ελέγχου του Τμήματος Φυλακής Μονάδας, Υπηρεσίας ή Στρατοπέδου, ανώτερος ή τουλάχιστον αρχαιότερος από τα όργανα ασφαλείας αυτής. 5.Αν εκείνο που εξακριβώνεται από την έφοδο αφορά στην ασφάλεια και άλλων Μονάδων-Υπηρεσιών, όπως απώλεια συνθηματικών, ειδοποιείται αμέσως ο αρχιφύλακας ή τα όργανα ασφαλείας και ενημερώνονται οι γειτονικές Μονάδες-Υπηρεσίες καθώς και η Αρχή (Μονάδα-Υπηρεσία, ΑΔΦ) που διέταξε την εκτέλεση της Εφόδου. Αν όμως πρόκειται για έφοδο που διατάζουν τα όργανα ασφαλείας ή ο αρχιφύλακας στο εσωτερικό των υπ’ αυτούς τμημάτων, η υποχρέωση να ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι ανήκει σ’ αυτούς. 6.Ο καθορισμός των εφόδων στο εσωτερικό των Μονάδων-Υπηρεσιών ή Στρατοπέδων γίνεται από τους αντίστοιχους Διοικητές-Διευθυντές ή Στρατοπεδάρχες. 7.Ο ΑΔΦ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επί θεμάτων ασφαλείας διατάζει και ελέγχει την εκτέλεση εφόδων από Αξιωματικούς των Μονάδων -Υπηρεσιών της Φρουράς όλων των Κλάδων των ΕΔ. Αυτές καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών ασφαλείας της Φρουράς και πέρα από τις γενικές διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις: 1)Ανήκουν στην κατηγορία της «Εφόδου Αξιωματικού» και μπορούν να επεκταθούν, μετά από εξουσιοδότηση και στις εσωτερικές υπηρεσίες ασφαλείας των Στρατοπέδων, εφόσον οι Μονάδες που στρατωνίζονται σ’ αυτά, αλλά και ο εφοδεύων Αξιωματικός, ανήκουν στον ίδιο Κλάδο με τον ΑΔΦ. 2)Επιθυμητό είναι, εφόσον η δύναμη των υπηρετούντων Αξιωματικών το επιτρέπει, να εκτελείται τουλάχιστον μία έφοδος κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες. 8.Εκτός από τις έκτακτες αναφορές οι εφοδεύοντες το πρωί της επομένης υποβάλλουν στις Αρχές, από τις οποίες διατάχθηκαν να εκτελέσουν την υπηρεσία αυτή, αναφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος «Β». Άρθρο 10ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1.Οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν στα άρθρα 7, 8 και 9 θεωρούνται ότι άρχισαν από τη στιγμή έναρξης εκτέλεσης της εντολής. 2.Αυτοί που απαλλάσσονται από τις Υπηρεσίες της Φρουράς καθορίζονται από τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ ή διαταγές των αντιστοίχων Γενικών Επιτελείων. Άρθρο 11ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΓΕΝΙΚΑ 1.Η διαβίωση Στρατευμάτων στον ίδιο χώρο κάτω από κοινές συνθήκες αλλά διαφορετικές Διοικήσεις, επιβάλλει την ανάγκη της υιοθέτησης του θεσμού των «Στρατοπέδων». 2.Κύριος λόγος ίδρυσης των Στρατοπέδων είναι η ρύθμιση σχέσεων μεταξύ των Στρατευμάτων που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτασφαλείας τους στο σύνολό τους. 3.Ανάλογα με τις Μονάδες που τα συγκροτούν διακρίνονται σε: 1)Αμιγή Στρατόπεδα: Μέσα σ’ αυτά είναι εγκατεστημένες μία ή περισσότερες Μονάδες του αυτού Όπλου ή Σώματος ή Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού ή της Πολεμικής Αεροπορίας. 2)Μικτά Στρατόπεδα: Μέσα σ’ αυτά είναι εγκατεστημένες Μονάδες διαφόρων Όπλων, Σωμάτων ή Υπηρεσιών ή Μονάδες Όπλων, Σωμάτων και Υπηρεσιών που ανήκουν στον ίδιο Κλάδο ΕΔ. 3)Σύνθετα Στρατόπεδα: Μέσα σ’ αυτά είναι εγκατεστημένες διάφορες Μονάδες Όπλων ή Σωμάτων δύο ή περισσοτέρων Κλάδων των ΕΔ και ενδεχομένως της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ 4.Στις Διοικήσεις Στρατοπέδων: 1)Διοικητής Στρατοπέδου (Στρατοπεδάρχης) είναι αυτοδικαίως ο ανώτερος ή αρχαιότερος Διοικητής των Μονάδων, που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτό. 2)Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Κλάδων των ΕΔ ή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, δύναται να ορίζεται ως Διοικητής Αμιγών, Μικτών ή Συνθέτων Στρατοπέδων (Στρατοπεδάρχης), ο Διοικητής Μονάδας που είναι εγκατεστημένη σ’ αυτά και στον οποίο υπάγονται οι επιτελικές και εκτελεστικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις Μονάδες του Στρατοπέδου δια των οποίων δύναται να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες του Στρατοπεδάρχου (θέματα ασφαλείας εδάφους, φρούρησης, υγειονομικής υποστήριξης). 5.Σε περίπτωση που σ’ ένα Στρατόπεδο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εγκατασταθεί προσωρινά και άλλη Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ, το Στρατόπεδο συνεχίζει να διοικείται από το φυσικό του Διοικητή ανεξάρτητα από το βαθμό του Διοικητή που εγκαταστάθηκε προσωρινά. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ 6.Τα Αμιγή και Μικτά Στρατόπεδα συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Σχηματισμών, ενώ τα Σύνθετα Στρατόπεδα με διαταγή του ΓΕΕΘΑ, άπαντα δε υπάγονται για θέματα του Κανονισμού αυτού στον ΑΔΦ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΡΧΟΥ 7.Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Ο Κανονισμός αυτός δεν δίνει στο Στρατοπεδάρχη το δικαίωμα να επεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία των Μονάδων - Υπηρεσιών που δεν έχουν διοικητική εξάρτηση απ’ αυτόν. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Στρατοπεδάρχου είναι τα εξής: 1)Οργανώνει και εκτελεί την υπηρεσία βοηθούμενος από το προσωπικό της Μονάδας - Υπηρεσίας στην οποία ανήκει. 2)Καθορίζει τα μέτρα καθαριότητας και υγιεινής του Στρατοπέδου. 3)Μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διαταγές και κανονισμούς που ισχύουν για τη στολή. 4)Ρυθμίζει θέματα λειτουργίας των κοινών Πειθαρχείων, Κέντρων Ψυχαγωγίας, Αποθηκών, Μαγειρείων (αφορά τα Αμιγή και Μικτά Στρατόπεδα). 5)Καθορίζει θέματα που αφορούν στην ύδρευση, το φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων του Στρατοπέδου, τα πεδία βολής και ασκήσεων (όταν αυτά βρίσκονται μέσα στο Στρατόπεδο) και κάθε άλλη κοινόχρηστη εγκατάσταση, περιλαμβανομένης και της οργάνωσης της υπηρεσίας για την ασφάλεια και συντήρησή τους. 6)Καθορίζει τα μέτρα κυκλοφορίας (τροχαίας κινήσεως) των οχημάτων και λοιπών τροχοφόρων του Στρατοπέδου. 7)Ευθύνεται για την ασφάλεια του Στρατοπέδου ως σύνολο, καθορίζοντας τις αποστολές και υποχρεώσεις των Μονάδων - Υπηρεσιών του Στρατοπέδου και ρυθμίζει το κανονικό του τμήματος φυλακής, ενώ η ευθύνη για την ασφάλεια των Μονάδων - Υπηρεσιών του Στρατοπέδου, καθώς και των εγκαταστάσεών τους ανήκει στις Διοικήσεις αυτών. 8)Ρυθμίζει με διαταγή του τα θέματα ασφαλείας, της υπηρεσίας και λοιπά θέματα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω σε συνεργασία με τις Μονάδες - Υπηρεσίες του Στρατοπέδου που στηρίζονται: (1) Στους ισχύοντες Κανονισμούς των Κλάδων των ΕΔ, καθώς και σε διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων. (2) Στις τοπικές συνθήκες (3) Στο μέγεθος του Στρατοπέδου, στο είδος και τον αριθμό των Μονάδων – Υπηρεσιών που στρατωνίζονται σ’ αυτό. 8.Δικαιοδοσία Στρατοπεδάρχου 1)Ο Στρατοπεδάρχης, για θέματα αρμοδιότητάς του, έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας επί του στρατιωτικού προσωπικού των Μονάδων - Υπηρεσιών του Στρατοπέδου, εφόσον όμως ανήκουν στον ίδιο Κλάδο μ’ αυτόν. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του Στρατοπεδάρχη καθορίζεται από τον αντίστοιχο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κλάδου στον οποίο ανήκει. 2)Στις περιπτώσεις που το προσωπικό ανήκει σε Κλάδο διαφορετικό του Στρατοπεδάρχου, οι αναφορές παραβάσεων διαβιβάζονται στις Μονάδες - Υπηρεσίες των παραβατών και κοινοποιούνται στα προϊστάμενα αυτών κλιμάκια. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9.Πέρα από τις γενικές και ειδικές αυτές διατάξεις ισχύουν και τα ακόλουθα: 1)Οι υποχρεώσεις των Στρατευμάτων του Στρατοπέδου προς τον Στρατοπεδάρχη είναι ίδιες με αυτές των Στρατευμάτων της φρουράς προς τον ΑΔΦ, που αναφέρονται στις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 4. 2)Οι Στρατοπεδάρχες δικαιούνται τιμών Διοικητή Μονάδας. 3)Στα Αμιγή και Μικτά Στρατόπεδα οργανώνονται κοινά κέντρα ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ - Καντίνες) που υπάγονται στο Στρατοπεδάρχη. Αυτά οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς των οικείων Κλάδων και εξυπηρετούν και το προσωπικό των Μονάδων που διαμένουν προσωρινά στο Στρατόπεδο. 4)Στα Σύνθετα Στρατόπεδα μπορούν να ιδρύονται ξεχωριστά κατά Κλάδο ΕΔ Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδας που λειτουργούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς και τα οποία υπάγονται στο Στρατοπεδάρχη μόνον από πλευράς τάξης και ωραρίου λειτουργίας. 5)Τα καθοριζόμενα στο άρθρο αυτό ισχύουν και για τις Μονάδες - Υπηρεσίες που εγκαθίστανται προσωρινά σε κάποιο Στρατόπεδο. Στην περίπτωση αυτή ο Στρατοπεδάρχης οφείλει να κοινοποιήσει σ’ αυτές όλες τις διαταγές και οδηγίες που ισχύουν για το Στρατόπεδο. Την ίδια υποχρέωση έχει ο Στρατοπεδάρχης και προς τις προϊστάμενες Διοικήσεις των Μονάδων - Υπηρεσιών του Στρατοπέδου που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτό. 10.Ειδικά όσον αφορά στο «Στρατόπεδο Παπάγου», όπου έχουν την έδρα τους το ΥΠΕΘΑ, το ΓΕΕΘΑ, τα ΓΕ των τριών Κλάδων των ΕΔ (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) και διάφορες Μονάδες υποστήριξης αυτών, η διαταγή «περί της λειτουργίας και περί μέτρων ασφαλείας αυτού», εγκρίνεται με απόφαση του ΥΕΘΑ, κατόπιν γνωμοδότησης του ΣΑΓΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 12ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΕΝΙΚΑ 1.Η αντικατάσταση των τμημάτων ασφαλείας περιλαμβάνει: 1)Την παράδοση της υπηρεσίας. 2)Τη διαδικασία της αλλαγής των τμημάτων ασφαλείας. 2.Οι παραπάνω ενέργειες έχουν σκοπό την ενημέρωση και μεταβίβαση της ευθύνης στα νέα τμήματα ασφαλείας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.Κατά την αντικατάσταση των τμημάτων ασφαλείας εκτελούνται οι παρακάτω διαδοχικές ενέργειες: 1)Παράδοση της υπηρεσίας Εκτελείται μεταξύ των δύο αρχιφυλάκων αμέσως μετά την άφιξη του τμήματος που αναλαμβάνει υπηρεσία στο φυλάκιο και περιλαμβάνει: (1) Ενημέρωση του αρχιφύλακα που παραλαμβάνει για την αποστολή του, τις εντολές και τις τοπικές συνθήκες. (2) Παραλαβή των σκευών, επίπλων, εγκαταστάσεων, πυρομαχικών καθώς και βιβλίων, πινάκων του φυλακίου και καταχώριση της σχετικής πράξης στο βιβλίο παραλαβής και παράδοσης της υπηρεσίας. 2)Ενημέρωση Νέου Τμήματος Ασφαλείας (1) Ο αρχιφύλακας του νέου τμήματος ασφαλείας, αμέσως μετά την ενημέρωσή του, συγκεντρώνει το τμήμα του, επιθεωρεί τον οπλισμό, τη στολή, τα πυρομαχικά και στη συνέχεια ενώ το τμήμα είναι στη θέση της ημιανάπαυσης επεξηγεί την αποστολή, τις διάφορες οδηγίες και εντολές και ενημερώνει για την κατάσταση του φυλακίου, όπως ύδρευση, φωτισμός, κοινόχρηστοι χώροι. Ακολούθως, αφού διατάξει να παραμείνουν οι υπαξιωματικοί αλλαγής και το πρώτο τμήμα αλλαγής σκοπών, διατάσσει τον υπαρχιφύλακα να οδηγήσει το υπόλοιπο τμήμα στο φυλάκιο και να το εγκαταστήσει σ’ αυτό. (2) Στο χρόνο που γίνονται οι παραπάνω ενέργειες το τμήμα που αντικαθίσταται βρίσκεται εκτός του φυλακίου και σε αρκετή απόσταση από το τμήμα που αναλαμβάνει υπηρεσία, έτοιμο για αναχώρηση. 3)Αντικατάσταση Πρώτου Τμήματος Αλλαγής Σκοπών (1) Ο αρχιφύλακας συντάσσει το τμήμα αλλαγής επιλέγοντας σχηματισμό, ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες του δρομολογίου που θ’ ακολουθήσει (επί ενός ζυγού ή δυάδες), συμβουλευόμενος προς τούτο τον αρχιφύλακα που αντικαθίσταται. Όταν οι συνθήκες το απαιτούν, όπως μεγάλες σε έκταση Μονάδες, Αεροδρόμια, η μεταφορά των σκοπών προς τις θέσεις φρούρησης μπορεί να γίνεται και με όχημα. (2) Με το όπλο σε θέση «αναρτήσατε» οδηγεί το τμήμα, ενώ ο αρχιφύλακας που αντικαθίσταται κινείται δίπλα του, προς τις θέσεις των σκοπών, αρχίζοντας από το σκοπό του φυλακίου, τους οποίους και αλλάζει διαδοχικά με την εξής διαδικασία: 1)Αμέσως μετά την προσέγγιση του τμήματος στη θέση του σκοπού που θ’ αντικατασταθεί, ο σκοπός που θ’ αναλάβει υπηρεσία βγαίνει από τη γραμμή, εκτελεί «επ’ ώμου» κινείται προς αυτόν και τον χαιρετά κατά μέτωπο (η παλάμη επί του κοντακίου του όπλου) μόλις φθάσει σε απόσταση δύο (2) βημάτων. Στη συνέχεια εκτελεί παραπόδα και εφ’ όπλου λόγχη. 2)Ο σκοπός που αντικαθίσταται ανταποδίδει το χαιρετισμό κατά τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια εκτελεί παραπόδα και εις θήκην λόγχη. 3)Ο προηγούμενος σκοπός παραδίδει στο νέο τα πυρομαχικά (εφόσον αυτά δεν έχουν παραδοθεί σ’ αυτόν από πριν) και τα συνθηματικά και μεταδίδει τις εντολές της θέσης, τις οποίες μία προς μία επαναλαμβάνει ο νέος για να τις ακούσουν τόσο ο αρχιφύλακας όσο και οι δεκανείς αλλαγής. 7)Στη συνέχεια ο αρχιφύλακας διατάσσει το νέο σκοπό να επιθεωρήσει τη σκοπιά, τα πυρομαχικά, τα υλικά που υπάρχουν σ’ αυτήν, όπως κουδούνι, βιβλίο εφόδου, να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας του τηλεφώνου και του ασυρμάτου (εφόσον του έχει διατεθεί) και αφού βεβαιωθεί ότι όλα είναι εντάξει εντάσσει το σκοπό που αντικαταστάθηκε στο τέλος του τμήματος και συνεχίζει για την επόμενη θέση. 8)Μετά την αντικατάσταση όλων των σκοπών με την παραπάνω διαδικασία οι αρχιφύλακες αλλάζουν θέση μεταξύ τους και το τμήμα οδηγείται στο φυλάκιο όπου αφού γίνει απογέμιση των όπλων, ανεξάρτητα αν έχει διαταχθεί να είναι γεμάτα ή όχι και επιθεωρηθούν, λύνονται οι ζυγοί. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει και η ανάληψη της ευθύνης της υπηρεσίας από το νέο τμήμα ασφαλείας και το παλαιό αποχωρεί από το φυλάκιο. (3) Κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης των σκοπών, τη διοίκηση του τμήματος αλλαγής έχει ο αρχιφύλακας που αναλαμβάνει υπηρεσία ενώ κατά την επιστροφή, ο αρχιφύλακας που αντικαθίσταται. (4) Κατά την αντικατάσταση των σκοπών ο αρχιφύλακας που αντικαθίσταται, όπως προαναφέρθηκε, κινείται μαζί με τον αρχιφύλακα που παραλαμβάνει για να του υποδείξει τις θέσεις των σκοπών και τα δρομολόγια που θα ακολουθήσει, καθώς και για να τον ενημερώσει για την Περιοχή Ευθύνης του και για τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως θέσεις πυρομαχικών και καυσίμων, όρχους οχημάτων, σημεία περιορισμένης παρατήρησης. (5) Κατά τη διάρκεια της νύκτας ή σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας τηρείται η ίδια διαδικασία με τις εξής διαφορές: 1)Κατά την προσέγγιση του τμήματος αλλαγής σκοπών, ο σκοπός που αντικαθίσταται εκτελεί αναγνώριση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5θ του άρθρου 15. 2)Δεν ανταλλάσσεται χαιρετισμός μεταξύ των σκοπών. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4.Αν οι συνθήκες και η δύναμη των Μονάδων δεν επιτρέπουν κατά την αντικατάσταση των τμημάτων ασφαλείας την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο τμημάτων είναι δυνατό με διαταγή του ΑΔΦ να προσαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία αυτή, σύμφωνα πάντοτε και με τις διαταγές του Σχηματισμού στην Περιοχή Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η φρουρά. 5.Για το κοινό τμήμα φυλακής του Στρατοπέδου και το τμήμα φυλακής των Μονάδων - Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτό ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ καθώς και οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού που δεν καλύπτονται απ’ αυτούς. Στην περίπτωση δε που ισχύει η διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού, η διαδικασία προσαρμόζεται ανάλογα με διαταγή του Στρατοπεδάρχη ή του Διοικητή Μονάδας - Υπηρεσίας, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διαταγές των προϊσταμένων Διοικήσεων. 6.Αν για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, το τμήμα ασφαλείας που παραδίδει υπηρεσία αποχώρησε νωρίτερα από το φυλάκιο, η ενημέρωση του παραλαμβάνοντα αρχιφύλακα γίνεται από τον αρμόδιο Αξκό της Μονάδας - Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων ή από το μόνιμο αρχιφύλακα του φυλακίου (περιπτώσεις αποθηκών πυρομαχικών και καυσίμων, εγκαταστάσεις), που βρίσκονται εκτός Μονάδων ή Στρατοπέδων. 7.Αν τα τμήματα ασφαλείας ανήκουν σε ειδικά τμήματα, όπως τιμητικές φρουρές, φρουρές μνημείων, Προεδρική Φρουρά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Επιθεωρήσεων - Παρατάξεων – Παρελάσεων ή άλλες σχετικές διατάξεις. Άρθρο 13ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΓΕΝΙΚΑ 1.Πρωταρχικό καθήκον του αρχιφύλακα είναι να φέρει σε πέρας την αποστολή ασφαλείας, που αναλαμβάνει το τμήμα του. Επιπλέον επιφορτίζεται και με ειδικά καθήκοντα, που απορρέουν από την ιδιότητά του ως επικεφαλής ενόπλου τμήματος. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 2.Γενικά Καθήκοντα Αρχιφύλακα Τα γενικά καθήκοντα του αρχιφύλακα είναι τα εξής: 1)Δεν απομακρύνεται από την περιοχή ευθύνης του, ούτε και επιτρέπει να απομακρυνθούν οι άνδρες που έχει υπό τις διαταγές του, εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται από τα σχετικά σχέδια ασφαλείας ή τις διαταγές των Διοικήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 2)Αμέσως μετά την ανάληψη της υπηρεσίας λαμβάνει γνώση της αποστολής, των οδηγιών και των εντολών που αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο του φυλακίου, τις οποίες διαβάζει και επεξηγεί στους άνδρες του τμήματός του, δίνοντας τις απαραίτητες συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή τους. Επίσης ενημερώνει τους άνδρες της φρουράς για τις διαδικασίες αναγνώρισης και την τήρηση μέτρων ασφαλείας φορητού οπλισμού, πραγματοποιώντας παράλληλα επίδειξη αυτών. 3)Μετά την εγκατάσταση του τμήματός του στο φυλάκιο περιέρχεται την περιοχή ευθύνης του, επισκέπτεται τους σκοπούς για να βεβαιωθεί ότι γνωρίζουν καλά τις εντολές που τους δόθηκαν, παρέχοντας τις απαραίτητες συμπληρώσεις ή επεξηγήσεις, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Επίσης επιθεωρεί και ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση: (1) Οι σκοπιές και τα υπάρχοντα σ’ αυτές υλικά και εγκαταστάσεις, όπως τηλέφωνα, φώτα, ηλεκτρικά κουδούνια. (2) Τα προβλεπόμενα φώτα ασφαλείας και οι λοιπές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Περιοχή Ευθύνης του. 4)Τα αποτελέσματα της παραπάνω επιθεώρησης και ελέγχου καταχωρεί στο βιβλίο παραλαβής και παράδοσης της υπηρεσίας και τα συμπεριλαμβάνει στην υποβαλλόμενη το επόμενο πρωί σχετική αναφορά του κατά το υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος «Β». 5)Μετά την πρώτη επιθεώρηση των σκοπών ρυθμίζει τις υπηρεσίες των βαθμοφόρων, καθώς και των υπολοίπων ανδρών του φυλακίου -σε περίπτωση που δεν έχει κανονισθεί η υπηρεσία από τα αρμόδια όργανα των Μονάδων, που διαθέτουν τα τμήματα- επιδιώκοντας την ισομερή επιβάρυνσή τους, ενώ στη θέση του σκοπού φυλακίου καθώς και στις σημαντικές και στις μακρινές σκοπιές, ιδίως πυρομαχικών, καυσίμων, ορίζει τους πιο ικανούς. 6)Ενεργεί τις κανονικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στολής, οπλισμού, πυρομαχικών και καθορίζει ειδικό συνθηματικό για τις έκτακτες συγκεντρώσεις. 7)Επιτηρεί, κυρίως κατά τη νύκτα ή σε καταστάσεις αυξημένων μέτρων ασφαλείας, το προσωπικό που έχει υπό τις διαταγές του και βεβαιώνεται ότι εκτελεί ή ευρίσκεται σε ετοιμότητα να εκτελέσει σε κάθε στιγμή πλήρως τα καθήκοντά του. 8)Εκτελεί κατά την κρίση του ασκήσεις συναγερμού του τμήματός του και βεβαιώνεται ότι όλοι γνωρίζουν καλά τα καθήκοντά τους, οι δε εντολές για άμυνα του φυλακίου είναι πλήρεις και αποτελεσματικές. 9)Κατά τη διάρκεια της ημέρας περιέρχεται κατά ακανόνιστα χρονικά διαστήματα τις θέσεις των σκοπών και κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργεί εφόδους είτε προσωπικά είτε με τους βαθμοφόρους, που έχει υπό τις διαταγές του. 10)Μεριμνά για την παραλαβή και έγκαιρη κοινοποίηση, όπου πρέπει, των συνθηματικών της ημέρας. 11)Βεβαιώνεται ότι αυτοί που εκτελούν οποιαδήποτε υπηρεσία, εκτός της άοπλης, φέρουν τον οπλισμό τους, οπότε καθορίζει και τα πυρομαχικά τους. 12)Συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί στολής της παραγράφου 1γ του άρθρου 8 και επιβάλλει στους άνδρες του τη συμμόρφωσή τους προς αυτές. 13)Φροντίζει για την ύπαρξη στις σκοπιές εικοσιτετράωρης υπηρεσίας των βιβλίων εφόδου. Επίσης φροντίζει για τη διανομή των βιβλίων εφόδου στις σκοπιές νύχτας και τη συγκέντρωσή τους το πρωί της επομένης, αφού ελέγξει προηγουμένως αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 14)Ευθύνεται για τη διατήρηση των βιβλίων, πινάκων, σκευών, λοιπών υλικών του φυλακίου, καθώς και των εγκαταστάσεων της Περιοχής Ευθύνης του σε καλή κατάσταση και είναι υπόλογος για κάθε φθορά και απώλεια, εφόσον δεν είναι σε θέση να υποδείξει τους υπευθύνους. 15)Ευθύνεται για το άναμμα των καθοριζομένων φώτων ασφαλείας και τη διατήρησή τους σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς και το σβήσιμό τους, τις καθοριζόμενες ώρες. 16)Ευθύνεται για την τάξη και καθαριότητα του φυλακίου, των κοινοχρήστων χώρων και του χώρου γύρω απ’ αυτούς, διαθέτοντας για το λόγο αυτό ανάλογη δύναμη ανδρών, κατ’ αρχήν των αόπλων υπηρεσιών. 17)Απαγορεύει κάθε τι που γίνεται ή λέγεται κατά παράβαση των κανόνων πειθαρχίας και ασφάλειας. Σε περίπτωση που οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται, ειδοποιούνται τα όργανα ασφαλείας (Αξκός διανυκτέρευσης - Επόπτης ασφαλείας), εφόσον υπάρχουν τέτοια ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν (φύλαξη αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, που βρίσκονται μακριά από τα Στρατόπεδα) τα αρμόδια όργανα των Μονάδων, που έχουν την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων, για τις παραπέρα ενέργειες. 18)Φροντίζει για την ικανοποίηση των αναγκών Διοικητικής Μέριμνας του τμήματός του σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο ασφαλείας ή διαταγές που καλύπτουν το αντικείμενο, επικοινωνώντας στην ανάγκη με τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπάγεται το τμήμα, η οποία και έχει την ευθύνη για την παροχή υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας στα τμήματα που διαθέτει. 19)Εκτελεί την αναγνώριση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 5θ του άρθρου 15. 20)Παρευρίσκεται σ’ όλες τις προσκλήσεις του φυλακίου. 3.Ειδικά Καθήκοντα Αρχιφύλακα Τα ειδικά κατά κατηγορία καθήκοντα του αρχιφύλακα είναι τα εξής: 1)Κατάσταση Συναγερμού (1) Το Τμήμα Ασφαλείας τίθεται σε συναγερμό είτε μετά από διαταγή της Μονάδας - Υπηρεσίας, που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων, είτε από τον Αρχιφύλακα, όταν κατά την κρίση του διαπιστώνει, ότι στην Περιοχή Ευθύνης του ή πλησίον αυτής έχει δημιουργηθεί κατάσταση που επιβάλλει τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά σχέδια ασφαλείας, επιπλέον δε στη δεύτερη περίπτωση ενημερώνεται αμέσως η Μονάδα - Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. (2) Σε περίπτωση επιθέσεως κατά του φυλακίου ή των εγκαταστάσεων, των οποίων έχει αναλάβει την ασφάλεια, υπερασπίζει τις θέσεις του κάνοντας χρήση των όπλων, ενώ ειδοποιεί αμέσως τη Μονάδα - Υπηρεσία που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 2)Περιπτώσεις Πυρκαϊάς (1) Αν εκδηλωθεί πυρκαϊά μέσα στην Περιοχή Ευθύνης του, ενεργεί σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο πυρασφαλείας. (2) Αν εκδηλωθεί πυρκαϊά στην περίμετρο της Περιοχής Ευθύνης του, ενεργεί ως εξής: 1)Συντάσσει ένοπλα τη διαθέσιμη δύναμη του φυλακίου. 2)Στέλνει, αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια του φυλακίου και των εγκαταστάσεων, άοπλο τμήμα για την κατάσβεση της πυρκαϊάς. 5)Παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους τυχόν τραυματίες. 6)Ειδοποιεί αμέσως με τη σειρά: 1/ Την Πυροσβεστική Υπηρεσία 2/ Τις Αστυνομικές και Στρατονομικές Αρχές της περιοχής 3/ Τη Μονάδα - Υπηρεσία που έχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 7)Αποσύρει το τμήμα που διέθεσε μόλις αφιχθεί στην περιοχή η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι Αστυνομικές και Στρατονομικές Αρχές και αφού εκλείψει εμφανώς ο κίνδυνος, κατά την κρίση του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και ύστερα από έγκρισή του. 8)Αν το τμήμα που διατέθηκε για την κατάσβεση της πυρκαϊάς δεν επιστρέψει στη θέση του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας, ζητάει από τη Μονάδα - Υπηρεσία, που διαθέτει το τμήμα ασφαλείας, τη συμπλήρωσή του. 5)Όταν στο Στρατόπεδο υπάρχει Επόπτης Ασφαλείας ή Αξκός Διανυκτέρευσης οι παραπάνω ενέργειες του αρχιφύλακα τελούν υπό την έγκρισή τους, εκτός των περιπτώσεων επίθεσης εναντίον του φυλακίου ή των εγκαταστάσεων της Περιοχής Ευθύνης του και πυρκαϊάς μέσα στην Περιοχή Ευθύνης του (παράγραφοι 3α (2) και 3β (1) αντίστοιχα του άρθρου αυτού) για τις οποίες ενεργεί όπως καθορίσθηκε παραπάνω, αναφέροντας συγχρόνως σ’ αυτούς. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4.Οι διατάξεις για το ίδιο αντικείμενο, οι οποίες αναγράφονται στους οικείους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ έχουν εφαρμογή και για τον Κανονισμό αυτό, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση μ’ αυτόν. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω καθήκοντα θα πρέπει ν’ αναγράφονται στα σχετικά σχέδια ασφαλείας και να τοποθετούνται στις πινακίδες ανακοινώσεως των φυλακίων. 5.Το πρωί της επομένης ο αρχιφύλακας υποβάλλει αναφορά κατά το υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος « Β» και ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 6. 6.Οι αρχιφύλακες επιβάλλουν στους υφισταμένους τους, που ανήκουν στον ίδιο Κλάδο μ’ αυτούς, τις ποινές που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς των Κλάδων των ΕΔ, απαγορευομένης της επιβολής οποιασδήποτε μη προβλεπόμενης ποινής, όπως αύξηση του χρόνου φρούρησης. Άρθρο 14ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΕΝΙΚΑ 1.Για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας επιβάλλεται όπως κάθε φυλάκιο, εκτός από τον αρχιφύλακα, πλαισιώνεται με τον απαραίτητο αριθμό βαθμοφόρων, για τους οποίους ισχύουν οι γενικές διατάξεις που ακολουθούν. 2.Αυτοί είναι Υπαξιωματικοί και υπό τις προϋποθέσεις της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού Υποδεκανείς, Στρατιώτες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ, οι οποίοι ανάλογα με την αρχαιότητά τους αναλαμβάνουν, κατά σειρά, τα εξής καθήκοντα: 1)Υπαρχιφύλακα2)Υπαξιωματικού Αλλαγής 3.Ο Υπαρχιφύλακας είναι οποιουδήποτε βαθμού, νεώτερος όμως του αρχιφύλακα, ενώ τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού Αλλαγής αναλαμβάνουν κατ’ αρχήν οι Δεκανείς και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ. 4.Σε περίπτωση στενότητας Υπαξιωματικών είναι δυνατόν στον Υπαρχιφύλακα να ανατεθούν και τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού αλλαγής. 5.Αν η υπηρεσία του τμήματος ασφαλείας διαρκεί περισσότερο του 24ώρου, δεν διατίθενται αρκετοί βαθμοφόροι και τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού αλλαγής κρίνονται κουραστικά, επιτρέπονται οι παρακάτω αλλαγές ως προς τα καθήκοντά του: 1)Ανά 24ωρο μεταξύ Υπαρχιφύλακα και Υπαξιωματικού αλλαγής. 2)Κατά τη διάρκεια της ημέρας καθήκοντα Υπαξιωματικού αλλαγής μπορούν να εκτελούν Υποδεκανείς ή κατάλληλοι Στρατιώτες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ, οι οποίοι όμως απαλλάσσονται της υπηρεσίας του σκοπού κατά τη νύκτα. 6.Αν κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού η αντικατάσταση των σκοπών απαιτεί μεγάλο χρόνο λόγω μήκους δρομολογίου ή μεγάλου αριθμού σκοπών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση περισσοτέρων από ένα τμημάτων αλλαγής. Κάθε ένα απ’ αυτά εξυπηρετεί ορισμένο τομέα της περιοχής ευθύνης του τμήματος ασφαλείας. Για τις περιπτώσεις αυτές το τμήμα θα πρέπει να ενισχύεται με ανάλογο αριθμό Δεκανέων και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ και σε περίπτωση αδυναμίας, εφόσον αυτοί είναι επιφορτισμένοι με άλλα καθήκοντα, να εκτελούν και τα καθήκοντα Υπαξιωματικού αλλαγής. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 7.Είναι άμεσος βοηθός του Αρχιφύλακα και τον αναπληρώνει παραμένοντας στο φυλάκιο όσες φορές αυτός πηγαίνει για επιθεώρηση των σκοπών και σε περίπτωση ανάγκης και αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, τον αντικαθιστά. Γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζει λεπτομερώς την υπηρεσία στο φυλάκιο και τα καθήκοντα του Αρχιφύλακα. 8.Επιβλέπει ώστε οι εργασίες κάθε μορφής στο φυλάκιο να εκτελούνται κανονικά και σε αντίθετη περίπτωση αναφέρει στον Αρχιφύλακα. 9.Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας του φυλακίου και ρυθμίζει όλες τις παραλαβές και διανομές υλικών και εφοδίων. 10.Καθορίζει το κρεβάτι και τη θέση του όπλου κάθε μέλους του τμήματος ασφαλείας στον οπλοβαστό ή οπλοθέσιο και σε περίπτωση τμήματος ασφαλείας μεγάλης δύναμης, τα κρεβάτια και τους οπλοβαστούς κάθε ομάδος. 11.Γνωρίζει καλά τα καθήκοντα του Υπαξιωματικού αλλαγής, τα οποία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού είναι δυνατόν να κληθεί να εκτελέσει. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ 12.Είναι υπεύθυνος έναντι του Αρχιφύλακα για την εκτέλεση της υπηρεσίας των σκοπών με τάξη και ακρίβεια και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)Επιβλέπει ώστε οι σκοποί να φέρουν τη στολή που καθορίστηκε για την ημέρα και τη νύκτα. 2)Ελέγχει και βεβαιώνεται ότι οι ειδικές εντολές για κάθε θέση σκοπού μεταδίδονται σωστά κατά τις αντικαταστάσεις και ότι αυτές τηρούνται με ακρίβεια. 3)Ευθύνεται για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των σκοπιών και των υλικών θέσεων που υπάρχουν σ’ αυτές, όπως υλικά ειδικών συνθηκών διαβίωσης, τηλεφωνικές συσκευές, πινακίδες καθηκόντων σκοπών και αναφέρει αμέσως κάθε απώλεια, φθορά ή έλλειψη. 4)Τηρεί ονομαστική κατάσταση κατανομής της υπηρεσίας σκοπών, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τον Αρχιφύλακα ή τα αρμόδια όργανα της Μονάδας - Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 5)Εκτελεί τις αντικαταστάσεις των σκοπών σύμφωνα με τα καθορισθέντα στην παράγραφο 3γ του άρθρου 12 και αφού προηγουμένως επιθεωρήσει τη στολή, την εξάρτυση, τον οπλισμό και τα πυρομαχικά των ανδρών (εφόσον τα τελευταία έχουν δοθεί σ’ αυτούς). Επίσης ελέγχει κατά την παραλαβή και παράδοση οπλισμού των σκοπών, την τήρηση των μέτρων ασφαλείας φορητού οπλισμού. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13.Αν η δύναμη του φυλακίου είναι μικρή και λόγω εγγύτητας της θέσης προς το Στρατόπεδο τα ζητήματα Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας απλουστεύονται, επιτρέπεται όπως όλα τα καθήκοντα βαθμοφόρων της φρουράς εκτελούνται από ένα Λοχία ή Δεκανέα που βοηθείται από Υποδεκανείς ή κατάλληλους στρατιώτες ή αντίστοιχο προσωπικό των άλλων Κλάδων των ΕΔ. 14.Λοχίες και δεκανείς και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ, που αποσπώνται επικεφαλής τμήματος του φυλακίου για τη φρούρηση μίας θέσης μακράν του φυλακίου, αναφέρουν για κάθε έκτακτο συμβάν, που ενδιαφέρει την υπηρεσία και το επόμενο πρωί, σε ώρα που καθορίζει ο αρχιφύλακας, υποβάλλουν σ’ αυτόν την καθορισμένη αναφορά κατά το υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος «Β», ώστε να την έχει υπόψη του κατά τη σύνταξη της δικής του αναφοράς. 15.Για αποφυγή ατυχημάτων οι σκοποί, οι περίπολοι και οι Υπαξιωματικοί αλλαγής έχουν τα όπλα τους κενά και τα πυρομαχικά εντός των φυσιγγιοθηκών, εκτός αν ειδικές καταστάσεις (περίοδος πολέμου, επιστράτευσης, κατάσταση πολιορκίας, αυξημένων αναγκών ασφαλείας) επιβάλλουν τη γέμιση των όπλων, με τη θαλάμη κενή ή γεμάτη. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιοι για τη λήψη της απόφασης είναι οι Σχηματισμοί μετά από έγκριση των οικείων Γενικών Επιτελείων. Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της αποστολής του κάθε φυλακίου και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από το άρθρο 15. 16.Η λήψη των παραπάνω μέτρων γέμισης των όπλων πρέπει οπωσδήποτε να γνωστοποιείται στους άνδρες του φυλακίου με τις ειδικές εντολές του φυλακίου και θέσης σκοπού. 17.Όλοι οι σκοποί που αντικαθίστανται ακολουθούν το τμήμα αλλαγής εκτός από το σκοπό του φυλακίου, ο οποίος μπαίνει στο φυλάκιο μόνος του αφού προηγουμένως επιθεωρηθεί το όπλο του από τον Υπαξιωματικό αλλαγής. Άρθρο 15ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΥΓΕΝΙΚΑ 1.Η υπηρεσία του σκοπού είναι μία από τις πιο ουσιώδεις ατομικές υπηρεσίες των στρατιωτών, ναυτών, σμηνιτών, Επαγγελματιών Οπλιτών, μαθητών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ των ΕΔ και Λιμενοφυλάκων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ανεπάρκεια δύναμης, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αυτή είναι δυνατόν να ανατεθεί και σε Υπαξιωματικούς. 2.Οι σκοποί φρουρούν φέροντας κατ’ αρχήν τυφέκιο με τη λόγχη εφ’ όπλου. Μπορούν όμως να φέρουν και άλλο οπλισμό σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν κάθε φορά. 3.Οι σκοποί γενικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες σε «Σκοπούς Θέσεως» και σε «Κινητούς Σκοπούς». Οι σκοποί θέσεως φρουρούν συγκεκριμένη θέση χωρίς να απομακρύνονται περισσότερο των 20 μέτρων απ’ αυτήν, οι δε κινητοί κινούνται κατά μήκος ορισμένου δρομολογίου ή εντός καθορισμένης ζώνης. 4.Τα καθήκοντα του σκοπού διακρίνονται σε «Γενικά» και «Ειδικά». Τα Γενικά αναφέρονται στις συνηθισμένες συνθήκες υπηρεσίας, ενώ τα Ειδικά σε ειδικές συνθήκες. Ειδικές θεωρούνται οι συνθήκες της υπηρεσίας σκοπού όταν αυτή εκτελείται σε: 1)Στρατιωτικές Φυλακές και Πειθαρχεία 2)Στρατόπεδα Αιχμαλώτων Πολέμου ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΥ 5.Γενικά Καθήκοντα Σκοπού Τα γενικά καθήκοντα σκοπού είναι: 1)Υποχρεούται να αναλάβει την υπηρεσία του την καθορισμένη ώρα φέροντας υποχρεωτικά το όπλο με το οποίο είναι χρεωμένος από τη Μονάδα του και να το κρατά, όλο το χρόνο που φρουρεί φέροντάς το «παρά πόδα» και με τη λόγχη στη θέση «εφ’ όπλου». Αν είναι οπλισμένος με αυτόματη αραβίδα, την φέρει στη θέση «αναρτήσατε», ενώ αν ανήκει σε τιμητική φρουρά όπως φρουρά μνημείων, ηρώων, εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές. Κατά τη Μ. Παρασκευή και τις ημέρες Εθνικού Πένθους φέρει το όπλο «υπό μάλης». 2)Δεν κάθεται, δεν στηρίζεται, δεν καπνίζει και δεν μιλάει σε κανένα χωρίς λόγο ή ανάγκη. 3)Δεν απομακρύνεται από τη σκοπιά περισσότερο από όσο καθορίζουν οι ειδικές εντολές της θέσεως και αν δεν υπάρχουν τέτοιες, όχι περισσότερο από 20 μέτρα. Αν πρόκειται για κινητό σκοπό απαγορεύεται η απομάκρυνση από το δρομολόγιο ή την περιοχή πέρα από όσο καθορίζουν οι ειδικές εντολές. 4)Δεν επιτρέπει να ρυπαίνεται ο χώρος πλησίον της θέσεώς του ή να δημιουργούνται φθορές σ’ αυτόν. 5)Δεν δέχεται να αντικατασταθεί παρά μόνο έπειτα από εντολή του Υπαξιωματικού αλλαγής ή του εκτελούντα καθήκοντα Υπαξιωματικού αλλαγής, καθώς και του Αρχιφύλακα και Υπαρχιφύλακα του φυλακίου. 6)Αποδίδει τις οφειλόμενες κατά το άρθρο 26 τιμές. 7)Απαγορεύει την παραμονή στο χώρο της σκοπιάς ατόμων που δεν έχουν σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας. 8)Επικοινωνεί με το φυλάκιο τηλεφωνικά ή με τον ασύρματο, αναφέροντας επακριβώς το συμβάν και προσδιορίζοντας το σημείο που λαμβάνει χώρα. Σε περίπτωση μη λειτουργίας ή μη ύπαρξης των παραπάνω μέσων, ειδοποιεί το φυλάκιο όπως παρακάτω: (1) Όταν για οποιοδήποτε λόγο έχει ανάγκη έκτακτης αντικατάστασης καλεί τον Υπαξιωματικό αλλαγής φωνάζοντας «Δεκανέα αντικατάστησε» (ή Δίοπε ή Υποσμηνία). (2) Όταν αντιληφθεί πυρκαϊά φωνάζει «Πυρκαϊά Φύλακες». (3) Όταν για οποιοδήποτε λόγο θέλει να προκαλέσει επέμβαση του φυλακίου αναφωνεί «Φύλακες». Τότε ο Αρχιφύλακας στέλνει βαθμοφόρο και ανάλογο αριθμό οπλισμένων ανδρών. Οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους ο σκοπός είναι δυνατόν να ζητήσει ή να προκαλέσει την επέμβαση των ανδρών του φυλακίου είναι: 1)Όταν ακούσει ύποπτο θόρυβο. 2)Όταν αντιληφθεί ότι διαπράττεται παρανομία ή αταξία. 3)Όταν αντιληφθεί άτομο, του οποίου η ζωή κινδυνεύει από ενέργεια άλλου ατόμου ή ατόμων. 4)Όταν εξυβρίζεται. (4) Όταν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη να πάει ο Αρχιφύλακας στη θέση του σκοπού αναφωνεί «Αρχιφύλακα». (5) Όταν υπάρχει ανάγκη να συγκεντρωθεί όλη η δύναμη του φυλακίου αναφωνεί « Στα όπλα», οπότε αυτή συντάσσεται ένοπλη για να: 1)Αντιμετωπίσει επικίνδυνη γι’ αυτή κατάσταση ή για να πάει σε βοήθεια του σκοπού, που τη ζήτησε. 2)Αποδώσει τιμές ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που κρίνει ο Αρχιφύλακας όπως εφαρμογή ή δοκιμή σχεδίου για άμυνα του φυλακίου. (6) Όλες οι πιο πάνω αναφωνήσεις επαναλαμβάνονται από σκοπό σε σκοπό μέχρις ότου να ακουστούν απ’ αυτούς που είναι μέσα στο φυλάκιο. Με βάση την αρχή του διπλασιασμού των μέσων επιβάλλεται η καθιέρωση και άλλων μέσων επικοινωνίας του φυλακίου με τους σκοπούς όπως τηλέφωνο, ηλεκτρικά κουδούνια, φωτεινά σήματα, τα οποία οι σκοποί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κατά τις παραπάνω αναφωνήσεις. 15)Ο σκοπός, όταν αντιληφθεί άτομο ή ομάδα να πλησιάζει προς τη θέση του και αμέσως μόλις πλησιάσουν σε ακτίνα ακοής αναφωνεί «Αλτ, τις ει», λαμβάνοντας συγχρόνως τη θέση φύλαξης. Όταν στην κλήση του σκοπού δοθεί η απάντηση «έφοδος» ή «περίπολος» ή «Τάδε Μονάς» αναφωνεί «Προχώρει μόνος». Ο εφοδεύων ή ο επικεφαλής της ομάδας (περιπόλου ή Μονάδας) προχωρεί και όταν φθάσει σε απόσταση έξι (6) βημάτων ο σκοπός αναφωνεί πάλι «Αλτ» και αναφέρει τον αριθμό των συνθηματικών (αριθμός σκοπού), ενώ ο εφοδεύων ή ο επικεφαλής της ομάδας απαντά με τον αντίστοιχο αριθμό (αριθμός εφοδεύοντος). Στη συνέχεια ο σκοπός αναφωνεί και πάλι «προχώρει» και όταν το άτομο φθάσει σε απόσταση 3-4 βημάτων, ο σκοπός αναφωνεί «Αλτ, προχώρει στο παρασύνθημα». Όταν δοθεί το παρασύνθημα ο σκοπός αναφωνεί «Ελεύθερος» και επιτρέπει τη διέλευση, εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες διαταγές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής εφαρμόζονται επιπρόσθετα τα εξής: (1) Οι υπόλοιποι άνδρες παραμένουν στη θέση που διατάχθηκε το πρώτο «Αλτ» και κινούνται προς τον επικεφαλής τους, όταν ακουσθεί η λέξη «Ελεύθερος». Μέχρι την απομάκρυνση του εφοδεύοντος ή του τμήματος ο σκοπός εξακολουθεί να είναι στη θέση φύλαξης και δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) βημάτων. (2) Στην περίπτωση που ο σκοπός είναι σκοπός πύλης ή φυλακίου, μετά την αναγνώριση, δεν επιτρέπει την είσοδο αλλά καλεί τον Αρχιφύλακα για την παραπέρα αναγνώριση. Στην περίπτωση αυτή ο Αρχιφύλακας προσέρχεται στη θέση του σκοπού και αναφωνεί «Τις ει» όταν πάρει μια από τις απαντήσεις «Έφοδος ή Περίπολος», διατάσσει το σκοπό να απομακρυνθεί λίγο για να μην ακούσει το σύνθημα και το ζητά με τη φράση «προχώρει στο σύνθημα», όταν δε το πάρει απαντά με το παρασύνθημα. (3) Όλα τα συνθηματικά, αριθμοί και λέξεις, αναφωνούνται με χαμηλό τόνο ώστε να μην ακούγονται από άλλα άτομα. (4) Η είσοδος στο φυλάκιο γίνεται μόνο από τον εφοδεύοντα ή τον επικεφαλής του τμήματος με τη συνοδεία του Αρχιφύλακα. 16)Όταν συνεπεία ειδικής εντολής οι σκοποί έχουν διαταχθεί να μην επιτρέπουν σε κανένα να τους πλησιάσει ή να περάσει από τη θέση τους κατά την νύκτα, τότε αφού σταματήσουν με το «Αλτ» κάθε άτομο που πλησιάζει και το ρωτήσουν μεγαλόφωνα «Τις ει», του φωνάζουν «Φύγε μακριά». 17)Σ’ αυτούς που διατάσσονται κατά τα αναφερθέντα στην παράγραφο 5θ και 5ι να σταματήσουν ή ν’ απομακρυνθούν και αρνούνται να συμμορφωθούν, ο σκοπός απαγορεύει τη διάβαση προτείνοντας το όπλο του και αν αυτοί επιμένουν, συγκεντρώνει τους άνδρες του φυλακίου φωνάζοντας «στα όπλα». Στην ίδια ενέργεια προβαίνει και όταν κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης το τμήμα που συνοδεύει τον επικεφαλής, προς τον οποίο γίνεται η αναγνώριση, δεν παραμένει στη θέση του κατά το πρώτο «Αλτ» αλλά κινείται προς τη θέση του σκοπού και δεν συμμορφώνεται προς νέα υπόδειξή του να σταματήσει. 18)Αναφωνεί «Αλτ ή πυροβολώ» και αν αυτός ή αυτοί που τον προσεγγίζουν δεν συμμορφωθούν – και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να πληγεί άνθρωπος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος -,πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό κάθε προσώπου που: (1) Κατά τη διάρκεια πραγματικού συναγερμού, μετά το δεύτερο «Αλτ ή πυροβολώ» του σκοπού, δεν σταματά. (2) Σε περίπτωση επιθέσεως κατ’ αυτού ή του φυλακίου ή εισόδου του στις εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των οποίων έχει αναλάβει, μετά το δεύτερο «Αλτ ή πυροβολώ» του σκοπού, δεν σταματά. (3) Σε περίοδο και περιοχές όπου με ειδική εντολή οι σκοποί φέρουν τα όπλα γεμισμένα, μετά το δεύτερο «Αλτ ή πυροβολώ», δεν σταματά. (4) Βιαιοπραγεί κατ΄ αυτού. 19)Συλλαμβάνει ή καλεί τους άνδρες του φυλακίου να συλλάβουν κάθε άτομο που τον υβρίζει και σε περίπτωση που αυτό βιαιοπραγήσει κατ’ αυτού προτείνει το όπλο του κάνοντας χρήση της ξιφολόγχης, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα ηπιότερα μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. 20)Τηρουμένων όσων καθορίζονται στην υποπαράγραφο 5ιβ ανωτέρω: (1) Κάνει χρήση του όπλου του εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως σκοπού και υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1)Ότι έχει δηλώσει την ιδιότητά του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση του όπλου του, παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης του ιδίου ή τρίτου. 2)Ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα ηπιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. 3)Ότι η χρήση του όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδος της απειλούμενης βλάβης και το βαθμό κινδύνου της απειλής. (2) Και όταν ακόμη συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η χρήση του όπλου πρέπει να είναι η ηπιότερη δυνατή, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης του ιδίου ή τρίτου. (3) Χρήση του όπλου που στοχεύει στην πλήξη μη ζωτικών σημείων του ανθρώπινου σώματος και ιδίως των κάτω άκρων, επιτρέπεται: 1)Αν αυτό απαιτείται για την απόκρουση ένοπλης επίθεσης, εφόσον η επίθεση άρχισε ή επίκειται, κατά τρόπον ώστε κάθε καθυστέρηση αντίδρασης να καθιστά αναποτελεσματική την άμυνα. 2)Για την αποτροπή επικείμενης τέλεσης ή εξακολούθησης κοινώς επικίνδυνου κακουργήματος ή κακουργήματος που τελείται με χρήση ή απειλή χρήσης σωματικής βίας. 3)Για την αποτροπή αφοπλισμού του. Κοινώς επικίνδυνα κακουργήματα είναι αυτά που προκαλούν κίνδυνο τον οποίο ο δράστης του κακουργήματος δεν μπορεί να περιορίσει σε ορισμένα πρόσωπα, όπως εμπρησμός, από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο ή από τον οποίο προήλθε θάνατος, εμπρησμός σε δάσος, πρόκληση έκρηξης. (4) Χρήση του όπλου που στοχεύει στην πλήξη ανθρώπου έτσι ώστε να πιθανολογείται ακόμη και ο θάνατός του, επιτρέπεται αν αυτό απαιτείται για την απόκρουση επίθεσης ενωμένης με επικείμενο κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης του ιδίου ή τρίτου. Ακόμη και υπ’ αυτές τις περιστάσεις, τέτοιου είδους χρήση του όπλου απαγορεύεται: 1)Εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία ή εξοστρακισμό. 2)Εναντίον οπλισμένης ομάδας ή πλήθους, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγούν άοπλοι. 3)Εναντίον ατόμου που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εκτός αν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου θανάτου. 4)Εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή. (5) Η πρόδηλα παράνομη διαταγή ανωτέρου προς το σκοπό για χρήση του όπλου του, δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του σκοπού. Κάθε χρήση του όπλου από τον σκοπό πρέπει να αναφέρεται ιεραρχικά. 31)Σε περίπτωση που το άτομο υβρίζει το σκοπό ή βιαιοπραγεί κατ’ αυτού ρίπτοντας εναντίον του αντικείμενα από θέση εκτός των ορίων της Περιοχής Ευθύνης του φυλακίου ειδοποιείται ο αρχιφύλακας, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποιεί τις αστυνομικές αρχές της περιοχής. 6.Ειδικά Καθήκοντα Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του σκοπού σε ειδικά καθήκοντα, όπως αυτά καθορίσθηκαν στην παράγραφο 4α και 4β, ενεργεί όπως παρακάτω: 1)Ειδοποιεί τον Αρχιφύλακα για κάθε συμβάν, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη Μονάδα ή Υπηρεσία. 2)Γεμίζει το όπλο του μόνο έπειτα από ρητή εντολή του Αρχιφύλακα. 3)Σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης ή απελευθέρωσης, μόλις αντιληφθεί κάποιον από τους φυλακισμένους ή αιχμαλώτους στη στέγη του κτιρίου ή να αναρριχάται στους τοίχους ή να προσπαθεί να περάσει το συρματόπλεγμα, προσκαλεί τον δραπέτη να ακινητοποιηθεί αμέσως φωνάζοντας «Αλτ, στα όπλα». Αν δεν συμμορφωθεί, «Αλτ» και πυροβολεί για εκφοβισμό στον αέρα. Χρήση του όπλου από τον σκοπό, που αποσκοπεί στην πλήξη μη ζωτικών σημείων του σώματος αυτού που αποπειράται να αποδράσει και ιδίως των κάτω άκρων, επιτρέπεται μόνον εάν η απόδραση ή η απόπειρα ελευθέρωσης κρατουμένου ή αιχμαλώτου πολέμου επιχειρείται με ένοπλη επίθεση. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΜΕΤΑ ΣΚΥΛΟΥ 7.Γενικά Καθήκοντα Φρουρού μετά Σκύλου 1)Εκτελεί περιπολία με το σκύλο του στην περιοχή που του ανατίθεται και εξασφαλίζει σ’ αυτήν επαρκή φρούρηση. 2)Παρέχει εκπαίδευση στο σκύλο του σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα. 3)Υποδύεται το ρόλο του «εισβολέα» κατά την εκπαίδευση των σκύλων των ομάδων, που ανήκουν σε διαφορετική τετράδα απ’ αυτόν. 4)Παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του σκύλου και προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες στις περιπτώσεις που απαιτείται, ιδίως ξαφνικές ασθένειες. 5)Ενημερώνει, σε συνεργασία με τον Διμοιρίτη ομάδων της Μονάδας του, το Μητρώο Υπηρεσίας του σκύλου του. 6)Μεριμνά για την καλή συντήρηση και τη διατήρηση σε άριστη κατάσταση από πλευράς εμφάνισης και καθαριότητας του οικίσκου διαμονής (και όταν απαιτείται και των άλλων οικίσκων των σκύλων της τετράδας) και γενικότερα των χώρων, που ζει και κινείται ο σκύλος. 7)Μεριμνά για την ομαλή τροφοδοσία και εκτόνωση του σκύλου του και παράλληλα, όταν απαιτείται, των άλλων σκύλων της τετράδας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ο φρουρός να μπορεί να εισέρχεται στους οικίσκους διαμονής και των άλλων σκύλων της τετράδας. 8)Μελετά και εισηγείται ιεραρχικά μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση του επιπέδου απόδοσης των φρουρών και των σκύλων. 8.Καθήκοντα Φρουρού μετά Σκύλου πριν και κατά την Περιπολία Η κύρια αποστολή είναι ο εντοπισμός τυχόν απειλής και η έγκαιρη συνέγερση της Μονάδας. Τα καθήκοντα φρουρού μετά σκύλου στον οποίο ανατίθεται η φύλαξη ενός τομέα είναι: 1)Πριν από την Περιπολία (1) Ελέγχει την ετοιμότητα του σκύλου του για εκτέλεση υπηρεσίας από πλευράς φυσικής κατάστασης. (2) Παρουσιάζεται στο αρμόδιο για τη φρούρηση Όργανο της Μονάδας και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στον τομέα ευθύνης του, όπως συνθηματικά, εξουσιοδοτημένο προσωπικό, προβλεπόμενες εργασίες. 2)Κατά την Περιπολία (1) Υπάγεται στις διαταγές του Αρχιφύλακα και είναι υπεύθυνος έναντι αυτού για τον πλήρη έλεγχο του τομέα ευθύνης του. (2) Φέρει τόσο αυτός όσο και ο σκύλος του τον προβλεπόμενο εξοπλισμό. (3) Κατά την έναρξη της περιπολίας, ελέγχει την ασφάλεια - κατάσταση των μέσων και υλικών που φρουρεί και ενημερώνει το αρμόδιο Όργανο αναλόγως. (4) Κατά τη διάρκεια της περιπολίας δεν απομακρύνεται από τον τομέα ευθύνης του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν αντικατασταθεί. (5) Αναφέρει στο αρμόδιο Όργανο την προσέγγιση ή παρουσία ατόμου/ων ή οχήματος/ων στον τομέα ευθύνης του, καθώς και κάθε ασυνήθιστο γεγονός. (6) Ελέγχει οποιοδήποτε άτομο ή όχημα που κινείται στον χώρο ευθύνης του. (7) Πριν από το πέρας της περιπολίας, ελέγχει την ασφάλεια - κατάσταση των μέσων και υλικών που φρουρεί και ενημερώνει το αρμόδιο Όργανο αναλόγως. 3)Μετά το Πέρας της Περιπολίας (1) Τοποθετεί το σκύλο του στον οικίσκο. (2) Παρουσιάζεται στο αρμόδιο Όργανο της Μονάδας και ενημερώνει για την εκτέλεση της περιπολίας, όπως συμπλήρωση προβλεπόμενων εντύπων, αναφορά συμβάντων. (3) Παραδίδει τον εξοπλισμό περιπολίας. 9.Διαδικασίες Αναγνώρισης - Σύλληψης 1)Κατά τη διάρκεια της περιπόλου, ο φρουρός εκτελεί καθήκοντα κινητού σκοπού. Επιπλέον επειδή ενεργεί σαν ομάδα με το σκύλο του εκτελεί τα παρακάτω: (1) Αποκάλυψη - Αναγνώριση- Σύλληψη. Όπως και τα καθήκοντα περιπόλου του άρθρου 8, παρ. 3δ με τη διαφορά ότι: 1)Αν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης άτομο ή άτομα δεν συμμορφώνονται στο «Αλτ», τότε ο φρουρός ενεργεί ως ακολούθως: 1/ Εφόσον στο πρώτο «Αλτ» το άτομο δεν συμμορφώνεται, τότε ο φρουρός φωνάζει δυνατά «Αλτ ή αφήνω το σκύλο μου». 2/ Αν το άτομο υπακούσει στη δεύτερη εντολή, ο φρουρός εκτελεί αναγνώριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 3/ Εφόσον και με τη δεύτερη εντολή το άτομο δεν υπακούσει, ο φρουρός ακολουθεί διαδικασίες σύλληψης, όπως τα καθήκοντα σκοπού της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, με τη διαφορά ότι αν κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης το άτομο δεν συμμορφώνεται στη διαταγή «Αλτ ή αφήνω το σκύλο μου», τότε ο φρουρός ελευθερώνει το σκύλο του για να συλλάβει τον ύποπτο και ενημερώνει τον Αρχιφύλακα. Στη συνέχεια παραδίδει τον ύποπτο στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης. (β). Αν κατά τη διάρκεια της περιπολίας η Ομάδα Φρουρού - Σκύλου αντιληφθεί άτομο ή άτομα μη εξουσιοδοτημένα να καταφεύγουν ή να βρίσκονται μέσα σε κτίριο τότε ο φρουρός ενεργεί ως ακολούθως: 1/ Φωνάζει δυνατά «Φρουρά Μονάδας. Βγες έξω». Αν το άτομο ή άτομα συμμορφωθούν με την εντολή του φρουρού, ακολουθούνται οι διαδικασίες αναγνώρισης που περιγράφονται παραπάνω. 2/ Αν το άτομο ή άτομα δεν συμμορφωθούν, ο φρουρός φωνάζει δυνατά για δεύτερη φορά «Βγες έξω». 3/ Εφόσον και στη δεύτερη εντολή του φρουρού το άτομο ή άτομα δεν συμμορφωθούν, ο φρουρός φωνάζει δυνατά «Βγες έξω αλλιώς αφήνω το σκύλο μου». 3)Αν κατά τη διάρκεια της περιπολίας η Ομάδα Φρουρού - Σκύλου βρεθεί αντιμέτωπη με μία κατάσταση πέραν των δυνατοτήτων της όπως πολυάριθμη εισβολή, προσβολή της περιοχής από απόσταση, προσβολή της περιοχής από πολλά σημεία, ο φρουρός ενημερώνει το αρμόδιο Όργανο για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 10.Εκτός από τις πιο πάνω περιπτώσεις γενικών και ειδικών καθηκόντων, όλοι οι σκοποί συμμορφώνονται με τις εντολές του φυλακίου ή της θέσης που φρουρούν και οι οποίες καθορίζονται από τη Μονάδα - Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη των εγκαταστάσεων και τον Αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 6 και των παραγράφων 2β, 2γ και 3 του άρθρου 13. 11.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφασή του, μετά από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, να τροποποιεί τη διαδικασία αναγνώρισης της παραγράφου 5θ του άρθρου αυτού, βάσει των ειδικών αναγκών ασφαλείας των Στρατευμάτων και εγκαταστάσεων. 12.Οι σχετικές διατάξεις που αναγράφονται στους οικείους κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ έχουν ισχύ εφόσον δεν έρχονται σ’ αντίθεση με τα καθοριζόμενα στο άρθρο αυτό. 13.Τα καθήκοντα σκοπού Λιμενοφύλακα καθορίζονται στον ισχύοντα Κανονισμό περί καθηκόντων Λιμενοφυλάκων σε θέσεις εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας. 14.Θέματα οπλοκατοχής – οπλοφορίας - οπλοχρησίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές εκτός Μονάδων για την προστασία υψηλών προσώπων, συνοδεία στρατιωτικού υλικού - μέσων και ασφάλεια χρηματαποστολών των Ενόπλων Δυνάμεων, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης κατά την πρόβλεψη του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρύθμιση Θεμάτων Όπλων, Πυρομαχικών, Εκρηκτικών Υλών, Εκρηκτικών Μηχανισμών». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 16ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΓΕΝΙΚΑ 1.Ο Στρατονομικός έλεγχος ασκείται βασικά από τους Διοικητές των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, μέσα στα όρια της Περιοχής Ευθύνης τους. 2.Στην Περιοχή Ευθύνης της Φρουράς ο Στρατονομικός έλεγχος ασκείται αντίστοιχα από τον ΑΔΦ ή το Φρούραρχο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 8. 3.Οι παραβάσεις που διαπιστώνουν τα Στρατονομικά όργανα των Σχηματισμών για ζητήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΑΔΦ αναφέρονται σ΄ αυτόν και στην Αρχή που έχει εκχωρήσει αυτός ενδεχομένως την αρμοδιότητα αυτή (Φρούραρχο) και κοινοποιούνται στον αντίστοιχο Σχηματισμό για ενημέρωση και παρακολούθηση του ελέγχου. 4.Για τον αποτελεσματικότερο τρόπο ελέγχου των παραβάσεων, εκτός από τις περιπόλους, για τις οποίες ορίζει το άρθρο 8, ο ΑΔΦ μπορεί να διατάσσει την εγκατάσταση σταθερών φυλακίων στους σταθμούς τρένων και λεωφορείων, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και σε κάθε άλλο σημείο μεγάλης κυκλοφορίας στρατιωτικών της Περιοχής Ευθύνης του. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ – ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΔΦ. 5.Η ισχύς των παρακάτω οριζομένων διατάξεων πειθαρχίας και τάξης είναι καθολική για τους Κλάδους των ΕΔ. Η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα για τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν, σε συνδυασμό με ό,τι ισχύει για τα λοιπά Στρατεύματα της Φρουράς, να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των οργάνων τους βάσει των τοπικών υπηρεσιακών συνθηκών και με κριτήριο πάντοτε την απρόσκοπτη εκτέλεση της αποστολής τους. 6.Εκδηλώσεις Σεβασμού Κάθε Στρατιωτικός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ και τους αντίστοιχους Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με τις εκδηλώσεις σεβασμού. 7.Οδική Κυκλοφορία Εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των λοιπών συναφών Νόμων και Αποφάσεων. Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: 1)Οι μεμονωμένοι στρατιωτικοί συμμορφώνονται απόλυτα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 2)Τα μεμονωμένα στρατιωτικά οχήματα κινούνται βάσει των διατάξεων του Κ.Ο.Κ και οι οδηγοί τους υποχρεούνται επί πλέον να συμμορφώνονται με: (1) τις διαταγές των προϊσταμένων τους Αρχών. (2) το σχέδιο κυκλοφορίας στρατιωτικών οχημάτων, το οποίο καταρτίζεται από τη Στρατονομική Αρχή της Φρουράς. 3)Τα Στρατεύματα, πεζοπόρα ή όχι, ένοπλα ή άοπλα, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και το σχέδιο κυκλοφορίας στρατιωτικών οχημάτων της Φρουράς και επί πλέον: (1) Πεζοπόρο στράτευμα που κινείται ή στέκεται καταλαμβάνει το αριστερό του δρόμου. (2) Πεζοπόρο στράτευμα που κινείται βάδην, φέρει τα όπλα «αναρτήσατε», «επ’ ώμου» ή «υπό μάλης». (3) Υπέρβαση προπορευομένου πεζοπόρου στρατεύματος γίνεται από τη δεξιά πλευρά αυτού. (4) Σε περίπτωση συνωστισμού και σε διασταυρώσεις η σειρά διέλευσης είναι πεζοπόρα - μηχανοκίνητα. (5) Κατά τις στάσεις μέσα στις πόλεις οι επικεφαλής των τμημάτων παίρνουν μέτρα που διευκολύνουν την κυκλοφορία και απαγορεύουν την ανάμιξη με το πλήθος. (6) Επίκεφαλής των πεζοπόρων τμημάτων είναι πάντα βαθμοφόροι. (7) Τα οχήματα κινούνται ανά ένα εκτός από τα δίκυκλα που μπορούν να κινούνται και ανά δύο. (8) Οι πάσης φύσεως μεταφορές εφοδίων και υλικών γίνονται εκτός από απόλυτη ανάγκη, με οχήματα. (9) Τα άοπλα τμήματα που κινούνται για εκτέλεση διαφόρων εργασιών αποφεύγουν τους κεντρικούς δρόμους. 8.Παραμονή Οπλιτών εκτός Στρατοπέδων Οι Οπλίτες των Κλάδων των ΕΔ κυκλοφορούν στην πόλη μόνο κατά τις ώρες που καθορίζουν τα σχετικά προγράμματα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης. Για κυκλοφορία πέρα από τις παραπάνω ώρες είναι υποχρεωτικό να εφοδιάζονται με: 1)Υπηρεσιακό Σημείωμα, για περιπτώσεις εκτέλεσης υπηρεσίας. 2)Φύλλο Αδείας, σε περιπτώσεις ψυχαγωγίας ή άλλων προσωπικών αναγκών. 9.Στολή – Πολιτική Περιβολή 1)Στολή(1) Οι διάφορες στολές και η περίπτωση που φέρεται η κάθε μία καθορίζονται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς περί στολής των Κλάδων των ΕΔ, καθώς και από σχετικές διαταγές. (2) Για την ομοιόμορφη εμφάνιση των Στρατευμάτων με διαταγή του ΥΕΘΑ καθορίζεται πότε θα φέρεται η χειμερινή και πότε η θερινή στολή. Στην ίδια διαταγή περιέχονται και διατάξεις σχετικά με την αλλαγή της στολής στις ορεινές περιοχές και στη Βόρεια Ελλάδα. 2)Πολιτική Περιβολή Οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στη χρήση πολιτικής περιβολής των Στρατιωτικών καθορίζονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς των Κλάδων των ΕΔ, καθώς και τις σχετικές διαταγές. 3)Οι ευθύνες του ΑΔΦ ή του Φρουράρχου, ως προς τη στολή και την πολιτική περιβολή των Στρατιωτικών, είναι οι εξής: (1) Κανονίζει τα σχετικά με τη στολή των Στρατιωτικών στη Φρουρά καθώς και των τμημάτων που τοποθετούνται στις διάφορες υπηρεσίες της Φρουράς, σύμφωνα πάντοτε με τους ισχύοντες Κανονισμούς και διαταγές ιδίως αν θα φέρουν στολή εξόδου, ασκήσεων. (2) Επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση των Στρατιωτικών των ΕΔ προς τους ισχύοντες κανονισμούς και τις διαταγές για τη στολή και τη πολιτική περιβολή. (3) Παρέχει τη συνδρομή του στους Διοικητές των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς, που επιθυμούν να ελέγξουν λεπτομερέστερα τα Στρατεύματά τους σε ό,τι αφορά στη στολή και την πολιτική περιβολή, διαθέτοντας τα ειδικά όργανα της Φρουράς, όπως Περίπολοι Τάξης και Πειθαρχίας. (4) Επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 19 του άρθρου αυτού. 10.Δημόσια Θεάματα Στις περιπτώσεις, που μεγάλος αριθμός οπλιτών, πρόκειται να παρακολουθήσει κάποιο θέαμα, όπως ποδοσφαιρικό αγώνα, θεατρική παράσταση, η Αρχή που ασκεί τη Στρατονομία μπορεί για λόγους τάξης και πειθαρχίας να καθορίσει τις θέσεις ή το τμήμα που θα καταλάβουν οι Οπλίτες. 11.Τήρηση Τάξης κατά τις Εορτές και Τελετές Η ευθύνη τήρησης της τάξης κατά τις εορτές και τελετές σε δημόσιους χώρους ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα της περιοχής, στην οποία βρίσκεται ο χώρος της τελετής ή εορτής. 12.Περιορισμός Στρατευμάτων 1)Τα Στρατεύματα των ΕΔ περιορίζονται στους στρατώνες τους για τους εξής γενικούς λόγους: (1) Προστασίας της υγείας τους, καθώς και της υγείας των πολιτών σε περίπτωση επιδημικών ασθενειών. (2) Επιφυλακής 2)Η αρμοδιότητα εφαρμογής του μέτρου αυτού καθορίζεται όπως παρακάτω: (1) Για λόγους προστασίας της υγείας των Στρατευμάτων και του πληθυσμού το δικαίωμα περιορισμού των Στρατευμάτων έχουν οι εξής: 1)Οι Διοικητές Μονάδων και Υπηρεσιών, καθώς και οι οργανικά προϊστάμενοι αυτών. 2)Οι ΑΔΦ και οι Στρατοπεδάρχες για τα Στρατεύματα του Κλάδου τους, καθώς και για Στρατεύματα των άλλων Κλάδων των ΕΔ, που εδρεύουν στη Φρουρά ή το Στρατόπεδο αντίστοιχα. 5)Οι Στρατοπεδάρχες, οι ΑΔΦ και οι Διοικητές Σχηματισμών έχουν δικαίωμα να επεκτείνουν το μέτρο αυτό και στα Στρατεύματα των άλλων Κλάδων των ΕΔ που εδρεύουν στην Περιοχή Ευθύνης τους, ενημερώνοντας όμως για την ενέργειά τους αυτή τις προϊστάμενες Αρχές των Κλάδων, που ανήκουν τα Στρατεύματα. (2) Για λόγους επιφυλακής όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 13.Οι παραβάσεις (ποινικές ή πειθαρχικές) που διαπράττουν οι Στρατιωτικοί, ανάλογα με τη φύση της σοβαρότητάς τους, έχουν ως συνέπεια την εφαρμογή των κατά περίπτωση θεσμικών διατάξεων. 14.Δικαίωμα και υποχρέωση να επιλαμβάνονται των παραβάσεων πειθαρχίας και τάξης των Στρατιωτικών έχουν όσοι αναφέρονται παρακάτω: 1)Τα Στρατονομικά Όργανα (1) Τα στρατονομικά όργανα κάθε Κλάδου επιλαμβάνονται για κάθε παράβαση των Στρατιωτικών, που ανήκουν στον ίδιο Κλάδο ΕΔ με αυτά. (2) Τα στρατονομικά όργανα μικτής σύνθεσης (περίπολοι μικτής σύνθεσης) επιλαμβάνονται των παραβάσεων των Στρατιωτικών όλων των Κλάδων των ΕΔ. (3) Αν στη Φρουρά δεν υπάρχουν στρατονομικά όργανα όλων των Κλάδων, τότε, αυτά που υπάρχουν ή αυτά που ορίζονται από τον ΑΔΦ επιλαμβάνονται των παραπτωμάτων των Στρατιωτικών όλων των Κλάδων των ΕΔ. (4) Τα στρατονομικά όργανα που φέρουν το βαθμό του οπλίτη έχουν δικαίωμα ελέγχου επί όλων των οπλιτών των ΕΔ, ενώ αν είναι Αξιωματικοί, έχουν δικαίωμα ελέγχου επί όλων των στρατιωτικών των Κλάδων των ΕΔ όπου ανήκουν. Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης είναι Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ή μαθητής ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ και το Στρατονομικό όργανο είναι οπλίτης ειδοποιείται η Στρατονομική Αρχή της Φρουράς για τα περαιτέρω. 2)Οι Βαθμοφόροι των Κλάδων των ΕΔ Επιλαμβάνονται των παραβάσεων των κατωτέρων τους, ανεξάρτητα από τον Κλάδο που ανήκουν, όταν αυτές αναφέρονται στις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Σεβασμού προς ανώτερο, τάξης, κοσμιότητας και αντι-κανονικού της στολής. (2) Επί παραβάσεων μαθητών ΑΣΕΙ επιλαμβάνονται μόνο οι Αξιωματικοί, ενώ για τους μαθητές των ΑΣΣΥ όλοι οι βαθμοφόροι των Κλάδων των ΕΔ, εκτός των Επαγγελματιών Οπλιτών. 3)Αστυνομικά Όργανα και Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την Περιοχή Δικαιοδοσίας του Επιλαμβάνονται σε περίπτωση απουσίας των Στρατονομικών οργάνων για παραβάσεις ποινικών διατάξεων. Οι επιλαμβανόμενοι στις πιο πάνω περιπτώσεις οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Σ.Π.Κ) για τη σύλληψη κατηγορουμένου για αυτόφωρο έγκλημα. 15.Παραβάσεις που έχουν ως συνέπεια Σύλληψη ή Βίαιη Προσαγωγή - Λοιπές Παραβάσεις 1)Οπλίτες των ΕΔ (1) Σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή αυτόφωρου πλημμελήματος που διώκεται αυτεπάγγελτα ή για το οποίο υποβάλλεται έγκληση, έστω και προφορικά, συλλαμβάνονται από ανακριτικό υπάλληλο, από κάθε αστυνομικό όργανο ή από πολίτη (άρθρο 275 ΚΠΔ) ή από στρατονομικά όργανα και προσάγονται στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς για τα περαιτέρω. (2) Επίσης προσάγονται και στις περιπτώσεις: 1)Σοβαρής εκτροπής ή αταξίας, που εκθέτει τις Ένοπλες Δυνάμεις στο κοινό ή δίνει αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος τους. 3)Σοβαρής δυστροπίας ή άρνησης συμμόρφωσης με τις υποδείξεις και διατάξεις οργάνων και βαθμοφόρων που έχουν δικαίωμα να επιλαμβάνονται των παραβάσεων. 4)Κάθε άλλης αξιοποίνου πράξεως. (3) Αν τη σύλληψη ή βίαιη προσαγωγή ενεργούν Αστυνομικά ή Λιμενικά όργανα στο χώρο δικαιοδοσίας τους, οι παραβάτες παραδίδονται στην πλησιέστερη περίπολο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια οδηγούνται στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή προς εξακρίβωση των στοιχείων τους, η οποία ειδοποιεί αμέσως τη Στρατονομική Αρχή της Φρουράς για τη μεταγωγή τους. (4) Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας του τόπου τελέσεως του αδικήματος. (5) Για κάθε άλλη παράβαση οι Οπλίτες δεν συλλαμβάνονται ούτε προσάγονται βίαια, αλλά μόνο αναφέρονται. Αν όμως οι Οπλίτες κυκλοφορούν χωρίς άδεια ή υπηρεσιακό σημείωμα εφαρμόζονται τα εξής: 1)Τα αρμόδια όργανα (Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία, περίπολοι τάξης και πειθαρχίας, επόπτες περιπόλου) σημειώνουν τα στοιχεία τους και τους διατάσσουν να επιστρέψουν αμέσως στις Μονάδες ή Υπηρεσίες που ανήκουν. 3)Αν αυτός που κυκλοφορεί χωρίς άδεια, υπηρετεί σε Μονάδα ή Υπηρεσία που δεν ανήκει στη φρουρά, ή δυστροπήσει στον έλεγχο των οργάνων, ή αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τη διαταγή για επάνοδο στην Μονάδα ή Υπηρεσία που ανήκει, προσάγεται στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της φρουράς. 3)Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των ΕΔ (1) Σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή αυτόφωρου πλημμελήματος που διώκεται αυτεπάγγελτα ή για το οποίο υποβάλλεται έγκληση, έστω και προφορικά, συλλαμβάνονται από ανακριτικό υπάλληλο, από κάθε αστυνομικό όργανο ή από πολίτη (άρθρο 275 ΚΠΔ) ή από στρατονομικά όργανα και προσάγονται στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς για τα περαιτέρω. (2) Για τα λοιπά αδικήματα ή παραβάσεις οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των Κλάδων των ΕΔ δεν συλλαμβάνονται, αλλά υποχρεούνται να δίνουν τα στοιχεία τους και να επιδεικνύουν το δελτίο ταυτότητάς τους στα αρμόδια όργανα. (3) Στις περιπτώσεις που οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές στερούνται δελτίου ταυτότητας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα όργανα που εκτελούν τον έλεγχο στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής, ή στην πλησιέ-στερη Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, προς εξακρίβωση των στοιχείων τους. 4)Μαθητές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ (1) Σε περίπτωση αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος ισχύουν τα καθοριζόμενα για τους Οπλίτες. (2) Για τα λοιπά αδικήματα ή παραβάσεις εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα από τους αντίστοιχους Οργανισμούς των Σχολών. 9)Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τους αρμόδιους βαθμοφόρους του Σώματος που ανήκει, προς τους οποίους διαβιβάζονται οι αναφορές παραβάσεων. 16.Τηρούμενη διαδικασία μετά τη σύλληψη του δράστη από τότε που θα σημειωθεί η παράβαση μέχρις ότου επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις 1)Αν η παράβαση συνεπάγεται σύλληψη λόγω αυτόφωρου πλημμελήματος ή κακουργήματος προσάγεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα το ταχύτερο δυνατό, για τα περαιτέρω. 2)Αν η παράβαση δεν έχει ως συνέπεια τη σύλληψη ή τη βίαιη προσαγωγή, το όργανο ή ο βαθμοφόρος που επιλήφθηκε ενεργεί ως εξής: (1) Αν ενεργεί κατ’ εντολή του ΑΔΦ ή Φρούραρχου υποβάλλει αναφορά προς αυτούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 4 και 5, ή επιβάλλουν οι ίδιοι τις κυρώσεις ή διαβιβάζουν την αναφορά στη Μονάδα ή Υπηρεσία του παραβάτη για τα περαιτέρω. (2) Αν ενεργεί κατ’ εντολή της Στρατονομικής Αρχής του Σχηματισμού τηρεί τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. (3) Αν ενεργεί αυτεπάγγελτα υποβάλλει αναφορά στη Μονάδα - Υπηρεσία του, η οποία στη συνέχεια τη διαβιβάζει στη Μονάδα ή Υπηρεσία του παραβάτου για τα περαιτέρω, κοινοποιώντας την και στο Φρουραρχείο, στην Περιοχή Ευθύνης του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Στην περίπτωση αυτή η Μονάδα - Υπηρεσία του παραβάτου οφείλει εντός 15 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η αναφορά της παράβασης να γνωστοποιήσει προς τη Μονάδα - Υπηρεσία, που της διαβίβασε την αναφορά, το αποτέλεσμα του ελέγχου. 3)Αν πρόκειται για Οπλίτη και η παράβαση συνεπάγεται προσαγωγή στην έδρα της Στρατονομικής Αρχής της Φρουράς ακολουθείται η εξής διαδικασία: (1) Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του παραβάτου ενεργεί πρόχειρη εξέταση για το παράπτωμα που διαπράχθηκε και ανάλογα με τη σοβαρότητά του ή την κατάσταση που βρίσκεται ο παραβάτης όπως κατάσταση μέθης, νευρικό σοκ, διατάσσει την απόλυση ή κράτησή του. (2) Αν λόγω έλλειψης Αξιωματικών, καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας στη Στρατονομική Αρχή εκτελεί Υπαξιωματικός, αυτός δεν μπορεί να κρίνει για την κράτηση ή όχι ομοιοβάθμων του Στρατιωτικών. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιείται αμέσως ο Διοικητής της Στρατονομικής Αρχής. (3) Σε περίπτωση κράτησης ειδοποιείται η Μονάδα ή Υπηρεσία του παραβάτου, εφόσον εδρεύει στη Φρουρά, για την παραλαβή του, διαφορετικά παραμένει στο πειθαρχείο ή το αναρρωτήριο της Φρουράς και το επόμενο πρωί αναφέρεται στον ΑΔΦ ή Φρούραρχο και αφήνεται ελεύθερος, εκτός και αν η κατάστασή του, σύμφωνα με γνωμάτευση του γιατρού της Φρουράς επιβάλλει τη συνέχιση της παραμονής του στο αναρρωτήριο ή την εισαγωγή του σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο. (4) Στην περίπτωση που ο παραβάτης είναι διερχόμενος από τη Φρουρά και ανήκει σε Κλάδο των ΕΔ διαφορετικό από αυτόν που ανήκει η Στρατονομική Αρχή της Φρουράς και στη Φρουρά υπάρχουν Στρατονομικά Όργανα του Κλάδου του, τότε παραδίδεται σ’ αυτά για τα περαιτέρω. (5) Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων είναι αυτή που καθορίζεται στα άρθρα 4 και 5. (6) Στην περίπτωση που η κράτηση διερχομένου Οπλίτη έχει ως συνέπεια παραβίαση φύλλου πορείας ή αδείας του, τότε υποχρεούται η Στρατονομική Αρχή της Φρουράς για την ενημέρωση, τηλεφωνικά και δια σήματος, της Μονάδας ή Υπηρεσίας του, ώστε να μην κινηθούν τυχόν διαδικασίες δίωξής του. 4)Αν αυτός που προσήχθη βίαια και κρίθηκε ότι πρέπει να κρατηθεί, ανήκει σε Μονάδα - Υπηρεσία της Φρουράς που είναι σε ετοιμότητα για αναχώρηση, με μέριμνα της Στρατονομικής Αρχής μετάγεται στη Μονάδα ή Υπηρεσία του. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 17.Τα στρατονομικά όργανα που ανήκουν στη Στρατονομία, Ναυτονομία και Αερονομία εκτός από τα καθοριζόμενα στο άρθρο αυτό έχουν και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στις ειδικές περί Στρατονομίας - Ναυτονομίας – Αερονομίας διατάξεις. 18.Όταν η αρμοδιότητα ελέγχου των παραβάσεων εκχωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 στο Φρούραρχο και στη Φρουρά εδρεύει Μονάδα της Στρατονομίας - Ναυτονομίας - Αερονομίας, ο ΑΔΦ υποχρεούται να ορίζει καθαρά τις υποχρεώσεις της Μονάδας αυτής προς το Φρούραρχο, ώστε και ο έλεγχος να γίνεται πληρέστερος αλλά και να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις μεταξύ τους. 19.Για θέματα στρατιωτικής στολής και χρήσης ή κατοχής ιματισμού από τους Στρατιωτικούς που δεν είναι στην ενέργεια, ισχύουν τα εξής: 1)Οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Διαθεσιμότητας και Εφεδρείας (Μόνιμοι ή Έφεδροι) όλων των Κλάδων των ΕΔ, μπορούν να φορούν την καθορισμένη στολή του βαθμού τους, μόνο κατά τις επίσημες τελετές των τοπικών θρησκευτικών και εθνικών εορτών, οι μεν Πολεμικής Διαθεσιμότητας ανεξάρτητα αν προσκαλούνται ή όχι, οι δε σε εφεδρεία εφόσον προσκαλούνται από τις Στρατιωτικές ή Δημόσιες Υπηρεσίες που τις διοργανώνουν και όσες φορές επιβάλλεται η χρήση επίσημου ενδύματος, συμμορφούμενοι αυστηρά με τις διατάξεις των αντίστοιχων Κανονισμών περί στολής Αξιωματικών. Για τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται άδεια του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου. 2)Οι παραπάνω Αξιωματικοί υποχρεούνται να φορούν τη στολή τους, υπό τις προϋποθέσεις που τη φέρουν και οι εν ενεργεία συνάδελφοί τους, όταν κληθούν από τις αρμόδιες Αρχές να αναλάβουν ενεργό υπηρεσία, όπως επιστράτευση, περίοδο ασκήσεων. 3)Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές δεν επιτρέπεται να φορούν τη στολή τους στις περιπτώσεις που: (1) Τελούν σε κατάσταση αργίας με πρόσκαιρη παύση. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να φορούν τη στολή τους μόνο έπειτα από άδεια του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Κλάδων των ΕΔ. (2) Αποτάχθηκαν για οποιοδήποτε λόγο. 20.Για παραπτώματα που γίνονται στην εκτέλεση της υπηρεσίας του, κάθε Στρατιωτικός των ΕΔ τιμωρείται μόνο από τον προϊστάμενό του Διοικητή ή Διευθυντή σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία που καθορίζεται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ. Συνεπώς αν κάποιος διαπιστώσει παραπτώματα της μορφής αυτής και ο παραβάτης δεν είναι υπό τις διαταγές του, ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Παράγραφο 16β του άρθρου αυτού. 21.Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των ΕΔ προς τους υφισταμένους τους καθορίζεται από τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων τους. Άρθρο 17ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΓΕΝΙΚΑ 1.Κάθε Ανώτερος Διοικητής Φρουράς, που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, ειδοποιεί εγγράφως την Πολιτική, Αστυνομική και Λιμενική Αρχή της Φρουράς. 2.Οι αστυνομικές ή λιμενικές διατάξεις προς τις οποίες η Φρουρά οφείλει να συμμορφώνεται κοινοποιούνται επίσημα προς τον ΑΔΦ, ο οποίος και τις κοινοποιεί στις Μονάδες - Υπηρεσίες που εδρεύουν μόνιμα στη φρουρά, καθώς και σ’ αυτές που διαμένουν προσωρινά ή διέρχονται απ’ αυτήν. Ανάλογες ενέργειες κάνει προς τις παραπάνω Αρχές και ο ΑΔΦ για τις στρατιωτικές διατάξεις των οποίων η τήρηση επεκτείνεται ή ενδιαφέρει τους κατοίκους της Φρουράς. 3.Αν Στράτευμα που αναχωρεί από τη Φρουρά έχει διαμείνει σε οικήματα όχι στρατιωτικά ο Διοικητής του υποχρεούται να διορίσει Αξιωματικό, ο οποίος θα παραμείνει επί τόπου μετά την αναχώρηση του Στρατεύματος και θα ελέγξει με τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή τις ενδεχόμενες απαιτήσεις των ιδιοκτητών για φθορές ή ζημιές που τυχόν προξενήθηκαν, συντάσσοντας αιτιολογημένο πρωτόκολλο. Αν το Στράτευμα διοικείται από Υπαξιωματικούς δεν παραμένει βαθμοφόρος μετά την αναχώρησή του, αλλά η παραπάνω διαδικασία γίνεται μέσω του Φρουραρχείου, το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζει το σχετικό πρωτόκολλο στη Μονάδα που υπάγεται το Στράτευμα για τα περαιτέρω. Ο Διοικητής του Στρατεύματος δέχεται επίσης τις απαιτήσεις ή τα παράπονα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, καθώς και των κατοίκων κατά του προσωπικού του και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ικανοποίησή τους, για όσα από αυτά είναι βάσιμα. 4.Η επαγρύπνηση για την κατοχύρωση και διατήρηση της Δημόσιας και Κρατικής ασφάλειας καθώς και της τήρησης των νόμων και Αστυ-νομικών διατάξεων ανήκει στις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές. Αντίστοιχα η Αστυνομική και Λιμενική Αρχή δεν μπορεί να αναμιχθεί σε πράξεις, που αφορούν στην ευταξία των Στρατευμάτων. Η Στρατιωτική Αρχή δεν μπορεί να επέμβει παρά μόνο όταν έχει τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση της Βουλής ή με Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε Τμήμα της ο νόμος περί Καταστάσεως Πολιορκίας. Στην περίπτωση αυτή οι εξουσίες των Πολιτικών Αρχών που ανάγονται στην προστασία της ασφάλειας του Κράτους, την τήρηση της τάξης και την αστυνομία, αναλαμβάνονται και ασκούνται από τη Στρατιωτική Αρχή, κατά το μέτρο που αυτή θεωρεί αναγκαίο, οι δε κατά τόπους Αστυνομικές και Λιμενικές Υπηρεσίες υπάγονται στους Στρατιωτικούς Διοικητές. 5.Όταν έχει τεθεί σε ισχύ, όπως ανωτέρω, ο νόμος περί Καταστάσεως Πολιορκίας η ενίσχυση των Αστυνομικών Δυνάμεων από τις Ε.Δ. γίνεται με τη παρακάτω διαδικασία: 1)Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Αρχής, απευθύνεται εγγράφως προς τον ΑΔΦ ζητώντας την αναγκαία δύναμη, που περιλαμβάνει πεζοπόρα τμήματα ή μεταφορικά μέσα κάθε φύσης ή ειδικά οχήματα περισυλλογής ή και συνδυασμό αυτών, για ενίσχυση της υπό αυτόν δύναμης και αφού προηγου-μένως μετά από ακριβή εκτίμηση της κατάστασης κρίνει ότι αυτή δεν είναι επαρκής για την αντιμετώπισή της. 2)Ο ΑΔΦ υποβάλλει το παραπάνω αίτημα στο Διοικητή του Σχηματισμού, στην Περιοχή Ευθύνης του οποίου υπάγεται η Φρουρά, ο οποίος έπειτα από προσωπική ή δι’ αντιπροσώπου του ανωτέρου ή ανωτάτου Αξκού επιτόπια εξέταση της κατάστασης, αποφασίζει για την αναγκαιότητα της διάθεσης ή όχι της αιτούμενης δύναμης ή τον περιορισμό της. Στη συνέχεια το αίτημα υποβάλλεται στο ΓΕΕΘΑ με κοινοποίηση στα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων, και δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο ΚΥΣΕΑ, το οποίο τελικά αποφασίζει για την ικανοποίησή του ή όχι. Η διάθεση Στρατιωτικών τμημάτων και μέσων για ενίσχυση των Αστυνομικών Δυνάμεων πραγματοποιείται κατόπιν εγγράφου διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (μετά τη λήψη απόφασης από το ΚΥΣΕΑ). Η διαταγή αποστέλλεται σε πρωτότυπο (με ιδιόχειρη υπογραφή του ΥΕΘΑ) στο/α προς ενέργεια Γενικά Επιτελεία των Κλάδων (στους Αρχηγούς ή Αναπληρωτές τους) και στα υπόλοιπα Γενικά Επιτελεία κοινοποιείται με αντίγραφό της, ενώ στα προς ενίσχυση τμήματα Στρατού με ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΟ σήμα. 3)Ο ΑΔΦ, διατασσόμενος να διαθέσει την αιτούμενη δύναμη, πρέπει να εξασφαλίσει προηγουμένως τη φρούρηση των Στρατοπέδων, των Στρατιωτικών καταστημάτων, αποθηκών και εγκαταστάσεων και να διατηρήσει ως εφεδρεία το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του συνόλου της διατιθεμένης δύναμης για την σε έσχατη ανάγκη άμυνα τους. Σε περίπτωση που ο ΑΔΦ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα παραπάνω, αναφέρει έγκαιρα στο Διοικητή του Σχηματισμού, ώστε να διατεθούν τμήματα προς ενίσχυση των Αστυνομικών ή Λιμενικών Αρχών και από άλλες Μονάδες της Περιοχής Ευθύνης του Σχηματισμού. 4)Όλες οι άλλες Στρατιωτικές Δυνάμεις, που δεν διατέθηκαν, παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής στα Στρατόπεδα και εφόσον προσβληθούν εκεί, αμύνονται συμμορφούμενες με τις διατάξεις των παραγράφων 3α(2) του άρθρου 13 και του άρθρου αυτού. 5)Μετά την έγκριση ενίσχυσης των Αστυνομικών Δυνάμεων από τις ΕΔ όλα τα τμήματα, τόσο της Αστυνομίας όσο και των ΕΔ τίθενται υπό τις διαταγές των κατά τόπους ΑΔΦ ή των Αξκών που ορίζει ο Δκτής Σχηματισμού, ο οποίος και έχει όλη την ευθύνη της διεύθυνσης και του συντονισμού των ενεργειών για την αποκατάσταση της τάξης. 6)Τα τμήματα επιδιώκεται να διατηρούν τους οργανικούς τους δεσμούς και διοικούνται από τους φυσικούς τους ηγήτορες. 7)Στις περιπτώσεις που τμήματα της Αστυνομίας και των Ε.Δ. ενεργούν από κοινού για την εκτέλεση της αυτής εντολής, τίθενται υπό διοίκηση του ανωτέρου ή του αρχαιοτέρου Διοικητού (επί ομοιοβάθμων αρχαιότερος είναι ο των Ε.Δ.). Στην περίπτωση αυτή ο νεότερος Διοικητής διοικεί το τμήμα του συμμορφούμενος με τις υποδείξεις του αρχαιοτέρου και ταυτόχρονα αποτελεί και το σύμβουλό του. 8)Σε περίπτωση που διατίθεται μικτό απόσπασμα από το Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό και την Αεροπορία, τη Διοίκηση αυτού αναλαμβάνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος των Διοικητών, τηρουμένης της διαδικασίας που αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο. 9)Σε περίπτωση ταραχών σε Στρατιωτικούς χώρους, όπως Αεροδρόμια, Ναυστάθμους, τη διοίκηση των μικτών αποσπασμάτων αναλαμβάνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος Αξιωματικός του αποσπάσματος, ενεργώντας υπό τις διαταγές του Διοικητού του Στρατιωτικού χώρου, εκτός εάν ο αποσπασματάρχης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του Δκτή του χώρου, οπότε ο τελευταίος καθίσταται αυτομάτως σύμβουλος του αποσπασματάρχου. 10)Σε περιοχές που ελέγχονται από Λιμενικές Αρχές η ενίσχυση αυτών παρέχεται από την Αστυνομία. Εάν η δύναμη αυτή δεν επαρκεί, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού που αναφέρονται στην ενίσχυση της Αστυνομίας. 11)Τα Στρατιωτικά Τμήματα πρέπει να: (1) Μη χρησιμοποιούνται παρά σε απόλυτη ανάγκη και εφόσον οι Αστυνομικές Δυνάμεις από άλλες περιοχές της Χώρας αδυνατούν να επιβάλλουν την τάξη. (2) Διατηρούνται συγκεντρωμένα σε απόσταση τουλάχιστον 100-150 μέτρων από το χώρο επέμβασης, έτοιμα για άμεση επέμβαση. (3) Μη χρησιμοποιούνται σε καμιά περίπτωση για αστυνόμευση και απώθηση διαδηλωτών και να μη διασπείρονται σε μικρές ομάδες κάτω της Διμοιρίας. 12)Μετά τη λήξη της αποστολής τους τα στρατιωτικά τμήματα, που διατέθηκαν για την αποκατάσταση της τάξης, επανέρχονται αμέσως στις Μονάδες τους. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο 48 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. 6.Αν οι Αστυνομικές Δυνάμεις, παρά την ενίσχυσή τους από άλλες Αστυνομικές δυνάμεις και παρά τα μέτρα που έλαβαν, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την τάξη και να προστατεύσουν τη Δημόσια και Κρατική ασφάλεια και ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη παραπέρα ενίσχυσής τους για την αποκατάσταση της τάξης, ο Δντής της Αστυνομικής Αρχής υποβάλλει εγγράφως το αίτημά του, το οποίο προσυπογράφει και ο παριστάμενος εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, προς τον ΑΔΦ και ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 5β του παρόντος άρθρου. Σε περιοχές που ελέγχονται από τις Λιμενικές Αρχές, η παραπέρα ενίσχυση αυτών παρέχεται με την ίδια ως άνω διαδικασία. 7.Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για παροχή βοήθειας στις Αστυνομικές Δυνάμεις προς αποκατάσταση της τάξης δίδεται εγγράφως από τον ΑΔΦ στους επικεφαλής των τμημάτων, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την υλοποίησή της. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8.Εφόσον έχει εγκριθεί νομίμως κατά τα ανωτέρω η επέμβαση Στρατιωτικών Τμημάτων για αποκατάσταση της τάξης, ο Διοικητής κάθε Στρατιωτικού Τμήματος αποφασίζει και διατάσσει τη χρήση όπλων εγγράφως μόνο στην περίπτωση άμυνας και συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Όταν το τμήμα δέχεται επίθεση με όπλα ή άλλα αντικείμενα δυνάμενα να προξενήσουν θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη στο προσωπικό του ενόπλου τμήματος. 2)Όταν τα παρανόμως ενεργούντα άτομα επιχειρούν κυρίως με μηχανοκίνητα μέσα την άλωση των στόχων, τη φύλαξη των οποίων έχει αναλάβει το τμήμα και εκ της ενεργείας αυτής μπορεί να προξενηθεί θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη στο προσωπικό του ενόπλου τμήματος ή σε άλλους. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ. ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 9.Πυρκαϊά σε Στρατιωτικούς Χώρους και Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις 1)Σε Στρατιωτικούς χώρους, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως Στρατόπεδα, Ναυστάθμους, Αεροδρόμια, όπου εδρεύουν Στρατιωτικά τμήματα, την ευθύνη κατάσβεσης πυρκαϊάς την έχουν οι Στρατιωτικές Αρχές. Σε περίπτωση όμως που κληθεί το Πυροσβεστικό Σώμα την πρωτοβουλία της κατάσβεσης την αναλαμβάνει αυτό. Επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα συνεργάζεται με τις Στρατιωτικές Αρχές για την ανακάλυψη των αιτίων της πυρκαϊάς, ενεργώντας στην ανάγκη παράλληλα προανάκριση, σε συνεργασία με τις Ανακριτικές Αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων. 2)Η τήρηση της τάξης μέσα στους χώρους αυτούς ανήκει εξ ολοκλήρου στα Στρατιωτικά τμήματα, μπορεί δε να ανατεθεί και στη Στρατονομία - Ναυτονομία – Αερονομία, κατά περίπτωση. 3)Η αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή στην περίπτωση αυτή ευθύνεται για την τήρηση της τάξης εκτός των Στρατιωτικών χώρων, παρέχοντας τη συνδρομή της για την τάξη και εντός των χώρων αυτών, εφόσον προσκληθεί. 10.Πυρκαϊά εκτός των Στρατιωτικών χώρων και εγκαταστάσεων 1)Η ευθύνη της κατάσβεσης της πυρκαϊάς και της τήρησης της τάξης στην περίπτωση αυτή ανήκει εξ ολοκλήρου στο Πυροσβεστικό Σώμα, συνεπικουρούντων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. 2)Επέμβαση στρατιωτικών τμημάτων επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3β του άρθρου 13 του κανονισμού αυτού καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τα αντίστοιχα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών, όπως πυρκαϊά μεγάλης εκτάσεως, πυρκαϊές δασών, στα οποία καθορίζονται και οι σχετικές διαδικασίες συμμετοχής των Ενόπλων Δυνάμεων. 11.Ειδικές διατάξεις 1)Τα θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπούς φορείς, για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαϊών, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών κατά την πρόβλεψη του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2612/1998 (ΦΕΚ Α΄ 112). 2)Κάθε έτος, καθορίζονται από το ΓΕΕΘΑ τα της συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαϊών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Άρθρο 18ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΩΜΑΓΕΝΙΚΑ 1.Το άρθρο αυτό ρυθμίζει την τάξη με την οποία συντάσσονται οι Αξιωματικοί των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, όσες φορές παρίστανται σε σώμα, δηλαδή κατά τις εορτές, τελετές και επιθεωρήσεις. 2.Οι Αξιωματικοί των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να συνταχθούν κατά τους ακόλουθους τρόπους: 1)Κατά Κλάδους των ΕΔ, Σώματα Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ) και Λιμενικό Σώμα (ΛΣ). 2)Κατά Μικτές Ομάδες. 3.Στις εορτές και τελετές ο τρόπος σύνταξης καθορίζεται από την Αρχή που έχει το στρατιωτικό μέρος αυτών, στις άλλες δε περιπτώσεις από το πρόσωπο που διατάσσει τη συγκέντρωση. 4.Η σειρά των Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ) και Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), όταν η σύνταξη εκτελείται κατά τον πρώτο τρόπο και των ομάδων των Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό των Μικτών Ομάδων, όταν η σύνταξη εκτελείται κατά το δεύτερο τρόπο είναι Στρατός -Ναυτικό - Αεροπορία - Ελληνική Αστυνομία - Λιμενικό- Πυροσβεστικό Σώμα. 5.Στις εορτές και τελετές η πιο πάνω βασική σειρά εναλλάσσεται κατά τρόπο ώστε, οι Αξιωματικοί του Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ), το οποίο ευθύνεται για την οργάνωσή τους ή τη ρύθμιση του στρατιωτικού μέρους αυτών, να προηγούνται των υπολοίπων Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) των οποίων η σειρά παραμένει αμετάβλητη. Λόγου χάρη αν την εορτή ή την τελετή οργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, η σειρά θα είναι: Ελληνική Αστυνομία - Στρατός - Ναυτικό- Αεροπορία - Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα. 6.Στις εορτές και τελετές που παρίστανται και οι πολιτικές αρχές, το Σώμα των Αξιωματικών καταλαμβάνει το αριστερό μέρος του χώρου. 7.Οι Αξιωματικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλο Κλάδο των ΕΔ ή Σώμα (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) συντάσσονται στο αριστερό των ομοιοβάθμων τους του Κλάδου ή Σώματος που είναι προσκολλημένοι και με τη σειρά που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. 8.Αξιωματικοί του αυτού Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) που εντάσσονται στην ίδια Ομάδα (Κλάδου ή Μικτή) συντάσσονται κατά βαθμό και σειρά αρχαιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ιεραρχίας και Προαγωγών. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΕΔ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ9.Κατά τον τρόπο αυτό οι Αξιωματικοί κάθε Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) συντάσσονται σε ενιαίο και αμιγές σύνολο, η δε διάταξη στο εσωτερικό κάθε συνόλου (Κλάδου ή Σώματος) γίνεται κατά τους εξής τρόπους: 1)Κατά Κλιμάκια Διοίκησης Η σύνταξη κατά Κλιμάκιο Διοίκησης προϋποθέτει ότι το σύνολο της παράταξης των Αξιωματικών του Κλάδου ή Σώματος γίνεται σε τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τους Αξιωματικούς κάθε Κλιμακίου, οι οποίοι συντάσσονται κατά βαθμό και τάσσονται κατά σειρά ανάλογα με το βαθμό και τη σειρά αρχαιότητάς τους. Η λεπτομερής σύνταξη κατά τον τρόπο αυτό των διαφόρων κλιμακίων κάθε Κλάδου ή Σώματος γίνεται όπως παρακάτω: (1) Στρατός Ξηράς 1)Γενικό Επιτελείο Στρατού Οργανώνεται σε τμήματα τα οποία αντιστοιχούν με Μονάδες και συντάσσεται κατά την εξής σειρά: 1/ Αρχηγός ΓΕΣ. 2/ Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. 3/ Υπαρχηγοί ΓΕΣ. 4/ Δντές Κλάδων ΓΕΣ μετά των Επιτελικών Γραφείων- Διευθύνσεων που προϊστανται και τα οποία αποτελούν ξεχωριστό τμήμα το καθένα και συντάσσονται κατά την αριθμητική τους σειρά. 5/ Διευθύνσεις Όπλων σε ξεχωριστό τμήμα κάθε μία και κατά σειρά που αναγράφονται στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας του ΓΕΣ. 6/ Διευθύνσεις Σωμάτων κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι Διευθύνσεις Όπλων. 7/ Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ’ ευθείας στον Α/ΓΕΣ (σε ενιαίο τμήμα). 8/ Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ’ ευθείας στον Α΄ Υπαρχηγό/ΓΕΣ (σε ενιαίο τμήμα). 9/ Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ’ ευθείας στον Β΄Υπαρχηγό/ΓΕΣ (σε ενιαίο τμήμα). 3)Στρατηγεία Σχηματισμών Συντάσσονται σε ξεχωριστά τμήματα σύμφωνα με την τυπική τους διάρθρωση που προβλέπεται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, δηλαδή: 1/ Τμήμα Διοίκησης 2/ Τμήμα Επιτελείου και Λόχου Στρατηγείου 3/ Τμήμα Διοικήσεων Όπλων 4/ Τμήμα Διευθύνσεων Σωμάτων 4)ΣχηματισμοίΌταν παρίσταται ανάγκη σύνταξης του συνόλου ή μέρους του συνόλου των Αξιωματικών Σχηματισμού που διοικεί άλλους Σχηματισμούς ακολουθείται η εξής σειρά: 1/ Στρατηγείο Σχηματισμού κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 9 α (1), (β) του άρθρου αυτού. 2/ Οι υπαγόμενες ή προσκολλημένες Μονάδες συγκροτούν ξεχωριστό τμήμα σε Όπλο ή Σώμα κατά τη σειρά των παραγράφων 9 α (1) (α) 5/ και α (1) (α) 6/ του άρθρου αυτού. 3/ Οι διοικούμενοι Σχηματισμοί κατά την αριθμητική τους σειρά και την εξής σύνταξη στο εσωτερικό τους: α/ Στρατηγείο Σχηματισμού κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 9 α (1), (β) του άρθρου αυτού. β/ Οι Μονάδες που υπάγονται στο Σχηματισμό κατά τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 9 α (1) (α) 5/ και 9 α (1) (α) 6/ του άρθρου αυτού. γ/ Οι κύριες Μονάδες του επομένου στοιχείου 9 α (1) (δ) που υπάγονται στο Σχηματισμό. 5)Κύριες Μονάδες Για τον κανονισμό αυτό τέτοιες Μονάδες θεωρούνται οι μεγαλύτερες των ισοδυνάμων προς Τάγμα Πεζικού Μονάδες και Υπηρεσίες οι οποίες είτε διοικούν περισσότερες από μία ανεξάρτητες Μονάδες, είτε είναι οργανωμένες σε τμήματα, σαφώς διαχωρισμένα, τα οποία από απόψεως δυνάμεως στελεχών συγκρίνονται ή υπερβαίνουν το Τάγμα Πεζικού όπως Συντάγματα Πεζικού με τα Τάγματα Πεζικού, Διοικήσεις Πυροβολικού με τις Μοίρες τους, Σχολές με τις Πτέρυγες Εκπαίδευσης και Διοικητικής Μέριμνας. 1/ Διοίκηση και Επιτελείο. 2/ Οι Μονάδες των Διοικήσεων ή Επιτελείων ή τμήματα αυτών που εξομοιούνται με Μονάδες κατά την αριθμητική τους σειρά και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρίθμηση κατά τη σειρά που αναγράφεται στους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ). 6)Σχολές και Συγκροτήματα Εκπαίδευσης Όταν σε συγκέντρωση παρευρίσκονται Σχολές και Συγκροτήματα Εκπαίδευσης η σειρά σύνταξης είναι: 1/ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). 2/ Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) - Λοιπές Ειδικές Σχολές Αξιωματικών. 3/ Οι Σχολές των Όπλων και Σωμάτων κατά τη σειρά της παραγράφου 9α (1) (α) 5/και 9 α (1) (α) 6/του άρθρου αυτού και σε ξεχωριστό τμήμα η κάθε μία. 4/ Οι Σχολές των Εφέδρων Αξιωματικών των Όπλων και Σωμάτων με την ίδια σειρά όπως παραπάνω. 5/ Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). 6/ Συγκροτήματα Εκπαίδευσης Οπλιτών (ΚΕΝ και ΕΚΕ) των Όπλων και Σωμάτων κατά τη σειρά των αντιστοίχων Σχολών. Τα εκπαιδεύοντα Αξιωματικούς Συγκροτήματα είτε αποκλειστικά είτε μαζί με οπλίτες εντάσσονται στις Σχολές των Όπλων και Σωμάτων. (2) Πολεμικό Ναυτικό Οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού συντάσσονται με την εξής τάξη: 1)Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 1/ Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 2/ Υπαρχηγός ΓΕΝ 3/ Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ 4/ Οικονομικός Επιθεωρητής ΠΝ 5/ Διευθυντές Δνσεων βαθμού Υποναυάρχου που υπάγονται απ’ ευθείας στον Υ/ΓΕΝ 6/ Διοικητές και Διευθυντές των Ναυτικών Υπηρεσιών που υπάγονται απ’ ευθείας στο ΓΕΝ 7/ Διευθυντές Δνσεων των Κλάδων ΓΕΝ και Δντες Δνσεων βαθμού Πλοιάρχου που υπάγονται απευθείας στον Α/ΓΕΝ και Υ/ΓΕΝ 8/ Αξιωματικοί ΓΕΝ κατά Διεύθυνση και θέση Η σειρά αυτή προσαρμόζεται ανάλογα με το βαθμό και την αρχαιότητα καθενός. 3)Αρχηγείο Στόλου - Μεγάλες Διοικήσεις Ναυτικού (ΔΝΕ, ΔΔΜΝ). 1/ Αρχηγός Στόλου-Διοικητές ΔΝΕ, ΔΔΜΝ 2/ Υπαρχηγός Στόλου 3/ Αρχιεπιστολείς των παραπάνω 4/ Επιτελεία των παραπάνω 5/ Διοικητές Ομάδων Πλοίων - Ελικοπτέρων, Ναυστάθμων, Σχολών, Κέντρων Εκπαιδεύσεως και Ναυτικών Υπηρεσιών που υπάγονται στις μεγάλες Διοικήσεις κατά σειρά αρχαιότητας 6/ Επιτελεία των παραπάνω (3) Πολεμική Αεροπορία Οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας συντάσσο-νται κατά την εξής τάξη: 1)Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ). 1/ Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 2/ Γενικός Επιθεωρητής Αεροπορίας 3/ Υπαρχηγός ΓΕΑ 4/ Διευθυντές Κλάδων και Ανεξαρτήτων Δνσεων ΓΕΑ 5/ Διευθυντές Δνσεων 6/ Αξιωματικοί Επιτελείου κατά Διεύθυνση Η σειρά αυτή προσαρμόζεται ανάλογα με το βαθμό και την αρχαιότητα καθενός. 3)Σχηματισμοί Αεροπορίας και Μονάδες που υπάγονται σ’ αυτούς. 1/ Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας - Διοικητές ΔΑΥ, ΔΑΕ 2/ Υπαρχηγός ΑΤΑ 3/ Επιτελάρχης 4/ Διευθυντές Κλάδων 5/ Διευθυντές Δνσεων 6/ Επιτελεία Διοικήσεων 7/ Διοικητές Πτερύγων-Σμηναρχιών και ισοτίμων Μονάδων 8/ Αξιωματικοί Πτερύγων-Σμηναρχιών και ισοτίμων Μονάδων 4)Μονάδες και Υπηρεσίες που υπάγονται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 1/ Διοικητής Μονάδος ή Υπηρεσίας 2/ Αξιωματικοί Μονάδος ή Υπηρεσίας 5)Σχολές και Κέντρα Εκπαιδεύσεως. 1/ Σχολή Ικάρων 2/ Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ) 3/ Λοιπές Σχολές (ΣΙΡ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) (4) Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) 1)Οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσονται κατά την εξής τάξη: 1/ Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας 2/ Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας 3/ Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 4/ Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας (Νοτίου και Βορείου Ελλάδος) 5/Προϊστάμενοι των Κλάδων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 6/ Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές 7/ Ανώτατοι Αξιωματικοί Διευθυντές Διευθύνσεων 8/ Ανώτεροι Αξιωματικοί Διευθυντές Διευθύνσεων 9/ Λοιποί Ανώτεροι Αξιωματικοί 10/Κατώτεροι Αξιωματικοί 3)Όσες φορές σε συγκέντρωση παρευρίσκονται Σχολές και τμήματα εκπαιδευομένων καθορίζεται η ακόλουθη σειρά: 1/ Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 2/ Σχολή Αστυφυλάκων - Λοιπά Ειδικά Σχολεία 4)Λοιπές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (5) Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος συντάσσονται με την εξής τάξη: 1)Αρχηγός Λιμενικού Σώματος 3)Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος 4)Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος 5)Ανώτατοι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος (Προϊστά-μενοι Κλάδων - Διοικητές Περιφερειών και λοιποί Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.) 6)Ανώτεροι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος (Διευθυ-ντές Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και λοιποί Ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ) 21)Κατώτεροι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος (6) Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται με την εξής τάξη: 1)Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος 3)Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος 4)Ανώτατοι Αξιωματικοί 5)Ανώτεροι Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος 6)Κατώτεροι Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος 3)Κατά Ομάδες Βαθμού. (1) Κατά τον τρόπο αυτό οι Αξιωματικοί κάθε Κλάδου των ΕΔ και Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) χωρίζονται στις εξής ομάδες: 1)Ομάδα Ανωτάτων 3)Ομάδα Ανωτέρων 4)Ομάδα Κατωτέρων (2) Οι Ομάδες χωρίζονται μεταξύ τους με κενό διάστημα του οποίου το μήκος εξαρτάται από τις διαστάσεις του χώρου της συγκεντρώσεως. Σε κάθε ομάδα οι Αξιωματικοί συντάσσονται κατά βαθμό και τάσσονται σε σειρά ανάλογα με το βαθμό και τη σειρά αρχαιότητός τους. Στο εσωτερικό των Ομάδων δεν αφήνονται κενά μεταξύ των βαθμών. 10.Ειδικές Διατάξεις Σε κάθε Μονάδα ή Τμήμα οι Αξκοί συντάσσονται κατά σειρά βαθμού και εάν αυτός που διατάσσει τη συγκέντρωση κρίνει σκόπιμο, κατά Υπομονάδες, Γραφείο ή Υπηρεσίες. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 11.Ο τρόπος αυτός συντάξεως εφαρμόζεται: 1)Για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τις Μονάδες που υπάγονται σ΄ αυτό. 2)Όταν δεν είναι επιθυμητή η σύνταξη κατά Κλάδο ΕΔ και Σώμα (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ). 12.Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 1)Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 2)Υπαρχηγοί ΓΕΕΘΑ 3)Επιτελάρχης4)Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ), Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), Συμβουλίου Προαγωγών Κοινών Σωμάτων (ΣΠΚΣ), Γραφείο Αρχηγού-Υπαρχηγών, Υπασπιστής Αρχηγού-Υπαρχηγών (ως ενιαίο τμήμα). 5)Δντές Κλάδων ΓΕΕΘΑ μετά των Δνσεων-ανεξαρτήτων Τμημάτων τους που προΐστανται και οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό τμήμα κάθε μία και συντάσσονται κατά τη σειρά που αναγράφεται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΓΕΕΘΑ. 6)Ανεξάρτητες Δνσεις ΓΕΕΘΑ - Διευθύνσεις Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ. 7)Τμήματα-Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ (ως ενιαίο τμήμα). 8)Τμήματα-Γραφεία που υπάγονται απευθείας στους Υπαρχηγούς ΓΕΕΘΑ (ως ενιαίο τμήμα). 13.Μονάδες που υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ 1)Διοίκηση και Επιτελείο. 2)Οι Μονάδες Διοίκησης ή Επιτελείου ή τα τμήματα αυτών που εξομοιώνονται με Μονάδες κατά την αριθμητική τους σειρά και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρίθμηση κατά τη σειρά που αναγράφεται στους ΠΟΥ. 14.Σχολές που υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ 1)Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) 2)Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) 3)Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 4)Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 5)Λοιπές Ειδικές Σχολές Αξιωματικών 15.Όταν δεν είναι επιθυμητή η κατά Κλάδο ΕΔ και Σώμα (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) σύνταξη, το σύνολο των Αξιωματικών συντάσσεται σε τρεις Μικτές Ομάδες (Ανωτάτων, Ανωτέρων και Κατωτέρων) και κάθε μία απ’ αυτές απαρτίζεται από τις αντίστοιχες ομάδες βαθμού των Κλάδων ΕΔ και Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 9β του παρόντος άρθρου. Στο εσωτερικό κάθε Μικτής Ομάδας δεν αφήνονται κενά μεταξύ των Κλάδων ΕΔ και Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ). Σε ειδικές τελετές, όπως διαλέξεις, ομιλίες, τελετές σε Ακαδημία, κάθε Μικτή Ομάδα Αξιωματικών κατά βαθμό, είναι δυνατόν να συντάσσεται κατά τη γενική σειρά αρχαιότητας των Αξιωματικών Κλάδων των ΕΔ, όπως ο Νόμος για την Ιεραρχία και Εξέλιξη των Αξιωματικών των ΕΔ ορίζει και ακολουθούν οι ομοιόβαθμοι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. Στις προαναφερόμενες μικτές συντάξεις και εφόσον παρίστανται οι Αρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, αυτοί τίθενται αμέσως μετά τους Αρχηγούς των Κλάδων των ΕΔ. 16.Για τους Αξκούς εκτός της ενεργού υπηρεσίας όπως αποστράτους, εφαρμόζονται τα παρακάτω: 1)Με στολή (1) Όταν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί συντάσσονται κατά Κλάδους ΕΔ και κατά Ομάδες (εντός κάθε Κλάδου), οι πιο πάνω Αξκοί συντάσσονται κατά Κλάδο σε ξεχωριστή Ομάδα δίπλα και στην αριστερή πλευρά των εν ενεργεία Αξκών. (2) Όταν οι εν ενεργεία Αξκοί, συντάσσονται κατά Μικτές Ομάδες, οι πιο πάνω Αξιωματικοί τάσσονται εντός των Ομάδων κατά Κλάδο και Σώμα και στο αριστερό των εν ενεργεία Αξκών. 2)Με Πολιτική Περιβολή Οι εκτός ενεργού υπηρεσίας Αξιωματικοί συντάσσονται δίπλα από τις ομάδες των εν ενεργεία Αξκών. 17.Απόστρατοι Αξιωματικοί, που διατηρούν επί τιμή τον τίτλο και τον βαθμό τον οποίο είχαν πριν αποστρατευθούν, θεωρούνται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων αποστράτων συναδέλφων τους. 18.Κατά βαθμό, οι ευρισκόμενοι σε πολεμική διαθεσιμότητα προηγούνται στη σύνταξη των αποστράτων (μόνιμοι εν εφεδρεία) και αυτοί των εφέδρων εν εφεδρεία. Άρθρο 19ΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙΓΕΝΙΚΑ 1.Το παρόν άρθρο καθορίζει την τάξη, με την οποία τα Στρατεύματα των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ), κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, συμπαρατάσσονται ή παρελαύνουν, σε εορτές και τελετές. 2.Τα τμήματα που θα παραταχθούν και ο τρόπος παράταξης ή παρέλασής τους καθορίζονται από τον ΑΔΦ. Για το σκοπό αυτό ο ΑΔΦ εκδίδει τις διαταγές του προς όλους τους Κλάδους των ΕΔ και Σώματα (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) που θα λάβουν μέρος στην παράταξη ή παρέλαση. 3.Στις διαταγές περιλαμβάνονται επίσης αναγκαίες οδηγίες για την τήρηση της τάξης και λεπτομέρειες κίνησης και ελέγχου κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη άφιξη των Στρατευμάτων στους χώρους των τελετών ή παρελάσεων και να καλύπτεται όλο το χρονικό διάστημα από την έξοδο των Στρατευμάτων από τις Μονάδες μέχρι την επάνοδό τους. Με τις ίδιες διαταγές καθορίζεται ο τελετάρχης Αξιωματικός και ο βοηθός ή οι βοηθοί του. 4.Με τις παραπάνω διαταγές ο ΑΔΦ ρυθμίζει μόνο το στρατιωτικό μέρος της εορτής ή παρέλασης, ενώ συνεργάζεται με τις πολιτικές Αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα της Φρουράς. 5.Τα στρατεύματα των Κλάδων, των Τμημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος όσες φορές συμπαρατάσσονται ή παρελαύνουν στις εορτές και τελετές, συντάσσονται κατά τους εξής δύο τρόπους: 1)Κατά Κλάδο των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος. 2)Κατά ομοειδή Στρατεύματα. 6.Σύνταξη κατά Κλάδο των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος Κατά τη σύνταξη αυτή η παράταξη ή η φάλαγγα παρέλασης διαιρείται σε μέρη, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει προσωπικό του ίδιου Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) διαιρούμενο σε τμήματα. Η σειρά των Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος, καθορίζεται ως εξής: 1)Στρατός Ξηράς (1) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2) Λοιπές Σχολές Μονίμων Στελεχών (3) Σχολές Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (4) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (5) Κέντρα Εκπαίδευσης κατά την ακόλουθη σειρά Όπλων και Σωμάτων: 1)Πεζικό3)Ειδικές Δυνάμεις 4)Ιππικό-Τεθωρακισμένα5)Πυροβολικό 6)Μηχανικό7)Διαβιβάσεις 8)Αεροπορία Στρατού 9)Τεχνικό Σώμα 10)Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών 11)Σώμα Υλικού Πολέμου 12)Υγειονομικό Σώμα 13)Σώμα Έρευνας- Πληροφορικής (6) Μάχιμες Μονάδες Όπλων-Μονάδες Σωμάτων, κατά την καθοριζόμενη στο προηγούμενο στοιχείο 6α(5) σειρά. 3)Πολεμικό Ναυτικό (1) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (2) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (3) Κέντρα Εκπαίδευσης (4) Ναυτικά Αγήματα 4)Πολεμική Αεροπορία (1) Σχολή Ικάρων (2) Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΙΡ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ) (3) Κέντρα Εκπαίδευσης (4) Αεροπορικά Αγήματα 5)Ελληνική Αστυνομία (1) Σχολή Αξιωματικών (2) Σχολή Αστυφυλάκων. (3) Τμήμα Μονάδων και Υπηρεσιών 6)Λιμενικό Σώμα (1) Σχολή Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (2) Σχολή Λιμενοφυλάκων (3) Άγημα Λιμενικού Σώματος 7)Πυροσβεστικό Σώμα (1) Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών (2) Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών (3) Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών (4) Τμήμα Πυροσβεστικού Σώματος 7.Σύνταξη κατά ομοειδή Στρατεύματα Κατά τη σύνταξη αυτή τα Στρατεύματα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία όπως πεζοπόρα ή εποχούμενα, Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Μονάδες, ανεξάρτητα από τον Κλάδο η Σώμα που ανήκουν, συντάσσονται σε χωριστά τμήματα της όλης παράταξης ή της φάλαγγας παρέλασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία της εμφάνισης και η ίδια ταχύτητα κίνησης. Η σειρά τους είναι ανάλογη προς τα καθορισθέντα στην προηγούμενη παράγραφο. 8.Η παραπάνω σειρά δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Κανονισμού αυτού. 9.Στις περιπτώσεις που Στρατεύματα των Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) αποτελούν μικτά «Τμήματα Απόδοσης Τιμών» η σειρά είναι πάντοτε Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο 20ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣΓΕΝΙΚΑ 1.Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τις τιμές που αποδίδουν κατά τις διάφορες περιπτώσεις τα Στρατεύματα και το προσωπικό των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. 2.Οι παραπάνω διατάξεις για τις στρατιωτικές τιμές είναι γενικές και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις, που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό. 1)Οι στρατιωτικές τιμές με τα όπλα αποδίδονται μόνο κατά το διάστημα της ημέρας, δηλαδή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Στρατεύματα όμως, τα οποία παρατάσσονται ειδικά γι’ απόδοση τιμών (τμήματα αποδόσεως τιμών), αποδίδουν τις τιμές για τις οποίες παρατάχθηκαν (και μόνο αυτές) οποιαδήποτε ώρα. 2)Άτομο περιβεβλημένο με πολλαπλούς τίτλους, για τους οποίους αντίστοιχα προβλέπονται διάφορες τιμές, απολαμβάνει τις τιμές που αντιστοιχούν στον ανώτερο τίτλο. 3)Σε κάθε περίπτωση τελετής, προς τιμή ορισμένου προσώπου όπως υποδοχή, ή για επιθεώρηση, τα Στρατεύματα που παρατάσσονται για το σκοπό αυτό απονέμουν τις ειδικές τιμές του Κεφαλαίου αυτού μόνο προς το πρόσωπο που τιμάται ή προς αυτό που επιθεωρεί και τους αρχαιότερους αυτού. Για όλα τα άλλα πρόσωπα που δικαιούνται τιμές τα Στρατεύματα παίρνουν τη στάση της προσοχής, εκτός από την περίπτωση που αυτά προσέλθουν μετά την άφιξη του προσώπου που τιμάται, οπότε δεν αποδίδεται καμία τιμή. 4)Κάθε Αξιωματικός που αναπληρώνει πρόσκαιρα ανώτερό του δικαιούται μόνο τις τιμές που ανήκουν στην οργανική του θέση και το βαθμό του και όχι τις τιμές που δικαιούται το πρόσωπο που αναπληρώνει. Επίσης κάθε Αξιωματικός που αντιπροσωπεύει ανώτερό του σε οποιαδήποτε τελετή καταλαμβάνει στην παράταξη του Σώματος των Αξιωματικών τη θέση που προβλέπεται για το βαθμό του. 5)Οι Αξιωματικοί εκτός ενεργού υπηρεσίας όταν φέρουν στολή (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16) δικαιούνται των τιμών που αποδίδονται στους εν ενεργεία ομοιοβάθμους τους Αξιωματικούς. 6)Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού που αφορούν στην αριθμητική δύναμη των τμημάτων που διατίθενται για την απόδοση τιμών, εξαρτώνται κατά την εφαρμογή τους από την αριθμητική δύναμη της Φρουράς Πόλεως (ΦΠ) και τις ανάγκες της υπηρεσίας. 7)Μετά την προσέλευση του προσωπικού που δικαιούται τις μεγαλύτερες τιμές και την έναρξη της τελετής και πριν από την αναχώρησή του, καμία τιμή δεν αποδίδεται σε άλλα πρόσωπα. 8)Το γεγονός ότι σε τελετή ή εορτή θα παρευρεθεί πρόσωπο που δικαιούται τιμών δεν δημιουργεί υποχρέωση διαθέσεως τμήματος αποδόσεως τιμών, εάν δεν προβλέπεται συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από το πρόγραμμα της εορτής ή τελετής. Άρθρο 21ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ1.Για τις παρουσιάσεις των Αξιωματικών (ομαδικές ή ατομικές) σε επίσημα πρόσωπα ή τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους και τις ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των Κλιμακίων της ιεραρχίας, τόσο στο εσωτερικό των Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ), όσο και μεταξύ τους, ισχύουν τα εξής: 1)Οι παρουσιάσεις και οι επισκέψεις είναι επίσημες υπηρεσιακές εκδηλώσεις άσχετες προς τις αντίστοιχες κοινωνικές και εκτελούνται συνήθως σε ώρα υπηρεσίας και κατ’ αρχήν σε χώρους που ανήκουν στην υπηρεσία. 2)Αντίθετα προς τις επισκέψεις, οι οποίες είναι πάντοτε ατομικές και κατ’ αρχήν ανταποδίδονται, οι παρουσιάσεις δύνανται να είναι είτε ατομικές, είτε ομαδικές (σε Σώμα) και ποτέ δεν συνεπάγεται υποχρέωση για ανταπόδοση. 3)Οι ομαδικές παρουσιάσεις είναι πάντοτε υποχρεωτικές, οι δε ατομικές διακρίνονται σε υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές. Στις υποχρεωτικές ατομικές παρουσιάσεις περιλαμβάνονται όλες όσες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. 4)Στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών κάθε ημέρας, οι παρουσιάσεις προς τους προϊσταμένους Διοικητές ή Διευθυντές, πλην της πρώτης (για την ανάληψη καθηκόντων των Διοικητών ή των Αξιωματικών), είναι ανεπίσημες και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 2.Οι επίσημες παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά στα επίσημα πρόσωπα και στους ιεραρχικά προϊσταμένους, όπως καθορίζεται πιο κάτω: 3.Περιπτώσεις Επισήμων Παρουσιάσεων 1)Όταν το πρόσωπο που δικαιούται ομαδικής παρουσιάσεως επισκεφθεί τη Φρουρά Πόλεως, το Στρατόπεδο ή τη Μονάδα. 2)Κατά την αντικατάσταση Διοικήσεων. 3)Πριν από την ανάληψη καθηκόντων από νεοτοποθετημένους Αξιωματικούς. 4)Σε κάθε περίπτωση ανάγκης ακροάσεως. 4.Πρόσωπα που δέχονται Επίσημες Παρουσιάσεις 1)Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δέχεται τους Αξιωματικούς όλων των Κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) είτε ομαδικά είτε και μεμονωμένα. 2)Η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Σ΄ αυτούς παρουσιάζονται ομαδικά ή ατομικά οι Αξιωματικοί όλων των Κλάδων των ΕΔ. 3)Η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων που προΐσταται της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι Αρχηγοί των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Σ’ αυτούς παρουσιάζονται ατομικά ή ομαδικά οι Αξιωματικοί μόνο του Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ), του οποίου προΐστανται ή των Στρατευμάτων, τα οποία διατάχθηκαν να επιθεωρήσουν. 4)Οι Διοικητές Μονάδων ή Υπηρεσιών των Κλάδων των ΕΔ, οι Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων και οι Κυβερνήτες των Πολεμικών Πλοίων. Σ’ αυτούς παρουσιάζονται οι υπό τις διαταγές τους Αξιωματικοί του Κλάδου των ΕΔ και τυχόν άλλου Κλάδου των ΕΔ ή Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ), εφόσον υπηρετούν υπό τις διαταγές τους. 5)Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουράς (ΑΔΦ). Σ’ αυτούς παρουσιάζονται οι Αξιωματικοί του Κλάδου τους και μόνο ατομικά. 5.Τόπος – Χρόνος – Σειρά παρουσιάσεως Τον τόπο, το χρόνο και τη σειρά παρουσιάσεως καθορίζει το πρόσωπο που δέχεται την αίτηση ή που διατάσσει την παρουσίαση. Προκειμένου όμως για ομαδική παρουσίαση, το πρόσωπο αυτό μπορεί να αναθέσει στον αρχαιότερο ή τον επικεφαλής αυτών που παρουσιάζονται να επιλέξει τον τόπο και τη σειρά, όπου θα λάβει χώρα η παρουσίαση. 6.ΣτολήΑυτή καθορίζεται από τους οικείους κατά Κλάδο ΕΔ και Σώμα (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) Κανονισμούς και τις σχετικές ερμηνευτικές διαταγές. Εφόσον όμως ειδικοί λόγοι επιβάλλουν, το πρόσωπο που δέχεται την παρουσίαση, μπορεί να διατάξει να φέρεται στολή απλούστερη από αυτή που έχει κανονισθεί. Επίσης κατά τις παρουσιάσεις για εκτέλεση ειδικής αποστολής ή υπηρεσίας φέρονται οι στολές που προβλέπονται για την ειδική αποστολή ή υπηρεσία. 7.Τρόπος Παρουσιάσεως Οι παρουσιάσεις γίνονται σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί των Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος. Προκειμένου όμως για ομαδική παρουσίαση, τους Αξιωματικούς παρουσιάζει ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος των συμπαρουσιαζομένων, ο οποίος, εάν έχει επιφορτισθεί να επιλέξει τον τρόπο παρουσιάσεως (παράγραφος 5 του άρθρου αυτού), υποχρεούται να οργανώσει τα θέματα της υποδοχής και αποδόσεως τιμών προς το επίσημο Ιεραρχικά προϊστάμενο πρόσωπο, το οποίο δέχεται την παρουσίαση. 8.Ατομικές Παρουσιάσεις 1)Οι ατομικές παρουσιάσεις είναι υποχρεωτικές για τους Αξιωματικούς στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Πριν από την ανάληψη υπηρεσίας σε Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται ή αποσπώνται, μετά την παράδοση της υπηρεσίας λόγω μεταθέσεως ή αποσπάσεως όπως επίσης και λόγω προαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος. (2) Εάν η τοποθέτηση αφορά στην ανάληψη Διοικήσεως ανεξάρτητης Μονάδας ή Υπηρεσίας, ο Αξιωματικός οποιουδήποτε Κλάδου ΕΔ, Σώματος Ασφαλείας ή Λιμενικού Σώματος υποχρεούται επί πλέον να παρουσιασθεί στον ΑΔΦ εφόσον αυτός τυχαίνει να είναι ανώτερος ή αρχαιότερός του. Εάν αυτός που αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητού είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του ΑΔΦ η υποχρέωση παρουσιάσεως αντιστρέφεται. (3) Όσες φορές μεταβαίνουν σε κάποια πόλη για εκτέλεση ειδικής αποστολής ή υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η παρουσίαση γίνεται προς τους Διοικητές ή Διευθυντές των Μονάδων και Υπηρεσιών, τις οποίες αφορά η ειδική αποστολή ή υπηρεσία και την προϊσταμένη τους Διοίκηση, που εδρεύει στη Φρουρά της πόλεως. (4) Οι Διοικητές Μονάδων ή Υπηρεσιών, όσες φορές λάβει χώρα αντικατάσταση Διοικήσεως στην οποία υπάγονται ή του ΑΔΦ υποχρεούνται να παρουσιασθούν ως εξής: 1)Όσες φορές αναχωρεί ή αντικαθίσταται ο ΑΔΦ ή ο προϊστάμενος Διοικητής, οι Διοικητές Μονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς ή οι υφιστάμενοι Διοικητές οφείλουν αντίστοιχα παρουσίαση σ’ αυτούς. 3)Η κατά το ανωτέρω στοιχείο 8α(4)(α) καθοριζόμενη παρουσίαση είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον το πρόσωπο στο οποίο οφείλεται η παρουσίαση προήλθε από άλλη Φρουρά, εκτός αν διατάξει διαφορετικά. 4)Εφόσον το πρόσωπο, στο οποίο οφείλεται η παρουσίαση, κρίνει σκόπιμο, μπορεί να διατάξει να παρουσιασθούν ομαδικά όσοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν. (5) Σε Φρουρές πόλεων που ο Διοικητής φέρει βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού η υποχρέωση παρουσιάσεως προς αυτόν περιορίζεται μόνο στους Ανωτάτους Αξιωματικούς, Συνταγματάρχες και αντιστοίχους των άλλων Κλάδων των ΕΔ. (6) Ο ΑΔΦ, όσες φορές επισκέπτονται την έδρα του τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν στις παραγράφους 4α, 4β, 4γ του άρθρου αυτού, οφείλει παρουσίαση σ΄αυτά. (7) Όσες φορές Μονάδα ή Υπηρεσία φθάσει ή πρόκειται να ξεκινήσει ή να διέλθει από πόλη, ο Διοικητής αυτής παρουσιάζεται στον αρχαιότερο στην πόλη Διοικητή Μονάδας του Κλάδου των ΕΔ ή του Σώματος (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ) στον οποίο ανήκει αυτός. Εάν στις περιπτώσεις αυτές ο Διοικητής της Μονάδας είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν προς τον οποίο παρουσιάζεται εκτελούνται τα ακόλουθα: 1)Εάν πρόκειται για Μονάδα που αναχωρεί ή διέρχεται, την παρουσίαση εκτελεί Αξκός της Μονάδας αμέσως κατώτερος ή νεώτερος από αυτόν προς τον οποίο οφείλεται αυτή. 3)Εάν πρόκειται για Μονάδα που φθάνει στην πόλη για παραμονή μόνιμη ή μεγάλης διάρκειας η υποχρέωση παρουσιάσεως αντιστρέφεται. (8) Κάθε φορά που διατάσσονται γι’ αυτό. 3)Τα θέματα παρουσιάσεως προς το Στράτευμα, των Αξκών που αναλαμβάνουν Διοίκηση Μονάδας ή Υπηρεσίας και αυτών που τίθενται επικεφαλής Τμημάτων, καθορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. 9.Ομαδικές Παρουσιάσεις Για τις ομαδικές παρουσιάσεις καθορίζονται τα ακόλουθα: 1)Γίνονται προς τα πρόσωπα των παραγράφων 4α, 4β και 4γ του άρθρου αυτού όταν αυτά επισκέπτονται την πόλη και τα πρόσωπα της παραγράφου 4δ του ιδίου άρθρου, όταν αυτά αναλαμβάνουν καθήκοντα. 2)Εκτός από τις παρουσιάσεις προς τους Διοικητές οι άλλες παρουσιάσεις μπορούν να παραλειφθούν κατά την κρίση αυτού στον οποίο οφείλονται. 3)Σε περίπτωση ομαδικής παρουσιάσεως, το πρόσωπο στο οποίο οφείλεται η παρουσίαση ειδοποιεί τον οικείο ΑΔΦ ή τον αρχαιότερο Διοικητή Μονάδος του Κλάδου των ΕΔ και καθορίζει τον χρόνο, τόπο και έκταση την οποία επιθυμεί να λάβει η παρουσίαση (συνήθως ορίζει μέχρι ποίου βαθμού Αξιωματικοί υποχρεούνται να παρουσιασθούν). Εάν το πρόσωπο αυτό παραλείψει να ειδοποιήσει, οι πιο πάνω αρμόδιες Αρχές οφείλουν να ερωτήσουν σχετικά. 10.Χρονικές Λεπτομέρειες Οι υποχρεωτικές ατομικές παρουσιάσεις εκτελούνται εντός του πρώτου 24ώρου από το γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση. Οι ομαδικές όμως παρουσιάσεις και από τις ατομικές όσες δεν είναι υποχρεωτικές, τελούνται σε χρόνο που καθορίζει το πρόσωπο στο οποίο οφείλονται. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ11.Οι επισκέψεις είναι υπηρεσιακές εκδηλώσεις αβροφροσύνης και ανταλλάσσονται μεταξύ προσώπων, που δεν συνδέονται οργανικά καθώς και Διοικήσεων του ιδίου ή και διαφορετικών Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Για τις επισκέψεις γενικά καθορίζονται οι ακόλουθες διατάξεις που είναι κοινές για τους Κλάδους των ΕΔ, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα. 12.Πότε Ανταλλάσσονται Επισκέψεις Η ανταλλαγή επισκέψεων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Μεταξύ των Ανωτάτων Αξιωματικών όλων των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος της ίδιας Φρουράς πόλεως όταν αναλαμβάνουν Διοίκηση. 2)Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Ανώτεροι Αξιωματικοί προκειμένου περί Φρουρών Πόλεων ή εκτός πόλεως Στρατοπέδων, των οποίων ο ΑΔΦ ή ο Στρατοπεδάρχης αντίστοιχα φέρει βαθμό όχι ανώτερο του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των λοιπών Κλάδων των ΕΔ. 3)Μεταξύ των Διοικητών οι οποίοι εκπροσωπούν την Ανώτερη στην περιοχή Αρχή κάθε Κλάδου των ΕΔ, Σώματος Ασφαλείας ή Λιμενικού Σώματος, κατά την αρχική τους εγκατάσταση. 4)Μεταξύ των Διοικητών της περιπτώσεως της υποπαραγράφου 12γ του άρθρου αυτού και των Διοικητών Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνητών Πολεμικών Πλοίων κατά τον κατάπλου τους σε λιμάνια και των Διοικητών αφικνουμένων Αεροπορικών Δυνάμεων και μόνο εφόσον στη Φρουρά πόλεως δεν εδρεύει Μονάδα ή Υπηρεσία του Ναυτικού ή της Αεροπορίας, της οποίας ο Διοικητής είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον Κυβερνήτη ή το Διοικητή της Ναυτικής Δύναμης ή το Διοικητή της Αεροπορικής Μονάδας. 5)Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρώτος επισκέπτεται ο κατώτερος από τους υπόχρεους Αξιωματικούς και σε περίπτωση ομοιοβάθμων αυτός που έρχεται στη Φρουρά. 6)Αν ο Αξκός που υποχρεούται να ανταλλάξει επίσκεψη, πρόκειται να διαμείνει προσωρινά στον τόπο και δεν διαθέτει δικό του υπηρεσιακό χώρο κατάλληλο για υποδοχή ή άλλο με δανεισμό, οφείλει να επισκεφθεί τις Αρχές που υποχρεούται και να ειδοποιήσει όσες πρέπει να ανταλλάξει επισκέψεις, ότι δεν θα μπορέσει να κάνει αυτό. 7)Η ανταλλαγή επισκέψεων δεν είναι υποχρεωτική εφόσον έχει προηγηθεί ατομική παρουσίαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. 13.Προσυνεννόηση για Ανταλλαγή Επισκέψεων Πριν από την επίσημη ανταλλαγή των επισκέψεων ο Αξκός που φθάνει στην πόλη, ο Δκτής της Μονάδας του Στρατού ή Αεροπορίας που διέρχεται απ’ αυτήν και ο Κυβερνήτης Πολεμικού Πλοίου ή ο Διοικητής Ναυτικής Δύναμης που καταπλέει σε λιμάνι οφείλει να απευθύνεται προσωρινά ή και με αντιπρόσωπό του στις Αρχές του Κλάδου του που υπάρχουν στην πόλη και αν δεν υπάρχουν τέτοιες στον ΑΔΦ ή το Λιμενάρχη και να πληροφορούνται για τις Αρχές προς τις οποίες, λόγω βαθμού, οφείλουν επίσκεψη καθώς και τις Αρχές που οφείλουν επίσκεψη προς αυτούς. Οι Αρχές αυτές όπως ΑΔΦ, Λιμενάρχης οφείλουν να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία και να ειδοποιούν σχετικά τις ενδιαφερόμενες Αρχές της πόλεως. 14.Ανταπόδοση Επισκέψεων Η ανταπόδοση των επίσημων επισκέψεων γίνεται με αντεπίσκεψη, η οποία πλην της εξαιρέσεως της παραγράφου 12ζ του άρθρου αυτού, είναι υποχρεωτική και ρυθμίζεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 1)Κατ’ αρχήν την αντεπίσκεψη εκτελούν όσοι δέχτηκαν την επίσκεψη. 2)Οι ανώτεροι μπορούν ν’ ανταποδώσουν επίσκεψη προς Αξιωματικούς που φέρουν βαθμό κατώτερο του Συνταγματάρχου και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των ΕΔ με αντιπρόσωπο Αξκό, ο οποίος δεν μπορεί να είναι σε βαθμό κατώτερος από αυτόν προς τον οποίο ανταποδίδεται η επίσκεψη. 15.Χρονικές Λεπτομέρειες 1)Οι επισκέψεις πρέπει να εκτελούνται το ταχύτερο μόλις συμβεί το γεγονός που δημιουργεί τη σχετική υποχρέωση όπως άφιξη, ανάληψη Διοικήσεως, κατάπλους και οπωσδήποτε μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Η ανταπόδοση επισκέψεως γίνεται εντός της επόμενης, από την επίσκεψη, εβδομάδας. 2)Η εξαίρεση του πιο πάνω κανόνα επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Πολεμικών Πλοίων και Μονάδων Ξηράς, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 24ώρου, εκτός αν οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 3)Τόσο για την επίσκεψη όσο και για την ανταπόδοση, τον ακριβή χρόνο καθορίζει ο ανώτερος ή αρχαιότερος μεταξύ των υποχρέων, ο οποίος καθορίζει και το χρόνο ανταπόδοσης, αφού συνεννοηθεί με το πρόσωπο, στο οποίο οφείλεται η ανταπόδοση. 16.Αδυναμία Ανταλλαγής Επισκέψεων Εάν η ανταλλαγή επισκέψεων δυσχεραίνεται λόγω αποχρώντων λόγων, αυτός που εμποδίζεται οφείλει να αναθέσει την υποχρέωση αυτή στον αμέσως μετά από αυτόν Αξκό κατάλληλου βαθμού, ο οποίος υποχρεούται να ενεργήσει ως αντιπρόσωπός του, συμμορφούμενος προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που αντιπροσωπεύθηκε υποχρεούται να αναφέρει στην προϊσταμένη του Αρχή τους λόγους οι οποίοι επέβαλαν τη λήψη του μέτρου αυτού. 17.Παραλείψεις σχετικά με την Ανταλλαγή Επισκέψεων Κάθε παράλειψη ή παρατυπία αναφέρεται στις προϊστάμενες Αρχές. 18.ΣτολήΗ στολή που φέρεται σε κάθε περίπτωση ανταλλαγής επισκέψεων καθορίζεται από τους οικείους κατά Κλάδο των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος κανονισμούς και τις ερμηνευτικές διαταγές αυτών. 19.Ειδικές Διατάξεις για τις Επισκέψεις 1)Οι επισκέψεις που ανταλλάσσονται κατά τις διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτικές μεταξύ των Πολεμικών πλοίων που ευρίσκονται σε κάποιο λιμάνι και των Πολεμικών πλοίων που καταπλέουν σ’ αυτό. 2)Εάν τα πλοία που καταπλέουν ή ευρίσκονται σε λιμάνι είναι περισσότερα από ένα, την υποχρέωση ανταλλαγής επισκέψεων αναλαμβάνει ο Δκτής ή ο αρχαιότερος Κυβερνήτης. 3)Ό,τι καθορίζεται για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού ισχύει και για τα πλοία των ξένων Επικρατειών. 4)Κατά την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Αρχών Ξηράς και Πλοίων πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: (1) Η Ανώτερη Αρχή Ξηράς που δέχεται την επίσκεψη οφείλει να διαθέτει Αξιωματικό ο οποίος από την προκυμαία οδηγεί τον επισκέπτη προς αυτή και εάν αυτός δεν διαθέτει υπηρεσιακό όχημα παρέχει σ΄ αυτόν κατάλληλο όχημα. (2) Αντίστοιχα η Διοίκηση Πολεμικών Πλοίων που δέχεται επίσκεψη οφείλει να διαθέτει στην προκυμαία Αξιωματικό, ο οποίος να υποδέχεται τις Αρχές Ξηράς και να παρέχει σ’ αυτές τα κατάλληλα πλωτά μέσα (εφόλκια). 5)Εάν λόγω ανωτέρας βίας αυτός που αναμένει επίσκεψη ή αντεπίσκεψη εμποδίζεται, οφείλει να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους εξηγώντας τους λόγους. Σε περίπτωση απουσίας αυτού που δέχεται την επίσκεψη ο επισκέπτης αφήνει το επισκεπτήριό του και απαλλάσσεται της υποχρεώσεως να επαναλάβει την επίσκεψη. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20.Οι πιο πάνω επισκέψεις δεν επαναλαμβάνονται από τα ίδια πρόσωπα κατά τη διάρκεια της ίδιας Διοικήσεως. 21.Όσοι Αξκοί αναχωρούν από πόλη λόγω μεταθέσεως και οφείλουν παρουσίαση ή επίσκεψη κατά τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 8 και 12 του άρθρου αυτού, πρέπει να πραγματοποιήσουν τις παρουσιάσεις ή επισκέψεις αυτές πριν από την αναχώρησή τους. 22.Διοικητές Ομάδων Πλοίων ή Κυβερνήτες μεμονωμένων Πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που μετέχουν σε ασκήσεις Εθνικές ή Διασυμμαχικές κατά τον κατάπλου τους σε λιμάνια της Χώρας μας, κατά την εξέλιξη των ασκήσεων, δεν υποχρεούνται σε ανταλλαγή επισκέψεων με τις Αρχές της Ξηράς, αλλά ειδοποιούν έγκαιρα αυτές. Άρθρο 22ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑΓΕΝΙΚΑ 1.Κατά τις διάφορες εκδηλώσεις όπως εορτές, τελετές, τα παρατεταγμένα Στρατεύματα αποδίδουν τιμές προς τα Σύμβολα και τα πρόσωπα, όπως ορίζεται παρακάτω: 2.Οι τιμές προς τα Σύμβολα δεν περιορίζονται. 3.Ως προς τα πρόσωπα οι τιμές αποδίδονται ως εξής: 1)Εφόσον παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός ή και οι δύο, τιμές αποδίδονται μόνον σ’ αυτούς. 2)Εφόσον δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός οι τιμές αποδίδονται στους ιεραρχικά προϊσταμένους κάθε μίας Αρχής, όπως παρακάτω: (1) Κυβερνητικής (2) Θρησκευτικής (3) Στρατιωτικής 3)Για τα άλλα πρόσωπα που δικαιούνται τιμών τα Στρατεύματα λαμβάνουν μόνον τη στάση της «Προσοχής». 4.Τηρούμενης της διατάξεως της παραγράφου 3 τα Σύμβολα και πρόσωπα στα οποία αποδίδονται τιμές καθώς επίσης το είδος αυτών εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ Εμβατήριο Σημαίας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 1)(β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) Σημαία (Έπαρση Υποστολή, Προσέλευση, Αποχώρηση) Άχραντα Μυστήρια και Πομπές Αναγνωρισμένων Θρησκειών Χ Χ Χ(1) Χ(1) Χ (1) Κατά μεν την έξοδο της πομπής εκ του Ι. Ναού παιανίζεται ολόκληρο το εμβατήριο της Σημαίας κατά δε την είσοδο αυτής στον Ι. Ναό παιανίζεται μόνο το πρώτο μέρος αυτού. (2) Αντίστοιχες τιμές αποδίδονται σε Αρχηγούς Ξένων κρατών και στον Οικουμενικό Πατριάρχη. (3) Αντίστοιχες τιμές αποδίδονται σε Πατριάρχες (4) Από τους υπ’ αυτούς. (5) Εφόσον εκ-προσωπούν την Ανώτατη Κυβερνητική Αρχή στην τελετή. (6) Όταν η τελετή γίνεται στην έδρα τους. Πρόεδρος Δημοκρατίας ΠρωθυπουργόςΠρόεδρος Βουλής Πρόεδρος Ιεράς Συνόδου Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Χ(2) Χ(2) Χ Χ Χ(3)Χ Χ(2) Χ ΧΧ(3)ΧΥπουργός -Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας Χ Χ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Χ(4) Χ(4) Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Χ(4) Χ(4) Υπουργοί-Υφυπουργοί Χ(5) Χ(5) Αρχιεπίσκοποι Χ Χ Επίσκοποι-Γεν. Γραμματείς Χ Χ Νομάρχες Χ(5) Χ(5) Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Χ Χ Αρχηγοί Κλάδων ΕΔ Χ Χ Αρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας-Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος Χ(4) Χ(4) Αντιστράτηγοι και όσοι εξομοιούνται μ’ αυτούς Χ Χ Υποστράτηγοι-Ταξχοι και όσοι εξομοιούνται μ’ αυτούς Χ Χ ΑΔΦ και Δκτές Μονάδων-Συγκροτημάτων (Ανώτεροι) Χ Δκτές Μονάδων (Κατώτεροι) Χ Δήμαρχοι- Πρόεδροι Κοινοτήτων Χ(6) 5.Η απόδοση τιμών σ’ αυτούς, δεν δημιουργεί υποχρέωση να διατεθεί ειδικά για το σκοπό αυτό τμήμα, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από το πρόγραμμα της εορτής ή τελετής. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 6.Ο Εθνικός Ύμνος παιανίζεται κατά την άφιξη και αναχώρηση αυτών που δικαιούνται τιμών στις διάφορες τελετές, εκτός εάν τούτο ορισθεί διαφορετικά αρμοδίως. 7.Κατά την ανάκρουση του εμβατηρίου της Σημαίας το πρόσωπο που τιμάται στέκεται χαιρετώντας εκτός αν η ανάκρουση γίνεται καθ’ ον χρόνον διέρχεται μπροστά από τα Στρατεύματα επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο. 8.Κατά τη Μ. Παρασκευή και τις ημέρες Εθνικού Πένθους δεν ανακρούεται εμβατήριο ή ο Εθνικός Ύμνος. 9.Αν μετά την απονομή τιμών, πρόκειται να επακολουθήσει επιθεώρηση του τμήματος που έχει παραταχθεί, η Μουσική παιανίζει σε χαμηλό τόνο κάποιο εμβατήριο, μέχρις ότου το πρόσωπο που τιμάται περάσει μπροστά από το τμήμα. 10.Σε περίπτωση επίσημης παρουσίας Αρχηγού Ξένου Κράτους ή αντιπροσώπου αυτού σε τελετή, η Μουσική παιανίζει μία φορά το σχετικό Εθνικό Ύμνο και στη συνέχεια τον Εθνικό Ύμνο της Χώρας μας. 11.Τα θέματα αποδόσεως τιμών στους ξένους Στρατιωτικούς ρυθμίζονται με απόφαση του ΥΕΘΑ. Άρθρο 23ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΣΗ1.Κάθε Στράτευμα (ένοπλο - άοπλο - κινούμενο - σε στάση), που βρίσκεται σε πορεία, όταν συναντήσει ή περάσουν από μπροστά του η Σημαία, τα Άχραντα Μυστήρια, οι Πομπές αναγνωρισμένων Θρησκειών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 22, πλην των αναφερομένων στην Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα, ή διέλθει μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενεργεί ως εξής: 1)Στράτευμα Πεζοπόρο (1) Κινούμενο: Χωρίς να σταματήσει χαιρετά με στροφή της κεφαλής. Γι’ αυτό ο επικεφαλής παραγγέλλει «κεφαλή δεξιά» ή «κεφαλή αριστερά», οπότε όλοι στρέφουν την κεφαλή με το βλέμμα προς το Σύμβολο ή το πρόσωπο που τιμάται, ενώ ταυτόχρονα οι Αξκοί και Ανθστές χαιρετούν. Ο χαιρετισμός διαρκεί μέχρις ότου κάθε Αξκός ή ζυγός περάσει από το ύψος του Συμβόλου ή του προσώπου που τιμάται κατά τέσσερα (4) βήματα. Εάν το όπλο φέρεται σε θέση «αναρτήσατε» παραμένει όπως έχει, εάν όμως φέρεται στα χέρια, τότε πριν από τη στροφή της κεφαλής προηγείται το παράγγελμα «επ’ ώμου». (2) Σε Στάση: Κατά την προσέγγιση αυτού που τιμάται ο επικεφαλής διατάσσει κλίση προς το μέρος αυτού, δίνει το παράγγελμα «επ’ ώμου» και όταν φθάσει σε απόσταση τεσσάρων (4) βημάτων παραγγέλλει «Παρουσιάστε αρμ», «κεφαλή δεξιά» ή «κεφαλή αριστερά» ή εάν το Στράτευμα είναι άοπλο παραγγέλλει μόνο «κεφαλή δεξιά» ή «κεφαλή αριστερά». Οι Αξκοί χαιρετούν όπως και στην περίπτωση του κινουμένου Στρατεύματος. Ο χαιρετισμός διαρκεί μέχρις ότου το τιμώμενο Σύμβολο ή πρόσωπο περάσει κάθε Αξκό ή Οπλίτη κατά τέσσερα (4) βήματα. Όταν το Σύμβολο ή το πρόσωπο απομακρυνθεί τέσσερα (4) βήματα από το άλλο άκρο της παρατάξεως, το Στράτευμα, μετά από παράγγελμα, λαμβάνει τη στάση της ημιαναπαύσεως. 2)Στράτευμα Εποχούμενο Στράτευμα εποχούμενο, ένοπλο ή άοπλο κινούμενο ή σε στάση, χαιρετά με στροφή της κεφαλής μόνο των συνοδηγών, αν πρόκειται για Υπξκούς και Οπλίτες και με το συνήθη χαιρετισμό αν πρόκειται για Αξκούς και Ανθστές. Οι οδηγοί οχημάτων δεν χαιρετούν ποτέ και αν τα οχήματα βρίσκονται σε στάση καταλαμβάνουν τις θέσεις τους και παραμένουν ακίνητοι. Άρθρο 24ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ-ΗΡΩΩΝ1.Κατά τις εορτές και τελετές αποκαλυπτηρίων ανδριάντων ή προτομών στρατιωτικών ηρώων, που έπεσαν μαχόμενοι σε πολέμους ή των στρατιωτικών οι οποίοι απώλεσαν τη ζωή τους στην ειρήνη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του καθήκοντος και στηλών αναμνηστικών εθνικών γεγονότων που οργανώνονται από Κρατικές, Δημοτικές Αρχές, Συλλόγους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα της περιοχής συμμετέχουν, εφόσον διαταχθούν αρμοδίως. 2.Συμμετοχή Στρατευμάτων Η συμμετοχή των Στρατευμάτων κάποιας περιοχής στις τελετές αυτές προϋποθέτει τη ρύθμιση του στρατιωτικού μέρους της εορτής ή τελετής, δηλαδή την αντιπροσώπευση των Κλάδων ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος και τη διάθεση στην αρμόδια Στρατιωτική Αρχή του απαραίτητου προσωπικού και μέσων για την τέλεια οργάνωση από κάθε πλευρά του στρατιωτικού μέρους της εορτής ή τελετής. Τη συμμετοχή των Στρατευμάτων καθορίζει ο Ανώτερος Διοικητής της πλησιέστερης Φρουράς, ύστερα από αίτηση της υπεύθυνης για την τελετή Στρατιωτικής ή Πολιτικής Αρχής του τόπου, ενώ επίσης τηρούνται οι εξής διατάξεις: 1)Τις λεπτομέρειες του προγράμματος της τελετής, που έχουν σχέση με τη συμμετοχή των Στρατευμάτων, ρυθμίζει η ανώτερη τοπική Αρχή του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων Ασφαλείας ή Λιμενικού Σώματος, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο στρατιωτικός που τιμάται, η στήλη ή το ηρώο. Γι’ αυτό πρέπει να συνεργάζεται με την πολιτική Αρχή του τόπου, που έχει την ευθύνη οργανώσεως της τελετής. 2)Αυτός που έχει το Γενικό Πρόσταγμα, οι Τελετάρχες, το τμήμα αποδόσεως τιμών και τα απαιτούμενα για την τελετή στρατιωτικά μέσα διατίθενται από τον Κλάδο ΕΔ, το Σώμα Ασφαλείας ή το Λιμενικό Σώμα, στο οποίο, κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο, ανήκει η ευθύνη της ρυθμίσεως του στρατιωτικού μέρους. Στην ανάγκη ενισχύεται, με μέριμνα του ΑΔΦ, από τους άλλους Κλάδους των ΕΔ, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα. 3)Ο βαθμός του τελετάρχη είναι πάντοτε ανώτερος από το βαθμό του Διοικητή του Τμήματος αποδόσεως τιμών. 4)Ο βαθμός των επικεφαλής των αντιπροσωπειών Αξιωματικών στην περίπτωση των αποκαλυπτηρίων ανδριάντων ή προτομών καθορίζεται βάσει του βαθμού αυτού που τιμάται, ή της Εθνικής σκοπιμότητας που επιβάλει την εορτή. Προκειμένου για αποκαλυπτήρια στηλών ή ηρώων πεσόντων κανένας περιορισμός δεν υπάρχει, εκτός από το ότι η όλη εκπροσώπηση πρέπει να ευρίσκεται σε αρμονία με την εκπροσώπηση των Πολιτικών και των άλλων Κρατικών Αρχών. 5)Για τις τελετές της κατηγορίας αυτής, οι οποίες οργανώνονται από ή για την Ελληνική Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, εκπροσωπούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 6)Εάν στον τόπο που οργανώνεται η τελετή ή εορτή, δεν υπάρχουν Αρχές του αρμοδίου Κλάδου των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου αυτού, τις ευθύνες αυτών αναλαμβάνει ο Διοικητής της πλησιέστερης Φρουράς, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, καθορίζει τα θέματα της αντιπροσώπευσης των άλλων Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. 7)Εάν απαιτείται μεταφορά Στρατευμάτων για την τελετή, για την οποία οι στρατιωτικές Αρχές που είναι υπεύθυνες κατά το άρθρο αυτό για την οργάνωση είναι αναρμόδιες για την κίνηση, ζητείται η έγκριση των προϊσταμένων Αρχών. 3.Τμήματα Αποδόσεως Τιμών Με βάση την οργάνωση του Στρατού και σε αντιστοιχία προς αυτή για τους άλλους Κλάδους των ΕΔ, Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, η δύναμη του τμήματος αποδόσεως τιμών, που διατίθεται κάθε φορά, καθορίζεται ως εξής: 1)Ανδριάντες-ΠροτομέςΑνάλογα με το βαθμό τον οποίο έφερε το πρόσωπο του οποίου γίνεται η αποκάλυψη του ανδριάντα ή της προτομής, η δύναμη του τμήματος αποδόσεως τιμών είναι η ακόλουθη: (1) Ανώτατοι: Διλοχία με Τμήμα Μουσικής (2) Ανώτεροι: Λόχος με Τμήμα Μουσικής (3) Κατώτεροι-Ανθυπασπιστές: Δύο Διμοιρίες με Τμήμα Μουσικής (4) Υπαξιωματικοί-Στρατιώτες: Μία Διμοιρία με Τμήμα Μουσικής. 2)Στήλες - Ηρώα Διλοχία με Τμήμα Μουσικής για όλες τις περιπτώσεις. 4.Ειδικές Διατάξεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που λόγοι εθνικής σκοπιμότητας επιβάλλουν, ο Διοικητής του Σχηματισμού της περιοχής μπορεί: 1)Να ορίσει απόδοση τιμών ανώτερης τάξεως από εκείνη που δικαιούται ο τιμώμενος, λόγω βαθμού. 2)Να διατάξει απόδοση τιμών σε αποκαλυπτήρια ανδριάντων-προτομών ανδρών που δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, ορίζοντας κατά την κρίση του την τάξη των τιμών. 3)Να διατάξει διάθεση τμήματος για απόδοση τιμών μεγαλύτερης δύναμης και διαφορετικής σύνθεσης από αυτή που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού (αυτό επιβάλλεται κυρίως όταν κατά τις τελετές αυτές παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας) και εάν συντρέχουν οι διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 25, να ορίσει Αξιωματικό για το Γενικό Πρόσταγμα. Άρθρο 25ΕΟΡΤΕΣ - ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ1.Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τα θέματα εορτών - τελετών και παρατάξεων - παρελάσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι Κλάδοι των ΕΔ, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα. Ειδικότερα καθορίζει: 1)Τα καθήκοντα των Τελεταρχών και αυτού που έχει το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων (ΕΓΠΣ). 2)Την υποδοχή και συνοδεία των επισήμων και των άλλων προσκεκλημένων στις αντίστοιχες θέσεις. 3)Τον τρόπο οργανώσεως και εκτελέσεως των παρατάξεων και παρελάσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, ως εορταστικές εκδηλώσεις αυτών. 2.Για κάθε τελετή ή εορτή, παράταξη ή παρέλαση, ως τιμώμενα πρόσωπα χαρακτηρίζονται εκείνα προς τα οποία αποδίδονται οι οφειλόμενες τιμές. Από τη Στρατιωτική Ιεραρχία, τιμώμενο πρόσωπο είναι ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους παρισταμένους Αξιωματικούς των Κλάδων των ΕΔ, που δικαιούνται τιμές. 3.Τελετάρχης – Αυτός που Έχει το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων (ΕΓΠΣ) Στις επίσημες εορτές η Αρχή που ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος αυτών καθορίζει τα Στρατεύματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις στρατιωτικές εκδηλώσεις όπως παράταξη, παρέλαση, την κοινή αντιπροσώπευση του Σώματος των Αξιωματικών των Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και ορίζει τον ΕΓΠΣ και τον Τελετάρχη με τους βοηθούς τους. Για τον τελετάρχη και τον ΕΓΠΣ, καθορίζονται τα ακόλουθα: 1)ΤελετάρχηςΣε κάθε χώρο τελετής ορίζεται ένας Τελετάρχης, για τον οποίο ισχύουν τα εξής: (1) Κύριο καθήκον του είναι η εκτέλεση αυτών που έχουν καθορισθεί για τον χώρο τελετής και κυρίως η τακτοποίηση των προσκεκλημένων στις θέσεις τους. (2) Ανάλογα με την επισημότητα της τελετής, η οποία χαρακτηρίζεται από τη θέση στην ιεραρχική τάξη των τιμωμένων προσώπων, αυτός είναι Ανώτατος ή Ανώτερος Αξιωματικός. Για τις τελετές στους Μητροπολιτικούς Ναούς, όπου παρευρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι Ανώτατος με φροντίδα του αντίστοιχου Σχηματισμού. (3) Στο έργο του βοηθείται από ανάλογο αριθμό Αξιωματικών και συνεργάζεται με πολιτικούς υπαλλήλους, τους οποίους ορίζουν οι κατά τόπους αρμόδιες Πολιτικές Αρχές. (4) Οι βοηθοί του Τελετάρχη μεριμνούν για την τακτοποίηση των επισήμων και των άλλων προσκεκλημένων στις θέσεις που έχουν καθορισθεί (οι Αξιωματικοί των Στρατιωτικών και οι Πολιτικοί Υπάλληλοι των υπολοίπων). (5) Προκειμένου για τελετές, στις οποίες καλείται το Διπλωματικό Σώμα, Πολιτικούς Υπαλλήλους ως βοηθούς του Τελετάρχη ορίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. 2)Αξιωματικός που Έχει το Γενικό Πρόσταγμα των Στρα-τευμάτων (ΕΓΠΣ) Ορίζεται σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται παράταξη ή παρέλαση Στρατευμάτων προερχόμενων από διάφορες Μονάδες και Υπηρεσίες του ίδιου ή και διαφόρων Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας ή Λιμενικού Σώματος, οπότε τηρούνται τα παρακάτω: (1) Φέρει βαθμό ανάλογο με τη δύναμη των Στρατευμάτων που τίθενται υπό τις διαταγές του και τη θέση των προσώπων που τιμώνται στην Ιεραρχική τάξη. (2) Αν τα Στρατεύματα που ορίσθηκαν για παράταξη ή παρέλαση αποτελούνται από τμήματα μιας και της αυτής Μονάδας τα καθήκοντα του ΕΓΠΣ αναλαμβάνει ο Διοικητής αυτής και εάν πρόκειται για μέρος μόνο της Μονάδας, Αξιωματικός ανάλογου βαθμού που ορίζεται από το Διοικητή της Μονάδας. (3) Αν εκτός από το τμήμα αποδόσεως τιμών δεν παρατάσσεται άλλο τμήμα, τότε δεν ορίζεται επιπλέον και Αξιωματικός ΕΓΠΣ. (4) Τα καθήκοντα του ΕΓΠΣ είναι αυτά που αναγράφονται στον Κανονισμό Παρατάξεων και Παρελάσεων, επαυξημένα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 4α του άρθρου αυτού. 4.Υποδοχή Επισήμων-Τάξη στο Χώρο της Τελετής Η υποδοχή και συνοδεία των προσώπων που δικαιούνται τιμών αποτελεί ευθύνη του ΕΓΠΣ και του Τελετάρχη, ενώ για την τήρηση της τάξεως στον χώρο τελετής και την τοποθέτηση των προσκεκλημένων στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνεται ο Τελετάρχης. Για όλα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα: 1)Υποδοχή – Συνοδεία Επισήμων και άλλων Προσκεκλη-μένων Απ’ όλα τα τιμώμενα πρόσωπα μιας τελετής ή εορτής δικαιούται υποδοχής και συνοδείας ή μόνο υποδοχής κατά την προσέλευση και αποχώρηση το ανώτερο στην ιεραρχία. Για την υποδοχή και συνοδεία, καθ-ορίζονται τα ακόλουθα: (1) Επίσημα Πρόσωπα (Πρόεδρος Δημοκρατίας- Πρωθυπουργός). Εάν κατά την τελετή το ανώτερο στην ιεραρχία τιμώμενο πρόσωπο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός, ο ΕΓΠΣ με το Επιτελείο του αναμένει την άφιξη αυτού στο άκρο της παρατάξεως, ως προς την κατεύθυνση προσελεύσεως και ενώ ακολουθείται από έναν μόνο εκ του Επιτελείου του, συνοδεύει αυτόν σ’ όλη την διαδρομή μπροστά από τα παρατεταγμένα Στρατεύματα. Στην είσοδο του χώρου της τελετής αυτόν που τιμάται τον υποδέχεται ο πρώτος στην ιεραρχική τάξη από αυτούς που παρευρίσκονται στην τελετή, ενώ ο ΕΓΠΣ επανέρχεται στη θέση του. Κατά τον ίδιο τρόπο συνοδεύει ο ΕΓΠΣ το τιμώμενο πρόσωπο και κατά την αναχώρηση, από την έξοδο του χώρου της τελετής μέχρι το άλλο άκρο της παρατάξεως. (2) ΄Αλλο Επίσημο Πρόσωπο Εφόσον το ανώτερο στην ιεραρχία από τα τιμώμενα πρόσωπα στην εορτή ή τελετή δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός, ο ΕΓΠΣ το υποδέχεται κατά τον ίδιο τρόπο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση, αλλά δεν το συνοδεύει κατά την κίνησή του μπροστά από τα παρατεταγμένα Στρατεύματα. Για όλα τα άλλα επίσημα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 22 και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, δεν γίνεται υποδοχή από τον ΕΓΠΣ. 2)Τάξη στο Χώρο της Τελετής Για την τάξη στο χώρο της τελετής, ισχύουν τα ακόλουθα: (1) Ο χώρος πίσω από το τιμώμενο πρόσωπο κατανέμεται στο δεξιό και το αριστερό αυτού μέρος, από τα οποία το πρώτο καταλαμβάνουν οι Πολιτικές Αρχές, ενώ το δεύτερο οι Στρατιωτικές. Για το χώρο παρελάσεων ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. (2) Την τάξη σε όλο το χώρο της τελετής εξασφαλίζει ο Τελετάρχης με τους βοηθούς του, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες της αρμόδιας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Αρχής, οι οποίες περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό μέρος του προγράμματος της τελετής και της διαταγής, που ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος αυτής. 5.Απονεμόμενες Τιμές Για τις τιμές που απονέμουν τα Στρατεύματα κατά την παράταξη και κατά την ενδεχόμενη παρέλαση, καθορίζονται τα παρακάτω: 1)Τα παρατεταγμένα Στρατεύματα αποδίδουν προς πρόσωπα και Σύμβολα τις τιμές που καθορίζονται στο άρθρο 22. 2)Προς τους ανώτατους απόστρατους (Μόνιμοι εν εφεδρεία) Αξιωματικούς που φέρουν στολή, τα παρατεταγμένα Στρατεύματα παίρνουν τη στάση προσοχής. Αυτό όμως μόνο εφόσον είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι από τον ΕΓΠΣ. 3)Ενώ διαρκεί η τελετή τα παρατεταγμένα Στρατεύματα παρουσιάζουν όπλα και η Μουσική παιανίζει μία φορά το εμβατήριο της Σημαίας ή τον Εθνικό Ύμνο στις εξής περιπτώσεις: (1) Κατά την Ανάσταση: Εμβατήριο Σημαίας και Εθνικό Ύμνο. (2) Κατά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού: Εμβατήριο Σημαίας και Εθνικό Ύμνο. (3) Κατά την αποκάλυψη ανδριάντων, ηρώων και αναμνηστικών στηλών: Εμβατήριο Σημαίας και Εθνικό Ύμνο. (4) Αμέσως μετά το πέρας καταθέσεως στεφάνων: Προσευχή και Εθνικό Ύμνο. (5) Κατά τις επιμνημόσυνες δεήσεις (στην ύπαιθρο) μετά το «Αιωνία η Μνήμη», Προσευχή και Εθνικό Ύμνο. Όπου επακολουθεί κατάθεση στεφάνων, ο Εθνικός Ύμνος ανακρούεται μόλις τελειώσει η κατάθεση. (6) Κατά την έξοδο Θρησκευτικής Πομπής από τον Ναό (εάν λάβει χώρα), όπως και κατά την επάνοδό της στο Ναό: Εμβατήριο Σημαίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 22. (7) Σε κάθε άλλη Τελετή, κατά την κρίση της Στρατιωτικής Αρχής που ρυθμίζει το στρατιωτικό μέρος της: Εμβατήριο Σημαίας ή Εθνικό Ύμνο ή και τα δύο. 4)Τα τμήματα που παρατάσσονται μέσα στους Ναούς δεν απονέμουν τις τιμές στα πρόσωπα που καθορίζονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού αυτού, αλλά απλώς την κατάλληλη στιγμή (Στρατεύματα και Μουσική) παίρνουν την στάση προσοχής ενώ η Μουσική δεν παιανίζει. Τα ίδια ισχύουν και για Στρατεύματα, τα οποία παρατάσσονται εντός Κοιμητηρίων και σε χώρους γύρω από Κενοτάφια ή Μνημεία, κατά τις κηδείες ή τις επιμνημόσυνες δεήσεις. Τα Στρατεύματα που παρατάσσονται κατ’ αυτό τον τρόπο παρουσιάζουν όπλα μόνον ενώ ψάλλεται το «Αιωνία η Μνήμη» ή παιανίζεται η «Προσευχή». 5)Ο ΕΓΠΣ καθορίζει τον χρόνο και τη διάρκεια απονομής των τιμών αυτών. 6.Παρατάξεις – Παρελάσεις Οι παρατάξεις και παρελάσεις που αναφέρει ο Κανονισμός αυτός, οργανώνονται και εκτελούνται με βάση τα όσα ορίζονται στον κανονισμό Επιθεωρήσεων, Παρατάξεων και Παρελάσεων με τις ακόλουθες όμως διασαφηνίσεις και συμπληρώσεις: 1)Οι τιμές αποδίδονται από τα Στρατεύματα που παρελαύνουν μόνο προς το τιμώμενο πρόσωπο, δίπλα από το οποίο κανείς δεν στέκεται. Από την Στρατιωτική Ιεραρχία τιμώμενο πρόσωπο είναι αυτό που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Λίγο πιο πίσω από το τιμώμενο πρόσωπο καταλαμβάνουν θέσεις τα μη Στρατιωτικά πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό δικαιούνται τιμών. Λίγο πιο δεξιά από αυτά καταλαμβάνει θέσεις το Διπλωματικό Σώμα, εφόσον παρίσταται. 2)Ο χώρος πίσω από την θέση του τιμώμενου προσώπου (6 βήματα πίσω απ’ αυτό), διατίθεται για την παρακολούθηση της παρέλασης από τις προσκεκλημένες Αρχές και πρόσωπα. Καταλαμβάνεται δε ως εξής: (1) Το Κέντρο: Από το Επιτελείο του τιμωμένου. Ανώτατοι ή Ανώτεροι Αξιωματικοί, Διοικητές Στρατευμάτων των Κλάδων των ΕΔ και τμημάτων των Σωμάτων (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΠΣ), τα οποία μετέχουν στην παρέλαση, καταλαμβάνουν θέσεις πίσω από το τιμώμενο πρόσωπο και στο δεξιό του Επιτελείου του. (2) Το μέρος προς την αφετηρία της παρέλασης: Από τις πολιτικές Αρχές κατά την εθιμοτυπική τους σειρά και τάξη. (3) Η άλλη πλευρά: Από το Σώμα των Αξκών κατά τη σειρά και τάξη που ορίζεται στο άρθρο 18 και αντιπροσωπείες πολεμικών οργανώσεων. (4) Οι Οργανώσεις και τα Σωματεία παρατάσσονται στη συνέχεια των Πολιτικών Αρχών. 3)Μεταξύ των ανωτέρω ομάδων αφήνεται ανάλογος χώρος σε τρόπο ώστε αυτές να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. 4)Ο χώρος απέναντι από το τιμώμενο πρόσωπο καταλαμβάνεται ως εξής: (1) Το Κέντρο: Ο ΕΓΠΣ με το Επιτελείο του. (2) Τρία βήματα πίσω από τον ΕΓΠΣ και τρία βήματα προς την αφετηρία παρελάσεως ευρίσκεται ο τελευταίος στίχος της Μουσικής. (3) Ευθυγραμμισμένα προς το πίσω μέρος της Μουσικής και απέναντι από τις Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές παρατάσσονται αντίστοιχα τα διάφορα Σωματεία και πολιτιστικές οργανώσεις με τα λάβαρά τους. 5)Εάν η Στρατιωτική παρέλαση γίνει πριν ή μετά από παρέλαση Σχολείων και Οργανώσεων το πρόσωπο που τιμάται, σε κάθε μία παρέλαση, παραμένει στη διακεκριμένη θέση, για όσο χρόνο διαρκεί η διέλευση των τμημάτων που παρελαύνουν προς τιμή του, οπότε αποσύρεται στην εθιμοτυπική θέση του, από όπου και παρακολουθεί το υπόλοιπο μέρος της παρέλασης. 7.ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατά τις τελετές ορκωμοσίας η Μουσική παιανίζει την «Προσευχή» με βάση τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Παρατάξεων – Παρελάσεων. Άρθρο 26ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΟΠΟΥΣ1.Οι σκοποί απονέμουν τιμές προς τα πρόσωπα και Σύμβολα που τις δικαιούνται συμμορφούμενοι προς τις ακόλουθες γενικές διατάξεις: 1)Κατά το χαιρετισμό διατηρούν σταθερά το μέτωπο επιτηρήσεως. 2)Χαιρετισμό δικαιούνται όλοι γενικά οι βαθμοφόροι, ανεξάρτητα από Κλάδο των ΕΔ, Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικό Σώμα. 3)Επίσης χαιρετισμός απονέμεται και προς ορισμένα Κυβερνητικά και Θρησκευτικά πρόσωπα. 2.Τρόποι Χαιρετισμού Οι τρόποι, κατά τους οποίους χαιρετούν οι σκοποί, είναι οι ακόλουθοι: 1)Οι σκοποί που φέρουν όπλο απονέμουν τιμές λαμβάνοντας τη στάση της προσοχής με το όπλο «παρά πόδα» ή παρουσιάζουν όπλα ανάλογα με το τιμώμενο πρόσωπο ή Σύμβολο, ως εξής: Όταν το πρόσωπο ή Σύμβολο που θα χαιρετηθεί πλησιάσει σε απόσταση έξι (6) βημάτων από τη θέση του σκοπού, παίρνουν τη στάση της προσοχής ή παρουσιάζουν όπλα στρέφοντας το κεφάλι και το βλέμμα ζωηρά προς αυτό (πρόσωπο ή Σύμβολο) και το παρακολουθούν με το κεφάλι και το βλέμμα μέχρις ότου περάσει κατά έξι (6) βήματα, οπότε και ξαναπαίρνουν ζωηρά τη θέση ημιανάπαυσης. 2)Οι σκοποί που φέρουν αυτόματο όπλο χαιρετούν ανάλογα με την περίπτωση, όπως καθορίζεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς ασκήσεων. 3.Απονομή Χαιρετισμού Οι σκοποί απονέμουν τιμές ως εξής: 1)Παρουσιάζουν όπλα στις πιο κάτω περιπτώσεις: (1) Όταν από μπροστά τους περνούν: 1)Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 3)Ξένοι Ηγέτες 4)Η Εθνική Σημαία και οι Πολεμικές Σημαίες 5)Τα Άχραντα Μυστήρια και οι Πομπές αναγνωρι-σμένων Θρησκειών 6)Ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεως και ο Πρόεδρος της Βουλής 7)Ο Υπουργός και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και οι Υπουργοί και Υφυπουργοί οι οποίοι προΐστανται της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Για τους τελευταίους παρουσιάζουν όπλα οι σκοποί των Σωμάτων που προΐστανται 8)Ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου και οι Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, όταν φέρουν το Αρχιερατικό Εγκόλπιό τους 9)Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί, ο ΑΔΦ και ο Δκτής Μονάδας στην οποία ανήκει ο σκοπός, εφόσον φέρει βαθμό Ανωτέρου Αξιωματικού. Ειδικά οι σκοποί Προεδρικής Φρουράς παρουσιάζουν όπλα, όταν περνούν από μπροστά τους Ανώτατοι Αξιωματικοί. (2) Κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας (3) Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου 3)Παίρνουν τη στάση της προσοχής όταν από μπροστά τους περνούν Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με στολή, όπως επίσης και Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές με πολιτική περιβολή, τους οποίους γνωρίζουν. 4.Ειδικές Διατάξεις Για την απονομή τιμών κατά το άρθρο αυτό ισχύουν οι πιο κάτω ειδικές διατάξεις: 1)Εάν λόγω αποστολής, ο σκοπός είναι κινητός και βρεθεί με το όπλο επ’ ώμου, ανάλογα με την κατεύθυνση που κινείται το πρόσωπο ή Σύμβολο προς το οποίο απευθύνεται ο χαιρετισμός, χαιρετά κατά μέτωπο ή προς το πλευρό. 2)Οι σκοποί που ανήκουν σε «Τιμητικές Φρουρές», εκτός από το πρόσωπο προς τιμή του οποίου έχουν διατεθεί και τους αρχαιότερους ή ανώτερους από αυτόν, σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν παρουσιάζουν όπλα. Ειδικά όσοι εκτελούν υπηρεσία σκοπού σε μνημεία, ηρώα, σωρούς νεκρών, σε κανένα πρόσωπο δεν αποδίδουν τιμές. 3)Όταν το όπλο φέρεται υπό μάλης, όπως σε Εθνικό πένθος Μ. Παρασκευής, ο χαιρετισμός απονέμεται παίρνοντας τη στάση της προσοχής, ενώ το όπλο παραμένει υπό μάλης. Άρθρο 27ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ1.Οι φρουρές Φυλακίων κάθε μορφής αποδίδουν τιμές προς τα δικαιούμενα πρόσωπα και σύμβολα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού συμμορφούμενες προς τις επόμενες διατάξεις. 1)Αποδίδουν τις τιμές του άρθρου 22, γι’ αυτό η διαθέσιμη δύναμή τους, εκτός από τους άνδρες που είναι σε υπηρεσία σκοπού, συντάσσεται ένοπλα στο χώρο μπροστά από το φυλάκιο με «εφ’ όπλου λόγχη». 2)Οι τιμές αυτές αποδίδονται όταν σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα δικαιούμενα πρόσωπα και Σύμβολα περνούν μπροστά από σκοπούς. 3)Οι Τιμητικές Φρουρές δεν αποδίδουν τιμές σε πρόσωπα, εκτός από το πρόσωπο προς τιμή του οποίου έχουν διατεθεί και στους ανωτέρους απ’ αυτό. 4)Οι Φρουρές Φυλακίων Στρατοπέδων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων γενικά, υποχρεούνται επιπλέον να απονέμουν τις τιμές που ορίζει το άρθρο 22 κατά την προσέλευση των αντιστοίχων Διοικητών Μονάδων ή Διευθυντών διαφόρων Υπηρεσιών, από τους οποίους προέρχεται η Φρουρά εφόσον αυτοί φέρουν βαθμό Ανωτάτου ή Ανωτέρου Αξιωματικού. 5)Στην είσοδο των Στρατοπέδων απονέμονται οι οφειλόμενες τιμές προς τους Στρατοπεδάρχες και Διοικητές Μονάδων του Στρατοπέδου, ανώτερους ή αρχαιότερους από το Στρατοπεδάρχη, εφόσον είναι ανώτατοι ή ανώτεροι Αξιωματικοί. 2.Δικαιούμενοι Τιμών Πλήρεις τιμές, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 22, απονέμονται στα ακόλουθα Σύμβολα και πρόσωπα: 1)Τη Σημαία 2)Τα Άχραντα Μυστήρια 3)Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 4)Τον Πρωθυπουργό και τους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης εφόσον υπάρχουν 5)Τον Πρόεδρο της Βουλής 6)Τον Υπουργό και Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας 7)Τους Υπουργούς και Υφυπουργούς οι οποίοι προΐστανται της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και μόνο από τους φρουρούς των αντιστοίχων Σωμάτων, των οποίων προΐστανται 8)Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 9)Αρχηγούς Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος από το προσωπικό τους 10)Τους Αντιστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων Κλάδων των ΕΔ 11)Τους Αξκούς που φέρουν βαθμό ανωτάτου ή ανωτέρου και τους Διοικητές Μονάδων ή Διευθυντές Υπηρεσιών και ειδικά για το Στρατό Ξηράς, τους Διοικητές Όπλων των Σχηματισμών αυτού. Προς αυτούς απονέμουν τιμές μόνον οι Φρουροί της Μονάδας τους, όπως επίσης και των Μονάδων που υπάγονται σ’ αυτές 12)Τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς, στον οποίο υπάγεται η Μονάδα ή Υπηρεσία που διαθέτει τη Φρουρά, όταν αυτός φέρει βαθμό Ανωτέρου ή Ανωτάτου Αξκού 13)Τα Ένοπλα Στρατεύματα που διέρχονται, εφόσον φέρουν Σημαία ή διοικούνται από Ανώτερο Αξιωματικό. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.Για όλα τα άλλα πρόσωπα, που δικαιούνται τιμών από παρατεταγμένα Στρατεύματα κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού αυτού, οι Φρουρές αποδίδουν τις καθορισμένες τιμές μόνο όταν περάσουν από μπροστά τους σε ώρα που είναι συντεταγμένες. 4.Όταν οι Φρουρές κινούνται είτε για μετάβαση στο χώρο που θα εκτελέσουν υπηρεσία είτε κατά την επιστροφή, συμμορφούνται προς τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, σχετικά με τις τιμές. 5.Ειδικά στο ΠΝ απονέμονται επιπρόσθετα στους δικαιούμενους και οι τιμές με συρίγματα, σάλπισμα «Ακινησία», βολές πυροβόλου, μεγάλο ή μικρό στολισμό και φωτοστολισμό, όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις του Ναυτικού. Άρθρο 28ΥΠΟΔΟΧΕΣΓΕΝΙΚΑ 1.Σε εκδήλωση οφειλομένης τιμής οι κατά τόπους Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα υποδέχονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, όσες φορές η μετακίνησή τους αναγγέλλεται αρμοδίως ως επίσημη και φθάνουν στην περιοχή τους ή αναχωρούν απ’ αυτή. Γι’ αυτό οργανώνονται υποδοχές, για τις οποίες ισχύουν οι παρακάτω γενικές διατάξεις. 2.Οι δικαιούμενοι υποδοχής, καθώς και η υποχρέωση συμμετοχής των Κλάδων των Ε.Δ, των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος καθορίζονται ως εξής: 1)Με συμμετοχή όλων των Κλάδων των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος (1) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (2) Οι Αρχηγοί Κρατών, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα Κυβέρνηση Ξένου Κράτους (3) Ο Πρωθυπουργός (4) Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εφόσον εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό (5) Οι Αρχιεπίσκοποι ή Επίσκοποι κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους. 2)Με συμμετοχή μόνο των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (1) Ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας (2) Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ (3) Οι Υπουργοί, Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας Ξένων Κρατών καθώς και όσοι εκπροσωπούν τις Ένοπλες Δυνάμεις Ξένου Κράτους στο σύνολό τους (4) Οι Στρατηγικοί Διοικητές και οι Διοικητές Στρατηγείων 2ου Επιπέδου (Επιχειρησιακού) του ΝΑΤΟ. 3)Με συμμετοχή του αντιστοίχου Κλάδου των ΕΔ, Σώματος Ασφαλείας ή Λιμενικού Σώματος (1) Οι Υπουργοί ή Υφυπουργοί που προΐστανται των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα) και του Λιμενικού Σώματος. (2) Οι Αρχηγοί των Κλάδων των ΕΔ και οι Αρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. (3) Οι Διοικητές Στρατηγείων 3ου Επιπέδου (Τακτικού) του ΝΑΤΟ καθώς και οι Ξένοι Στρατιωτικοί που εκπροσωπούν τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τους. (4) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Διοικητές Σχηματισμών ισοδύναμων Ταξιαρχίας και άνω ή αντιστοίχων Διοικήσεων των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους. (5) Οι λοιποί Ανώτατοι Αξιωματικοί των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. 3.Κάθε υποδοχή περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις παρακάτω εκδηλώσεις: 1)Την κύρια υποδοχή Κατ’ αυτήν οι Αξκοί που ορίζονται σε κάθε περίπτωση υποδέχονται αυτόν που φθάνει στο «Σταθμό Αφίξεως» (σιδηροδρομικό σταθμό, είσοδος πόλης, λιμάνι, αεροδρόμιο) καθώς επίσης και στην είσοδο των Στρατοπέδων, φέροντας τη στολή που προβλέπεται από τον οικείο Κανονισμό Στολών. 2)Τις Τιμές Οι τιμές για μεν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Αρχηγούς Κρατών και επίσημους εκπροσώπους Ξένων Κυβερνήσεων και τον Πρωθυπουργό αποδίδονται στο «Σταθμό Αφίξεως» εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά, ενώ για όλους τους άλλους στα Στρατόπεδα. Οι τιμές που αποδίδονται σε κάθε μία περίπτωση προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1)2)4)Πρόεδρος Δημοκρατίας (Μεγ. Υποδοχή-Μικρή Υποδοχή) Λόχος 4 Διμ. – Σημαία - Μουσική (1) Όταν εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό της χώρας. (2) Από τους υπ’ αυτούς. (3) Αποδίδεται από τους υπ’ αυτούς εφόσον ο Κλάδος διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό. Άλλως η από-δοση τιμών ρυθμίζεται από τον ΑΔΦ (4) Κατά την πρώτη μετάβαση για επιθεώρηση-επίσκεψη Σχηματισμών, Μονάδων (5) Κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους και κατά την πρώτη επίσκεψή τους στις Μονάδες. (6) Απλή Υποδοχή Πρωθυπουργός Λόχος 3 Διμ.-Μουσική Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (1) Λόχος 3 Διμ.-Μουσική Υπουργός ή Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας 2 Διμοιρίες-Μουσική Υπουργός ή Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας 2 Διμοιρίες-Μουσική Υπουργός Εσωτερικών (2) 2 Διμοιρίες-Μουσική Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (2) 2 Διμοιρίες-Μουσική Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 2 Διμοιρίες-Μουσική Αρχηγοί Κλάδων ΕΔ (3) 2 Διμοιρίες-Μουσική Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος (2) 2 Διμοιρίες-Μουσική Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (4) 1 Διμοιρία-Μουσική Διοικητής Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (5) 1 Διμοιρία-Μουσική Διοικητές Σωμάτων Στρατού (5) 1 Διμοιρία-Μουσική Δκτές ΔΝΕ, ΔΔΜΝ (5) 1 Διμοιρία-Μουσική Δκτής ΔΑΥ, Δκτής ΔΑΕ (5) 1 Διμοιρία-Μουσική Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ (4) 1 Διμοιρία-Μουσική Γενικός Επιθεωρητής ΠΑ (4) 1 Διμοιρία-Μουσική Διοικητές Μεραρχιών-Ταξιαρχιών και αντίστοιχοι άλλων Κλάδων (5) 1 Διμοιρία-Μουσική Αρχιεπίσκοποι-Επίσκοποι (5) 1 Διμοιρία-Μουσική Ανώτατοι Αξκοί των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος (6) 4)Τη Συνοδεία Ως συνοδεία νοείται εδώ η τιμητική συνοδεία που όταν προβλέπεται, γίνεται κατά τη μετάβαση του τιμώμενου από το «Σταθμό Αφίξεως» στο κατάλυμα και αντίστροφα, καθώς επίσης και η συνοδεία αυτού κατά την κίνησή του στο εσωτερικό. 4.Για τις υποδοχές που μετέχουν όλοι οι Κλάδοι των ΕΔ, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα η ευθύνη οργανώσεως του στρατιωτικού μέρους αυτών και διαθέσεως των τμημάτων αποδόσεως τιμών κατανέμεται ως εξής: 1)Για τις υποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Αρχηγών Κρατών και επισήμων εκπροσώπων Ξένων Κυβερνήσεων, στους Διοικητές Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς και των αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων των ΕΔ την Περιοχή Ευθύνης των οποίων επισκέπτεται το τιμώμενο πρόσωπο, οι οποίοι συνεργάζονται, όπου υπάρχει ανάγκη, με τις κατά τόπους Πολιτικές Αρχές. 2)Για την υποδοχή Αρχιεπισκόπων ή Επισκόπων κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους στους κατά τόπους Ανώτερους Δκτές Φρουράς (ΑΔΦ). 3)Σε περίπτωση υποδοχής σε λιμάνι ή αεροδρόμιο πόλεως, όπου εδρεύουν Ναυτικές ή Αεροπορικές Δυνάμεις, ο υπεύθυνος για την όλη οργάνωση της υποδοχής Διοικητής Σχηματισμού Στρατού αναθέτει στον αντίστοιχο Ανώτερο Διοικητή Ναυτικού ή Αεροπορίας την έκδοση του επί μέρους προγράμματος για την υποδοχή εντός της περιοχής του λιμένος ή του αεροδρομίου. 4)Τα τμήματα αποδόσεως τιμών κατά τις υποδοχές στους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή στις εισόδους των πόλεων διατίθενται από το Στρατό Ξηράς και κατά τις υποδοχές στα λιμάνια και αεροδρόμια από το Ναυτικό και την Αεροπορία αντίστοιχα. 5)Εάν δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω διάθεση των τμημάτων αποδόσεως τιμών, η ευθύνη διαθέσεως αυτών μεταβιβάζεται σ’ άλλο Κλάδο των ΕΔ ή Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικό Σώμα, κατά την ακόλουθη σειρά σε κάθε μία περίπτωση: (1) Σιδηροδρομικός Σταθμός – Είσοδος Πόλεως Ναυτικό, Αεροπορία, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα. (2) Λιμάνια Λιμενικό Σώμα, Στρατός, Αεροπορία, Ελληνική Αστυνομία. (3) Αεροδρόμια Στρατός, Ναυτικό, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα. 6)Ειδικά για την περιοχή της πρωτεύουσας τις υποχρεώσεις των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος ως προς το θέμα αυτό καθορίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όταν μετέχουν μόνο οι Κλάδοι των ΕΔ, η αρμοδιότητα καθορισμού των υποχρεώσεών τους ανήκει στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. 5.Για τις άλλες υποδοχές εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται σε κάθε μία απ’ αυτές. ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΔΟΧΩΝ 6.Οι Υποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας διακρίνονται σε «Μεγάλες Υποδοχές» και «Μικρές Υποδοχές». Ο τύπος που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση προβλέπεται στις παραγράφους 8 και 12 του άρθρου αυτού. 7.Για τα άλλα επίσημα πρόσωπα που δικαιούνται υποδοχής, οι τύποι αυτών τροποποιούνται ή συμπληρώνονται όπου και όπως προβλέπει ο Κανονισμός αυτός και διακρίνονται σε: 1)Υποδοχή Πρωθυπουργού 2)Υποδοχή Υπουργού 3)Υποδοχή Στρατηγού 4)Απλή Υποδοχή ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (Αναφέρεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) 8.Όταν διαταχθεί ή προβλέπεται «Μεγάλη Υποδοχή» η Στρατιωτική Αρχή που είναι αρμόδια για την οργάνωσή της συμμορφώνεται προς τα ακόλουθα: 1)Τμήμα Αποδόσεως Τιμών Αποτελείται από: (1) Λόχο των τεσσάρων (4) διμοιριών με Σημαία (2) Τμήμα Μουσικής Αυτό παρατάσσεται επί τριών ζυγών με την κεφαλή προς το σημείο αποβιβάσεως του τιμώμενου. 2)Υποδεχόμενοι - Θέσεις αυτών Κατά την υποδοχή παρίστανται στο χώρο της τελετής Αξιωματικοί όλων των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που εκπροσωπούνται στη Φρουρά Πόλεως, σύμφωνα με τα παρακάτω καθοριζόμενα: (1) Ποιοί Παρίστανται Κατ’ αρχήν παρίστανται Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί με τους εξής περιορισμούς: 1)Στην Πρωτεύουσα του Κράτους και στη Θεσσαλονίκη παρευρίσκονται μόνο Ανώτατοι Αξιωματικοί και εφόσον φέρουν βαθμό Ανώτερου Αξιωματικού, ο Ναυτικός Διοικητής, ο Ανώτερος από τους Διοικητές των Μονάδων της Αεροπορίας, ο Λιμενάρχης και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 2)Στις άλλες Φρουρές Πόλεως ο αριθμός των υποδεχομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι. Εφόσον αυτοί που φέρουν το βαθμό Ανωτάτου και Ανωτέρου είναι λιγότεροι από δέκα, συμπληρώνονται με ανάλογο αριθμό από κατώτερους αξιωματικούς της Φρουράς Πόλεως, εφόσον υπάρχουν. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε ο αρχαιότερος Αξιωματικός κάθε Κλάδου των ΕΔ, Σώματος Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος που εδρεύει στη Φρουρά Πόλεως. 5)Πέρα από κάθε αριθμητικό περιορισμό μαζί με τους υποδεχομένους παρίσταται και ένας Κατώτερος Αξιωματικός ως διαγγελέας, του οποίου η αποστολή είναι διαρκής και συνεχίζεται μέχρις ότου αναχωρήσει το τιμώμενο πρόσωπο από την πόλη. (2) Θέσεις Υποδεχομένων Σε σχέση προς τη διάταξη του τμήματος αποδόσεως τιμών οι υποδεχόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις ως εξής: 1)Στο Δεξιό της Μουσικής Εκτός παρατάξεως αναμένουν την άφιξη του Τιμώμενου: 1/ Ο Νομάρχης, ο υπεύθυνος για την οργάνωση της υποδοχής Διοικητής Σχηματισμού της περιοχής και σε περίπτωση υποδοχής σε Λιμάνι ή Αεροδρόμιο ο αντίστοιχος Ανώτερος Διοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας ή Αεροπορικής Μονάδας. 2/ Η ακολουθία του τιμωμένου προσώπου. 2)Στο Αριστερό του Τμήματος Παρατεταγμένοι κατά την οικεία σειρά και τάξη οι υπόλοιποι από τους υποδεχομένους με τελευταίο το διαγγελέα. 9.Ενέργειες Υποδεχομένων 1)Μόλις εμφανισθεί το τιμώμενο πρόσωπο στην έξοδο του μεταφορικού μέσου αρχίζει η απόδοση των τιμών, οπότε και ο υπεύθυνος για την οργάνωση της υποδοχής Διοικητής Σχηματισμού της περιοχής προχωρεί και αναφέρει σ’ αυτόν. Εάν η άφιξη ή αναχώρηση γίνει σε λιμάνι ή αεροδρόμιο, μετά το Διοικητή Σχηματισμού, ο Διοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας ή της Αεροπορικής Μονάδας παρουσιάζεται και αναφέρει στον τιμώμενο για την ιδιότητά του και την ετοιμότητα του τμήματος, που έχει παραταχθεί για την απόδοση τιμών. 2)Κατά την επιθεώρηση του τμήματος αποδόσεως τιμών το τιμώμενο πρόσωπο συνοδεύουν, εκτός από την ακολουθία του, ο Διοικητής του Σχηματισμού και σε περίπτωση υποδοχής σε λιμάνι ή αεροδρόμιο και ο Διοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας ή της Αεροπορικής Μονάδας. 3)Εάν διαταχθεί παρέλαση παρελαύνει μόνο το Τμήμα αποδόσεως τιμών με τη Σημαία, ενώ η Μουσική παιανίζει. 10.Συνοδεία1)Τιμητική Συνοδεύει το τιμώμενο πρόσωπο από το σταθμό αφίξεως στο κατάλυμά του και αντίστροφα και συγκροτείται από τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας με δίκυκλα. Η σύνταξη της τιμητικής συνοδείας είναι η ακόλουθη: (1) Συνοδεία Δικύκλων Η μισή δύναμη σε τετράδες προηγείται του οχήματος του τιμωμένου προσώπου σε απόσταση τουλάχιστον 60 μέτρων, ενώ η άλλη μισή ακολουθεί σε απόσταση 20 έως 30 μέτρων. Πίσω από τους οπίσθιους τροχούς του οχήματος του τιμώμενου προσώπου και γύρω απ’ αυτό κινούνται με δίκυκλο δύο (2) Αξιωματικοί ή εν ανάγκη Υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, από τους οποίους αυτός που αντιστοιχεί στον αριστερό τροχό είναι πάντοτε ο Διοικητής του τμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που χρησιμοποιείται ως τιμητική συνοδεία. (2) Ο άμεσος προϊστάμενος Διοικητής του τμήματος από το οποίο συγκροτείται η συνοδεία κινείται επικεφαλής της όλης πομπής επιβαίνοντας ανοικτού αυτοκινήτου ή εν ανάγκη δικύκλου. 2)Συνοδεία κατά τις Μετακινήσεις Κατά τις μετακινήσεις του τιμώμενου προσώπου στο εσωτερικό της περιοχής, οι Διοικητές των Σχηματισμών συνοδεύουν αυτό, συμμορφούμενοι προς τα παρακάτω: (1) Κάθε Διοικητής Σχηματισμού ακολουθούμενος από ένα μόνο επιτελή, που φέρει βαθμό Ανωτέρου Αξιωματικού και του Υπασπιστού του, συνοδεύει το τιμώμενο πρόσωπο εντός της Περιοχής Ευθύνης του, στο όριο της οποίας την ευθύνη αναλαμβάνει ο Διοικητής του γειτονικού Σχηματισμού. (2) Επί Σχηματισμού που προΐσταται άλλων Σχηματισμών (Στρατιά), ο Διοικητής αυτού συνοδεύει τον τιμώμενο, μέχρι τα πίσω όρια των Σχηματισμών που υπάγονται σ’ αυτόν ή το πλευρικό όριο του γειτονικού ανεξάρτητου Σχηματισμού. 11.ΚατάλυμαΑν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόκειται να διαμείνει σε κάποια πόλη, ορίζονται δύο Υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ως αγγελιοφόροι και εφόσον διαταχθεί, ορίζεται διμοιρία ως τιμητική Φρουρά του καταλύματος. Στην περίπτωση αυτή ο Διοικητής της Διμοιρίας υπάγεται κατά το διάστημα της φρούρησης στις διαταγές του Υπασπιστή του Προέδρου της Δημοκρατίας. ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (Αναφέρεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) 12.Κατ’ αυτήν εφαρμόζονται τα εξής: 1)Στο σταθμό αφίξεως υποδέχονται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μόνον οι Ανώτατοι Αξκοί της Φρουράς Πόλεως. 2)Στο κατάλυμα, εκτός Ξενοδοχείου, διατίθεται τιμητική Φρουρά της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των σκοπών. 3)Διατίθεται διαγγελέας. 4)Ο Διοικητής του οικείου Σχηματισμού συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τις μετακινήσεις του εντός της Περιοχής Ευθύνης του, όπως και κατά τη μεγάλη υποδοχή. ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 13.Όταν διαταχθεί ή προβλέπεται τέτοια υποδοχή, εφαρμόζονται τα παρακάτω: 1)Τμήμα Αποδόσεως Τιμών Αποτελείται από Λόχο των τριών (3) Διμοιριών με Μουσική. 2)Υποδεχόμενοι – Θέσεις αυτών Όπως προβλέπεται και για την περίπτωση της «Μεγάλης Υποδοχής». 3)Ενέργειες Υποδεχομένων Όπως καθορίζεται στις παραγράφους 9α και 9β. 4)ΚατάλυμαΌταν προβλέπεται παραμονή στην πόλη ορίζεται Υπαξιωματικός του τμήματος που εκτελεί καθήκοντα ασφαλείας ως αγγελιαφόρος. ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 14.Η υποδοχή αυτή διακρίνεται σε δύο φάσεις. Την υποδοχή στο «Σταθμό Αφίξεως» και την υποδοχή στο Στρατόπεδο. 1)Υποδοχή στο Σταθμό Αφίξεως Αυτόν που φθάνει τον υποδέχονται στο «Σταθμό Αφίξεως» όσοι βρίσκονται υπό τη Διοίκησή του ανώτεροι ή αρχαιότεροι Διοικητές από τις Μονάδες που εδρεύουν στην πόλη (Συγκροτήματα-Σχηματισμοί) των τριών Κλάδων των ΕΔ ή του αντίστοιχου Σώματος Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος. 2)Υποδοχή στο Στρατόπεδο (1) Η υποδοχή γίνεται μπροστά στο Διοικητήριο ή στον καθοριζόμενο χώρο τελετής ή στην είσοδο του Στρατοπέδου. (2) Υπεύθυνος για την οργάνωση της υποδοχής είναι ο Διοικητής που δέχεται την επίσκεψη ο οποίος συμμορφώνεται με τα εξής: 1)Τμήμα Αποδόσεως Τιμών Ως τμήμα αποδόσεως τιμών διατίθεται Λόχος των δύο (2) Διμοιριών με Μουσική. 2)Υποδεχόμενοι και Θέσεις αυτών. Παρευρίσκονται οι Αξιωματικοί της επισκεπτόμενης Μονάδας (Συγκροτήματος-Σχηματισμού) και οι Αξιωματικοί των Μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, συνολικά 20 τον αριθμό. Επιπλέον, παρευρίσκεται και ο Διοικητής του Στρατοπέδου, εφόσον αυτός είναι αρχαιότερος από το Διοικητή της επισκεπτόμενης Μονάδας, ζητείται δε και η παρουσία της αμέσως προϊσταμένης Αρχής. 5)Ανάλογα με τη διαμόρφωση του χώρου είναι δυνατή η μείωση της δυνάμεως του τμήματος αποδόσεως τιμών και του αριθμού των υποδεχομένων Αξιωματικών, μέχρι το όριο που επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του χώρου. 6)Στο δεξιό της Μουσικής και έξω από την παράταξη αναμένουν την άφιξη του τιμώμενου, ο Διοικητής που δέχεται την επίσκεψη και οι τυχόν παρευρισκόμενοι αρχαιότεροι απ’ αυτόν αξιωματικοί. 7)Προχωρεί και αναφέρει στο τιμώμενο πρόσωπο μετά την κάθοδό του από το όχημα. ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 15.Ενέργειες όπως προβλέπονται για την Υποδοχή Υπουργού. 16.Οι διαφορές για κάθε ένα από αυτούς που δικαιούνται τιμές ως προς τους υποδεχομένους και τα τμήματα αποδόσεως τιμών αναφέρονται στην παράγραφο 19ε του άρθρου αυτού. ΑΠΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 17.Σ’ αυτήν το τιμώμενο πρόσωπο υποδέχεται στο «Σταθμό Αφίξεως» ο Ανώτερος Αξιωματικός του Κλάδου των ΕΔ, του Σώματος Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος, που ανήκει ο αφικνούμενος, που εδρεύει στην πόλη με μικρό αριθμό Αξιωματικών του οικείου Κλάδου των ΕΔ, Σώματος Ασφαλείας, ή του Λιμενικού Σώματος, κατά προτίμηση από τις διάφορες Μονάδες ή Υπηρεσίες της πόλεως. 18.Εάν ο αφικνούμενος είναι νεώτερος από τον υποδεχόμενο, τότε ο τελευταίος ορίζει Αξιωματικό Υποδοχής κατά ένα βαθμό κατώτερο από αυτόν που θα φθάσει. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 19.Κάθε μία από τις υποδοχές που καθορίστηκαν στις παραγράφους 6 έως και 17 του άρθρου αυτού οργανώνεται για τα ακόλουθα πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις και τροποποιήσεις, που καθορίζονται για τον καθένα. 1)Μεγάλη Υποδοχή Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν θα ορισθεί τέτοια υποδοχή. 2)Μικρή Υποδοχή Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν θα ορισθεί τέτοια υποδοχή. 3)Υποδοχή Πρωθυπουργού Για τον Πρωθυπουργό. 4)Υποδοχή Υπουργού (1) Για τον Υπουργό και Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας (2) Για τους Υπουργούς και Υφυπουργούς που προΐστανται της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. 5)Υποδοχή Στρατηγού (1) Για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Υποδεχόμενοι και Τμήματα αποδόσεως τιμών όπως καθορίζεται για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. (2) Για τους Αρχηγούς των Κλάδων ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. 1)Τους υποδέχονται στο «Σταθμό Αφίξεως» ο Ανώτερος Διοικητής Μονάδας (Συγκροτήματος-Σχηματισμού) ή Διευθυντής Υπηρεσίας του αντίστοιχου Κλάδου της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος που εδρεύει στην πόλη, ο οποίος συνοδεύεται από έναν επιτελή. 2)Σαν τμήμα αποδόσεως τιμών διατίθεται Λόχος των δύο (2) διμοιριών με Μουσική από τις Μονάδες που υπάγονται σ’ αυτούς. (3) Για το Διοικητή Στρατιάς, Αρχηγό Στόλου και Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Διοικητές Σωμάτων Στρατού, Διοικητές Διοικήσεων Ναυτικής Εκπαίδευσης και Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού, Διοικητές Διοικήσεων Αεροπορικής Υποστήριξης και Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως, Γενικό Επιθεωρητή Ναυτικού, Γενικό Επιθεωρητή Αεροπορίας και Διοικητές Μεραρχιών. 1)Τους υποδέχονται στο «Σταθμό Αφίξεως» Αξιωματικοί που ορίζονται από αυτούς που τελούν υπό τις διαταγές αυτών. 2)Τιμές αποδίδονται κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους και κατά την πρώτη επίσκεψή τους στις Μονάδες από μία (1) διμοιρία με Μουσική. 10)Υποδοχή Θρησκευτικών Λειτουργών (1) Για τους Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους: 1)Τους υποδέχονται στο «Σταθμό Αφίξεως», κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους, οι Ανώτεροι ή Αρχαιότεροι Διοικητές των Μονάδων (Συγκροτημάτων, Σχηματισμών) των τριών Κλάδων των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, που εδρεύουν στην πόλη. 2)Τιμές αποδίδονται κατά την πρώτη μετάβαση στην έδρα τους και κατά την πρώτη επίσκεψή τους στις Μονάδες από μία (1) διμοιρία με Μουσική. 20.Απλή Υποδοχή Για τους λοιπούς Ανωτάτους Αξιωματικούς των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 21.Για την υποδοχή των ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα εφαρμόζονται τα παρακάτω: 1)Για τους Αρχηγούς Κρατών, τους Πρωθυπουργούς και τους απεσταλμένους ξένων Κυβερνήσεων, τα της υποδοχής καθορίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών. 2)Τα των υποδοχών των ξένων Στρατιωτικών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 22.Κάθε επίσημο πρόσωπο που δικαιούται υποδοχής μπορεί εάν το επιθυμεί να τροποποιήσει τις εκδηλώσεις αυτές για να γίνουν πιο απλές ή και να απαλλάξει τη Μονάδα από την υποχρέωση αυτή. 23.Οι εκδηλώσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό αυτό κατά την άφιξη του τιμώμενου προσώπου επαναλαμβάνονται και κατά την αναχώρησή του, εκτός εάν δεν το επιθυμεί. 24.Το Ένοπλο τμήμα αποδόσεως τιμών υπολογίζεται με βάση τη Διμοιρία των είκοσι ενός (21) έως τριάντα (30) ανδρών, από τους οποίους η πρώτη τριάδα φέρει αυτόματο όπλο και οι άλλες τυφέκιο. 25.Όταν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό έχουν αποδοθεί τιμές κατά την άφιξή τους στο «Σταθμό Αφίξεως» και πρόκειται στη συνέχεια να επισκεφθούν Στρατιωτική Μονάδα η απόδοση τιμών δεν επαναλαμβάνεται, αλλά γίνεται υποδοχή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 14β. 26.Ειδικά στο Πολεμικό Ναυτικό κατά την υποδοχή των προσώπων του πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, όταν αυτά επισκέπτονται πολεμικό πλοίο ή Ναυτική Υπηρεσία, αποδίδονται επί πλέον και οι τιμές της παραγράφου 5 του άρθρου 27. Άρθρο 29ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΟΙ1.Για τους χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες: 1)Ανάλογα με το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν διακρίνονται σε εορταστικούς και τιμητικούς. 2)Βάλλονται κατά περίπτωση που ορίζει το άρθρο αυτό και σε πόλεις που υπάρχουν Μόνιμα Στρατιωτικά Πυροβολεία ή Πυροβολικό με κατάλληλη σκευή και πυρομαχικά ή ελλιμενισμένο πολεμικό πλοίο με κατάλληλα πυροβόλα. 3)Κατά διεθνές έθιμο, πολεμικά πλοία που επισκέπτονται ξένους λιμένες, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως «Λιμένες Χαιρετισμού», χαιρετούν την Εθνική Σημαία της Χώρας, την οποία επισκέπτονται, με είκοσι μία (21) βολές, οι οποίες και ανταποδίδονται. 4)Το Πυροβολικό βάλλει χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς με σκοπό εορταστικό, μόνο στις πόλεις που εδρεύει Σχηματισμός του Στρατού και σε εκείνες που ενδεχόμενα θα καθορίσουν οι Σχηματισμοί, στους οποίους υπάγονται οι Μονάδες Πυροβολικού. 5)Κατά τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όπου δεν ορίζεται ειδικώς αρμόδια Αρχή, την αρμοδιότητα να διατάξουν βολή χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών κατά τις εορτές έχουν οι Αρχές που ρυθμίζουν το στρατιωτικό μέρος των εορτών αυτών. 2.Κανονιοβολισμοί Εορταστικοί Για τους εορταστικούς κανονιοβολισμούς καθορίζονται τα εξής: 1)Βάλλονται στις ακόλουθες εορτές: (1) Κατά τις Εθνικές Εορτές (2) Κατά την πρώτη του Έτους (3) Κατά τις τοπικές ετήσιες εορτές (πολιούχων-απελευθερώσεως) (4) Κατά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού την ημέρα των Θεοφανίων και κατά την Ανάσταση τη νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου (5) Σε κάθε άλλη εορτή που θα ορίσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για όλη τη χώρα, οπότε αυτός οφείλει να ορίσει και τον αριθμό των βολών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβούν τις είκοσι μία (21). 2)Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αριθμός των κανονιοβολισμών που βάλλονται κάθε φορά είναι είκοσι ένας (21). 3)Κατά τις Εθνικές Εορτές και την Εορτή της πρώτης του Έτους βάλλονται κανονιοβολισμοί τρεις φορές, δηλαδή: (1) Κατά την ανατολή του Ηλίου (2) Κατά την έναρξη της Δοξολογίας (3) Κατά τη δύση του Ηλίου Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο προβλεπόμενος αριθμός κανονιοβολισμών βάλλεται μία φορά κατά την ενδεδειγμένη στιγμή. 4)Κατά τις Εθνικές Εορτές, την Εορτή της πρώτης του Έτους και τις τοπικές εορτές, οι ΑΔΦ μπορούν να διατάξουν τη σήμανση του εωθινού μέσα στην πόλη από τη Μουσική καθορίζοντας και το δρομολόγιο αυτής. 3.Κανονιοβολισμοί Τιμητικοί Τιμητικοί κανονιοβολισμοί βάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Προς Εθνικές Σημαίες Ξένων Κρατών. (1) Για απόδοση χαιρετισμού σε περίπτωση κατάπλου Ελληνικού Πολεμικού πλοίου σε Ξένο «Λιμένα Χαιρετισμού». (2) Για ανταπόδοση χαιρετισμού σε περίπτωση κατάπλου Ξένου Πολεμικού πλοίου σε Ελληνικό «Λιμένα Χαιρετισμού». (3) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η Κυβέρνηση θα ορίσει απόδοση τιμών προς Σημαία ξένου Κράτους. Στην περίπτωση αυτή οι κανονιοβολισμοί βάλλονται εφόσον υπάρχουν τοπικά τα κατάλληλα μέσα βολής. (4) Ως λιμένες χαιρετισμού του Ελληνικού Κράτους χαρακτηρίζονται οι εξής: 1)Κερκύρας3)Πατρών 4)Θεσσαλονίκης5)Πειραιώς-Φαλήρου 6)Σαλαμίνας (Πολεμικός Ναύσταθμος) 7)Σούδας (Πολεμικός Ναύσταθμος) 8)Πόρου.Απ’ αυτούς οι μεν τρεις πρώτοι ανήκουν στην αρμοδιότητα των κατά τόπους ΑΔΦ οι δε άλλοι στην αρμοδιότητα του Ναυτικού, άσχετα αν ανήκουν σε Φρουρά Πόλεως, οι οποίες ελέγχονται από το Στρατό Ξηράς. (5) Προκειμένου περί ανταποδόσεως τιμών προς ξένη Σημαία επί πλοίων, αυτή γίνεται από τα τυχόν ελλιμενισμένα πολεμικά μας πλοία και σε έλλειψη αυτών με άλλα μέσα. (6) Για την απόδοση ή ανταπόδοση τιμών ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: 1)Παρατάσσεται κοντά στον ιστό της Σημαίας υπό Αξκό ή Ανθστή τιμητικό Απόσπασμα από δώδεκα (12) έως δεκατέσσερις (14) άνδρες μαζί με σαλπιγκτή. Προκειμένου για τιμές που ανταποδίδονται από την ξηρά, ο ιστός είναι τοποθετημένος σε εμφανές, ως προς το αγκυροβόλιο των πλοίων, σημείο και το απόσπασμα παρατάσσεται με μέτωπο προς τα πλοία. 3)Η τιμώμενη Σημαία επαίρεται (στον ιστό που βρίσκεται στην ξηρά ή στο μεγάλο ιστό του πολεμικού πλοίου), ενώ το τμήμα αποδόσεως τιμών που παρατάχθηκε αποδίδει τιμές που έχουν κανονισθεί για τη Σημαία μας. 4)Από την αναπέταση της Σημαίας αρχίζει η βολή είκοσι ένα (21) κανονιοβολισμών, κατά τη διάρκεια της οποίας το τμήμα εξακολουθεί να παρουσιάζει όπλα. 5)Αμέσως μετά το πέρας των κανονιοβολισμών η ξένη Σημαία υποστέλλεται με τις ίδιες τιμές από το τμήμα που είχε παραταχθεί. 6)Εάν κατά τη διάρκεια της βολής χρειασθεί να διακοπεί χαιρετισμός λόγω βλάβης ή οποιουδήποτε αξεπέραστου εμποδίου, υποστέλλεται η Σημαία αμέσως και οι υπόλοιπες βολές για συμπλήρωση του αριθμού 21 βάλλονται μετά το ξεπέρασμα του εμποδίου με την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για ανταπόδοση χαιρετισμού ξένων πλοίων, ενδείκνυται όπως, αφού τα πλοία ειδοποιηθούν σχετικά από Αξιωματικούς του Ναυτικού ή του Λιμεναρχείου, οι υπόλοιπες βολές βληθούν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ή το πρωί της επομένης. (7) Οι τιμές προς τη Σημαία απονέμονται πάντοτε μετά την ώρα επάρσεως, η οποία για τα πλοία είναι η 08:00 και πριν από τη δύση του ηλίου. 3)Προς Πρόσωπα Σε πόλεις που υπάρχουν μόνιμα Στρατιωτικά πυροβόλα ή πυροβολικό με κατάλληλη σκευή και πυρομαχικά βάλλονται είκοσι ένας (21) τιμητικοί κανονιοβολισμοί {ανά πέντε δευτερόλεπτα (5΄΄)}: (1) Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν προβλέπεται ή διαταχθεί «Μεγάλη Υποδοχή». (2) Κατά την επίσημη υποδοχή Αρχηγού Ξένου Κράτους. 4)Προς Νεκρούς Κατά τις κηδείες επισήμων προσώπων βάλλονται τιμητικοί κανονιοβολισμοί κατά τα οριζόμενα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ειδικά για κάθε περίπτωση. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4.Τα Λιμεναρχεία των Λιμένων Χαιρετισμού διατηρούν πλήρη σειρά των ξένων Σημαιών, τις οποίες χορηγούν σε κάθε περίπτωση. 5.Εάν σε εξαιρετική περίπτωση δεν διατίθεται και δεν γίνει δυνατό να ευρεθεί Σημαία του ενδιαφερομένου Κράτους, κατά τη διάρκεια απονομής των τιμών επαίρεται η Ελληνική Σημαία. 6.Σ’ όλες τις περιπτώσεις οι χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοί βάλλονται ένας-ένας και σε ίσα χρονικά διαστήματα, τα οποία, ανάλογα της ταχυβολίας των μέσων, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των τριάντα δευτερολέπτων (30΄΄). 7.Κάθε Διοικητής Ομάδας Πλοίων ή Κυβερνήτης μεμονωμένου πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού που μπορεί να αποδώσει χαιρετισμό, καταπλέοντας σε δικό μας «Λιμένα Χαιρετισμού», οφείλει να ειδοποιεί μέσω του Λιμενάρχη τις αρμόδιες Αρχές για το χαιρετισμό ξένων Σημαιών σχετικά με: 1)Την ώρα από την οποία μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση αυτή. 2)Κάθε εμπόδιο το οποίο κάνει αδύνατη την εκτέλεση της αποστολής αυτής και την άρση αυτού. 3)Την ώρα από την οποία, λόγω αποχωρήσεως, η μέριμνα χαιρετισμού μεταβιβάζεται και πάλι σ’ αυτές. 8.Εάν για οποιοδήποτε λόγο ελληνικό πολεμικό πλοίο που καταπλέει σε ξένο «Λιμένα Χαιρετισμού» αδυνατεί να αποδώσει τον οφειλόμενο χαιρετισμό, ο Κυβερνήτης του οφείλει να ενημερώσει αμέσως τις τοπικές Αρχές και να καταστήσει γνωστούς σ’ αυτές τους λόγους της αδυναμίας του. 9.Κάθε άλλος χαιρετιστήριος κανονιοβολισμός εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Κλάδο των ΕΔ ή κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 30ΕΠΙΚΗΔΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ1.Για τις τιμές που αποδίδουν τα Στρατεύματα σε κηδείες, ισχύουν οι ακόλουθες γενικές διατάξεις: 1)Οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ρυθμίζονται με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται και οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται σε ξένους Αρχηγούς Κρατών και μέλη ξένων Βασιλικών Οίκων, που αποθνήσκουν στην Ελλάδα. 2)Οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται σε ξένες προσωπικότητες που αποθνήσκουν στην Ελλάδα ρυθμίζονται κάθε φορά με διαταγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεννόηση με αρμόδιους φορείς αυτού. 3)Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία, κατ’ αρχήν δεν σχηματίζεται πεζοπόρος επικήδειος πομπή, αλλά εποχούμενη πομπή, πλην αντιθέτου διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που προκαλείται αρμοδίως. 4)Τα Στρατεύματα που διατίθενται για απόδοση επικήδειων τιμών δεν φέρουν τις Σημαίες τους, εκτός εάν με Προεδρικό Διάταγμα καθορισθεί διαφορετικά. 5)Τα επικήδεια αποσπάσματα αποτελούνται κατ’ αρχήν από τον Κλάδο των ΕΔ, Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικό Σώμα στο οποίο ανήκε αυτός που απεβίωσε και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται αμοιβαία. 6)Κατά τις κηδείες δεν αποδίδονται τιμές στους επισήμους που προσέρχονται εκτός των κάτωθι περιπτώσεων: (1) Κατά την προσέλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού αποδίδονται οι προβλεπόμενες τιμές. (2) Κατά την προσέλευση του Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου και Αξιωματικών, οι οποίοι είναι άμεσοι προϊστάμενοι αυτού που έχει το Γενικό Πρόσταγμα, τα προς απόδοση επικήδειων τιμών τμήματα λαμβάνουν τη στάση προσοχής, αλλά δεν ανακρούεται εμβατήριο. 7)Εάν το επικήδειο απόσπασμα διοικείται από Αξκό τότε απαραίτητα συνοδεύεται και από τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής, εφόσον υπάρχει στη Φρουρά, η οποία κατά την κηδεία προηγείται της επικήδειας πομπής. Επίσης Τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής συνοδεύει και τα επικήδεια αποσπάσματα που συγκροτούνται από Στρατιωτικές Σχολές. 8)Το γενικό πρόσταγμα κατά την απόδοση επικηδείων τιμών έχει κατ’ αρχήν Αξιωματικός ομοιόβαθμος με αυτόν που απεβίωσε. 9)Κατά την περιφορά των Επιταφίων των Ιερών Ναών, τη Μ. Παρασκευή αποδίδονται τιμές από επικήδειο απόσπασμα και σχηματίζεται πεζοπόρα επικήδεια πομπή σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 10)Οι επικήδειες τιμές ρυθμίζονται από τις κατά τόπους Αρχές των αντιστοίχων Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος (ειδικά για το Στρατό από τα Φρουραρχεία, εφόσον η κηδεία λάβει χώρα σε άλλο τόπο από την έδρα της Μονάδας, στην οποία υπηρετούσε ο θανών) και αποδίδονται στον τόπο της ταφής από Στρατεύματα της Φρουράς (εφόσον υπάρχουν). Με ειδική διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατή η μετακίνηση Στρατευμάτων προς απόδοση επικήδειων τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές οι Αρχές, οι επικήδειες τιμές ρυθμίζονται από τις Αρχές που εκτελούν Φρουραρχικά καθήκοντα. Εάν η ταφή γίνει σε τόπο όπου δεν εδρεύει Μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αποδίδονται τιμές, αλλά η Μονάδα του θανόντος αποστέλλει ανάλογη αντιπροσωπεία σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν. ΕΠΙΚΗΔΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 2.Η δύναμη των επικήδειων αποσπασμάτων εξαρτάται από το βαθμό και τη θέση αυτού που απεβίωσε και διατίθεται, όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, με βάση την οργάνωση του Στρατού Ξηράς. ΠΙΝΑΚΑΣΔΥΝΑΜΗΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΒΑΘΜΟΥ-ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδροι της Κυβερνήσεως, Πρόεδρος της Βουλής, Υπουργός ή Υφυπουργοί Εθνικής Άμυ-νας και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Ένα (1) Πεζοπόρο Σύνταγμα (ένα τάγμα από κάθε Κλάδο των ΕΔ) ή εάν η Φρουρά της Πόλεως δεν υπερβαίνει το Σύνταγμα, όλη η δύναμη αυτής. Το απόσπασμα διοικείται από τον αντίστοιχο προς τις Μονάδες αυτές Διοικητή. Λοιποί Υπουργοί γενικά. Μία (1) Διλοχία. Υφυπουργοί, Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, που κηδεύονται στην περιφέρειά τους. Ένας (1) Λόχος. Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, που κηδεύονται εκτός της περιφερείας τους και Επίσκοποι, που δεν έχουν ποίμνιο. Δύο (2) Διμοιρίες. Νομάρχες που κηδεύονται στην περιφέρειά τους. Δύο (2) Διμοιρίες Κάθε Αξιωματικός του Στρατού, Διοικητής Σχηματισμού, Συγκροτήματος ή Μονάδας ή Διοικητής Όπλου Σχηματισμού ή Διευθυντής Σώματος ή Διοικητής Υπομονάδας ή Τμήματος αυτής που κηδεύεται σε πόλη που εδρεύει τμήμα Στρατεύματος, του οποίου υπήρξε Διοικητής. Στην ανωτέρω περίπτωση τη διοίκηση του επικήδειου αποσπάσματος αναλαμβάνει ένας από τους αμέσως υφισταμένους του αποβιώσαντος, βαθμού αναλόγου προς το διατιθέμενο τμήμα, οριζόμενος από το Διοικητή του Σχηματισμού, του Συγκροτήματος ή της Μονάδας. Επίσης οι ίδιες τιμές αποδίδονται σε Αξιωματικούς του Ναυτικού, Αεροπορίας, Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, προϊσταμένους αντιστοίχων Κλιμακίων Διοικήσεως ή Υπηρεσιών. Ολόκληρο το τμήμα του οποίου υπήρξε Διοικητής (πλην των κωλυομένων λόγω υπηρεσίας) υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπερβαίνει το εις τον πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, προβλεπόμενο για το βαθμό του τμήμα. Διαφορετικά μέρος του ως άνω τμήματος ίσο προς το κατά τον πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δικαιούμενο υπ’ αυτού, βάσει του βαθμού του. 3.Οι επικήδειες τιμές του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που δεν αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, απονέμονται από ένοπλο απόσπασμα που προέρχεται, εφόσον είναι δυνατόν, από το Όπλο ή Σώμα στο οποίο ανήκε αυτός που απεβίωσε. Η δύναμη των επικήδειων αποσπασμάτων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:(1) Όπου στον πίνακα αναφέρονται οι βαθμοί του ΣΞ νοούνται και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ. (2) Διατίθενται και από τους τρεις Κλάδους. (3) Σε περίπτωση μη δυνατότητας διαθέσεως ομοιοβάθμου, μπορούν να διατεθούν και από τους αμέσως επόμενους βαθμούς. 4.Σε περίπτωση που οι ανωτέρω βαθμοφόροι (παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου) των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος κηδεύονται σε πόλη, στην οποία δεν εδρεύει η Μονάδα ή η Υπηρεσία που διοικούσαν, οι κατά τόπους αρμόδιες Αρχές καθορίζουν τα της κηδείας τους, με τρόπο ώστε να συγκροτηθεί το επικήδειο απόσπασμα από Μονάδες που εδρεύουν στην πόλη αυτή, κατά προτίμηση από τον ίδιο Κλάδο ή Σώμα στο οποίο ανήκε αυτός που πέθανε. 5.Στους μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) αποδίδονται επικήδειες τιμές του βαθμού εξόδου τους από την αντίστοιχη Σχολή. Το απόσπασμα διατίθεται από την ίδια τη Σχολή, εάν η κηδεία λαμβάνει χώρα στην έδρα της, ή από άλλη Σχολή και σε έλλειψη από Στρατεύματα της Φρουράς Πόλεως, εφόσον η κηδεία λαμβάνει χώρα μακριά από την έδρα της οικείας Σχολής. 6.Στους αποθνήσκοντες εν αποστρατεία Αξιωματικούς αποδίδονται οι τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 29 του παρόντος άρθρου. 7.Επικήδειες Πομπές – Απόδοση Τιμών Οι επικήδειες πομπές μπορεί να είναι πεζοπόρες ή εποχούμενες και οι επικήδειες τιμές σε κάθε μία απ’ αυτές αποδίδονται ως ακολούθως: 1)Πεζοπόρος Πομπή (1) Τα Στρατεύματα για απόδοση των επικήδειων τιμών παρατάσσονται προ της οικίας του νεκρού ή του Ναού. Ακολούθως συνοδεύουν την κηδεία μέχρι του κοιμητηρίου με ρυθμό εξήντα (60) βημάτων ανά ένα λεπτό (1΄). Η επικήδεια πομπή σχηματίζεται ως εξής: 1)Εάν το επικήδειο απόσπασμα είναι δυνάμεως μικροτέρας Λόχου βαδίζει σε φάλαγγα κατ’ άνδρα επί δύο στοιχείων και από τις δύο πλευρές του φερέτρου, με την κεφαλή να ευρίσκεται στο ύψος του Σταυρού. 3)Εάν είναι δυνάμεως Λόχου τότε μία Διμοιρία βαδίζει μπροστά σε παράταξη ή σε εξάδες (ανάλογα με το πλάτος της οδού) η άλλη δε με τον ίδιο τρόπο όπισθεν της συνοδείας. Η υπόλοιπη δύναμη βαδίζει κατ’ άνδρα και από τις δύο πλευρές του φερέτρου. 4)Εάν είναι δυνάμεως ανωτέρας του Λόχου, τότε το ένα τέταρτο (1/4) της δυνάμεως βαδίζει εμπρός σε φάλαγγα κατά Διμοιρίες ή σε Ομάδες, ανά μία Διμοιρία εκατέρωθεν του φερέτρου κατ’ άνδρα και το υπόλοιπο σε φάλαγγα όπισθεν της πομπής. (2) Οι άνδρες που βαδίζουν από τις δύο πλευρές του φερέτρου φέρουν το όπλο υπό μάλης, όσοι δε βαδίζουν σε φάλαγγα ή παράταξη φέρουν το όπλο «επ΄ ώμου» με τη λόγχη στη θήκη. (3) Οι άνδρες των επικήδειων αποσπασμάτων είναι ομοιόμορφα οπλισμένοι με τυφέκιο πλην των ομαδαρχών, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν αυτόματο όπλο. (4) Γι΄ αποσπάσματα δυνάμεως μέχρι Λόχου, ο Λόχος αποτελείται από τρεις (3) Διμοιρίες. Κάθε μία Διμοιρία είναι δυνάμεως είκοσι ενός (21) έως τριάντα (30) ανδρών. Για αποσπάσματα μεγαλύτερα του Λόχου η δύναμη αυτών δύναται να είναι μικρότερη. (5) Κατά την εκφορά της σωρού από την οικία του νεκρού, την είσοδο και έξοδο στο Ναό και κατά την άφιξη στο κοιμητήριο τα Στρατεύματα αποδίδουν τιμές παρουσιάζοντας όπλα. Μία Διμοιρία από το επικήδειο απόσπασμα ή ολόκληρο απόσπασμα, εάν είναι μικρότερης δύναμης της Διμοιρίας, μετά την απόδοση τιμών εισέρχεται εντός του κοιμητηρίου και αφού ταχθεί σε κατάλληλη θέση βάλλει τρεις (3) φορές ομαδικά με αβολίδωτα φυσίγγια κατά τον ενταφιασμό του νεκρού, ενώ η Μουσική παιανίζει το Εμβατήριο της Σημαίας. 3)Εποχούμενη Πομπή Σε περίπτωση εποχούμενης πομπής οι επικήδειες τιμές αποδίδονται ως εξής: (1) Προ του Ναού, στον οποίο θα ψαλεί η νεκρώσιμη Ακολουθία και στην είσοδο του κοιμητηρίου παρατάσσεται για την απόδοση τιμών μέρος από το προβλεπόμενο τιμητικό απόσπασμα της ακόλουθης δύναμης: 1)Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Σύνταγμα, από μία (1) Διλοχία με Μουσική υπό Ανώτερο Αξιωματικό. 3)Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Τάγμα, από ένα (1) Λόχο με Μουσική. 4)Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Λόχο, από μία (1) Διμοιρία με Μουσική. 9)Εάν η συνολική δύναμη είναι μικρότερη από Λόχο ή αντίστοιχο τμήμα, αποδίδονται τιμές μόνο στην είσοδο κοιμητηρίου, από ολόκληρο το τμήμα. (2) Η ταχύτητα της εποχούμενης πομπής κυμαίνεται από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) χιλ. την ώρα. (3) Κατά την εποχούμενη πομπή δεν κρατώνται ταινίες. Επίσης, τα πρόσωπα που αποτελούν την αντιπροσωπεία επιβαίνουν οχημάτων και εντάσσονται στην πομπή. (4) Εντός του κοιμητηρίου βάλλονται κατά τον ενταφιασμό οι βολές όπως και στην πεζοπόρο πομπή. 8.Αντιπροσωπείες κατά τις Κηδείες Οι αντιπροσωπείες Αξιωματικών που ορίζονται στις κηδείες είναι οι ακόλουθες: 1)Εν Ενεργεία Στρατιωτικών (1) Την κηδεία όλων των εν ενεργεία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών οφείλουν να ακολουθούν αφενός ο άμεσος προϊστάμενος του νεκρού Αξιωματικός (και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αντικαταστάτης του) και αφετέρου οι αμέσως υφιστάμενοί του Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες, εφόσον δεν αποτελούν μέρος του επικηδείου αποσπάσματος. Προκειμένου περί Αξιωματικού, τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι του νεκρού κρατούν τις ταινίες του φερέτρου. (2) Στην περίπτωση που ο εν ενεργεία Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός κηδεύεται σε πόλη όπου δεν εδρεύει η Μονάδα ή η Υπηρεσία στην οποία ανήκε, τότε ορίζεται αντιπροσωπεία από τον ΑΔΦ, προκειμένου μεν για Αξιωματικό από οκτώ (8) Αξιωματικούς ομοιόβαθμους του νεκρού, εν ανάγκη δε και κατωτέρων, από τους οποίους τέσσερις του αυτού Κλάδου κρατούν τις ταινίες του φερέτρου, προκειμένου δε για Υπαξιωματικό από τέσσερις (4) Υπαξιωματικούς ομοιόβαθμους του νεκρού. (3) Για τους μαθητές των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ορίζεται από το Διοικητή της Σχολής αντιπροσωπεία για την κηδεία απ’ όλες τις τάξεις, τέσσερις δε συμμαθητές του νεκρού (εφόσον πρόκειται για μαθητή ΑΣΕΙ) κρατούν τις ταινίες. 2)Εν Αποστρατεία Στρατιωτικών Όπως καθορίζεται στον Πίνακα της παραγράφου 29 του παρόντος άρθρου. 3)Για τους Νομάρχες και τους Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους που κηδεύονται στην περιφέρειά τους ορίζεται αντιπροσωπεία από δύο (2) Ανώτερους Αξιωματικούς, δύο (2) Λοχαγούς και δύο (2) Υπολοχαγούς. 4)Για τα άλλα μη στρατιωτικά πρόσωπα που δικαιούνται επικηδείου αποσπάσματος οι αντιπροσωπείες καθορίζονται με διαταγές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. ΠΕΝΘΟΣ9.Οι Σημαίες και οι Αξιωματικοί πενθούν για το θάνατο του Προέδρου της Δημοκρατίας για χρόνο που ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα. 10.Οι Αξιωματικοί πενθούν το θάνατο του Διοικητού Σχηματισμού, Διοικητών Όπλων και Διευθυντών Σωμάτων των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, Διοικητού Συγκροτήματος, Διοικητού Μονάδας ή Διευθυντού Υπηρεσίας και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, υπό τις διαταγές του οποίου υπήγοντο, επί επτά (7) ημέρες. 11.Το στρατιωτικό πένθος για τη Σημαία συνίσταται από δύο ταινίες μέλανος διαφανούς υφάσματος (κρεπίου) πλάτους δέκα εκατοστών και μήκους ίσου με το πλάτος της Σημαίας, οι οποίες υψώνονται από την ανώτερη θηλιά αυτής. 12.Το μέλαν περιβραχιόνιο που φέρουν οι Αξιωματικοί λόγω εθνικού ή οικογενειακού πένθους, έχει πλάτος 0,080μ. και φέρεται στον αριστερό βραχίονα, σε όλες τις στολές, εκτός από τις χλαίνες. Το μέλαν περιβραχιόνιο λόγω οικογενειακού πένθους φέρεται από τους Αξιωματικούς άνευ αδείας της Υπηρεσίας. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13.Σε περίπτωση μεταφοράς του αποβιώσαντος εν ενεργεία Στρατιωτικού σε άλλο τόπο για ταφή, οι καθοριζόμενες τιμές αποδίδονται στον τόπο ταφής. 14.Έκτακτα είναι δυνατό με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να αποδοθούν επικήδειες τιμές ανώτερες από αυτές που ορίζει ο Κανονισμός αυτός, λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από το θανόντα προς το ΄Εθνος. 15.Το φέρετρο Ανώτατου Αξιωματικού των Κλάδων των ΕΔ που απεβίωσε ενώ ήταν στην ενέργεια, τοποθετείται σε κιλλίβαντα πυροβόλου για τη μεταφορά του κατά την κηδεία. 16.Στο φέρετρο θανόντος Αξιωματικού εναποτίθεται το ξίφος και το πηλίκιό του, τα δε μετάλλια αυτού, τοποθετούνται σε μαύρο προσκέφαλο και φέρονται από το καθοριζόμενο στον Πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προσωπικό, που βαδίζει μπροστά από το φέρετρο και πίσω από το Σταυρό. 17.Το φέρετρο κάθε Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού εν ενεργεία ή αποστρατεία θανόντος, καθώς και των Υπαξιωματικών και Οπλιτών που πέθαναν ενώ υπηρετούσαν, καλύπτεται από την Εθνική Σημαία (πλην των αυτοκτονούντων). Η Σημαία που καλύπτει το φέρετρο παραδίδεται στους οικείους του νεκρού. 18.Όταν η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλλεται σε Ναό κοιμητηρίου και ο προ αυτού χώρος δεν επαρκεί, οι επικήδειες τιμές αποδίδονται μπροστά από την είσοδο του κοιμητηρίου. Σε περιπτώσεις που ο τόπος της νεκρώσιμης ακολουθίας (Ναός) είναι διαφορετικός από εκείνον της ταφής (κοιμητήριο) αποδίδονται τιμές στο Ναό και στη συνέχεια εφόσον είναι δυνατό το τμήμα απόδοσης τιμών προωθείται στο κοιμητήριο. Εάν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη άφιξη του τμήματος απόδοσης τιμών στο κοιμητήριο τότε στο χρόνο της ταφής βάλλονται μόνο οι χαιρετιστήριες βολές από το προβλεπόμενο τμήμα. 19.Εάν κατά την κηδεία Στρατιωτικού δεν ορισθεί Τελετάρχης καθήκοντα αυτού εκτελεί ένας Αξιωματικός της αντιπροσωπείας που ορίζεται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό αυτής. 20.Κατά τις κηδείες Υπαξιωματικών και Οπλιτών δεν φέρονται ταινίες στο φέρετρο. 21.Εάν Στρατιωτικός απεβίωσε σε πλοίο, ο Κυβερνήτης του πλοίου συνεννοείται με τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, για την απόδοση των τιμών που προβλέπονται. 22.Σ’ όλους τους Αξκούς που αποθνήσκουν ενώ ευρίσκονται στην κατάσταση της Πολεμικής Διαθεσιμότητας αποδίδονται επικήδειες τιμές που αποδίδονται για τους εν ενεργεία ομοιοβάθμους τους. 23.Οι Έφεδροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες που αποθνήσκουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας δικαιούνται τις ίδιες τιμές που αποδίδονται στους μονίμους ομοιοβάθμους τους. 24.Δεν αποδίδονται τιμές λόγω βαθμού σε Αξιωματικούς που τέθηκαν σε απόταξη για πράξεις που αντιβαίνουν στη στρατιωτική τιμή και αξιοπρέπεια. 25.Όσοι Στρατιωτικοί παρίστανται κατόπιν διαταγής σε κηδεία φέρουν τη στολή (εκτός αν ήθελε διαταχθεί διαφορετικά) που προβλέπει ο οικείος Κανονισμός Στολών. Παρακολουθούν την κηδεία, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους προς τους οικείους του νεκρού και φεύγουν μετά την ταφή. 26.Κατά τις κηδείες Στρατιωτικών και όταν τελειώσει η νεκρώσιμη ακολουθία στο Ναό, εκφωνείται ένας μόνο επικήδειος λόγος από Αξκό. Η διάρκεια του επικήδειου λόγου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά. 27.Με Πάγια Διαταγή του ΓΕΕΘΑ, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διακομιδής των νεκρών σε περίπτωση που ο τόπος ταφής είναι διαφορετικός από τον τόπο θανάτου. 28.Σε περίπτωση συνταρακτικού γεγονότος που έχει σχέση με τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις και προκάλεσε συγκίνηση της κοινής γνώμης μπορεί να κηρυχθεί στρατιωτικό πένθος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία καθορίζεται και η διάρκεια αυτού. 29.Οι τιμές που αποδίδονται στους αποθνήσκοντες εν αποστρατεία Αξιωματικούς και Επιτίμους αντιστοιχούν στο βαθμό που έφεραν εν ενεργεία. Η δύναμη των επικήδειων αποσπασμάτων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΑΞΚΟΥΣ ΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΑΝΤ/ΠΕΙΑΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ 1)(β) (γ) (δ) (ε) (στ) ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΣΤΓΟΙ (Α/ΓΕΕΘΑ) - Τρεις (3) Υπτγοι, Τρεις (3) Ταξχοι, Τρεις (3) Σχες (΄Ενας από κάθε Κλάδο). Οι τέσσερις (4) για τις ταινίες του φερέτρου. Λοιποί παριστάμενοι. 3 α 8 Μικτός Λόχος τριών (3) Διμοιριών των 21-30 ανδρών Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Τμήμα Μουσικής. 1-2 βαθμοφόροι για τα παράσημα Ανχης και βοηθός του Τχης ΑΝΤΓΟΣ - Δύο (2) Υπτγοι, Δύο (2) Ταξχοι, Δύο (2) Σχες. Οι τέσσερις (4) για τις ταινίες του φερέτρου. Λοιποί παριστάμενοι. 3 α 8 Λόχος των (2) Διμοιριών των 21-30 ανδρών Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Τμήμα Μουσικής. 1-2 βαθμοφόροι για τα παράσημα Ανχης και βοηθός του Τχης ΥΠΤΓΟΣΤΑΞΧΟΣ ΝΑΙ ΄Εξι (6) Ανώτεροι Αξκοί. Οι τέσσερις (4) για τις ταινίες του φερέτρου. Λοιποί παριστάμενοι. 3 α 8 Λόχος των (2) Διμοιριών των 21-30 ανδρών Τμήμα χαιρετιστήριων βολών των δέκα (10) ανδρών. Τμήμα Μουσικής. 1-2 βαθμοφόροι για τα παράσημα Ανχης και βοηθός του Τχης ΥΠΤΓΟΣΤΑΞΧΟΣ ΟΧΙ ΄Εξι (6) Ανώτεροι Λοιποί παριστάμενοι. 8 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΣΧΗΣ - Δύο (2) Ανώτεροι Δύο (2) Λοχαγοί Δύο (2) Υπολοχαγοί 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΝΧΗΣ - Ένας (1) Ανώτερος, Ένας (1) Λοχαγός, Ένας (1) Υπολο-χαγός 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΤΧΗΣ - Ένας (1) Τχης, Ένας (1) Λοχαγός Ένας (1) Υπολοχαγός 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΛΓΟΣ - Ένας (1) Λγος Ένας (1) Υπλγός, Ένας (1) Ανθλγός 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΥΠΛΓΟΣΑΝΘΛΓΟΣ - Ένας (1) Υπλγός, Δύο (2) Ανθλγοί 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΝΘΣΤΗΣ - Δύο (2) Ανθστές, Ένας (1) Υπξκός 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΥΠΞΚΟΣ - Δύο (2) Ομοιόβαθμοι, Ένας (1) κατώτερός του. 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όπου στον πίνακα αναφέρονται οι βαθμοί του ΣΞ, νοούνται και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Άρθρο 31ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ1.Οι σχέσεις των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος προς Αξιωματούχους της αλλοδαπής, καθορίζονται ως εξής: 2.ΤιμέςΑπό τους ξένους επίσημους δικαιούνται τιμές οι παρακάτω: 1)Οι Δικαιούμενοι Υποδοχής Αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 28 του Κανονισμού αυτού. 2)Οι Αξιωματικοί Οι σκοποί απονέμουν σ’ όσους μεμονωμένους ξένους Αξιωματικούς φέρουν στολή τις τιμές που απονέμουν σε ομοιόβαθμούς τους Έλληνες Αξκούς. 3.ΕπισκέψειςΟι Ναυτικοί Διοικητές, οι Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων ή οι Κυβερνήτες μεμονωμένων πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, οι Λιμενάρχες ή οι ΑΔΦ ανταλλάσσουν επισκέψεις με τους Αρχηγούς ξένων Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνήτες Ξένων μεμονωμένων πολεμικών πλοίων, που καταπλέουν στους Λιμένες του Κράτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 και τηρουμένων των κατωτέρω διατυπώσεων: 1)Αμέσως μετά τον κατάπλου των ξένων πλοίων, οι ανωτέρω αποστέλλουν προς το Διοικητή της Ξένης Ναυτικής Δύναμης ή τον Κυβερνήτη του μεμονωμένου πλοίου έναν Αξιωματικό τους, για να ευχηθεί το «Καλώς ήλθατε» και να γνωρίσει σ’ αυτόν την ώρα κατά την οποία θα αναμείνουν την επίσκεψή του ή αντίστροφα, να ζητήσει την ώρα κατά την οποία μπορεί αυτός να δεχθεί την επίσκεψή τους, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει και με όσα ορίζονται στο άρθρο 21. 2)Κατά την απόδοση επίσκεψης των ξένων Αξιωματικών, τμήμα αποδόσεως τιμών απονέμει σ΄ αυτούς τις τιμές τις οποίες απονέμουν οι φρουρές προς τους Διοικητές τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27. 3)Από τις επισκέψεις απαλλάσσονται οι υπόχρεοι αυτών, εφόσον τα ξένα πολεμικά πλοία καταπλέουν σε λιμένες κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε ασκήσεις. 4.Ξένα Αγήματα Η αποβίβαση ξένων αγημάτων είναι επιτρεπτή μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Για Απόδοση Τιμών Απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με εισήγηση των κατά τόπους Λιμενικών, Ναυτικών ή Αεροπορικών Αρχών, μέσω του ΑΔΦ, οι οποίες ευρίσκονται σε υπηρεσιακή επαφή με τις ενδιαφερόμενες ξένες Αρχές. Η παραμονή των ξένων αγημάτων στην ξηρά ποτέ δεν μπορεί να παραταθεί μετά τη δύση του ηλίου. 2)Για Ασκήσεις Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος να εγκρίνει είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής διαδικασίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΚΛΟΓΕΣ Άρθρο 321. Φύλαξη Εκλογικών Τμημάτων – Τήρηση της Τάξης κατά την Ψηφοφορίαα. Η φύλαξη του χώρου των εκλογικών καταστημάτων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενεργείται είτε με τη διάθεση φρουράς κατά εκλογικό τμήμα, είτε με την επιτήρηση κατά ευρύτερες μονάδες στέγασης των εκλογικών τμημάτων. β. Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφαλείας στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω απ΄ αυτόν, ανήκει στην εφορευτική επιτροπή, με επιτηρητή τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. γ. Για το έργο της αυτό υπάγεται αμέσως σε αυτή και εκτελεί τις εντολές της η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ταχθεί για το σκοπό αυτόν (παρ. 1 άρθρου 86 π.δ. 96/2007 ΦΕΚ Α΄ 116). 2.Απαγορεύσεις1)Απαγορεύεται η παρουσία κάθε ένοπλης δύναμης στον τόπο ψηφοφορίας και γύρω απ΄ αυτόν (παρ. 1 άρθρου 87 π.δ. 96/2007). 2)Απαγορεύεται να πλησιάζει στον τόπο της ψηφοφορίας ή γύρω του οποιοσδήποτε εκλογέας ή πολίτης ή αξιωματικός που φέρει όπλο ή οποιοδήποτε όργανο κατάλληλο για επίθεση (παρ. 3 άρθρου 87 π.δ. 96/2007).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 18 του ν. 2292/1995 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
  • Το άρθρο 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. Υ 357/7.1.2009, απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 3).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ 31/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-07-09 Κύρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/357 2009
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία