Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετονομάζονται:
 1. Το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που ιδρύθηκε με το π.δ. 147/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄113), μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 2. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καλύπτει, τα γνωστικά αντικείμενα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, με εξειδίκευση στις νέες μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές στο χώρο των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της πληροφορικής, των πληροφοριακών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πολλών εφαρμογών τους.
 3. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και η ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, με σκοπό τη δημιουργία στελεχών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, ικανών να προδιαγράψουν και να οργανώσουν νέες δραστηριότητες, αλλά και να στηρίξουν υπάρχουσες παραγωγικές διαδικασίες και έτοιμους να αντιμετωπίσουν προβλήματα της παραγωγής.
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, βάσει των οποίων μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 5. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών.
 6. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας.
 7. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 8. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 9. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 10. Το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με το π.δ. 247/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄222) στο Παράρτημα Ζακύνθου του Τ.Ε.Ι. Πατρών και μεταφέρθηκε με την υπ’ αριθμ. 134147/Ε5/2003 (Φ.Ε.Κ.Β΄ 1817) υπουργική απόφαση στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας.
 11. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των τεχνολογικών διατάξεων, μεθόδων και συστημάτων που σκοπό έχουν την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της μελέτης φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών.
 12. Επίσης, τη μελέτη των σχέσεων των διαφόρων οργανισμών με σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών-βιολογικών πόρων καθώς και την ορθολογική διαχείριση των οικοσυστημάτων.
 13. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στη διαχείριση του περιβάλλοντος με τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη έρευνα, και τη χορήγηση στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.
 14. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 15. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, συγκεκριμένες εφαρμογές και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ασκήσεις πεδίου.
 16. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 17. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 18. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 19. Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 200/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄179) στο Παράρτημα Αργοστολίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και μεταφέρθηκε με την υπ’ αριθμ. 134147/Ε5/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1817) υπουργική απόφαση στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων.
 20. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της καλλιέργειας φυτών και εκτροφής ζώων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας καθώς και των τεχνικών βελτίωσης της παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, ελέγχου, πιστοποίησης και διανομής των τροφίμων, σε συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 21. Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην παραγωγή και διαχείριση βιολογικά παραγόμενων προϊόντων και στην τεχνολογία τροφίμων βιολογικής παραγωγής με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
 22. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν την κατάλληλη επιστημονική και τεχνολογική παιδεία, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους.
 23. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, συγκεκριμένες εφαρμογές και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ασκήσεις πεδίου.
 24. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 25. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 26. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 27. Το Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 200/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄179), μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
 28. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει τους τομείς του ελέγχου, της παραγωγής, της επεξεργασίας, της συσκευασίας, της αποθήκευσης και της διανομής των τροφίμων όσο και της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης των αποβλήτων των βιομηχανικών τροφίμων αλλά και της περιβαλλοντικής διαχείρισής τους.
 29. Αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία νέων στελεχών, κατάλληλα εκπαιδευμένων στα σύγχρονα αντικείμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις της εποχής.
 30. Ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 31. Οι σπουδαστές του Τμήματος διδάσκονται μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 32. Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 33. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 34. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 35. Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 502/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄215), μετονομάζεται σε Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.
 36. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των βιολογικών, φυσικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών για τη βιολογική και ολοκληρωμένη παραγωγή και διαχείριση των γεωργικών προϊόντων με έμφαση στα Ανθοκομικά και τα Οπωροκηπευτικά.
 37. Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν την ανάπτυξη και τις εφαρμογές της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας στη παραγωγή βιολογικών και συμβατικών ανθοκομικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων.
 38. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, σχετικών με την παραγωγή φυτικών προϊόντων από καλλιέργειες βιολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 39. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 40. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής.
 41. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής της Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 42. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.
 43. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 44. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 45. Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που ιδρύθηκε με το π.δ. 561/1985(Φ.Ε.Κ. Α΄199), μετονομάζεται σε Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.
 46. Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στους ακόλουθους τομείς:
 47. Φυτική Παραγωγή με χρήση Νέων Τεχνολογιών, με έμφαση στη Λαχανοκομία και την Ανθοκομία, σε δυναμικές υπαίθριες και υπό κάλυψη καλλιέργειες.
 48. Εποπτευόμενα και πιστοποιούμενα Καλλιεργητικά Συστήματα, όπως Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών και Βιολογική Γεωργία.
 49. Διαχείριση Γεωργικών Οικοσυστημάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς και Αρχιτεκτονική Τοπίου, με βάση την ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
 50. Αειφόρος ανάπτυξη αγροτικών περιοχών.
 51. Το Τμήμα έχει ως αποστολή τη μετάδοση και την παραγωγή γνώσεων στη Γεωπονική Επιστήμη και τις Νέες Τεχνολογίες στα γνωστικά του αντικείμενα, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, δίδοντας στους σπουδαστές άρτια επιστημονική κατάρτιση και τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
 52. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
 53. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο και στον αγρό, συμμετοχικά σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους άσκησης του επαγγέλματος.
 54. Για τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής παρακολουθεί επιτυχώς μαθήματα Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Ειδικότητας καθώς και Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 55. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Τμήματος, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά.
 56. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση.
 57. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών.
 58. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 59. Το Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, που ιδρύθηκε με το π.δ. 342/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 181) και μετονομάστηκε σε Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων με το π.δ. 106/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄142), μετονομάζεται εκ νέου σε Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων.
 60. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των μηχανολογικών επιστημών για το σχεδιασμό-μελέτη και κατασκευή, την επιλογή και χρήση μηχανών και μηχανολογικών διατάξεων και το σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνικών αρδεύσεων και υδρεύσεων, με σκοπό i) την υποστήριξη της φυτικής-ζωικής παραγωγής και αστικών αναγκών και ii) την υποστήριξη της διαχείρισης και επεξεργασίας των προϊόντων στη βιοτεχνία και βιομηχανία.
 61. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στη Μηχανολογία και Τεχνολογία υδάτινων πόρων με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση για την επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία.
 62. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι.
 63. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής των παρεχομένων γνώσεων.
 64. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα κυρίως αναφερόμενα στη Μηχανολογία και την Τεχνολογία των Υδάτινων Πόρων.
 65. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση.
 66. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 67. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 68. Το Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.
 69. Ε5/652/1984 (Φ.Ε.Κ. Β΄99) υπουργική απόφαση, μετονομάζεται σε Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης.
 70. Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση-επεξεργασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.
 71. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στη τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση τους στην επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 72. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές καθώς επίσης και τις οικονομοτεχνικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να απασχολείται σε όλους τους τομείς που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος σχετικών μονάδων, επιχειρήσεων, υπηρεσιών, οργανισμών και συνεταιρισμών.
 73. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται:
 74. –Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπιστικών Σπουδών)τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις, στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Βιολογίας, της Στατιστικής, της Πληροφορικής όπως επίσης και του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί ο σπουδαστής να συμμετάσχει ως μετέπειτα επαγγελματίας. –Μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, της Βιολογίας και Φυσιολογίας των Υδρόβιων Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της Γενετικής, της Ιχθυοπαθολογίας. –Μαθήματα ειδικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του Τμήματος και σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική-βιομηχανική κλίμακα , όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγροτόπων, οι μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊόντων.
 75. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση.
 76. Η Πτυχιακή Εργασία αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση μιας μελέτης, στην αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας, στην σύνθεση, συγγραφή και παρουσίαση ενός επιστημονικού κειμένου για ένα θέμα που στηρίζεται είτε σε πειραματική συλλογή δεδομένων, είτε σε βιβλιογραφική σύνθεση ερευνητικών δεδομένων.
 77. Η Πρακτική Άσκηση, πραγματοποιείται σε χώρους συναφείς προς την ειδικότητα με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων ενώ ταυτόχρονα δίνει στο σπουδαστή την πρώτη ευκαιρία για επαφή με το επαγγελματικό του περιβάλλον.
 78. Το Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.
 79. Ε5/652/1984(Φ.Ε.Κ. Β΄99) υπουργική απόφαση, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων.
 80. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών από τις επιστήμες της Μηχανικής για την επίλυση προβλημάτων των βιολογικών συστημάτων(φυτά, ζώα, έδαφος- νερό και τρόφιμα).
 81. Ειδικότερα περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
 82. - Αυτοματισμοί – Μηχανοτρονική - Τεχνολογία Πληροφορικής – Εργονομία - Μηχανικά Συστήματα και Μηχανισμοί - Τεχνολογία Μετασυλλεκτικής Επεξεργασίας και Μηχανική Βιο-Διεργασιών - Έργα Υποδομής & Ανάπτυξης - Δομικά Συστήματα, Υλικά και Τεχνική Περιβάλλοντος - Τεχνολογία Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής - Ενεργειακές Τεχνολογίες - Μηχανική Υδάτινων πόρων Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη με την διδασκαλία και την έρευνα με στόχο την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 83. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι.
 84. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής των παρεχομένων γνώσεων.
 85. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση των επιστημών της Μηχανικής και βιολογικών συστημάτων, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 86. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση.
 87. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
 88. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 89. Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.
 90. Ε5/652/1984 (Φ.Ε.Κ. Β΄99) υπουργική απόφαση, μετονομάζεται σε Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.
 91. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων καλύπτει τα αντικείμενα εφαρμογής των Γεωπονικών και Οικονομικών επιστημών στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και στην οργάνωση και διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών που συνδέονται με τη γεωργική δραστηριότητα.
 92. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και την οργάνωση και διοίκηση εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα και να εκπαιδεύσει στελέχη εξειδικευμένα στα αντικείμενα αυτά.
 93. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να συμμετέχουν αυτοδύναμα ή σε ομάδες εργασίας, σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δραστηριότητες που έχουν ως αφετηρία τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις γεωργικές επιχειρήσεις και αγροτικές περιοχές.
 94. Κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών γίνεται θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του αγροδιατροφικού χώρου και επισκέψεις σε υποδειγματικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα και φορείς αγροτικής ανάπτυξης.
 95. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της Οικονομικής και Γεωπονικής επιστήμης, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 96. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση.
 97. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ωθεί τον τελειόφοιτο να εμβαθύνει σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε ένα αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με τα μαθήματα του Τμήματος και πραγματοποιείται με τρόπο που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την αποστολή του Τμήματος και τις επιδιώξεις του σπουδαστή.
 98. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
2.  
  Όλοι οι σπουδαστές και όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού έκαστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών στα Τμήματα της παρ. 1 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 69), καθώς και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167). β. Του άρθρου 25 παρ.1 εδ α του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄173), όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3404/2005(Φ.Ε.Κ. Α΄260). γ. Του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. γ του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152). δ. Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, και θ του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141). ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). στ. Των Προεδρικών Διαταγμάτων (π.δ. ) 147/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄113), 247/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄222), 200/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄179), 502/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄215), 561/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄199), 342/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄181), 106/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄142) και των υπ’ αριθμ. Ε5/652/1984 (Φ.Ε.Κ. Β΄99), 134147/Ε5/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄1817) υπουργικών αποφάσεων.
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.01.2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.01.2009(Φ.Ε.Κ. Β΄68) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στις συνεδριάσεις της 4/20.6.2006, 6/2.2.2007, 8/6.6.2007 και 9/5.7.2007.
 • α. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι.: - Ιονίων Νήσων, 21/18.7.2006, 30/11.10.2006 και 16/15.5.2007. β. Τη γνώμη των Συνελεύσεων των Τ.Ε.Ι. - Ηπείρου, 2/13.12.2005, 1/23.5.2007 - Καλαμάτας, 5/22.11.2006, 2/29.5.2007 - Κρήτης, 44/28.03.2007, 46/18.6.2007 - Μεσολογγίου, 2/12.10.2006, 2/14.6.2007 - Λάρισας, 69/14.5.2007 - Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2/2.10.2006, 2/28.6.2007
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 278/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-02-09 Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/21
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Ε5/652 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Ε5_652 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/561 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/502 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/342 1994
Ίδρυση Παραρτημάτων Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους». 1998/147 1998
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 1999/200 1999
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο[...]" 2003/247 2003
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του, σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι., μετονομασία ΤΕΙ, μετονομασία και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2005/106 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. 2013/103 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 2013/104 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 2013/83 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 2013/84 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής- Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 2013/91 2013
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 2013/94 2013