ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/91

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 1 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992 και το π.δ/μα 248/2003, προστίθενται νέες παράγραφοι 4, 5 ως ακολούθως: 4 Η ΣΜΥΝ δύναται να επιμορφώνει Υπαξιωματικούς αποφοίτους της, οργανώνοντας σχολεία εξειδικεύσεως, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ. 5 Στο πλαίσιο της αποστολής της η Σχολή μπορεί να συμβάλλεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 12 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992 και το π.δ/μα 248/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 12
  1.  
   Προσωπικό
  1. Το Στρατιωτικό προσωπικό που περιλαμβάνει.(1) Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού ή άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
  2. (2) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς του ΠΝ.
  3. (3) Στρατευμένους θητείας.
  4. Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ.
  5. Ιδιώτες που προσλαμβάνονται για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με μισθό ή ωρομίσθιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  6. Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  2.  
   Το Διδακτικό προσωπικό, διορίζεται για την παροχή διδακτικού έργου ή απαλλάσσεται από αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 13 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992 και το π.δ/μα 248/2003 και το π.δ/μα 208/2004, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 13
  1.  
   -Προσόντα Διδακτικού Προσωπικού
  1. ΓΕΝΙΚΑ, που διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές της ΣΜΥΝ ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ, και περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες μαθημάτων.(1) Ξένες Γλώσσες (2) Πληροφορική (3) Ηλεκτροτεχνία (4) Ανώτερα Μαθηματικά (5) Ναυτική Ιστορία (6) Διευθυντική (7) Δίκαιο (8) Γενικές Γνώσεις (9) Στρατιωτική Αγωγή (10) Ναυτική Αγωγή .
  2. ΕΙΔΙΚΑ, που διδάσκονται σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στις οποίες κατανέμονται οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ και καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαίδευσης, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ.
  3. Οι ομάδες ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ανά ειδικότητα είναι.(1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ .
  4. Ανώτερα μαθηματικά
  5. Δίκαιο
  6. Διευθυντική (2) ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ
  7. Ναυτικές Επιχειρήσεις
  8. Κύματα και Τηλεπικοινωνίες (3) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  9. Οργάνωση και Διαχείριση
  10. Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
  11. Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών (4) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
  2.  
   Τα προσόντα για την κάθε μία κατηγορία του διδακτικού προσωπικού, καθορίζονται ως ακολούθως
  1. Οι Αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού ή άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, να είναι τουλάχιστον κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ, ΑΣΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοτίμου τίτλου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος ή να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
  2. Οι Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί του ΠΝ να είναι κατά προτεραιότητα κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοτίμου τίτλου Πανεπιστημίου του εξωτερικού σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος ή να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
  3. Οι Στρατευμένοι θητείας να είναι τουλάχιστον κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοτίμου τίτλου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος.
  4. Οι Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ να είναι τουλάχιστον κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοτίμου τίτλου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος ή να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
  5. Οι ιδιώτες να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοτίμου τίτλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
  6. Το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος να είναι κατά προτεραιότητα κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοτίμου τίτλου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του διδασκόμενου μαθήματος ή να έχουν τουλάχιστον ανάλογη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
  3.  
   Για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ κάθε τάξης και κάθε ειδικότητας χωρίζονται σε τμήματα καθένα από τα οποία αποτελείται μέχρι τριάντα (30) σπουδαστές για τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα και μέχρι δέκα πέντε (15) για την πρακτική εκπαίδευση και τα εργαστήρια. Για υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού απαιτείται έγκριση Διοικητού της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 17 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992 και το π.δ/μα 248/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 17
  1.  
   Οι ειδικότητες των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα Πεδία γνωστικών αντικειμένων.Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄), Τρίτο (Γ΄), Τέταρτο (Δ’) τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικότητες.
  1. Πεδίο Α΄ Διοίκησης και Διαχείρισης.Διαχειριστής, Μουσικός.
  2. Πεδίο Β΄ Ναυτικών Επιχειρήσεων.Αρμενιστής, Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών.
  3. Πεδίο Γ΄ Ναυτικών Όπλων.Τεχνικός Όπλων.
  4. Πεδίο Δ΄ Τεχνολογικών Εφαρμογών.Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων.
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992 και το π.δ/μα 248/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Ο αριθμός των σπουδαστών της ΣΜΥΝ που εισάγονται κάθε χρόνο στην Σχολή, στα Πεδία γνωστικών αντικειμένων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, καθορίζεται με την Προκήρυξη που εκδίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με μέριμνα ΓΕΝ.
Άρθρο 6
1.  
  Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992 και το π.δ/μα 248/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής αναγράφονται τα παρακάτω 1 Ο αριθμός των σπουδαστών ΣΜΥΝ κατά Πεδία γνωστικών αντικειμένων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, που εισάγονται στην Σχολή καθώς και οι ειδικότητες που κατανέμονται σε κάθε Πεδίο γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 30 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 30
  1.  
   Κατά την διάρκεια της Προπαίδευσης και πριν από την ορκωμοσία των νεοκαταταγέντων, μετά πρόταση Διοικητού ΣΜΥΝ και έγκριση ΔΝΕ, συγκαλείται Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων που συγκροτείται με διαταγή ΔΝΕ. Στο Συμβούλιο αυτό προεδρεύει ο Διοικητής ΣΜΥΝ και μετέχουν ως μέλη ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Σχεδιάσεως και Οργανώσεως Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ-Β1), ο Διευθυντής Κλάδου Β΄ Κλάδου της ΔΝΕ, ο Υποδιοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΜΥΝ. Εφόσον κάποιος από τους παραπάνω Αξιωματικούς είναι αρχαιότερος από το Διοικητή ΣΜΥΝ αναπληρώνεται από άλλον Αξιωματικό της Υπηρεσίας του ή της Διευθύνσεώς του.
  2.  
   Το Συμβούλιο συνέρχεται στη ΣΜΥΝ και προβαίνει στην κατανομή σε Ειδικότητες με τρόπο που καθορίζεται σε Βασική Διαταγή ΔΝΕ.
  3.  
   Η κατανομή γίνεται πάντα στις Ειδικότητες για κάθε Πεδίο γνωστικού αντικειμένου που προβλέπονται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής και οι θέσεις της κάθε Ειδικότητας καθορίζονται από το ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
  4.  
   Το Συμβούλιο συντάσσει σχετικό Πρακτικό Κατανομής που κυρώνεται από τη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης και φυλάσσεται στο Αρχείο της Σχολής.
  5.  
   Μετάταξη σπουδαστών ΣΜΥΝ από ένα Πεδίο γνωστικού αντικειμένου σε άλλο δεν επιτρέπεται.
  6.  
   Αλλαγή ειδικότητας μετά την παραπάνω κατανομή δεν επιτρέπεται. Σπουδαστές που απορρίπτονται στην πρώτη τάξη της Σχολής και ακολουθούν την επόμενη σειρά διατηρούν την ειδικότητα που είχαν, εκτός εάν η κατάσταση της υγείας τους, κρινομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 109), δεν το επιτρέπει ή εάν στην ειδικότητα που έχουν δεν κατανέμονται σπουδαστές της επόμενης σειράς, οπότε επιλέγονται εκ νέου μαζί με τους νέους συμμαθητές τους και πάντοτε στον ίδιο πεδίο γνωστικού αντικειμένου που ανήκουν. Σε περίπτωση που δεν κατανέμονται σπουδαστές της επόμενης σειράς στο Πεδίο γνωστικού αντικειμένου του, ο Δόκιμος Υπαξιωματικός έχει δικαίωμα επιλογής σε άλλο Πεδίο γνωστικού αντικειμένου.
  7.  
   Οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ, που απορρίπτονται στη δευτέρα τάξη της Σχολής ακολουθούν την επόμενη τάξη, διατηρώντας την ειδικότητα που είχαν, εκτός εάν η κατάσταση της υγείας τους, κρινομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 109), δεν το επιτρέπει, ή εάν στην ειδικότητά τους δεν έχουν κατανεμηθεί σπουδαστές της επόμενης τάξης, οπότε, κατόπιν εισήγησης της Σχολής και απόφασης ΔΝΕ, λαμβάνουν μία εκ των ειδικοτήτων του ίδιου πάντοτε Πεδίου γνωστικού αντικειμένου πού ανήκουν. Εξαίρεση υφίσταται μόνο εάν στο Πεδίο γνωστικού αντικειμένου τους δεν έχουν κατανεμηθεί ειδικότητες στους σπουδαστές της επόμενης τάξης, οπότε, με απόφαση ΔΝΕ, ειδικεύονται σε άλλο τομέα εκπαίδευσης, αφού ληφθεί υπόψιν και η επιθυμία τους.
Άρθρο 8 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Τα άρθρα 3, 4 και 7 του παρόντος θα ισχύσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
Άρθρο 9 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 32 του π.δ/τος 1338/1981, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/μα 26/1992 και το π.δ/μα 248/2003.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του
2.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του α.ν. 428/1937: «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως», (ΦΕΚ Α΄ 15). β. Της παραγράφου 4ε του άρθρου 14 και της παραγράφου 1ι του άρθρου 17 του ν. 2292/1995: «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 35). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 49 από 15 Σεπτεμβρίου 2008 απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 21 Οκτωβρίου 2008.
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 64/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε όπως στο π.δ. 1338/1981, «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού», (ΦΕΚ Α΄ 334) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, επέλθουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1338 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/Δ/ΜΑ26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Δ_ΜΑ26 1992
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/Δ/ΜΑ248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/Δ_ΜΑ248 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/Δ/ΜΑ208 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ_ΜΑ208 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού. 2011/18 2011
Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού. 2013/9 2013