ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/92

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των π.δ/των: α) 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 2/2009 (Α΄ 1), β) 26/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της Νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ) (Α΄ 22) όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 149/2004 (Α΄ 105) και γ) 180/1983 (Α΄ 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 353/2002 (Α΄ 298).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 394/1994 (Α΄ 219), όπως συμπληρώθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 435/1995 (Α΄ 248) και αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 216/1997 (Α΄ 167) το οποίο αντικαταστάθηκε με [...]"
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται: Α. Τμήμα Μελετών Έργων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα την εκπόνηση μελετών, κάθε ενέργεια που αφορά την επίβλεψη και τον έλεγχο μελετών που εκπονούνται από γραφεία μελετών και η εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων μελετών. Β. Τμήμα Κατασκευής Έργων με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της κατασκευής των έργων. Γ. Τμήμα Κατασκευής Έργων με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της κατασκευής των έργων:.
 1. Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη.
 2. Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με το νέο λιμάνι Πατρών και την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου με την κατασκευή Παραγλαύκιων αρτηριών και λοιπών εργασιών της Ε.Π.Π. Του προαναφερόμενου Τμήματος Κατασκευής Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών.
 3. Δ. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ή Συμβούλου Διαχείρισης και την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ), όπως αυτή ορίστηκε με το π.δ. 26/1999 (Α΄ 22) και παρατάθηκε με το π.δ. 149/2004 (Α΄ 105), παρατείνεται για πέντε έτη.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 180/1983 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής: Της ΕΥΔΕ προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των τεχνικών κλάδων.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138). γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ε. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός κρατικών δαπανών» (Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». (Β΄ 40)
 • Το υπ’ αριθμ. Δ6/οικ/116/14.1.2009 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ6).
 • Η υπ’ αριθμ. ΚΒ/ΦΚΠΤ16.00.ΠΤ17.00/ΣΥ/οικ/13618/ 24.7.2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 3500 € περίπου, για το οικονομικό έτος 2009, 3.900 € περίπου για καθένα των ετών από το 2010 έως και το 2013 και 300 € για το οικονομικό έτος 2014, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε.Φ. 31-210/Κ.Α.Ε.0215). β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): δαπάνη ύψους 153.700 € περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος, 171.600 € περίπου για καθένα των ετών από το 2010 έως και το 2013 και 12.500 € περίπου για το έτος 2014, η οποία θα καλύπτεται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ταμείο Συνοχής - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007-2013).
 • Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 140/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ_89 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/180 1983
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ~Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ). 1999/26 1999
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 26/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ)» (ΦΕΚ 22/Α~). 2004/149 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005