Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 38 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο Αρχηγός επιθεωρεί προσωπικά ή δια των Αντιστρατήγων ή ανωτάτων αξιωματικών του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο Κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών, οι ως άνω επιθεωρητές δύνανται να συνεπικουρούνται από κλιμάκιο αρμοδίων επιτελών αξιωματικών για τον έλεγχο αντικειμένων, όπως καθορίζεται από τις οικείες διαταγές Σε κάθε περίπτωση οι επιθεωρούντες αξιωματικοί είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του προϊσταμένου της επιθεωρούμενης Υπηρεσίας
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλεται στους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για ενέργειες αρμοδιότητάς τους, καθώς και στις προϊστάμενες Υπηρεσίες της επιθεωρούμενης
3.  
  Στο άρθρο 56 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: 7 Για την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων του αστυνομικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του, ενεργείται από τους διοικητές τους σχετική εγγραφή στο βιβλίο υπηρεσίας όπου αναφέρονται περιληπτικά τα σχετικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν είτε υπό μορφή ενημέρωσης είτε υπό μορφή διδασκαλίας
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 38/1994 (Α΄ 30), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν οι Υπαστυνόμοι Α΄, Υπαστυνόμοι Β΄, καθώς και οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωμα διενέργειας προανάκρισης Από τους ανωτέρω δεν διατίθενται ως αξιωματικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές και οι προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας των Υπηρεσιών Σε Υπηρεσίες με ολιγάριθμη δύναμη καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικαίωμα προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθμοφόροι μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Καθήκοντα υπαξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, που έχουν δικαίωμα διενέργειας προανάκρισης
6.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Υπηρεσία γραφειοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες». 7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής:« 2 Υπηρεσία δεσμοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και κατ’ εξαίρεση Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ που προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α΄ 158) .
8.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 309/2001 (Α΄ 209), αντικαθίσταται ως εξής: 3 Υπηρεσία σκοπού εκτελούν στις φρουρές οι ειδικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 11 του ν.3686/2008 .
9.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ιδίου προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: 2 Καθήκοντα αστυνομικού σκοπού εκτελούν οι ειδικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 11 του ν.3686/2008 .
10.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 75 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Καθήκοντα σκοπού τροχαίας κίνησης εκτελούν Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3686/2008 .
11.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 76 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η περίπολος είναι ολιγομελής ομάδα, δύο ή περισσοτέρων αστυνομικών ή ειδικών φρουρών, που εκτελεί καθήκοντα ανάλογα με τα καθήκοντα των αστυνομικών σκοπών, αλλά σε περιοχές πολύ ευρύτερες από τους τομείς των αστυνομικών σκοπών. 2 Η σύνθεση, η ειδικότερη αποστολή και ο τομέας ευθύνης της περιπόλου καθορίζονται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας που τη διατάσσει και επικεφαλής της ορίζεται Υπαρχιφύλακας, Αρχιφύλακας, Ανθυπαστυνόμος και κατ’ εξαίρεση Υπαστυνόμος Β΄ και Υπαστυνόμος Α΄ που προάγεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 Όταν στη σύνθεση της περιπολίας δεν περιλαμβάνεται βαθμοφόρος, καθήκοντα επικεφαλής ασκεί ο αρχαιότερος .
12.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: 2 Ως επόπτες σκοπών ορίζονται Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3686/2008 Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα όπως ο επόπτης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρούμενου σκοπού. 3 Ο αριθμός των εποπτών είναι ανάλογος με τον αριθμό των σκοπών και τον αριθμό των βαθμοφόρων της προηγουμένης παραγράφου, που διαθέτει κάθε Υπηρεσία .
13.  
  Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 82 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Υπηρεσία αξιωματικού επιθεώρησης εκτελούν οι αξιωματικοί και οι Ανθυπαστυνόμοι της Υπηρεσίας Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα όπως ο αξιωματικός επιθεώρησης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρουμένου».« 5 Οι Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών, δύνανται να ορίζουν κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες, ανώτερους αξιωματικούς της δυνάμεώς των Υπηρεσιών τους, ως επόπτες, για τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των Υπηρεσιών τους Επίσης, οι ως άνω αξιωματικοί σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, επιλαμβάνονται άμεσα και διευθύνουν τις ενέργειες μέχρι να αφιχθεί ανώτερός τους ή να λάβουν σχετικές εντολές .
14.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: Στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες των Υπηρεσιών που ασκούν άμεση αστυνόμευση χορηγείται από την Υπηρεσία αστυνομικό σημειωματάριο, στο οποίο καταχωρίζουν σημειώσεις για εγκλήματα, δυστυχήματα, πυρκαγιές, δημόσιες συναθροίσεις, βλάβες οδών ή διαφόρων εγκαταστάσεων, παραβάσεις διαφόρων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, παράπονα πολιτών, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή περιστατικό αστυνομικής φύσης
15.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 83Α του ιδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 80/2005 (Α΄ 119), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στους Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες των Υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσία αστυνομικού σκοπού, σκοπού τροχαίας κίνησης, περιπολίας πεζής ή μηχανοκίνητης και αστυνομικού της γειτονιάς, χορηγείται από την Υπηρεσία βιβλιάριο επιθεώρησης αστυνομικού, στο οποίο καταχωρίζονται ενυπόγραφα από τους αξιωματικούς επιθεώρησης η ημερομηνία, η ώρα, το ονοματεπώνυμο του επιθεωρουμένου, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, το ονοματεπώνυμο του επιθεωρούντος και τυχόν παρατηρήσεις
Άρθρο 2
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 126/2005 (Α΄ 181) και την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α΄. 194), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων. 2 Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) .
2.  
  Το άρθρο 4 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του π.δ.261/2003 (Α΄ 235) και 1 παρ. 1 και 2 του π.δ. 252/2006 (Α΄ 263), αντικαθίσταται ως εξής: 4 Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων 1 Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα 1 1ο Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού. 2 2ο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας. 3 3ο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αθλητισμού. 4 4ο Τμήμα Σχεδιασμού Ασκήσεων. 2 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού είναι οι ακόλουθες 1 Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τη δημόσια υγεία, την αγορανομία, την τάξη στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, τις μεταγωγές κρατουμένων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων και θεαμάτων και γενικά όλων των θεμάτων αστυνόμευσης που έχουν σχέση με τη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών Επίσης, είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, εργασίας σε αυτές, τη διακίνηση των τουριστών και γενικά για ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. 2 Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η συνεργασία με τους καθύλη αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων της προηγούμενης περίπτωσης. 3 Η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων και η επεξεργασία των όρων χορήγησης αστυνομικών αδειών για τα θέματα της περίπτωσης α΄. 4 Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αστυνομίας τάξης και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. 5 Η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α΄ και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. 6 Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αστυνομίας τάξης, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. 7 Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές δράσεις σε θέματα αστυνομίας τάξης. 8 Η διατύπωση μεθόδων και κανόνων για την προστασία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη χρήση του οπλισμού του και το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών κατά την αστυνομική δράση. 9 Η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης από τις αστυνομικές Υπηρεσίες τακτικής, σε θέματα αρμοδιότητός του, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κατάλληλη αξιοποίησή τους. 10 Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τον Ε.Ο.Τ. για την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητός του. 11 Οι προτάσεις και οι γνωματεύσεις σε θέματα τοποθετήσεων και μετακινήσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της Τουριστικής Αστυνομίας, της ίδρυσης, προαγωγής και κατάργησης αυτών, ως και κατανομής και ανακατανομής των μεταφορικών και λοιπών μέσων. 12 Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος. 13 Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστηριότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας. 3 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας είναι οι ακόλουθες 1 Ο επιτελικός σχεδιασμός, η οργάνωση και η δοκιμασία του Συστήματος Διαχείρισης Περιστατικών και Κρίσεων (ΣΥ.ΔΙ.ΠΕ.Κ) αρμοδιότητος Ελληνικής Αστυνομίας. 2 Η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω εκπαιδεύσεων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων Φορέων, ως και η συνδρομή για την εκπόνηση μελετών τρωτότητας και εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους, κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματός τους. 3 Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκπόνηση ειδικών σχεδίων δράσης, μελετών τρωτότητας και σχεδίων ασφάλειας εγκαταστάσεων, καθώς και η συνδρομή ανάλογης παροχής σε άλλους Φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. 4 Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς ασφάλειας, της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. 5 Η ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου συνδέσμων επικοινωνίας μεταξύ της Διεύθυνσης και των Υπηρεσιών-Φορέων εμπλεκόμενων σε θέματα ασφάλειας, σχετικά με τις αρμοδιότητές της. 6 Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά με τις μεθόδους και τα μέσα διαχείρισης κρίσεων και η ανταλλαγή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εμπειριών και τεχνογνωσίας με τις Αστυνομίες ξένων κρατών. 7 Η μέριμνα για τη συγκρότηση Ομάδας Διαπραγματεύσεων Ομηριών και Κρίσεων και η εισήγηση για τον εφοδιασμό της με τον κατάλληλο εξοπλισμό Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει ειδικές εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και εισηγείται τη συμμετοχή σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό. 8 Η συγκρότηση ή συμμετοχή, κατά περίπτωση, σε επιτροπές, προς το σκοπό της κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων χειρισμού κρίσεων διυπουργικού ή διυπηρεσιακού χαρακτήρα. 9 Η αποτίμηση της διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες. 10 Η εκπόνηση ειδικών σχεδίων Πολιτικής Προστασίας αρμοδιότητος Ελληνικής Αστυνομίας και η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επικαιροποίησή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και της σχετικής νομοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά. 11 Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία σε θέματα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αθλητισμού είναι οι ακόλουθες 1 Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τις συγκεντρώσεις, δημόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η συνεργασία με τους καθύλη αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. 2 Η εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους. 3 Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων και ο συντονισμός της δράσης τους, η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτικής στις επιχειρήσεις, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κατάλληλη αξιοποίησή τους. 4 Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. 5 Η διαπίστωση και ο προσδιορισμός με βάση τις διατιθέμενες δυνάμεις σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις μείζονος σπουδαιότητας, των αναγκών του προσωπικού, σε ότι αφορά κυρίως τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη διακομιδή και υγειονομική περίθαλψη αυτού, καθώς και την παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας που κρίνεται επιβεβλημένη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές Υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαμβάνονται τα ως άνω μέτρα. 6 Η μέριμνα για την ικανοποίηση των αναγκών του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ο σχεδιασμός κάλυψης αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις οικείες περιφερειακές Υπηρεσίες. 7 Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του. 5 Στο 3ο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης και Χειρισμού Κρίσεων λειτουργεί Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, ως κεντρικό σημείο επαφής για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση Ειδικότερα, το Γραφείο αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου. 2 Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσεως, εμπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς του. 3 Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ή συνδράμει σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων. 4 Διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει, κατά περίπτωση, την αστυνομική συνεργασία μεταξύ άλλων αρχών και φορέων, σχετικά με τη διεξαγωγή διεθνών αθλητικών συναντήσεων. 5 Επικοινωνεί για θέματα αρμοδιότητάς του, σε περίπτωση ανάληψης από τη χώρα διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, με τις Εθνικές Αστυνομικές Υπηρεσίες των άλλων ενδιαφερομένων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε απευθείας, είτε μέσω αξιωματικών συνδέσμων που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 6 Παρέχει στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυση κινδύνου στο πλαίσιο διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφορούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές ομάδες. 6 Επιπλέον, το Γραφείο της προηγουμένης παραγράφου, ασκεί επί θεμάτων αθλητικού ενδιαφέροντος, σε εθνικό επίπεδο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Συντονίζει και καθοδηγεί τις περιφερειακές Υπηρεσίες στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων. 2 Επεξεργάζεται, αξιολογεί και αξιοποιεί σε κεντρικό επίπεδο τις ως άνω πληροφορίες, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων. 3 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδράμει σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών συναντήσεων. 4 Επεξεργάζεται τα καταχωρούμενα, στη βάση δεδομένων, στοιχεία αθλητικών εκδηλώσεων και αναλύει γεγονότα και ενέργειες, που λαμβάνουν χώρα σε αθλητικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 7 Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50) .
3.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9Α, του ιδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 126/2005 (Α΄ 181), προστίθεται εδάφιο ζ΄, ως εξής: 1 Η έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την Διεύθυνση Διαβατηρίων
4.  
  Το άρθρο 9Β του ιδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε, ως άρθρο 31α, με το άρθρο 2 του π.δ.245/2005 και αναριθμήθηκε σε άρθρο 9Β με την περίπτωση ιιι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α΄ 194), αντικαθίσταται ως εξής: 9Β Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας 1 Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή το συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διαρθρώνεται εσωτερικά στις ακόλουθες μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, ως εξής 1 Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. 2 Κέντρο Επιχειρήσεων. 2 Το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, εξασφαλίζει τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας, εισηγείται για τον εφοδιασμό του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων και μεριμνά για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή τους. 2 Μεριμνά για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και για τη συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και άλλες συναντήσεις. 3 Παρέχει γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων. 4 Τηρεί αντίγραφα επιχειρησιακών σχεδίων και μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων και εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τον τομέα τάξης, τροχαίας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας και συντάσσονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 3 Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και μεταφέρει τις εντολές της Ηγεσίας, στις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών. 2 Παρέχει, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, κατευθύνσεις για την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών, σοβαρών περιστατικών, κρίσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στον τομέα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. 3 Παρακολουθεί και αναλύει απειλές και γεγονότα στον εθνικό και διεθνή χώρο, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εισηγείται ιεραρχικά τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους. 4 Παρακολουθεί τις αστυνομικές επιχειρήσεις των περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συλλέγει και διαχειρίζεται ανάλογα στατιστικά στοιχεία και αναφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές. 5 Ενημερώνει την Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με θέματα ασφάλειας και τάξης, διοικητικής υποστήριξης και πολιτικής άμυνας και κάθε είδους έκτακτα ή επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή απειλές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια, είτε η Ελληνική Αστυνομία έχει την αρμοδιότητα διαχείρισής τους, είτε υποστηρίζει άλλο φορέα. 6 Διευκολύνει την επικοινωνία των περιφερειακών Υπηρεσιών κατά την επιχειρησιακή διαχείριση συμβάντων αρμοδιότητάς τους. 7 Συνεργάζεται και υποστηρίζει το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε θέματα συνεπειών – απωλειών, κατά τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών τάξης και εσωτερικής ασφάλειας, φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 8 Παρέχει συνδρομή στα Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στα Συντονιστικά Κέντρα άλλων Υπουργείων κατά τη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων και καταστάσεων ανάγκης, αρμοδιότητάς τους. 9 Παρέχει ενημέρωση στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να διαμορφώνει έγκαιρα την κατάλληλη επικοινωνιακή διαχείριση. 10 Διασυνδέεται και συνεργάζεται κεντρικά με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων Φορέων και Αρχών, σε θέματα τάξης, εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας. 11 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται. 4 Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) το οποίο εποπτεύεται και ελέγχεται άμεσα από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης και έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος Το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα 1 Τμήμα Πληροφοριών. 2 Τμήμα Ανάλυσης. 5 Το Τμήμα Πληροφοριών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Αναζητεί, συγκεντρώνει, αξιολογεί και επεξεργάζεται πληροφορίες και υποστηρίζει, σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών, τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 2 Μεριμνά για την καθιέρωση, ανάπτυξη και εφαρμογή Προτύπου Διαχείρισης Πληροφοριών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 3 Αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας διαχείρισης πληροφοριών καθώς και αρχές και κανονισμούς απόκτησης και διαχείρισης των πληροφοριών. 4 Καθορίζει την πολιτική ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριών. 6 Το Τμήμα Ανάλυσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Διενεργεί τις επιχειρησιακές και στρατηγικές αναλύσεις πληροφοριών, επί θεμάτων που αφορούν στην αποστολή της Υπηρεσίας. 2 Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, ειδικές εκθέσεις και αναλύσεις, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του και ιδίως σε ό,τι αφορά εγκληματικά χαρακτηριστικά και μεθόδους. 3 Διαβιβάζει πληροφορίες, επεξεργασμένες ή μη, εκθέσεις και αναλύσεις που διαθέτει στις αρμόδιες κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εκμετάλλευση. 4 Αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλες και επιστημονικά αξιόπιστες αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές για την εκπλήρωση στην αποστολή της Υπηρεσίας. 5 Αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας και αποδοτικότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, του παραγόμενου έργου. 7 Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας στελεχώνεται με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό καθ΄ όλο το 24ωρο και δύνανται να εκπροσωπούνται σ΄ αυτό Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. 8 Λεπτομέρειες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία, διάρθρωση και άσκηση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας και του Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας .
5.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ιδίου π. δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 107/2007 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή ενεργειών ατόμων ή ομάδων που στρέφονται με τη χρήση βίας και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών κατά της ασφάλειας του κράτους, του δημοκρατικού πολιτεύματος ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών
6.  
  Μετά το άρθρο 33Α του ιδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 1 του π.δ. 58/2006 (Α΄ 61), προστίθεται άρθρο 33Β ως εξής:
  Άρθρο 33Β
  1.  
   Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών Στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας λειτουργεί Γραφείο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, το οποίο έχει ως αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας. Τα Γραφεία Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους υπάγονται στο Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) .
7.  
  Στο άρθρο 40 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: 4 Ως τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και των αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις περιπτώσεις δ, ε, ζ, η, θ και ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος π.δ/τος, μπορεί να ορίζονται και αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, εφόσον στο Τμήμα που υπηρετούν δεν υπάρχει ομοιόβαθμός τους αξιωματικός γενικών καθηκόντων .
8.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού Ασκήσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η σχεδίαση ασκήσεων, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα για όλη την επικράτεια, προς το σκοπό διαπίστωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών σχεδίων, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού, καθώς επίσης και της επάρκειας και του βαθμού ανταπόκρισης των συστημάτων χειρισμού κρίσιμων περιστατικών, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων
 2. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς σε θέματα σχεδίασης και οργάνωσης ασκήσεων ετοιμότητας
 3. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώματος, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών τους αναγκών, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος οπτικοακουστικών εφαρμογών της Διεύθυνσης
 4. Η συμμετοχή στη σχεδίαση, οργάνωση και διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας διασυνοριακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς χαρακτήρα, για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, στο πλαίσιο συμφωνιών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 13 του π.δ. 1/2001 (Α΄ 1), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων, της καθύλη αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων αστυνομικών διευθύνσεων. Κατ’ εξαίρεση, μετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθύλη αρμοδιότητάς της σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθύλη Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο. Οι αστυνομικές Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών, των προαναφερομένων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για τα σοβαρά αδικήματα που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της γνωστοποιούν κάθε σχετική με αυτά πληροφορία .
2.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα
3.  
  Η περίπτωση β του άρθρου 15 του ιδίου π. δ., αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στο Τμήμα 2ο Προστασίας της Ασφάλειας του Κράτους και του Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών
4.  
  Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 22 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του π.δ. 48/2006 (Α΄ 50) και η περίπτωση γ΄ του άρθρου 17 του π.δ. 48/2006, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Στο Τμήμα 3ο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών το οποίο είναι αρμόδιο για (1) Την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων καθώς και για την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών (2) Τη διαχείριση στοιχείων στα πλαίσια της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ, που υπογράφηκε την 14.6.1985 και κυρώθηκε με το ν.2514/1997 (Α΄ 140), την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συγκέντρωση, καταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκληματικότητας, βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών (3) Την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήματος και την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας (4) Την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών υπάγεται στο Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) .
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 11 του π.δ. 48/2006 (Α΄ 50), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων, της καθύλη αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων αστυνομικών διευθύνσεων. Κατ’ εξαίρεση, μετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθύλη αρμοδιότητάς της σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθύλη Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο. Οι αστυνομικές Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών, των προαναφερομένων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν την Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα σοβαρά αδικήματα που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της γνωστοποιούν κάθε σχετική με αυτά πληροφορία .
2.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα
3.  
  Η περίπτωση κγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου π.δ., αντικαθίσταται ως εξής: 1 Αστυνομικό Τμήμα Πολίχνης – Ευκαρπίας
4.  
  Η περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τμήμα Ασφαλείας Πολίχνης – Ευκαρπίας
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρουτουπ.δ. 319/1995 (Α΄ 174), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 113/2008 (Α΄ 178), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι υπαστυνόμοι επιτρέπεται να φέρουν οπλισμό καθώς και τα λοιπά δημόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνομικούς, τα οποία παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας με την έναρξη του ωραρίου τους και τα παραδίδουν με τη λήξη του
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 19 του π.δ. 113/2008 (Α΄ 178), αντικαθίσταται ως εξής: Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες επιτρέπεται να φέρουν οπλισμό καθώς και τα λοιπά δημόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνομικούς, τα οποία παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας με την έναρξη του ωραρίου τους και τα παραδίδουν με τη λήξη του. Στην πρακτική τους εκπαίδευση οι δόκιμοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα ή άλλο βαθμοφόρο, επιτρέπεται να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα, πλην αυτών των ανακριτικών υπαλλήλων .
Άρθρο 6 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Το άρθρο 50 και η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του π.δ. 141/1991 καταργούνται.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 171/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-07-27 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/125
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Ε[...]" 1997/2514 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τροποποίηση των Π.Δ. 141/1991 (Α 58), 15/1986 (Α 8) και 61/1990 (Α26). 1994/38 1994
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). 2001/309 2001
Σύσταση Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/261 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/126 2005
΄Ιδρυση Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων. 2005/245 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄- 58). 2005/80 2005
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). 2006/189 2006
Σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τροποποίηση π.δ/τος 14/2001 (Α΄- 12) και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τροποποίηση π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1) και 48/2006 (Α΄- 50). 2006/252 2006
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/48 2006
Σύσταση Ελαφρών Συνεργείων - Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 12). 2006/58 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και αύξηση οργανικών θέσεων. 2007/107 2007
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ – 12). 2011/26 2011
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/75 2012