ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/2010/100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2010-10-06
ΦΕΚ: Α/2010/177 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Άρθρο 1


 1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός:
  1. των προσόντων των επιθεωρητών κτιρίων και τωνεπιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμούκτιρίων, των κανόνων και των αρχών που διέπουν τηνεκτέλεση του έργου τους, των φορέων και της διάρκειαςεκπαίδευσής τους, του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησής τους και χορήγησης σχετικού πιστοποιητικούκατόπιν εξετάσεων,
  2. των οργάνων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών για τη διενέργεια ενεργειακώνεπιθεωρήσεων, των τάξεων των αδειών και των ζητημάτων που αφορούν την εγγραφή των επιθεωρητών σεαντίστοιχα μητρώα, καθώς και των όρων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης προσωρινώναδειών,
  3. της αμοιβής των ενεργειακών επιθεωρητών, τωνιδιοτήτων που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τωνδιοικητικών κυρώσεων και των χρηματικών προστίμωνπου επιβάλλονται, των οργάνων, της διαδικασίας καιτων προϋποθέσεων επιβολής των κυρώσεων και τωνπροστίμων, του ύψους και της διαβάθμισής τους καιτων κριτηρίων επιμέτρησής τους, των διοικητικών προσφυγών κατά των κυρώσεων, των προθεσμιών άσκησήςτους, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος.Άρθρο 2 - ΟρισμοίΓια την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροιέχουν την εξής έννοια:1. Ενεργειακή Επιθεώρηση: Η διαδικασία εκτίμησης τωνπραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακότομέα. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται απότους ενεργειακούς επιθεωρητές της επόμενης παραγράφου, καθώς και από νομικά πρόσωπα, οιασδήποτεEESTνομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ήεταίρος ή υπάλληλος (με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης απασχόλησης) κατέχει ατομική Άδεια ΕνεργειακούΕπιθεωρητή.

 2. Ενεργειακός Επιθεωρητής: (δ) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, το οποίο έχει αποκτήσει σχετική προς τούτο άδεια. Άρθρο 3 - Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών 1. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και την από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορήγηση αντίστοιχης Άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4. 2. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4: (α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. (β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9. (γ) Να συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις του άρθρου 9.

 3. Τα έτη μεταπτυχιακών σπουδών, επί των γνωστικών αντικειμένων που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, λογίζονται ως έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

 4. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν ναεγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητώντου άρθρου 5 και να τους αναγνωρισθεί αντίστοιχηΆδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεωνκτιρίων, ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσηςή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, κατόπιν σχετικήςθετικής απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης τουΣυμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων(Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78) καισύμφωνα με την προβλεπόμενη στο εν λόγω διάταγμαδιαδικασία περί μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης(Τίτλος ΙΙΙ, Κεφ. Ι και Κεφ. ΙV π.δ. 38/2010). Με την ίδιαπράξη επαγγελματικής αναγνώρισης καθορίζεται και ητάξη (Α΄ ή Β΄) της άδειας η οποία χορηγείται στους ενλόγω επαγγελματίες μετά την εγγραφή τους στο οικείοΜητρώο, ανάλογα με την έκταση των επαγγελματικώνδικαιωμάτων που ο αιτών έχει κατοχυρώσει στο κράτος– μέλος προέλευσης.Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητέςπου δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια γιαμόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένουνα ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγωεπάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσειςτων άρθρων 5 έως 9 του τίτλου ΙΙ του Π.Δ. 38/2010περί «ελεύθερης παροχής υπηρεσιών». Οι λεπτομέρειεςεφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων ως προςτην προσωρινή παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καιτου Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Άρθρο 4 - Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, εγγράφονται στοΜητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 καιτους χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α΄ ή Β΄τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:(α) Κτιρίου,(β) Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και(γ) Εγκαταστάσεων κλιματισμού, ως εξής:1.1. Άδεια Β’ τάξης: Χορηγείται σε ΔιπλωματούχουςΜηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ΤΕΕ) και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχουςαπόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης ΕνεργειακούΕπιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το ΣυμβούλιουΑναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ηοποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων καιλεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμούανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.1.2. Άδεια Α΄ τάξης: Χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρειςκατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεωνκλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχουεπιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίωνκατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ήκλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/καιψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ. Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεωντεσσάρων (4) ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισηςτης Άδειας σε Β΄ τάξης, μετά από γνωμοδότηση τηςΓνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών(Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) του άρθρου 11.2. Οι ως άνω Άδειες έχουν ισχύ δέκα (10) ετών, μετάτην πάροδο των οποίων και κατόπιν αποδεδειγμένηςεμπειρίας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων, είναιδυνατή η ανανέωσή τους κατόπιν σχετικής αίτησης τωνΕνεργειακών Επιθεωρητών, μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11.3. H απαιτούμενη εμπειρία για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων αποδεικνύεται ιδίως με το πλήθοςτων διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων, με τοσύνολο των τετραγωνικών μέτρων των επιθεωρούμενωνκτιρίων, καθώς και της συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος των επιθεωρούμενων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή εγκαταστάσεων κλιματισμού.4. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματααυτού εφόσον:
  1. στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείρισηή λειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτετρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος,ή εταίρος ή υπάλληλος,
  2. έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιοςή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο τουοποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,
  3. είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11 και για τοχρονικό διάστημα της θητείας του.Άρθρο 5 - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων1. Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών καταρτίζεταιυπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπουεγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στουςοποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή μεόλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους. Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών,ανά τάξη Αδειών, ως εξής:(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.2. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπαπου έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφοράστο φυσικό πρόσωπο – ενεργειακό επιθεωρητή.3. Ο αριθμός Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητώναναγράφεται υποχρεωτικά στις Άδειες ΕνεργειακώνΕπιθεωρητών, στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδουν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, καθώςκαι στις εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.4. Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφήτου στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα.

 5. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία συστήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του νόμου 3818/2010


Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 9 του Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 8 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
Το άρθρο 10, παράγραφος 8 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56).
Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (OJ L1/4.1.2003).
Το Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Την 2672/3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
Το γεγονός ότι από το παρόν ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού (ειδικός φορέας 31-110, ΚΑΕ 0515 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ετησίως, από την τυχόν αποζημίωση των ιδιωτών που θα συμμετέχουν στις επιτροπές που συνιστώνται στο παραπάνω Υπουργείο.
Την Δ212/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-10-06 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. "Α/2010/177"
2012-12-05 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις. "Α/2012/237"
Τροποποίηση Άρθρο/3 Τύπος
1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Τροποποίηση Άρθρο/3 Τύπος
1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
2011-11-25 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. "Α/2011/249"
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/2/Περίπτωση/4 Τύπος
(δ) να διαθέτει τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη ε- παγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέμα- τα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά- σεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργεια- κών επιθεωρήσεων.
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/2/Περίπτωση/4 Τύπος
(δ) να διαθέτει τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη ε- παγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέμα- τα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά- σεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργεια- κών επιθεωρήσεων.
2013-01-25 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. "Α/2013/18"
Τροποποίηση Άρθρο/3 Τύπος
1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου.
Τροποποίηση Άρθρο/4 Τύπος
Τροποποίηση Άρθρο/4 Τύπος
Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).
Τροποποίηση Άρθρο/6 Τύπος
Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τροποποίηση Άρθρο/3 Τύπος
Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745).
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/3 Τύπος
Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5: α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78). β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/4 Τύπος
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/4/Εδάφιο/2 Τύπος
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/4 Τύπος
Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 38/2010.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
5. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο πενήντα (50) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας. Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από το ΤΕΕ, β) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόμενου από την ΕΕΤΕΜ, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), δ) έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές με την υπουργική απόφαση οικ. 2203/2012 (ΥΟΔΔ 369) εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31.12.2013, αντικαθιστάμενες έκτοτε με τις επιτροπές της παρούσας παραγράφου.
Τροποποίηση Άρθρο/3 Τύπος
1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου.
Τροποποίηση Άρθρο/4 Τύπος
Τροποποίηση Άρθρο/4 Τύπος
Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).
Τροποποίηση Άρθρο/6 Τύπος
Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τροποποίηση Άρθρο/3 Τύπος
Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745).
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/3 Τύπος
Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5: α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78). β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/4 Τύπος
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/4/Εδάφιο/2 Τύπος
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
Τροποποίηση Άρθρο/3/Παράγραφος/4 Τύπος
Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 38/2010.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
5. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο πενήντα (50) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας. Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από το ΤΕΕ, β) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόμενου από την ΕΕΤΕΜ, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), δ) έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές με την υπουργική απόφαση οικ. 2203/2012 (ΥΟΔΔ 369) εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31.12.2013, αντικαθιστάμενες έκτοτε με τις επιτροπές της παρούσας παραγράφου.
2013-02-19 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. "Α/2013/42"
Τροποποίηση Άρθρο/5 Τύπος
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών - Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων 1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους. Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ως εξής: α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης και γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού. 2. Ο αριθμός Μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναγράφεται υποχρεωτικά στα ΠΕΑ και στις Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού που εκδίδει. 3. Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα. 4. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο – Ενεργειακό Επιθεωρητή. Για την εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στην ΕΥΕΠΕΝ: α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) των Ενεργειακών Επιθεωρητών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων. β) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου. γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου. 5. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στην ΕΥΕΠΕΝ. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στην ΕΥΕΠΕΝ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενημέρωση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. 6. Καταρτίζεται Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν: α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, β) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Θέρμανσης Κτιρίων και γ) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Κλιματισμού Κτιρίων. 7. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΥΕΠΕΝ.
Τροποποίηση Άρθρο/8 Τύπος
Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο της ΕΥΕΠΕΝ, διαπιστωθεί ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής: α) αναγράφει ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των ΠΕΑ ή/και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης ή/και Κλιματισμού, β) υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά, γ) παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του, δ) προβαίνει σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, ε) εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, στ) συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ζ) παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, η ΕΥΕΠΕΝ εισηγείται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του πιστοποιούμενου κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως εξής: αα) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ββ) αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και γγ) οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. 2. Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων ββ΄και γγ΄. 3. Για τον προσδιορισμό του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή λαμβάνεται υπόψη και το ύψος της συνολικής αμοιβής που εισέπραξε για την έκδοση των ΠΕΑ ή των Εκθέσεων Επιθεώρησης, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση. 4. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. 5. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ . 6. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες του παραβάτη. 7. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 8. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του κτιρίου. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντικατάσταση του ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης. 9. Για την αντικατάστασή τους, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων μπορούν να λάβουν από το Πράσινο Ταμείο αποζημίωση ίση με το ύψος της δαπάνης που πραγματοποίησαν για την έκδοση του ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης. 10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της δαπάνης αντικατάστασης ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης, τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2013-08-08 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. "Α/2013/174"
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστημα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78). β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.
Τροποποίηση Άρθρο/9/Παράγραφος/5/Εδάφιο/2 Τύπος
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στον φορέα που τις διενεργεί.
Τροποποίηση Άρθρο/9 Τύπος
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστημα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78). β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.
Τροποποίηση Άρθρο/9/Παράγραφος/5/Εδάφιο/2 Τύπος
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στον φορέα που τις διενεργεί.