Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός:
 1. των προσόντων των επιθεωρητών κτιρίων και των επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων, των κανόνων και των αρχών που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, των φορέων και της διάρκειας εκπαίδευσής τους, του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησής τους και χορήγησης σχετικού πιστοποιητικού κατόπιν εξετάσεων,
 2. των οργάνων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, των τάξεων των αδειών και των ζητημάτων που αφορούν την εγγραφή των επιθεωρητών σε αντίστοιχα μητρώα, καθώς και των όρων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης προσωρινών αδειών,
 3. της αμοιβής των ενεργειακών επιθεωρητών, των ιδιοτήτων που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, των διοικητικών κυρώσεων και των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται, των οργάνων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, του ύψους και της διαβάθμισής τους και των κριτηρίων επιμέτρησής τους, των διοικητικών προσφυγών κατά των κυρώσεων, των προθεσμιών άσκησής τους, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος
Άρθρο 2 "Για την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:"
1.  
  Ενεργειακή Επιθεώρηση: Η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές της επόμενης παραγράφου, καθώς και από νομικά πρόσωπα, οιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος (με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης απασχόλησης) κατέχει ατομική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.
2.  
  Ενεργειακός Επιθεωρητής: Φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, το οποίο έχει αποκτήσει σχετική προς τούτο άδεια
Άρθρο 3
1.  
  Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και την από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορήγηση αντίστοιχης Άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4
2.  
  Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4:
 1. Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας
 2. Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9
 3. Να συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις του άρθρου 9
 4. να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων
3.  
  Τα έτη μεταπτυχιακών σπουδών, επί των γνωστικών αντικειμένων που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, λογίζονται ως έτη επαγγελματικής εμπειρίας
4.  
  Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και να τους αναγνωρισθεί αντίστοιχη Άδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, κατόπιν σχετικής θετικής απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο εν λόγω διάταγμα διαδικασία περί μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφ. Ι και Κεφ. ΙV π.δ. 38/2010). Με την ίδια πράξη επαγγελματικής αναγνώρισης καθορίζεται και η τάξη (Α΄ ή Β΄) της άδειας η οποία χορηγείται στους εν λόγω επαγγελματίες μετά την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο, ανάλογα με την έκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που ο αιτών έχει κατοχυρώσει στο κράτος – μέλος προέλευσης. Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 9 του τίτλου ΙΙ του Π.Δ. 38/2010 περί «ελεύθερης παροχής υπηρεσιών». Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων ως προς την προσωρινή παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 4
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και τους χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α΄ ή Β΄ τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:
 1. Κτιρίου,
 2. Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και
 3. Εγκαταστάσεων κλιματισμού, ως εξής:
 4. 1.1.
 5. Άδεια Β’ τάξης:
 6. Χορηγείται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος. 1.2.
 7. Άδεια Α΄ τάξης:
 8. Χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ.
 9. Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων τεσσάρων (4) ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης της Άδειας σε Β΄ τάξης, μετά από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) του άρθρου 11.
2.  
  Οι ως άνω Άδειες έχουν ισχύ δέκα (10) ετών, μετά την πάροδο των οποίων και κατόπιν αποδεδειγμένης εμπειρίας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων, είναι δυνατή η ανανέωσή τους κατόπιν σχετικής αίτησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11.
3.  
  Η απαιτούμενη εμπειρία για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων αποδεικνύεται ιδίως με το πλήθος των διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων, με το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των επιθεωρούμενων κτιρίων, καθώς και της συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος των επιθεωρούμενων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή εγκαταστάσεων κλιματισμού
4.  
  Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματα αυτού εφόσον:
 1. στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,
 2. έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,
 3. είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11 και για το χρονικό διάστημα της θητείας του.
Άρθρο 5
1.  
  Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών καταρτίζεται υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους. Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ανά τάξη Αδειών, ως εξής:.
 1. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,
 2. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και
 3. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
2.  
  Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο – ενεργειακό επιθεωρητή.
3.  
  Ο αριθμός Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών αναγράφεται υποχρεωτικά στις Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών, στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδουν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, καθώς και στις εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού
4.  
  Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα
5.  
  Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία συστήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του νόμου 3818/2010 «… σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Α΄ 17) στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης, ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας, η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενημέρωση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και την ακύρωση της σχετικής Άδειας.
6.  
  Το Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων καταρτίζεται υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν:
 1. τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,
 2. τις εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων και
 3. τις εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων
7.  
  Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
Άρθρο 6
1.  
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη χορήγηση της αντίστοιχης Άδειας που υποβάλλονται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. είναι τα εξής:.
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη(-ες) δήλωση(-εις) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν τυγχάνει μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών, δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
 5. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.
 6. Επικυρωμένο(-α) αντίγραφο(-α) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που χορηγούν ισότιμους μεταπτυχιακούς τίτλους αναγνωρισμένους από την αρμόδια Ελληνική Αρχή
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία απασχόλησης του υποψηφίου (αντικείμενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση και ειδικότερα καθήκοντα).
 8. Την υπεύθυνη δήλωση συνοδεύει βεβαίωση του φορέα απασχόλησης και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της δηλούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, όπως Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών Οικοδομικών Αδειών, βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης.
 9. Εφόσον ο φορέας απασχόλησης ή ο εργοδότης ήταν το Δημόσιο, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας οι βεβαιώσεις εκδίδονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες αυτών.
 10. Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης
 11. Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης
 12. Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
2.  
  Για τους κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Σ.Α.Ε.Π. δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (ε), (στ), (ζ) και (η).
3.  
  Μετά την εξέταση των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται με το παρόν, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από σχετική εισήγηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11, εγκρίνεται η εγγραφή των υποψηφίων στις αντίστοιχες κατηγορίες του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και εκδίδονται οι αντίστοιχες Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή.
4.  
  Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω πρόσθετων δικαιολογητικών:
 1. Πίνακας με τα πλήρη στοιχεία των μελών, εταίρων ή υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου που κατέχουν ατομική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, με αναφορά στον Αριθμό Μητρώου που έλαβαν κατά την ένταξή τους στο ανάλογο Μητρώο
 2. Υπεύθυνη(-ες) δήλωση(-εις) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) των Ενεργειακών Επιθεωρητών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους ή τη συνεργασία τους με το συγκεκριμένο Νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Αδειών των εν λόγω Ενεργειακών Επιθεωρητών
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος του Νομικού Προσώπου στην αρμόδια εφορία
Άρθρο 7
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για περίοδο οχτώ (8) μηνών, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να χορηγήσει με απόφασή του Προσωρινές Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η διάρκεια ισχύος των Προσωρινών Αδειών δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2.  
  Οι Προσωρινές Άδειες χορηγούνται αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων
3.  
  Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, με εξαίρεση των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (ζ) και (η) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται με το παρόν, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11, εγκρίνεται η προσωρινή εγγραφή των υποψηφίων στις αντίστοιχες κατηγορίες του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και εκδίδονται οι αντίστοιχες Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή.
4.  
  Οι κάτοχοι Προσωρινών Αδειών που επιθυμούν να τους χορηγηθεί οριστική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, οφείλουν να προσκομίσουν εντός του διαστήματος ισχύος της Προσωρινής Άδειας τους, Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης και Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης, προκειμένου όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να ελεγχθούν από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Σε αντίθετη περίπτωση η Προσωρινή Άδεια παύει να ισχύει και διαγράφεται η προσωρινή εγγραφή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Άρθρο 8
1.  
  Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και των εκθέσεων επιθεώρησης λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων, της αξιόπιστης εκτέλεσης των καθηκόντων των Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς και της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3661/2008, όπως ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, διενεργείται από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
2.  
  Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο, διαπιστωθεί ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής:
 1. αναγράφει ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή/και των Εκθέσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και των εγκαταστάσεων κλιματισμού,
 2. αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και
 3. οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 4. Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ).
 5. προβαίνει σε μη χρηστή χρήση της Άδειας,
 6. εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
 7. συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, περιλαμβανομένων και των περιγραφόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και
 8. παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 3661/2008, όπως ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. εισηγείται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).
 9. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του πιστοποιούμενου κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως εξής:.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω προστίμου
4.  
  Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
5.  
  Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στον οποίο επιβλήθηκε αφαίρεση Άδειας (αποκλεισμός ή οριστική διαγραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2), οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης να καταθέσει την Άδειά του στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
6.  
  Οι διοικητικές και λοιπές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν, είναι ανεξάρτητες από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη του Ενεργειακού Επιθεωρητή
7.  
  Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
 1. κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο,
 2. κατά των απορριπτικών αποφάσεων σε αιτήματα χορήγησης Άδειας Ενεργειακών Επιθεωρητών και
 3. κατά των απορριπτικών αποφάσεων σε αιτήματα αναβάθμισης Άδειας Ενεργειακών Επιθεωρητών από Α΄ σε Β΄ τάξη, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).
Άρθρο 9
1.  
  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων
2.  
  Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, που υποχρεωτικά περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:
 1. 60 ώρες για τους Επιθεωρητές Κτιρίων
 2. 30 ώρες για τους Επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
 3. 30 ώρες για τους Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού
3.  
  Η πρακτική εξάσκηση για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του χρόνου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της παραγράφου 2
4.  
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.
5.  
  Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί αγνώστων θεμάτων επί της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων
6.  
  Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας. Η εξεταστική επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από:.
 1. πέντε (5) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οριζόμενους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),
 2. δύο (2) εκπροσώπους της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), οριζόμενους από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.),.
 3. δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
7.  
  Εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, ανακοινώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προσωρινή κατάσταση επιτυχόντων. Οι υποψήφιοι μπορούν, εντός χρονικού διαστήματος πέντε εργάσιμων (5) ημερών, να υποβάλουν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της προσωρινής κατάστασης, που εξετάζονται από την εξεταστική επιτροπή εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την υποβολή τους. Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, εκδίδεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) οριστική κατάσταση επιτυχόντων, ακριβές αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., καθώς και Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης για κάθε υποψήφιο.
Άρθρο 10
1.  
  Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:
 1. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
 2. - έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ. - άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
 3. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
 4. - για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ. - για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ. - για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
2.  
  Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εξής:
 1. Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης Συνολική θερμική ισχύς (kW) Κόστος επιθεώρησης (ευρώ) 20 - 100 150 >100 250 Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος >20 kW και παλαιότερες των 15 ετών 20% προσαύξηση ανά κατηγορία
 2. Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού Συνολική Ψυκτική Ισχύς (kW) Κόστος επιθεώρησης (ευρώ) 12 -100 300 > 100 500
3.  
  Στα παραπάνω ποσά των παραγράφων 1 και 2 δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
4.  
  Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο» του Ν.Δ/τος 2726/1953.
Άρθρο 11
1.  
  Συνιστάται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.).
2.  
  Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. είναι επταμελής και αποτελείται από:.
 1. τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 2. έναν (1) εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α΄, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 3. έναν (1) εκπρόσωπο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας με τον αναπληρωτή του οριζόμενο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας,
 4. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
 5. έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
 6. δύο (2) ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 7. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών κατά την κρίση του.
3.  
  Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. είναι τριετής.
4.  
  Καθήκοντα γραμματέα της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. εκτελεί υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.
5.  
  Έργο της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. είναι:.
 1. Η γνωμοδότηση επί των αιτήσεων αναβάθμισης των Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών από Α΄ σε Β΄ τάξη
 2. Η γνωμοδότηση επί των εισηγήσεων για επιβαλλόμενες κυρώσεις και πρόστιμα του άρθρου 8
 3. Η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του νομοθετικού καθεστώτος και ειδικότερα των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ή ρύθμισης σχετικής με το αντικείμενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων και των Ενεργειακών Επιθεωρητών
 4. Οι εν γένει αρμοδιότητες που της ανατίθενται με το παρόν διάταγμα
6.  
  Η λειτουργία της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).
7.  
  Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα ή/και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.
8.  
  Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να διενεργούν ιδιωτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ή εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
 • Το άρθρο 9 του Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 8 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
 • Το άρθρο 10, παράγραφος 8 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56).
 • Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΟJ L1/4.1.2003).
 • Το Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 • Την 2672/3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού (ειδικός φορέας 31-110, ΚΑΕ 0515 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ετησίως, από την τυχόν αποζημίωση των ιδιωτών που θα συμμετέχουν στις επιτροπές που συνιστώνται στο παραπάνω Υπουργείο.
 • Την Δ212/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-10-06 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/177
2012-12-05 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ.
Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745). 3.
Προσθήκη
Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματα αυτού εφόσον
ενεργειακών επιθεωρητών«
 • στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,
 • έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.
 • Αντικατάσταση
  Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (30 Α΄).» Το εδάφιο β) της παραγράφου 23 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011 (249 Α΄) καταργείται. 15.
  Προσθήκη
  Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.» Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται. 11.
  Προσθήκη
  Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Αντικατάσταση
  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.
  Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW).
  Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.
  Αντικατάσταση
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.
  Αντικατάσταση
  Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.
  Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο πενήντα (50) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί.
  Αντικατάσταση
  Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας.
  Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από.
 • δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από το ΤΕΕ,
 • έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόμενου από την ΕΕΤΕΜ,
 • έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
 • έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές με την υπουργική απόφαση οικ. 2203/2012 (ΥΟΔΔ 369) εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31.12.2013, αντικαθιστάμενες έκτοτε με τις επιτροπές της παρούσης παραγράφου.
 • Αντικατάσταση
  A/2012/237
  2013-02-19 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους.
  Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών - Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων
  Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ως εξής.
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης και
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού.
 • Ο αριθμός Μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναγράφεται υποχρεωτικά στα ΠΕΑ και στις Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού που εκδίδει.
  Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα.
  Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.
  Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο – Ενεργειακό Επιθεωρητή.
  Για την εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στην ΕΥΕΠΕΝ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) των Ενεργειακών Επιθεωρητών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.
 • Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου.
 • Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στην ΕΥΕΠΕΝ.
  Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στην ΕΥΕΠΕΝ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενημέρωση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Καταρτίζεται Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν
 • τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,
 • τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Θέρμανσης Κτιρίων και
 • τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Κλιματισμού Κτιρίων.
 • Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΥΕΠΕΝ.
  Αντικατάσταση
  Κυρώσεις
  Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο της ΕΥΕΠΕΝ, διαπιστωθεί ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής
 • αναγράφει ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των ΠΕΑ ή/και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης ή/και Κλιματισμού,
 • υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,
 • παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του,
 • προβαίνει σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος,
 • εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
 • συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα,
 • παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, η ΕΥΕΠΕΝ εισηγείται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
 • Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του πιστοποιούμενου κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως εξής.1καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 2αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και 3οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 • Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων ββ΄και γγ΄.
  Για τον προσδιορισμό του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή λαμβάνεται υπόψη και το ύψος της συνολικής αμοιβής που εισέπραξε για την έκδοση των ΠΕΑ ή των Εκθέσεων Επιθεώρησης, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση.
  Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ .
  Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες του παραβάτη.
  Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
  Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του κτιρίου.
  Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντικατάσταση του ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης.
  Για την αντικατάστασή τους, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων μπορούν να λάβουν από το Πράσινο Ταμείο αποζημίωση ίση με το ύψος της δαπάνης που πραγματοποίησαν για την έκδοση του ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης.
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της δαπάνης αντικατάστασης ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης, τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  Αντικατάσταση
  A/2013/42
  2013-08-08 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστημα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα
 • Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
 • Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.
 • Προσθήκη
  A/2013/174
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/2203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/2203 2012
  ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1999/2690 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2690 1999
  ΝΟΜΟΣ 2005/3310 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3310 2005
  Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. 2008/3661 2008
  Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. 2010/3818 2010
  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010
  ΝΟΜΟΣ 2011/4030 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/4030 2011
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/17.7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/17_7 1923
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2726 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2726 1953
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
  Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
  Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2010/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/38 2010
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/30 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/30 1956
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, [...]" 2012/1_05.12.2012 2012
  Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 2013/4122 2013
  Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
  Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
  Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016