ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/102

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 92/2009 (Α΄117).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Γραφείο Εκτέλεσης Έργων (μελέτη - κατασκευή) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνον του Π.Δ/τος 571/1984(Α΄205), το οποίο ακολούθως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 353/2002 (Α΄298), ανασυνιστάται ως Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 180/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 92/2009, αντικαθίσταται ως εξής: Της ΕΥΔΕ και του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών Έργων προϊσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των Τεχνικών κλάδων
2.  
  Τον προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο προϊστάμενος του ως άνω Τμήματος
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 Ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». δ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ε. Της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός κρατικών δαπανών». στ. Του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 2α. Την οικ. 69139/7766/21-12-2009 (Β΄ 2514) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». β. Την 2672/3-12-2009 (Β΄2408) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
 • Τα οικ. 102/ΦΑ9/17.2.2010 και οικ. 117/ΦΑ9/19.2.2010, έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων Αποχέτευσης, Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται επί του Τακτικού Προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους 345 € περίπου για το έτος 2010, 686 € περίπου για καθένα των ετων 2011, 2012 και 2013 και 57 € για το 2014, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ. 39-130/ΚΑΕ 0215).
 • Την γνωμοδότηση αριθμ. Δ141/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/69139/7766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/69139_7766 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/180 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 2/2009 (Α΄ 1), β) 26/1999 «Σύσταση Ειδική[...]" 2009/92 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία