Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η θέσπιση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για την Αεροναυτιλία
Άρθρο 2 "Αποστολή και λειτουργία της Αρχής"
1.  
  Η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας, εφεξής καλούμενη «Αρχή», πιστοποιεί, εποπτεύει και επιθεωρεί τους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροναυτιλία στα πλαίσια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, συμπεριλαμβανομένων και των Κανονιστικών Απαιτήσεων Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρ.1 του π.δ. 150/2007 (ΦΕΚ Α 193/13-8-07). Η λειτουργία της Αρχής απορρέει από τις διατάξεις α) των ευρωπαϊκών κανονισμών για την αεροναυτιλία, 549/2004 «για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (ΟJL 96/1/31.3.2004), 550/2004 «σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (ΟJL 96/10/31.3.2004), 551/2004 «για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριο χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (ΟJL 96/20/31.3.2004), 552/2004 «σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας» (ΟJL 96/26/31.3.2004), 2096/2005 «περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας» (ΟJL 335/13/21.12.2005), ΕΚ 2150/2005 «Θέσπιση κοινών κανόνων για την ευέλικτη χρήση του εναερίου χώρου» (ΟJL 342/20/23.12.2005), ΕΚ 730/2006 «Κατηγοριοποίηση εναερίου χώρου» (ΟJL 128/3/16.5.2006), ΕΚ 1032/2006 «Καθορισμός απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων πτήσης» (ΟJL186/27/06.07.2006), ΕΚ 1794/2006 «για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών» (ΟJL 341/3/7.12.2006), ΕΚ 1315/2007 «Κανονισμός για την Εποπτεία της Ασφάλειας στη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας» (ΟJL 291/16/08.11.2007), ΕΚ 1070/2009 «για τροποποίηση των κανονισμών ΕΚ 549/2004, ΕΚ 550/2004, ΕΚ551/2004 και ΕΚ552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού συστήματος Πολιτικής Αεροπορίας» (ΟJL 300/34/14.11.2009), όπως εκάστοτε ισχύουν. β) της ελληνικής νομοθεσίας, ν. 3446/2006 «περί οργάνωσης και λειτουργίας αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων-Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α49/10.03.2006), π.δ. 150/2007 «περί Οργάνωσης και Στελέχωσης της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ » (ΦΕΚ Α193/13.08.2007) και γ) την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία στα πλαίσια λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Η Αρχή εκδίδει πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε παρόχους οι οποίοι τηρούν τις κοινές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΚ 550/2004. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την Πολεμική Αεροπορία, η οποία ως πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ο οποίος προσφέρει κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες του σε κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής εναέριας κυκλοφορίας, εντάσσεται στις προβλέψεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 7 του ΕΚ 550/2004.
Άρθρο 3
1.  
  Η Αρχή υπάγεται ως ειδική Διεύθυνση στην Διοικητική Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή και οι αποφάσεις της λαμβάνονται από τον Προϊστάμενο της Αρχής
2.  
  Το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένων και των προϊσταμένων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τριετία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένων και των προϊσταμένων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα τριών ετών με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τριετία με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3.  
  Ιεραρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της Αρχής είναι ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
4.  
  Το προσωπικό της Αρχής ασκεί τα καθήκοντά του κατ’ αποκλειστικότητα για την Αρχή και απέχει από πράξεις η ενέργειες που με οιονδήποτε τρόπο προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων
Άρθρο 4 "1) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης: α) Προΐσταται της Αρχής, εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής η άλλης αρχής, λαμβάνει τις αποφάσεις που άπτονται των καθηκόντων του και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτών, επιμελείται την έκδοση πορι [...]"
2.  
  Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης επικουρούν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στο έργο του. Κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο του τμήματος, καθώς και ειδικότερα έργα που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Εποπτεύουν, κατευθύνουν και αξιολογούν το προσωπικό του τμήματός τους. Συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του τμήματός τους.
3.  
  Οι υπάλληλοι της Αρχής εκτελούν τις εργασίες αρμοδιότητος του τμήματος στο οποίο υπάγονται και οι οποίες τους ανατίθενται από τον οικείο προϊστάμενο, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Οι εξουσιοδοτημένοι από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης υπάλληλοι, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους χώρους και στα επιχειρησιακά δεδομένα Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.
4.  
  Η Αρχή ασκεί, πέραν των ανωτέρω και κάθε αρμοδιότητα που ανατίθεται στις Εθνικές Εποπτικές Αρχές από την οικεία Κοινοτική νομοθεσία
Άρθρο 5
1.  
  Τον Ιούνιο κάθε έτους η Αρχή καταρτίζει τον προϋπολογισμό λειτουργίας της για το επόμενο έτος και εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους καταρτίζει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους
2.  
  Το κόστος λειτουργίας της Αρχής, που προσδιορίζεται αιτιολογημένα από τον Προϊστάμενό της, περιλαμβάνεται στο κόστος παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΚ 1794/2006 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 341/7-12-2006)
3.  
  Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών. Η διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρχής πραγματοποιείται από την Αρχή μετά από έγκριση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών
4.  
  Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών της Αρχής και την εύρυθμη λειτουργία της, μέρος της πάγιας προκαταβολής που έχει συσταθεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με το π.δ. 125/1984 «Σύσταση πάγιας προκαταβολής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών» (ΦΕΚ Α 39/6-04-1984)), δύναται να κατανέμεται σε διαχειριστή υπάλληλο της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 3 και 47 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α247/27-11-1995).
Άρθρο 6 "Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής."
1.  
  Η Αρχή, τον Ιανουάριο κάθε έτους, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα και με το άρθρο 12 του Ε.Κ. 549/2009 και την υποβάλλει στον Διοικητή της ΥΠΑ, στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει των οριζόμενων από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Άρθρο 7 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτό
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του ν. 1338/1983 «Περί Εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34/17-03-1983).
 • Του άρθρου 25 του ν. 3446/06 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 49/10-03-2006).
 • Των άρθρων 46 και 47 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/27-11-1995).
 • Του π.δ. 150/2007 «Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Α 193/13-8-07).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22-04-2005).
 • Την με αριθ. 2876/09 Απόφαση «Περί Αλλαγής τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/7-10-2009).
 • Την με αριθμ. 2672/3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β 2408/3-12-2009).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. 68/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-10-12 Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/180
2013-04-18 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένων και των προϊσταμένων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τριετία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αντικατάσταση
Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρχής πραγματοποιείται από την Αρχή μετά από έγκριση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Αντικατάσταση
A/2013/90
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/128/3/16.5.2006)ΕΚ1032 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/128_3_16_5_2006)ΕΚ1032 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/291/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/291_16 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΣ 2004/549ΕΚ550 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/549ΕΚ550 2004
ΝΟΜΟΣ 2004/96/20/31.3.2004552 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/96_20_31_3_2004552 2004
ΝΟΜΟΣ 2006/1794 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1794 2006
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/125 1984
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. 2007/150 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013